Tư vấn luật thuế https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-thue.aspx Chuyên mục Tư vấn luật thuế của Công ty luật Minh Khuê tập hợp các câu hỏi pháp lý trong lĩnh vực thuế đã được luật sư tư vấn và giải đáp miễn phí thông qua email: Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email, Mọi thông tin pháp lý trong lĩnh vực thuế Quý khách có thể trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật thuế qua tổng đài điện thoại : 1900 6162 Tue, 28 Sep 2021 11:27:57 GMT https://luatminhkhue.vn Copyright © luatminhkhue.vn vi-VN Trường hợp đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp https://luatminhkhue.vn/truong-hop-dinh-chi-hoat-dong-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/truong-hop-dinh-chi-hoat-dong-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep.aspx Tue, 28 Sep 2021 04:06:52 GMT Các vấn đề chung về doanh thu,chi phí, xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp? https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-chung-ve-doanh-thu-chi-phi-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-chung-ve-doanh-thu-chi-phi-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep.aspx Tue, 28 Sep 2021 04:00:05 GMT Nhà triết gia Bêkênit Xpinôza và quan điểm của ông trong triết học https://luatminhkhue.vn/nha-triet-gia-bekenit-xpinoza-va-quan-diem-cua-ong-trong-triet-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/nha-triet-gia-bekenit-xpinoza-va-quan-diem-cua-ong-trong-triet-hoc.aspx Tue, 28 Sep 2021 03:42:42 GMT Điều kiện và thủ tục cấp phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-cap-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-cua-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-cap-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-cua-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.aspx Tue, 28 Sep 2021 03:40:42 GMT Thế nào là tái bảo hiểm nông nghiệp? Phòng, chống gian lận bảo hiểm trong bảo hiểm nông nghiệp https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-tai-bao-hiem-nong-nghiep-phong-chong-gian-lan-bao-hiem-trong-bao-hiem-nong-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-tai-bao-hiem-nong-nghiep-phong-chong-gian-lan-bao-hiem-trong-bao-hiem-nong-nghiep.aspx Tue, 28 Sep 2021 03:39:40 GMT Người nổi tiếng quảng cáo không đúng sự thật về công dụng của sản phẩm có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không https://luatminhkhue.vn/nguoi-noi-tieng-quang-cao-khong-dung-su-that-ve-cong-dung-cua-san-pham-co-bi-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-noi-tieng-quang-cao-khong-dung-su-that-ve-cong-dung-cua-san-pham-co-bi-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-khong.aspx Tue, 28 Sep 2021 03:27:36 GMT Người nổi tiếng quảng cáo không đúng sự thật của sản phẩm có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không https://luatminhkhue.vn/nguoi-noi-tieng-quang-cao-khong-dung-su-that-cua-san-pham-co-bi-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-noi-tieng-quang-cao-khong-dung-su-that-cua-san-pham-co-bi-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-khong.aspx Tue, 28 Sep 2021 03:26:58 GMT Thủ tục đình chỉ hoạt động liên kết đào tạo nghề nghiệp với nước ngoài https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dinh-chi-hoat-dong-lien-ket-dao-tao-nghe-nghiep-voi-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dinh-chi-hoat-dong-lien-ket-dao-tao-nghe-nghiep-voi-nuoc-ngoai.aspx Tue, 28 Sep 2021 03:12:31 GMT Thế nào là đồng bảo hiểm nông nghiệp? Bảo hiểm nông nghiệp tại một số nước https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-dong-bao-hiem-nong-nghiep-bao-hiem-nong-nghiep-tai-mot-so-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-dong-bao-hiem-nong-nghiep-bao-hiem-nong-nghiep-tai-mot-so-nuoc.aspx Tue, 28 Sep 2021 03:12:13 GMT Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán? https://luatminhkhue.vn/bang-can-doi-ke-toan-va-phuong-phap-lap-bang-can-doi-ke-toan.aspx https://luatminhkhue.vn/bang-can-doi-ke-toan-va-phuong-phap-lap-bang-can-doi-ke-toan.aspx Tue, 28 Sep 2021 03:10:26 GMT Nhà triết gia John Locke và quan điểm của ông trong triết học https://luatminhkhue.vn/nha-triet-gia-john-locke-va-quan-diem-cua-ong-trong-triet-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/nha-triet-gia-john-locke-va-quan-diem-cua-ong-trong-triet-hoc.aspx Tue, 28 Sep 2021 03:08:46 GMT Nhà triết gia Phranxis Bêcơn và quan điểm của ông trong triết học https://luatminhkhue.vn/nha-triet-gia-phranxis-becon-va-quan-diem-cua-ong-trong-triet-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/nha-triet-gia-phranxis-becon-va-quan-diem-cua-ong-trong-triet-hoc.aspx Tue, 28 Sep 2021 02:42:20 GMT Có những loại hình bảo hiểm nông nghiệp nào? https://luatminhkhue.vn/co-nhung-loai-hinh-bao-hiem-nong-nghiep-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/co-nhung-loai-hinh-bao-hiem-nong-nghiep-nao.aspx Tue, 28 Sep 2021 02:40:02 GMT Mẫu văn bản đăng ký hoạt động liên kết đào tạo nghề nghiệp với nước ngoài https://luatminhkhue.vn/mau-van-ban-dang-ky-hoat-dong-lien-ket-dao-tao-nghe-nghiep-voi-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-van-ban-dang-ky-hoat-dong-lien-ket-dao-tao-nghe-nghiep-voi-nuoc-ngoai.aspx Tue, 28 Sep 2021 02:36:16 GMT Điều kiện, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo nghề nghiệp với nước ngoài https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-lien-ket-dao-tao-nghe-nghiep-voi-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-lien-ket-dao-tao-nghe-nghiep-voi-nuoc-ngoai.aspx Tue, 28 Sep 2021 02:22:33 GMT Nhà triết gia Rêne Đềcáctơ và quan điểm của ông trong triết học https://luatminhkhue.vn/nha-triet-gia-rene-decacto-va-quan-diem-cua-ong-trong-triet-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/nha-triet-gia-rene-decacto-va-quan-diem-cua-ong-trong-triet-hoc.aspx Tue, 28 Sep 2021 02:08:31 GMT ​Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp? https://luatminhkhue.vn/​mot-so-van-de-chung-ve-he-thong-bao-cao-tai-chinh-trong-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/​mot-so-van-de-chung-ve-he-thong-bao-cao-tai-chinh-trong-doanh-nghiep.aspx Tue, 28 Sep 2021 01:52:34 GMT Triết học Tây Âu thời phục hưng và cận đại, các nhà triết gia tiêu biểu của triết học tiêu biểu https://luatminhkhue.vn/triet-hoc-tay-au-thoi-phuc-hung-va-can-dai-cac-nha-triet-gia-tieu-bieu-cua-triet-hoc-tieu-bieu.aspx https://luatminhkhue.vn/triet-hoc-tay-au-thoi-phuc-hung-va-can-dai-cac-nha-triet-gia-tieu-bieu-cua-triet-hoc-tieu-bieu.aspx Tue, 28 Sep 2021 01:29:55 GMT Triết học Tây Âu thời phục hưng và cận đại và các nhà triết gia tiêu biểu của triết học tiêu biểu https://luatminhkhue.vn/triet-hoc-tay-au-thoi-phuc-hung-va-can-dai-va-cac-nha-triet-gia-tieu-bieu-cua-triet-hoc-tieu-bieu.aspx https://luatminhkhue.vn/triet-hoc-tay-au-thoi-phuc-hung-va-can-dai-va-cac-nha-triet-gia-tieu-bieu-cua-triet-hoc-tieu-bieu.aspx Tue, 28 Sep 2021 01:27:32 GMT Khái niệm, nguồn gốc, phân loại về quyền con người theo quy định của pháp luật về quyền con người https://luatminhkhue.vn/khai-niem-nguon-goc-phan-loai-ve-quyen-con-nguoi-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-quyen-con-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-nguon-goc-phan-loai-ve-quyen-con-nguoi-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-quyen-con-nguoi.aspx Tue, 28 Sep 2021 00:23:06 GMT Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-phat-hanh-xuat-ban-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-phat-hanh-xuat-ban-pham.aspx Tue, 28 Sep 2021 00:17:42 GMT Điều kiện và thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động cơ sở in https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-de-nghi-cap-phep-hoat-dong-co-so-in.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-de-nghi-cap-phep-hoat-dong-co-so-in.aspx Tue, 28 Sep 2021 00:16:27 GMT Khái niệm, nguồn gốc, phân loại về quyền con người theo quy định của Lý luận và phá luật về quyền con người https://luatminhkhue.vn/khai-niem-nguon-goc-phan-loai-ve-quyen-con-nguoi-theo-quy-dinh-cua-ly-luan-va-pha-luat-ve-quyen-con-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-nguon-goc-phan-loai-ve-quyen-con-nguoi-theo-quy-dinh-cua-ly-luan-va-pha-luat-ve-quyen-con-nguoi.aspx Tue, 28 Sep 2021 00:13:01 GMT Thủ tục khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-khai-bao-hoat-dong-cua-co-so-dich-vu-photocopy-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-khai-bao-hoat-dong-cua-co-so-dich-vu-photocopy-theo-quy-dinh-moi.aspx Tue, 28 Sep 2021 00:09:16 GMT Thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cong-nhan-van-bang-do-co-so-giao-duc-nuoc-ngoai-cap-de-su-dung-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cong-nhan-van-bang-do-co-so-giao-duc-nuoc-ngoai-cap-de-su-dung-tai-viet-nam.aspx Tue, 28 Sep 2021 00:03:42 GMT Điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên theo quy định pháp luật Việt Nam https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-giao-duc-thuong-xuyen-theo-quy-dinh-phap-luat-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-giao-duc-thuong-xuyen-theo-quy-dinh-phap-luat-viet-nam.aspx Tue, 28 Sep 2021 00:01:57 GMT Điều kiện, thủ tục thành lập trường đại học công lập và cho phép thành lập trường đại học tư thục https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-thanh-lap-truong-dai-hoc-cong-lap-va-cho-phep-thanh-lap-truong-dai-hoc-tu-thuc.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-thanh-lap-truong-dai-hoc-cong-lap-va-cho-phep-thanh-lap-truong-dai-hoc-tu-thuc.aspx Mon, 27 Sep 2021 23:57:59 GMT Điều kiện và thủ tục đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-de-nghi-cho-phep-thanh-lap-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-de-nghi-cho-phep-thanh-lap-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai.aspx Mon, 27 Sep 2021 23:56:16 GMT Điều kiện và thủ tục thành lập phân hiệu của trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-thanh-lap-phan-hieu-cua-truong-trung-cap-nghe-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-thanh-lap-phan-hieu-cua-truong-trung-cap-nghe-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai.aspx Mon, 27 Sep 2021 23:55:47 GMT Thủ tục giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-giai-the-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-giai-the-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-nhu-the-nao.aspx Mon, 27 Sep 2021 23:55:15 GMT Thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-kinh-doanh-nhap-khau-xuat-ban-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-kinh-doanh-nhap-khau-xuat-ban-pham.aspx Mon, 27 Sep 2021 23:10:55 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-nhap-khau-xuat-ban-pham-khong-kinh-doanh.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-nhap-khau-xuat-ban-pham-khong-kinh-doanh.aspx Mon, 27 Sep 2021 23:05:06 GMT Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-trong-du-an-dau-tu-xay-dung-kinh-doanh-nha-o.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-trong-du-an-dau-tu-xay-dung-kinh-doanh-nha-o.aspx Mon, 27 Sep 2021 17:27:25 GMT Quy định về quản lý sử dụng đất trồng lúa theo Luật Đất đai 2013 https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-theo-luat-dat-dai-2013.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-theo-luat-dat-dai-2013.aspx Mon, 27 Sep 2021 17:04:13 GMT Cấu thành tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm? https://luatminhkhue.vn/cau-thanh-toi-gian-lan-trong-kinh-doanh-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/cau-thanh-toi-gian-lan-trong-kinh-doanh-bao-hiem.aspx Mon, 27 Sep 2021 16:18:02 GMT Vấn đề về trục lợi trong kinh doanh bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/van-de-ve-truc-loi-trong-kinh-doanh-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/van-de-ve-truc-loi-trong-kinh-doanh-bao-hiem.aspx Mon, 27 Sep 2021 15:44:31 GMT Hành vi trục lợi từ bảo hiểm bị xử lý như thế nào? https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-truc-loi-tu-bao-hiem-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-truc-loi-tu-bao-hiem-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx Mon, 27 Sep 2021 15:34:21 GMT Cán bộ, công chức cần làm gì khi nhận được quà tặng theo luật phòng chống tham nhũng ? https://luatminhkhue.vn/can-bo-cong-chuc-can-lam-gi-khi-nhan-duoc-qua-tang-theo-luat-phong-chong-tham-nhung.aspx https://luatminhkhue.vn/can-bo-cong-chuc-can-lam-gi-khi-nhan-duoc-qua-tang-theo-luat-phong-chong-tham-nhung.aspx Mon, 27 Sep 2021 15:30:11 GMT Nội dung, thời gian bảo hộ quyền tác giả và thời gian bảo hộ quyền liên quan https://luatminhkhue.vn/noi-dung-thoi-gian-bao-ho-quyen-tac-gia-va-thoi-gian-bao-ho-quyen-lien-quan.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-thoi-gian-bao-ho-quyen-tac-gia-va-thoi-gian-bao-ho-quyen-lien-quan.aspx Mon, 27 Sep 2021 13:09:35 GMT Quy định của pháp luật về hoa hồng đại lý bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hoa-hong-dai-ly-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hoa-hong-dai-ly-bao-hiem.aspx Mon, 27 Sep 2021 12:56:36 GMT Điều kiện kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ theo quy định mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-phau-thuat-tham-my-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-phau-thuat-tham-my-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx Mon, 27 Sep 2021 12:44:24 GMT Điều kiện và thủ tục thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-kinh-doanh-dich-vu-tham-my.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-kinh-doanh-dich-vu-tham-my.aspx Mon, 27 Sep 2021 12:43:10 GMT Quy định của pháp luật về hoạt động tái bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hoat-dong-tai-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hoat-dong-tai-bao-hiem.aspx Mon, 27 Sep 2021 12:19:33 GMT Một số nội dung phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp? https://luatminhkhue.vn/mot-so-noi-dung-phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-cua-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-noi-dung-phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-cua-doanh-nghiep.aspx Mon, 27 Sep 2021 11:53:01 GMT Nội dung phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp? https://luatminhkhue.vn/noi-dung-phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-cua-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-cua-doanh-nghiep.aspx Mon, 27 Sep 2021 11:52:34 GMT Nguyên tắc và điều kiện bảo hộ quyền tác giả https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-va-dieu-kien-bao-ho-quyen-tac-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-va-dieu-kien-bao-ho-quyen-tac-gia.aspx Mon, 27 Sep 2021 11:29:43 GMT Quy trình và các phương pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp? https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-va-cac-phuong-phap-phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-cua-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-va-cac-phuong-phap-phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-cua-doanh-nghiep.aspx Mon, 27 Sep 2021 11:29:28 GMT Những điều cần biết về khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-khoa-luat-truc-thuoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-khoa-luat-truc-thuoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi.aspx Mon, 27 Sep 2021 11:08:07 GMT Khái niệm, vai trò và mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-vai-tro-va-muc-tieu-cua-phan-tich-tai-chinh-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-vai-tro-va-muc-tieu-cua-phan-tich-tai-chinh-doanh-nghiep.aspx Mon, 27 Sep 2021 11:05:39 GMT Hoàn thiện phương hướng đào tạo đội ngũ cán bộ pháp luật trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay https://luatminhkhue.vn/hoan-thien-phuong-huong-dao-tao-doi-ngu-can-bo-phap-luat-trong-su-nghiep-doi-moi-o-viet-nam-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/hoan-thien-phuong-huong-dao-tao-doi-ngu-can-bo-phap-luat-trong-su-nghiep-doi-moi-o-viet-nam-hien-nay.aspx Mon, 27 Sep 2021 10:48:42 GMT Các yếu tố tác động đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế? https://luatminhkhue.vn/cac-yeu-to-tac-dong-den-viec-thu-hut-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-vao-vung-kinh-te.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-yeu-to-tac-dong-den-viec-thu-hut-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-vao-vung-kinh-te.aspx Mon, 27 Sep 2021 10:46:06 GMT Các lý thuyết về yếu tố tác động đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế https://luatminhkhue.vn/cac-ly-thuyet-ve-yeu-to-tac-dong-den-thu-hut-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-vao-vung-kinh-te.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-ly-thuyet-ve-yeu-to-tac-dong-den-thu-hut-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-vao-vung-kinh-te.aspx Mon, 27 Sep 2021 10:34:43 GMT Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế? https://luatminhkhue.vn/cac-hinh-thuc-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-vao-vung-kinh-te.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-hinh-thuc-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-vao-vung-kinh-te.aspx Mon, 27 Sep 2021 10:17:45 GMT Những điều cần biết về trường Đại học Luật Hà Nội https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-truong-dai-hoc-luat-ha-noi.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-truong-dai-hoc-luat-ha-noi.aspx Mon, 27 Sep 2021 10:17:21 GMT Hoàn cảnh lịch sử hình thành và một số triết gia tiêu biểu của triết học Tây âu thời trung cổ https://luatminhkhue.vn/hoan-canh-lich-su-hinh-thanh-va-mot-so-triet-gia-tieu-bieu-cua-triet-hoc-tay-au-thoi-trung-co.aspx https://luatminhkhue.vn/hoan-canh-lich-su-hinh-thanh-va-mot-so-triet-gia-tieu-bieu-cua-triet-hoc-tay-au-thoi-trung-co.aspx Mon, 27 Sep 2021 10:02:45 GMT Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ pháp lý ở Việt Nam hiện nay https://luatminhkhue.vn/cong-tac-dao-tao-doi-ngu-can-bo-phap-ly-o-viet-nam-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-tac-dao-tao-doi-ngu-can-bo-phap-ly-o-viet-nam-hien-nay.aspx Mon, 27 Sep 2021 10:02:43 GMT Các loại dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm đối với bảo hiểm sức khỏe https://luatminhkhue.vn/cac-loai-du-phong-nghiep-vu-bao-hiem-doi-voi-bao-hiem-suc-khoe.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-loai-du-phong-nghiep-vu-bao-hiem-doi-voi-bao-hiem-suc-khoe.aspx Mon, 27 Sep 2021 10:01:15 GMT Triết học pháp luật là gì? Một số vai trò của triết học pháp luật? https://luatminhkhue.vn/triet-hoc-phap-luat-la-gi-mot-so-vai-tro-cua-triet-hoc-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/triet-hoc-phap-luat-la-gi-mot-so-vai-tro-cua-triet-hoc-phap-luat.aspx Mon, 27 Sep 2021 09:41:24 GMT Kể tên một số triết gia tiêu biểu của triết học Hy Lạp thời kỳ cổ đại (Triết học phương Tây) https://luatminhkhue.vn/ke-ten-mot-so-triet-gia-tieu-bieu-cua-triet-hoc-hy-lap-thoi-ky-co-dai-triet-hoc-phuong-tay.aspx https://luatminhkhue.vn/ke-ten-mot-so-triet-gia-tieu-bieu-cua-triet-hoc-hy-lap-thoi-ky-co-dai-triet-hoc-phuong-tay.aspx Mon, 27 Sep 2021 09:38:41 GMT Quy định về dự phòng nghiệp vụ đối với bảo hiểm phi nhân thọ https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-du-phong-nghiep-vu-doi-voi-bao-hiem-phi-nhan-tho.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-du-phong-nghiep-vu-doi-voi-bao-hiem-phi-nhan-tho.aspx Mon, 27 Sep 2021 09:24:55 GMT Khái quát về triết học Hy Lạp thời kỳ cổ đại (Triết học phương Tây) https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-triet-hoc-hy-lap-thoi-ky-co-dai-triet-hoc-phuong-tay.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-triet-hoc-hy-lap-thoi-ky-co-dai-triet-hoc-phuong-tay.aspx Mon, 27 Sep 2021 09:15:12 GMT Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức nào? https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-bao-hiem-nuoc-ngoai-duoc-phep-hoat-dong-tai-viet-nam-duoi-hinh-thuc-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-bao-hiem-nuoc-ngoai-duoc-phep-hoat-dong-tai-viet-nam-duoi-hinh-thuc-nao.aspx Mon, 27 Sep 2021 08:49:47 GMT Hoạt động quản lý nước thải trong khu công nghiệp? https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-quan-ly-nuoc-thai-trong-khu-cong-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-quan-ly-nuoc-thai-trong-khu-cong-nghiep.aspx Mon, 27 Sep 2021 08:48:01 GMT Hướng dẫn cách sử dụng mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01) mới nhất? https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-su-dung-mau-to-khai-thay-doi-thong-tin-cu-tru-ct01-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-su-dung-mau-to-khai-thay-doi-thong-tin-cu-tru-ct01-moi-nhat.aspx Mon, 27 Sep 2021 08:37:21 GMT Cần hiểu đúng tầm quan trọng của triết học pháp luật trong đào tạo pháp lý https://luatminhkhue.vn/can-hieu-dung-tam-quan-trong-cua-triet-hoc-phap-luat-trong-dao-tao-phap-ly.aspx https://luatminhkhue.vn/can-hieu-dung-tam-quan-trong-cua-triet-hoc-phap-luat-trong-dao-tao-phap-ly.aspx Mon, 27 Sep 2021 08:15:06 GMT Quy định mới năm 2021 về điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học ? https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-tu-van-du-hoc-nam-2018-.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-tu-van-du-hoc-nam-2018-.aspx Mon, 27 Sep 2021 08:03:33 GMT Công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp https://luatminhkhue.vn/cong-nhan-chung-chi-ve-phu-tro-bao-hiem-do-co-so-dao-tao-o-nuoc-ngoai-cap.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-nhan-chung-chi-ve-phu-tro-bao-hiem-do-co-so-dao-tao-o-nuoc-ngoai-cap.aspx Mon, 27 Sep 2021 07:15:23 GMT Điều kiện để cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm? Thủ tục cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-cung-cap-dich-vu-phu-tro-bao-hiem-thu-tuc-cap-chung-chi-ve-phu-tro-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-cung-cap-dich-vu-phu-tro-bao-hiem-thu-tuc-cap-chung-chi-ve-phu-tro-bao-hiem.aspx Mon, 27 Sep 2021 06:30:50 GMT Người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/nguoi-tham-gia-to-tung-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-tham-gia-to-tung-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 06:21:17 GMT Ý nghĩa của hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/y-nghia-cua-hoat-dong-bao-chua-trong-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/y-nghia-cua-hoat-dong-bao-chua-trong-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 06:13:53 GMT Cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới cần điều kiện gì? https://luatminhkhue.vn/cung-cap-dich-vu-bao-hiem-qua-bien-gioi-can-dieu-kien-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/cung-cap-dich-vu-bao-hiem-qua-bien-gioi-can-dieu-kien-gi.aspx Mon, 27 Sep 2021 05:54:28 GMT Đại lý bảo hiểm có thể tiến hành các hoạt động gì? https://luatminhkhue.vn/dai-ly-bao-hiem-co-the-tien-hanh-cac-hoat-dong-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/dai-ly-bao-hiem-co-the-tien-hanh-cac-hoat-dong-gi.aspx Mon, 27 Sep 2021 05:23:03 GMT Ý nghĩa của bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháo của bị hại, đương sự và người bị tố giác tội phạm, kiến nghị https://luatminhkhue.vn/y-nghia-cua-bao-ve-quyen-va-loi-ich-hop-phao-cua-bi-hai-duong-su-va-nguoi-bi-to-giac-toi-pham-kien-nghi.aspx https://luatminhkhue.vn/y-nghia-cua-bao-ve-quyen-va-loi-ich-hop-phao-cua-bi-hai-duong-su-va-nguoi-bi-to-giac-toi-pham-kien-nghi.aspx Mon, 27 Sep 2021 05:16:44 GMT Các loại chứng cứ trong vụ án hình sự được quy định trong pháp luật tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/cac-loai-chung-cu-trong-vu-an-hinh-su-duoc-quy-dinh-trong-phap-luat-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-loai-chung-cu-trong-vu-an-hinh-su-duoc-quy-dinh-trong-phap-luat-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 05:07:51 GMT Hoạt động chứng minh trong tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-chung-minh-trong-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-chung-minh-trong-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 04:59:29 GMT Các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/cac-bien-phap-ngan-chan-trong-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-bien-phap-ngan-chan-trong-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 04:45:38 GMT Biện pháp ngăn chặn: Giữ người trong trường hợp khẩn cấp được quy định như thế nào trong luật tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/bien-phap-ngan-chan-giu-nguoi-trong-truong-hop-khan-cap-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-trong-luat-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-phap-ngan-chan-giu-nguoi-trong-truong-hop-khan-cap-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-trong-luat-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 04:39:49 GMT Một số câu hỏi ngắn trong bộ luật hình sự mới có lời giải? https://luatminhkhue.vn/mot-so-cau-hoi-ngan-trong-bo-luat-hinh-su-moi-co-loi-giai.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-cau-hoi-ngan-trong-bo-luat-hinh-su-moi-co-loi-giai.aspx Mon, 27 Sep 2021 04:31:54 GMT Triết học phân tích – nội dung của triết học phân tích https://luatminhkhue.vn/triet-hoc-phan-tich-–-noi-dung-cua-triet-hoc-phan-tich.aspx https://luatminhkhue.vn/triet-hoc-phan-tich-–-noi-dung-cua-triet-hoc-phan-tich.aspx Mon, 27 Sep 2021 04:31:28 GMT Biện pháp ngăn chặn: Bắt người được quy định như thế nào trong luật tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/bien-phap-ngan-chan-bat-nguoi-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-trong-luat-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-phap-ngan-chan-bat-nguoi-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-trong-luat-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 04:31:21 GMT Biện pháp ngăn chặn: Tạm giữ và tạm giam được quy định như thế nào trong Bộ luật tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/bien-phap-ngan-chan-tam-giu-va-tam-giam-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-trong-bo-luat-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-phap-ngan-chan-tam-giu-va-tam-giam-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-trong-bo-luat-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 04:18:54 GMT Doanh nghiệp cho thuê xe có phải xin giấy phép kinh doanh vận tải? https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-cho-thue-xe-co-phai-xin-giay-phep-kinh-doanh-van-tai.aspx https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-cho-thue-xe-co-phai-xin-giay-phep-kinh-doanh-van-tai.aspx Mon, 27 Sep 2021 04:11:05 GMT Sự ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện sinh trong đời sống xã hội miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 https://luatminhkhue.vn/su-anh-huong-cua-chu-nghia-hien-sinh-trong-doi-song-xa-hoi-mien-nam-viet-nam-giai-doan-1954-–-1975.aspx https://luatminhkhue.vn/su-anh-huong-cua-chu-nghia-hien-sinh-trong-doi-song-xa-hoi-mien-nam-viet-nam-giai-doan-1954-–-1975.aspx Mon, 27 Sep 2021 04:10:54 GMT Biện pháp ngăn chặn: Bảo lĩnh và đặt tiền để bảo đảm https://luatminhkhue.vn/bien-phap-ngan-chan-bao-linh-va-dat-tien-de-bao-dam.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-phap-ngan-chan-bao-linh-va-dat-tien-de-bao-dam.aspx Mon, 27 Sep 2021 04:07:00 GMT Doanh nghiệp bảo hiểm được coi là có đủ khả năng thanh toán khi nào? https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-bao-hiem-duoc-coi-la-co-du-kha-nang-thanh-toan-khi-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-bao-hiem-duoc-coi-la-co-du-kha-nang-thanh-toan-khi-nao.aspx Mon, 27 Sep 2021 03:54:57 GMT Hoạt động quản lý nước thải phát sinh trong đời sống và sản xuất? https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-quan-ly-nuoc-thai-phat-sinh-trong-doi-song-va-san-xuat.aspx https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-quan-ly-nuoc-thai-phat-sinh-trong-doi-song-va-san-xuat.aspx Mon, 27 Sep 2021 03:52:05 GMT Phân tích những tác phẩm nổi tiếng liên quan đến chủ nghĩa hiện sinh https://luatminhkhue.vn/phan-tich-nhung-tac-pham-noi-tieng-lien-quan-den-chu-nghia-hien-sinh.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-nhung-tac-pham-noi-tieng-lien-quan-den-chu-nghia-hien-sinh.aspx Mon, 27 Sep 2021 03:47:41 GMT Thời hạn và chi phí trong hoạt động tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/thoi-han-va-chi-phi-trong-hoat-dong-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-han-va-chi-phi-trong-hoat-dong-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 03:33:49 GMT Một vài câu hỏi quan trọng trong bộ luật tố tụng hình sự? https://luatminhkhue.vn/mot-vai-cau-hoi-quan-trong-trong-bo-luat-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-vai-cau-hoi-quan-trong-trong-bo-luat-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 03:31:40 GMT Phân tích những đặc trưng của chủ nghĩa hiện sinh https://luatminhkhue.vn/phan-tich-nhung-dac-trung-cua-chu-nghia-hien-sinh.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-nhung-dac-trung-cua-chu-nghia-hien-sinh.aspx Mon, 27 Sep 2021 03:21:53 GMT Lĩnh vực và nội dung hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ https://luatminhkhue.vn/linh-vuc-va-noi-dung-hoat-dong-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx https://luatminhkhue.vn/linh-vuc-va-noi-dung-hoat-dong-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx Mon, 27 Sep 2021 03:14:45 GMT Cơ quan nào có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/co-quan-nao-co-tham-quyen-khoi-to-vu-an-hinh-su-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/co-quan-nao-co-tham-quyen-khoi-to-vu-an-hinh-su-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 03:11:05 GMT Yêu cầu của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường? https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-cua-chu-nguon-thai-chat-thai-ran-cong-nghiep-thong-thuong.aspx https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-cua-chu-nguon-thai-chat-thai-ran-cong-nghiep-thong-thuong.aspx Mon, 27 Sep 2021 02:59:48 GMT Sự hình thành và ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện sinh https://luatminhkhue.vn/su-hinh-thanh-va-anh-huong-cua-chu-nghia-hien-sinh.aspx https://luatminhkhue.vn/su-hinh-thanh-va-anh-huong-cua-chu-nghia-hien-sinh.aspx Mon, 27 Sep 2021 02:57:18 GMT Các hoạt động điều tra được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/cac-hoat-dong-dieu-tra-duoc-quy-dinh-trong-bo-luat-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-hoat-dong-dieu-tra-duoc-quy-dinh-trong-bo-luat-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 02:48:30 GMT Thủ tục và các quyết định được thực hiện trong giai đoạn truy tố vụ án hình sự https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-va-cac-quyet-dinh-duoc-thuc-hien-trong-giai-doan-truy-to-vu-an-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-va-cac-quyet-dinh-duoc-thuc-hien-trong-giai-doan-truy-to-vu-an-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 02:42:00 GMT Phân tích nội dung của chủ nghĩa hiện sinh https://luatminhkhue.vn/phan-tich-noi-dung-cua-chu-nghia-hien-sinh.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-noi-dung-cua-chu-nghia-hien-sinh.aspx Mon, 27 Sep 2021 02:40:53 GMT Khả năng thanh toán của tổ chức bảo hiểm tương hỗ https://luatminhkhue.vn/kha-nang-thanh-toan-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx https://luatminhkhue.vn/kha-nang-thanh-toan-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx Mon, 27 Sep 2021 02:37:54 GMT Cơ cấu, tổ chức của Quỹ từ thiện, quỹ xã hội theo quy định pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/co-cau-to-chuc-cua-quy-tu-thien-quy-xa-hoi-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/co-cau-to-chuc-cua-quy-tu-thien-quy-xa-hoi-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx Mon, 27 Sep 2021 02:12:49 GMT Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án trong vụ án hình sự https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-xet-xu-so-tham-cua-toa-an-trong-vu-an-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-xet-xu-so-tham-cua-toa-an-trong-vu-an-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 02:08:23 GMT Đặc điểm về quyền bào chữa tại Australia? https://luatminhkhue.vn/dac-diem-ve-quyen-bao-chua-tai-australia.aspx https://luatminhkhue.vn/dac-diem-ve-quyen-bao-chua-tai-australia.aspx Mon, 27 Sep 2021 02:01:41 GMT Các công việc cần phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự https://luatminhkhue.vn/cac-cong-viec-can-phai-thuc-hien-trong-giai-doan-chuan-bi-xet-xu-so-tham-vu-an-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-cong-viec-can-phai-thuc-hien-trong-giai-doan-chuan-bi-xet-xu-so-tham-vu-an-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 01:59:51 GMT Phúc thẩm vụ án hình sự có ý nghĩa như thế nào trong tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/phuc-tham-vu-an-hinh-su-co-y-nghia-nhu-the-nao-trong-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/phuc-tham-vu-an-hinh-su-co-y-nghia-nhu-the-nao-trong-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 01:48:54 GMT Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm trong phiên tòa xét xử phúc thẩm https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-cua-hoi-dong-xet-xu-phuc-tham-trong-phien-toa-xet-xu-phuc-tham.aspx https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-cua-hoi-dong-xet-xu-phuc-tham-trong-phien-toa-xet-xu-phuc-tham.aspx Mon, 27 Sep 2021 01:43:11 GMT Phân tích quyền bào chữa tại hệ thống tư pháp hình sự Trung Quốc? https://luatminhkhue.vn/phan-tich-quyen-bao-chua-tai-he-thong-tu-phap-hinh-su-trung-quoc.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-quyen-bao-chua-tai-he-thong-tu-phap-hinh-su-trung-quoc.aspx Mon, 27 Sep 2021 01:38:26 GMT Làm rõ quyền bào chữa tại Nhật Bản và Cộng hòa Liên bang Đức? https://luatminhkhue.vn/lam-ro-quyen-bao-chua-tai-nhat-ban-va-cong-hoa-lien-bang-duc.aspx https://luatminhkhue.vn/lam-ro-quyen-bao-chua-tai-nhat-ban-va-cong-hoa-lien-bang-duc.aspx Mon, 27 Sep 2021 01:38:03 GMT Phân tích làm rõ quyền bào chữa tại hệ thống tư pháp hình sự Trung Quốc? https://luatminhkhue.vn/phan-tich-lam-ro-quyen-bao-chua-tai-he-thong-tu-phap-hinh-su-trung-quoc.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-lam-ro-quyen-bao-chua-tai-he-thong-tu-phap-hinh-su-trung-quoc.aspx Mon, 27 Sep 2021 01:01:51 GMT Nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay https://luatminhkhue.vn/nguyen-nhan-gay-ra-tinh-trang-o-nhiem-moi-truong-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-nhan-gay-ra-tinh-trang-o-nhiem-moi-truong-hien-nay.aspx Sun, 26 Sep 2021 17:03:35 GMT Quy định của pháp luật về xử lý vi phạm ô nhiễm tiếng ồn https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-o-nhiem-tieng-on.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-o-nhiem-tieng-on.aspx Sun, 26 Sep 2021 16:51:52 GMT Tình trạng trốn thuế ở Việt Nam hiện nay https://luatminhkhue.vn/tinh-trang-tron-thue-o-viet-nam-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/tinh-trang-tron-thue-o-viet-nam-hien-nay.aspx Sun, 26 Sep 2021 16:30:38 GMT Việc ghi nhận doanh thu đối với giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ https://luatminhkhue.vn/viec-ghi-nhan-doanh-thu-doi-voi-giao-dich-ban-hang-hoa-cung-cap-dich-vu.aspx https://luatminhkhue.vn/viec-ghi-nhan-doanh-thu-doi-voi-giao-dich-ban-hang-hoa-cung-cap-dich-vu.aspx Sun, 26 Sep 2021 16:06:28 GMT Các chính sách đối với sinh viên, thanh niên tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh ? https://luatminhkhue.vn/cac-chinh-sach-doi-voi-sinh-vien-thanh-nien-tinh-nguyen-tham-gia-cong-tac-phong-chong-dich-benh.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-chinh-sach-doi-voi-sinh-vien-thanh-nien-tinh-nguyen-tham-gia-cong-tac-phong-chong-dich-benh.aspx Sun, 26 Sep 2021 16:04:21 GMT Lợi nhuận của tổ chức bảo hiểm tương hỗ được sử dụng cho các mục đích gì? https://luatminhkhue.vn/loi-nhuan-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho-duoc-su-dung-cho-cac-muc-dich-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/loi-nhuan-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho-duoc-su-dung-cho-cac-muc-dich-gi.aspx Sun, 26 Sep 2021 13:36:09 GMT Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có bắt buộc phải có Ban Kiểm soát không? https://luatminhkhue.vn/to-chuc-bao-hiem-tuong-ho-co-bat-buoc-phai-co-ban-kiem-soat-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-bao-hiem-tuong-ho-co-bat-buoc-phai-co-ban-kiem-soat-khong.aspx Sun, 26 Sep 2021 13:08:56 GMT Hội đồng quản trị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ https://luatminhkhue.vn/hoi-dong-quan-tri-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-dong-quan-tri-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx Sun, 26 Sep 2021 12:34:47 GMT Đại hội thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ https://luatminhkhue.vn/dai-hoi-thanh-vien-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx https://luatminhkhue.vn/dai-hoi-thanh-vien-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx Sun, 26 Sep 2021 12:09:45 GMT Quy định pháp luật về việc tổ chức sử dụng ma túy trong thời gian giãn cách xã hội theo pháp luật ? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-viec-to-chuc-su-dung-ma-tuy-trong-thoi-gian-gian-cach-xa-hoi-theo-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-viec-to-chuc-su-dung-ma-tuy-trong-thoi-gian-gian-cach-xa-hoi-theo-phap-luat.aspx Sun, 26 Sep 2021 11:46:16 GMT Hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian dịch bệnh Covid 19 bị xử lý như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-trong-thoi-gian-dich-benh-covid-19-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-trong-thoi-gian-dich-benh-covid-19-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx Sun, 26 Sep 2021 10:15:05 GMT Một số quy định mới về hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 https://luatminhkhue.vn/mot-so-quy-dinh-moi-ve-ho-tro-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-dai-dich-covid-19.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-quy-dinh-moi-ve-ho-tro-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-dai-dich-covid-19.aspx Sun, 26 Sep 2021 09:44:39 GMT Yêu cầu khi xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường? https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-khi-xu-ly-chat-thai-ran-cong-nghiep-thong-thuong.aspx https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-khi-xu-ly-chat-thai-ran-cong-nghiep-thong-thuong.aspx Sun, 26 Sep 2021 09:21:59 GMT Một số tình huống sai phạm trong lĩnh vực kế toán https://luatminhkhue.vn/mot-so-tinh-huong-sai-pham-trong-linh-vuc-ke-toan.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-tinh-huong-sai-pham-trong-linh-vuc-ke-toan.aspx Sun, 26 Sep 2021 06:49:22 GMT Quyền bào chữa trong khuôn khổ luật pháp quốc tế? https://luatminhkhue.vn/quyen-bao-chua-trong-khuon-kho-luat-phap-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-bao-chua-trong-khuon-kho-luat-phap-quoc-te.aspx Sun, 26 Sep 2021 06:31:53 GMT Top mười câu hỏi quan trọng trong bộ luật tố tụng hình sự mới? https://luatminhkhue.vn/top-muoi-cau-hoi-quan-trong-trong-bo-luat-to-tung-hinh-su-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/top-muoi-cau-hoi-quan-trong-trong-bo-luat-to-tung-hinh-su-moi.aspx Sun, 26 Sep 2021 06:12:04 GMT Một số lưu ý khi thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người dưới 18 tuổi? https://luatminhkhue.vn/mot-so-luu-y-khi-thuc-hien-tha-tu-truoc-thoi-han-co-dieu-kien-doi-voi-nguoi-duoi-18-tuoi.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-luu-y-khi-thuc-hien-tha-tu-truoc-thoi-han-co-dieu-kien-doi-voi-nguoi-duoi-18-tuoi.aspx Sun, 26 Sep 2021 05:24:59 GMT Một số biện pháp xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội? https://luatminhkhue.vn/mot-so-bien-phap-xu-ly-doi-voi-nguoi-duoi-18-tuoi-pham-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-bien-phap-xu-ly-doi-voi-nguoi-duoi-18-tuoi-pham-toi.aspx Sun, 26 Sep 2021 04:59:29 GMT Một số nguyên tắc cơ bản khi xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội? https://luatminhkhue.vn/mot-so-nguyen-tac-co-ban-khi-xu-ly-doi-voi-nguoi-duoi-18-tuoi-pham-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-nguyen-tac-co-ban-khi-xu-ly-doi-voi-nguoi-duoi-18-tuoi-pham-toi.aspx Sun, 26 Sep 2021 04:40:34 GMT Điều kiện kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-to-chuc-thiet-ke-tham-tra-thiet-ke-xay-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-to-chuc-thiet-ke-tham-tra-thiet-ke-xay-dung.aspx Sun, 26 Sep 2021 04:27:37 GMT Căn cứ quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội? https://luatminhkhue.vn/can-cu-quyet-dinh-hinh-phat-trong-truong-hop-phap-nhan-thuong-mai-pham-nhieu-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/can-cu-quyet-dinh-hinh-phat-trong-truong-hop-phap-nhan-thuong-mai-pham-nhieu-toi.aspx Sun, 26 Sep 2021 04:13:09 GMT Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiến trúc theo quy định mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-kien-truc-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-kien-truc-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx Sun, 26 Sep 2021 04:00:30 GMT Những lưu ý khi áp dụng bộ luật hình sự mới đối với pháp nhân thương mại phạm tội? https://luatminhkhue.vn/nhung-luu-y-khi-ap-dung-bo-luat-hinh-su-moi-doi-voi-phap-nhan-thuong-mai-pham-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-luu-y-khi-ap-dung-bo-luat-hinh-su-moi-doi-voi-phap-nhan-thuong-mai-pham-toi.aspx Sun, 26 Sep 2021 03:36:28 GMT Người phạm tội được áp dụng án treo khi nào? phải đáp ứng điều kiện gì? https://luatminhkhue.vn/nguoi-pham-toi-duoc-ap-dung-an-treo-khi-nao-phai-dap-ung-dieu-kien-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-pham-toi-duoc-ap-dung-an-treo-khi-nao-phai-dap-ung-dieu-kien-gi.aspx Sun, 26 Sep 2021 03:14:38 GMT Thời hiệu thi hành bản án hình sự là bao nhiêu năm theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/thoi-hieu-thi-hanh-ban-an-hinh-su-la-bao-nhieu-nam-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-hieu-thi-hanh-ban-an-hinh-su-la-bao-nhieu-nam-theo-quy-dinh-moi.aspx Sun, 26 Sep 2021 03:01:02 GMT Đặc điểm và các căn cứ quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội danh? https://luatminhkhue.vn/dac-diem-va-cac-can-cu-quyet-dinh-hinh-phat-trong-truong-hop-pham-nhieu-toi-danh.aspx https://luatminhkhue.vn/dac-diem-va-cac-can-cu-quyet-dinh-hinh-phat-trong-truong-hop-pham-nhieu-toi-danh.aspx Sun, 26 Sep 2021 02:42:17 GMT Căn cứ để quyết định hình phạt là gì? có thể xuống mức thấp nhất của khung không? https://luatminhkhue.vn/can-cu-de-quyet-dinh-hinh-phat-la-gi-co-the-xuong-muc-thap-nhat-cua-khung-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/can-cu-de-quyet-dinh-hinh-phat-la-gi-co-the-xuong-muc-thap-nhat-cua-khung-khong.aspx Sun, 26 Sep 2021 02:06:34 GMT Xuất bản phẩm là gì? Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm https://luatminhkhue.vn/xuat-ban-pham-la-gi-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-in-xuat-ban-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/xuat-ban-pham-la-gi-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-in-xuat-ban-pham.aspx Sun, 26 Sep 2021 01:36:41 GMT Đặc điểm chính trong một số các biện pháp tư pháp theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/dac-diem-chinh-trong-mot-so-cac-bien-phap-tu-phap-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/dac-diem-chinh-trong-mot-so-cac-bien-phap-tu-phap-theo-quy-dinh-moi.aspx Sun, 26 Sep 2021 01:34:50 GMT Thủ tục đăng ký xuất bản là gì? Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-xuat-ban-la-gi-cap-giay-phep-xuat-ban-tai-lieu-khong-kinh-doanh.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-xuat-ban-la-gi-cap-giay-phep-xuat-ban-tai-lieu-khong-kinh-doanh.aspx Sun, 26 Sep 2021 01:31:19 GMT Biên tập viên là gì? Thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề biên tập https://luatminhkhue.vn/bien-tap-vien-la-gi-thu-tuc-de-nghi-cap-chung-chi-hanh-nghe-bien-tap.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-tap-vien-la-gi-thu-tuc-de-nghi-cap-chung-chi-hanh-nghe-bien-tap.aspx Sun, 26 Sep 2021 01:24:02 GMT Điều kiện, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập nhà xuất bản https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-thanh-lap-nha-xuat-ban.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-thanh-lap-nha-xuat-ban.aspx Sun, 26 Sep 2021 01:20:24 GMT Thủ tục xét duyệt cấp thẻ nhà báo theo quy định pháp luật Việt Nam https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xet-duyet-cap-the-nha-bao-theo-quy-dinh-phap-luat-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xet-duyet-cap-the-nha-bao-theo-quy-dinh-phap-luat-viet-nam.aspx Sun, 26 Sep 2021 01:17:47 GMT Nhà báo là gì? Đối tượng nào được xét cấp thẻ nhà báo? https://luatminhkhue.vn/nha-bao-la-gi-doi-tuong-nao-duoc-xet-cap-the-nha-bao.aspx https://luatminhkhue.vn/nha-bao-la-gi-doi-tuong-nao-duoc-xet-cap-the-nha-bao.aspx Sun, 26 Sep 2021 01:15:44 GMT Phổ biến phim là gì? Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép phổ biến phim https://luatminhkhue.vn/pho-bien-phim-la-gi-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-pho-bien-phim.aspx https://luatminhkhue.vn/pho-bien-phim-la-gi-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-pho-bien-phim.aspx Sun, 26 Sep 2021 01:12:26 GMT Tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước https://luatminhkhue.vn/to-chuc-va-hoat-dong-cua-hoi-dong-lua-chon-du-an-san-xuat-phim-co-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-va-hoat-dong-cua-hoi-dong-lua-chon-du-an-san-xuat-phim-co-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc.aspx Sun, 26 Sep 2021 01:11:16 GMT Tổ chức của Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước https://luatminhkhue.vn/to-chuc-cua-hoi-dong-tham-dinh-kich-ban-van-hoc-doi-voi-phim-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-cua-hoi-dong-tham-dinh-kich-ban-van-hoc-doi-voi-phim-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc.aspx Sun, 26 Sep 2021 01:06:15 GMT Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-bi-anh-huong-boi-dai-dich-covid-19-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-bi-anh-huong-boi-dai-dich-covid-19-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep.aspx Sat, 25 Sep 2021 19:15:03 GMT Quy đinh pháp luật về trách nhiệm, phòng chống dịch Covid 19 tại các hộ gia đình, và các khu chung cư ? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-trach-nhiem-phong-chong-dich-covid-19-tai-cac-ho-gia-dinh-va-cac-khu-chung-cu.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-trach-nhiem-phong-chong-dich-covid-19-tai-cac-ho-gia-dinh-va-cac-khu-chung-cu.aspx Sat, 25 Sep 2021 17:59:18 GMT Điều kiện kinh doanh phân bón theo quy định pháp luật mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-phan-bon-theo-quy-dinh-phap-luat-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-phan-bon-theo-quy-dinh-phap-luat-moi-nhat-hien-nay.aspx Sat, 25 Sep 2021 17:24:03 GMT Pháp luật quy định như thế nào về việc sử dụng và làm giả giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội ? https://luatminhkhue.vn/phap-luat-quy-dinh-nhu-the-nao-ve-viec-su-dung-va-lam-gia-giay-di-duong-trong-thoi-gian-gian-cach-xa-hoi.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-quy-dinh-nhu-the-nao-ve-viec-su-dung-va-lam-gia-giay-di-duong-trong-thoi-gian-gian-cach-xa-hoi.aspx Sat, 25 Sep 2021 17:19:19 GMT Quy định pháp luật về xử lý hành vi chống đối người thi hành công vụ tại các chốt kiểm dịch phòng chống Covid 19 ? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-xu-ly-hanh-vi-chong-doi-nguoi-thi-hanh-cong-vu-tai-cac-chot-kiem-dich-phong-chong-covid-19.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-xu-ly-hanh-vi-chong-doi-nguoi-thi-hanh-cong-vu-tai-cac-chot-kiem-dich-phong-chong-covid-19.aspx Sat, 25 Sep 2021 15:16:38 GMT Những thay đổi của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận https://luatminhkhue.vn/nhung-thay-doi-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho-phai-duoc-co-quan-co-tham-quyen-chap-thuan.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-thay-doi-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho-phai-duoc-co-quan-co-tham-quyen-chap-thuan.aspx Sat, 25 Sep 2021 13:54:14 GMT Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức bảo hiểm tương hỗ https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-thanh-lap-va-hoat-dong-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-thanh-lap-va-hoat-dong-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx Sat, 25 Sep 2021 13:12:30 GMT Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là gì? Thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ https://luatminhkhue.vn/to-chuc-bao-hiem-tuong-ho-la-gi-thanh-vien-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-bao-hiem-tuong-ho-la-gi-thanh-vien-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx Sat, 25 Sep 2021 12:34:04 GMT Biện pháp tư pháp áp dụng cho người phạm tội và pháp nhân thương mại phạm tội? https://luatminhkhue.vn/bien-phap-tu-phap-ap-dung-cho-nguoi-pham-toi-va-phap-nhan-thuong-mai-pham-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-phap-tu-phap-ap-dung-cho-nguoi-pham-toi-va-phap-nhan-thuong-mai-pham-toi.aspx Sat, 25 Sep 2021 11:47:12 GMT Một số lưu ý về hình phạt chính và hình phạt bổ sung theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/mot-so-luu-y-ve-hinh-phat-chinh-va-hinh-phat-bo-sung-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-luu-y-ve-hinh-phat-chinh-va-hinh-phat-bo-sung-theo-quy-dinh-moi.aspx Sat, 25 Sep 2021 11:15:09 GMT Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự và các trường hợp không được miễn? https://luatminhkhue.vn/can-cu-mien-trach-nhiem-hinh-su-va-cac-truong-hop-khong-duoc-mien.aspx https://luatminhkhue.vn/can-cu-mien-trach-nhiem-hinh-su-va-cac-truong-hop-khong-duoc-mien.aspx Sat, 25 Sep 2021 10:52:49 GMT Quy định pháp luật về xử lý hành vi đưa tin giả về dịch bệnh Covid 19 lên mạng xã hội https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-xu-ly-hanh-vi-dua-tin-gia-ve-dich-benh-covid-19-len-mang-xa-hoi.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-xu-ly-hanh-vi-dua-tin-gia-ve-dich-benh-covid-19-len-mang-xa-hoi.aspx Sat, 25 Sep 2021 10:12:00 GMT Bình luận về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/binh-luan-ve-thoi-hieu-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/binh-luan-ve-thoi-hieu-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-theo-quy-dinh-moi.aspx Sat, 25 Sep 2021 10:08:05 GMT Quy định của pháp luật về hoạt động môi giới bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hoat-dong-moi-gioi-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hoat-dong-moi-gioi-bao-hiem.aspx Sat, 25 Sep 2021 10:01:10 GMT Phân tích chủ nghĩa thực dụng trong triết học https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-thuc-dung-trong-triet-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-thuc-dung-trong-triet-hoc.aspx Sat, 25 Sep 2021 09:51:16 GMT Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội lúc tình thế cấp thiết? https://luatminhkhue.vn/gay-thiet-hai-trong-khi-bat-giu-nguoi-pham-toi-luc-tinh-the-cap-thiet.aspx https://luatminhkhue.vn/gay-thiet-hai-trong-khi-bat-giu-nguoi-pham-toi-luc-tinh-the-cap-thiet.aspx Sat, 25 Sep 2021 09:45:50 GMT Quy định mới nhất của pháp luật về đất đai năm 2021 https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-nhat-cua-phap-luat-ve-dat-dai-nam-2021.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-nhat-cua-phap-luat-ve-dat-dai-nam-2021.aspx Sat, 25 Sep 2021 09:44:50 GMT Vai trò trong hoạt động quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân cấp xã https://luatminhkhue.vn/vai-tro-trong-hoat-dong-quan-ly-dat-dai-cua-uy-ban-nhan-dan-cap-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/vai-tro-trong-hoat-dong-quan-ly-dat-dai-cua-uy-ban-nhan-dan-cap-xa.aspx Sat, 25 Sep 2021 09:36:11 GMT Các vấn đề pháp lý xung quanh quan hệ dân sự với chính mình https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-phap-ly-xung-quanh-quan-he-dan-su-voi-chinh-minh.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-phap-ly-xung-quanh-quan-he-dan-su-voi-chinh-minh.aspx Sat, 25 Sep 2021 09:32:22 GMT Phân tích chủ nghĩa lý tưởng trong triết học https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-ly-tuong-trong-triet-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-ly-tuong-trong-triet-hoc.aspx Sat, 25 Sep 2021 09:25:40 GMT Quản lý đất đai là gì? Hệ thống cơ quan chuyên ngành quản lý đất đai ở Việt Nam? https://luatminhkhue.vn/quan-ly-dat-dai-la-gi-he-thong-co-quan-chuyen-nganh-quan-ly-dat-dai-o-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-ly-dat-dai-la-gi-he-thong-co-quan-chuyen-nganh-quan-ly-dat-dai-o-viet-nam.aspx Sat, 25 Sep 2021 09:25:18 GMT Những đặc điểm của sự kiện bất ngờ, phòng vệ chính đáng và một số ví dụ? https://luatminhkhue.vn/nhung-dac-diem-cua-su-kien-bat-ngo-phong-ve-chinh-dang-va-mot-so-vi-du.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-dac-diem-cua-su-kien-bat-ngo-phong-ve-chinh-dang-va-mot-so-vi-du.aspx Sat, 25 Sep 2021 09:16:24 GMT Quy định của pháp luật về chuyển giao hợp đồng bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-chuyen-giao-hop-dong-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-chuyen-giao-hop-dong-bao-hiem.aspx Sat, 25 Sep 2021 09:16:15 GMT Tổng hợp một số biểu mẫu sử dụng trong thành lập và hoạt động quỹ từ thiện, quỹ xã hội https://luatminhkhue.vn/tong-hop-mot-so-bieu-mau-su-dung-trong-thanh-lap-va-hoat-dong-quy-tu-thien-quy-xa-hoi.aspx https://luatminhkhue.vn/tong-hop-mot-so-bieu-mau-su-dung-trong-thanh-lap-va-hoat-dong-quy-tu-thien-quy-xa-hoi.aspx Sat, 25 Sep 2021 09:12:18 GMT Một số vấn đề về che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm? https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-ve-che-giau-toi-pham-va-khong-to-giac-toi-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-ve-che-giau-toi-pham-va-khong-to-giac-toi-pham.aspx Sat, 25 Sep 2021 08:52:11 GMT Kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/kiem-soat-noi-bo-kiem-toan-noi-bo-trong-doanh-nghiep-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/kiem-soat-noi-bo-kiem-toan-noi-bo-trong-doanh-nghiep-bao-hiem.aspx Sat, 25 Sep 2021 08:41:07 GMT Mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt? https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-dich-vu-thu-gom-van-chuyen-va-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-dich-vu-thu-gom-van-chuyen-va-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat.aspx Sat, 25 Sep 2021 08:29:49 GMT Mẫu hợp đồng dịch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt? https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-dich-thu-gom-van-chuyen-va-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-dich-thu-gom-van-chuyen-va-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat.aspx Sat, 25 Sep 2021 08:29:30 GMT Chi phí khi đấu thầu qua mạng? lựa chọn nhà thầu qua mạng như thế nào? https://luatminhkhue.vn/chi-phi-khi-dau-thau-qua-mang-lua-chon-nha-thau-qua-mang-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/chi-phi-khi-dau-thau-qua-mang-lua-chon-nha-thau-qua-mang-nhu-the-nao.aspx Sat, 25 Sep 2021 08:28:39 GMT Một số vấn đề về phạm tội chưa đạt và tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội? https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-ve-pham-toi-chua-dat-va-tu-y-nua-chung-cham-dut-viec-pham-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-ve-pham-toi-chua-dat-va-tu-y-nua-chung-cham-dut-viec-pham-toi.aspx Sat, 25 Sep 2021 08:28:15 GMT Hoạt động của quỹ từ thiện, quỹ xã hội theo quy định pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-cua-quy-tu-thien-quy-xa-hoi-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-cua-quy-tu-thien-quy-xa-hoi-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx Sat, 25 Sep 2021 08:27:41 GMT Đấu thầu qua mạng là gì? Những công việc cần thực hiện khi đấu thầu qua mạng? https://luatminhkhue.vn/dau-thau-qua-mang-la-gi-nhung-cong-viec-can-thuc-hien-khi-dau-thau-qua-mang.aspx https://luatminhkhue.vn/dau-thau-qua-mang-la-gi-nhung-cong-viec-can-thuc-hien-khi-dau-thau-qua-mang.aspx Sat, 25 Sep 2021 08:23:51 GMT Yêu cầu khi xử lý chất thải rắn sinh hoạt? https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-khi-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat.aspx https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-khi-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat.aspx Sat, 25 Sep 2021 08:07:35 GMT Người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm cần có tiêu chuẩn gì? https://luatminhkhue.vn/nguoi-quan-tri-dieu-hanh-cua-doanh-nghiep-bao-hiem-can-co-tieu-chuan-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-quan-tri-dieu-hanh-cua-doanh-nghiep-bao-hiem-can-co-tieu-chuan-gi.aspx Sat, 25 Sep 2021 07:11:39 GMT Điều kiện và mức rút ngắn thời gian thử thách của án treo https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-muc-rut-ngan-thoi-gian-thu-thach-cua-an-treo.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-muc-rut-ngan-thoi-gian-thu-thach-cua-an-treo.aspx Sat, 25 Sep 2021 06:44:07 GMT Thủ tục giải thể doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep-bao-hiem-doanh-nghiep-moi-gioi-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep-bao-hiem-doanh-nghiep-moi-gioi-bao-hiem.aspx Sat, 25 Sep 2021 06:41:31 GMT Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt? https://luatminhkhue.vn/thu-gom-van-chuyen-chat-thai-ran-sinh-hoat.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-gom-van-chuyen-chat-thai-ran-sinh-hoat.aspx Sat, 25 Sep 2021 06:30:36 GMT Những điểm lưu ý khi xác định lỗi vô ý và cố ý trong khi thực hiện tội phạm? https://luatminhkhue.vn/nhung-diem-luu-y-khi-xac-dinh-loi-vo-y-va-co-y-trong-khi-thuc-hien-toi-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-diem-luu-y-khi-xac-dinh-loi-vo-y-va-co-y-trong-khi-thuc-hien-toi-pham.aspx Sat, 25 Sep 2021 06:23:49 GMT Thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chia-tach-hop-nhat-sap-nhap-doanh-nghiep-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chia-tach-hop-nhat-sap-nhap-doanh-nghiep-bao-hiem.aspx Sat, 25 Sep 2021 06:08:12 GMT Trách nhiệm phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm và phân loại tội phạm? https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-phong-ngua-va-dau-tranh-chong-toi-pham-va-phan-loai-toi-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-phong-ngua-va-dau-tranh-chong-toi-pham-va-phan-loai-toi-pham.aspx Sat, 25 Sep 2021 06:07:36 GMT Những đặc điểm chủ yếu trong nhiệm vụ và nguyên tắc xử lý của bộ luật hình sự mới? https://luatminhkhue.vn/nhung-dac-diem-chu-yeu-trong-nhiem-vu-va-nguyen-tac-xu-ly-cua-bo-luat-hinh-su-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-dac-diem-chu-yeu-trong-nhiem-vu-va-nguyen-tac-xu-ly-cua-bo-luat-hinh-su-moi.aspx Sat, 25 Sep 2021 05:52:25 GMT Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/thay-doi-noi-dung-pham-vi-va-thoi-han-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/thay-doi-noi-dung-pham-vi-va-thoi-han-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-bao-hiem.aspx Sat, 25 Sep 2021 05:36:09 GMT Quy trình bảo hộ thương hiệu độc quyền hiện nay https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-bao-ho-thuong-hieu-doc-quyen-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-bao-ho-thuong-hieu-doc-quyen-hien-nay.aspx Sat, 25 Sep 2021 04:58:41 GMT Doanh nghiệp bảo hiểm muốn mở chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải làm như nào? https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-bao-hiem-muon-mo-chi-nhanh-van-phong-dai-dien-thi-phai-lam-nhu-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-bao-hiem-muon-mo-chi-nhanh-van-phong-dai-dien-thi-phai-lam-nhu-nao.aspx Sat, 25 Sep 2021 04:02:04 GMT Các trường phái chủ nghĩa hoài nghi và chủ nghĩa hoài nghi ngày nay https://luatminhkhue.vn/cac-truong-phai-chu-nghia-hoai-nghi-va-chu-nghia-hoai-nghi-ngay-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-phai-chu-nghia-hoai-nghi-va-chu-nghia-hoai-nghi-ngay-nay.aspx Sat, 25 Sep 2021 03:49:41 GMT Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-thay-doi-von-dieu-le-cua-doanh-nghiep-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-thay-doi-von-dieu-le-cua-doanh-nghiep-bao-hiem.aspx Sat, 25 Sep 2021 03:24:37 GMT Phân tích nội dung chủ nghĩa hoài nghi trong triết học https://luatminhkhue.vn/phan-tich-noi-dung-chu-nghia-hoai-nghi-trong-triet-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-noi-dung-chu-nghia-hoai-nghi-trong-triet-hoc.aspx Sat, 25 Sep 2021 03:19:29 GMT Điều kiện tàu cá hoạt động khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam theo quy định mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-tau-ca-hoat-dong-khai-thac-thuy-san-ngoai-vung-bien-viet-nam-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-tau-ca-hoat-dong-khai-thac-thuy-san-ngoai-vung-bien-viet-nam-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx Sat, 25 Sep 2021 03:12:21 GMT Phân tích giới hạn của chủ nghĩa kinh nghiệm https://luatminhkhue.vn/phan-tich-gioi-han-cua-chu-nghia-kinh-nghiem.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-gioi-han-cua-chu-nghia-kinh-nghiem.aspx Sat, 25 Sep 2021 02:59:28 GMT Phân tích học thuyết triết học – chủ nghĩa kinh nghiệm https://luatminhkhue.vn/phan-tich-hoc-thuyet-triet-hoc-–-chu-nghia-kinh-nghiem.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-hoc-thuyet-triet-hoc-–-chu-nghia-kinh-nghiem.aspx Sat, 25 Sep 2021 02:37:29 GMT Thủ tục thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-thanh-lap-doanh-nghiep-moi-gioi-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-thanh-lap-doanh-nghiep-moi-gioi-bao-hiem.aspx Sat, 25 Sep 2021 02:34:11 GMT Giá bán buôn điện là gì? Áp dụng giá bán buôn điện cho đối tượng nào? https://luatminhkhue.vn/gia-ban-buon-dien-la-gi-ap-dung-gia-ban-buon-dien-cho-doi-tuong-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/gia-ban-buon-dien-la-gi-ap-dung-gia-ban-buon-dien-cho-doi-tuong-nao.aspx Sat, 25 Sep 2021 00:53:14 GMT Sản xuất phim là gì? Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất phim https://luatminhkhue.vn/san-xuat-phim-la-gi-quyen-va-nghia-vu-cua-doanh-nghiep-san-xuat-phim.aspx https://luatminhkhue.vn/san-xuat-phim-la-gi-quyen-va-nghia-vu-cua-doanh-nghiep-san-xuat-phim.aspx Sat, 25 Sep 2021 00:51:35 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-in-tap-chi-in.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-in-tap-chi-in.aspx Sat, 25 Sep 2021 00:44:15 GMT Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động báo điện tử, tạp chí điện tử https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-dien-tu-tap-chi-dien-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-dien-tu-tap-chi-dien-tu.aspx Sat, 25 Sep 2021 00:39:58 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-thuc-hien-hai-loai-hinh-bao-chi.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-thuc-hien-hai-loai-hinh-bao-chi.aspx Sat, 25 Sep 2021 00:37:12 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép xuất bản bản tin, xuất bản đặc san https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-xuat-ban-ban-tin-xuat-ban-dac-san.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-xuat-ban-ban-tin-xuat-ban-dac-san.aspx Sat, 25 Sep 2021 00:35:49 GMT Thủ tục đề nghị thay đổi tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, kênh phát thanh, kênh truyền hình trong giất phép hoạt động phát thanh https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-thay-doi-ton-chi-muc-dich-hoat-dong-bao-chi-kenh-phat-thanh-kenh-truyen-hinh-trong-giat-phep-hoat-dong-phat-thanh.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-thay-doi-ton-chi-muc-dich-hoat-dong-bao-chi-kenh-phat-thanh-kenh-truyen-hinh-trong-giat-phep-hoat-dong-phat-thanh.aspx Sat, 25 Sep 2021 00:34:48 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động báo nói, báo hình https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-noi-bao-hinh.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-noi-bao-hinh.aspx Sat, 25 Sep 2021 00:34:11 GMT Danh mục những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định mới nhất năm 2021 https://luatminhkhue.vn/danh-muc-nhung-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-theo-quy-dinh-moi-nhat-nam-2021.aspx https://luatminhkhue.vn/danh-muc-nhung-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-theo-quy-dinh-moi-nhat-nam-2021.aspx Fri, 24 Sep 2021 16:55:05 GMT Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô theo quy định mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx Fri, 24 Sep 2021 16:30:34 GMT Tăng giá giá bán lương thực, thực phẩm trong tình hình dịch bệnh covid 19 bị xử lý như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/tang-gia-gia-ban-luong-thuc-thuc-pham-trong-tinh-hinh-dich-benh-covid-19-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/tang-gia-gia-ban-luong-thuc-thuc-pham-trong-tinh-hinh-dich-benh-covid-19-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx Fri, 24 Sep 2021 15:29:12 GMT Vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh bảo hiểm nước ngoài https://luatminhkhue.vn/von-phap-dinh-cua-doanh-nghiep-bao-hiem-chi-nhanh-bao-hiem-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/von-phap-dinh-cua-doanh-nghiep-bao-hiem-chi-nhanh-bao-hiem-nuoc-ngoai.aspx Fri, 24 Sep 2021 13:17:25 GMT Điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-doanh-nghiep-bao-hiem-nuoc-ngoai-thanh-lap-chi-nhanh-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-doanh-nghiep-bao-hiem-nuoc-ngoai-thanh-lap-chi-nhanh-tai-viet-nam.aspx Fri, 24 Sep 2021 12:30:56 GMT Phân tích các phân nhánh của chủ nghĩa hiện thực https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-phan-nhanh-cua-chu-nghia-hien-thuc.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-phan-nhanh-cua-chu-nghia-hien-thuc.aspx Fri, 24 Sep 2021 11:18:16 GMT Nội dung chính về bình luận án lệ 03/2016/AL? https://luatminhkhue.vn/noi-dung-chinh-ve-binh-luan-an-le-03-2016-al.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-chinh-ve-binh-luan-an-le-03-2016-al.aspx Fri, 24 Sep 2021 11:08:54 GMT Phân tích chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa duy danh https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-hien-thuc-va-chu-nghia-duy-danh.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-hien-thuc-va-chu-nghia-duy-danh.aspx Fri, 24 Sep 2021 10:53:45 GMT Một số vấn đề pháp lý được rút ra trong các án lệ đã được công bố? https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-phap-ly-duoc-rut-ra-trong-cac-an-le-da-duoc-cong-bo.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-phap-ly-duoc-rut-ra-trong-cac-an-le-da-duoc-cong-bo.aspx Fri, 24 Sep 2021 10:51:16 GMT Phân tích chủ nghĩa phi lý và chủ nghĩa duy lý https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-phi-ly-va-chu-nghia-duy-ly.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-phi-ly-va-chu-nghia-duy-ly.aspx Fri, 24 Sep 2021 10:29:22 GMT Những vấn đề pháp lý cơ bản được rút ra trong 43 án lệ đã được TANDTC công bố? https://luatminhkhue.vn/nhung-van-de-phap-ly-co-ban-duoc-rut-ra-trong-43-an-le-da-duoc-tandtc-cong-bo.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-van-de-phap-ly-co-ban-duoc-rut-ra-trong-43-an-le-da-duoc-tandtc-cong-bo.aspx Fri, 24 Sep 2021 10:17:50 GMT Điều kiện chuyển nhượng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-chuyen-nhuong-nha-o-xa-hoi-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-chuyen-nhuong-nha-o-xa-hoi-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx Fri, 24 Sep 2021 10:02:27 GMT Phân tích chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-duy-vat-va-chu-nghia-duy-tam-trong-triet-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-duy-vat-va-chu-nghia-duy-tam-trong-triet-hoc.aspx Fri, 24 Sep 2021 09:56:52 GMT Nhà ở xã hội là gì? Điều kiện mua bán nhà ở xã hội được quy định như thế nào? https://luatminhkhue.vn/nha-o-xa-hoi-la-gi-dieu-kien-mua-ban-nha-o-xa-hoi-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/nha-o-xa-hoi-la-gi-dieu-kien-mua-ban-nha-o-xa-hoi-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx Fri, 24 Sep 2021 09:50:27 GMT Đối tượng nào phải tham gia huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ? https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-phai-tham-gia-huan-luyen-ky-thuat-an-toan-tien-chat-thuoc-no.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-phai-tham-gia-huan-luyen-ky-thuat-an-toan-tien-chat-thuoc-no.aspx Fri, 24 Sep 2021 09:45:02 GMT Phân tích chủ nghĩa thực chứng mới trong triết học https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-thuc-chung-moi-trong-triet-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-thuc-chung-moi-trong-triet-hoc.aspx Fri, 24 Sep 2021 09:27:56 GMT Các chính sách hỗ trợ cho trẻ em mồ côi trong đợt dịch bệnh Covid 19 https://luatminhkhue.vn/cac-chinh-sach-ho-tro-cho-tre-em-mo-coi-trong-dot-dich-benh-covid-19.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-chinh-sach-ho-tro-cho-tre-em-mo-coi-trong-dot-dich-benh-covid-19.aspx Fri, 24 Sep 2021 09:14:56 GMT Trình tự, thủ tục thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-thanh-ly-tieu-huy-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro.aspx https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-thanh-ly-tieu-huy-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro.aspx Fri, 24 Sep 2021 09:07:47 GMT Quy định pháp luật về thành lập quỹ từ thiện, quỹ xã hội https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-thanh-lap-quy-tu-thien-quy-xa-hoi.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-thanh-lap-quy-tu-thien-quy-xa-hoi.aspx Fri, 24 Sep 2021 08:57:49 GMT Chủ nghĩa thực chứng trong triết học và triết học thực chứng của J. S. Mill và H. Spencer https://luatminhkhue.vn/chu-nghia-thuc-chung-trong-triet-hoc-va-triet-hoc-thuc-chung-cua-j-s-mill-va-h-spencer.aspx https://luatminhkhue.vn/chu-nghia-thuc-chung-trong-triet-hoc-va-triet-hoc-thuc-chung-cua-j-s-mill-va-h-spencer.aspx Fri, 24 Sep 2021 08:56:57 GMT Quy định pháp luật về hoạt động từ thiện https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-hoat-dong-tu-thien.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-hoat-dong-tu-thien.aspx Fri, 24 Sep 2021 08:56:54 GMT Chủ xử lý chất thải nguy hại phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý như thế nào? https://luatminhkhue.vn/chu-xu-ly-chat-thai-nguy-hai-phai-dam-bao-cac-yeu-cau-ky-thuat-va-quy-trinh-quan-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/chu-xu-ly-chat-thai-nguy-hai-phai-dam-bao-cac-yeu-cau-ky-thuat-va-quy-trinh-quan-ly-nhu-the-nao.aspx Fri, 24 Sep 2021 08:55:06 GMT Thủ tục chuyển nhượng căn hộ chung cư đã có sổ hồng https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chuyen-nhuong-can-ho-chung-cu-da-co-so-hong.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chuyen-nhuong-can-ho-chung-cu-da-co-so-hong.aspx Fri, 24 Sep 2021 08:46:11 GMT Các trường hợp được phép sử dụng công cụ hỗ trợ https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-duoc-phep-su-dung-cong-cu-ho-tro.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-duoc-phep-su-dung-cong-cu-ho-tro.aspx Fri, 24 Sep 2021 08:39:51 GMT Một số hình thức xử phạt bổ sung trong pháp luật hình sự của các nước trên Thế Giới? https://luatminhkhue.vn/mot-so-hinh-thuc-xu-phat-bo-sung-trong-phap-luat-hinh-su-cua-cac-nuoc-tren-the-gioi.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-hinh-thuc-xu-phat-bo-sung-trong-phap-luat-hinh-su-cua-cac-nuoc-tren-the-gioi.aspx Fri, 24 Sep 2021 08:37:30 GMT Thủ tục chuyển nhượng căn hộ chung cư chưa có sổ hồng https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chuyen-nhuong-can-ho-chung-cu-chua-co-so-hong.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chuyen-nhuong-can-ho-chung-cu-chua-co-so-hong.aspx Fri, 24 Sep 2021 08:19:53 GMT Đối tượng nào được trang bị công cụ hỗ trợ? https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-duoc-trang-bi-cong-cu-ho-tro.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-duoc-trang-bi-cong-cu-ho-tro.aspx Fri, 24 Sep 2021 08:10:54 GMT Những vấn đề pháp lý cần quan tâm khi thực hiện chuyển nhượng căn hộ chung cư https://luatminhkhue.vn/nhung-van-de-phap-ly-can-quan-tam-khi-thuc-hien-chuyen-nhuong-can-ho-chung-cu.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-van-de-phap-ly-can-quan-tam-khi-thuc-hien-chuyen-nhuong-can-ho-chung-cu.aspx Fri, 24 Sep 2021 08:10:25 GMT Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-kinh-doanh-cong-cu-ho-tro.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-kinh-doanh-cong-cu-ho-tro.aspx Fri, 24 Sep 2021 06:38:06 GMT Vận chuyển tiền chất thuốc nổ có cần phải có Giấy phép vận chuyển không? https://luatminhkhue.vn/van-chuyen-tien-chat-thuoc-no-co-can-phai-co-giay-phep-van-chuyen-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/van-chuyen-tien-chat-thuoc-no-co-can-phai-co-giay-phep-van-chuyen-khong.aspx Fri, 24 Sep 2021 06:00:48 GMT Xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ cần điều kiện gì? https://luatminhkhue.vn/xuat-khau-nhap-khau-tien-chat-thuoc-no-can-dieu-kien-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/xuat-khau-nhap-khau-tien-chat-thuoc-no-can-dieu-kien-gi.aspx Fri, 24 Sep 2021 04:31:29 GMT Khái niệm, mục đích và vai trò của hình phạt bổ sung trong Bộ luật hình sự? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-muc-dich-va-vai-tro-cua-hinh-phat-bo-sung-trong-bo-luat-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-muc-dich-va-vai-tro-cua-hinh-phat-bo-sung-trong-bo-luat-hinh-su.aspx Fri, 24 Sep 2021 04:26:41 GMT Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại? https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-ky-thuat-quy-trinh-quan-ly-doi-voi-chu-nguon-thai-chat-thai-nguy-hai.aspx https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-ky-thuat-quy-trinh-quan-ly-doi-voi-chu-nguon-thai-chat-thai-nguy-hai.aspx Fri, 24 Sep 2021 04:18:29 GMT Kinh doanh tiền chất thuốc nổ cần điều kiện gì? https://luatminhkhue.vn/kinh-doanh-tien-chat-thuoc-no-can-dieu-kien-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/kinh-doanh-tien-chat-thuoc-no-can-dieu-kien-gi.aspx Fri, 24 Sep 2021 03:27:23 GMT Chính sách hỗ trợ giảm tiền điện sử dụng sinh hoạt trên địa bàn Hà Nội khi giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-ho-tro-giam-tien-dien-su-dung-sinh-hoat-tren-dia-ban-ha-noi-khi-gian-cach-xa-hoi-theo-chi-thi-so-16-ct-ttg.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-ho-tro-giam-tien-dien-su-dung-sinh-hoat-tren-dia-ban-ha-noi-khi-gian-cach-xa-hoi-theo-chi-thi-so-16-ct-ttg.aspx Fri, 24 Sep 2021 03:19:40 GMT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-san-xuat-tien-chat-thuoc-no.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-san-xuat-tien-chat-thuoc-no.aspx Fri, 24 Sep 2021 02:55:28 GMT Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-cua-to-chuc-doanh-nghiep-san-xuat-kinh-doanh-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-cua-to-chuc-doanh-nghiep-san-xuat-kinh-doanh-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx Fri, 24 Sep 2021 02:21:51 GMT Thủ tục đề nghị cấp giấy phép đóng gói, vận chuyển và vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-dong-goi-van-chuyen-va-van-chuyen-qua-canh-chat-phong-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-dong-goi-van-chuyen-va-van-chuyen-qua-canh-chat-phong-xa.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:54:19 GMT Thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định pháp luật Việt Nam https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-chung-chi-nhan-vien-buc-xa-theo-quy-dinh-phap-luat-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-chung-chi-nhan-vien-buc-xa-theo-quy-dinh-phap-luat-viet-nam.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:53:38 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cơ sở bức xạ https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-xay-dung-co-so-buc-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-xay-dung-co-so-buc-xa.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:52:50 GMT Điều kiện và thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-dich-vu-dao-tao-an-toan-buc-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-dich-vu-dao-tao-an-toan-buc-xa.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:45:50 GMT Điều kiện và thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đào tạo an toàn bức xạ https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-de-nghi-cap-chung-chi-hanh-nghe-dao-tao-an-toan-buc-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-de-nghi-cap-chung-chi-hanh-nghe-dao-tao-an-toan-buc-xa.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:41:28 GMT Chiếu xạ nghề nghiệp là gì? Quy định pháp luật về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp https://luatminhkhue.vn/chieu-xa-nghe-nghiep-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-kiem-soat-chieu-xa-nghe-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/chieu-xa-nghe-nghiep-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-kiem-soat-chieu-xa-nghe-nghiep.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:37:50 GMT Thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-dich-vu-ho-tro-ung-dung-nang-luong-nguyen-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-dich-vu-ho-tro-ung-dung-nang-luong-nguyen-tu.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:37:06 GMT Thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-chung-chi-hanh-nghe-dich-vu-ho-tro-ung-dung-nang-luong-nguyen-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-chung-chi-hanh-nghe-dich-vu-ho-tro-ung-dung-nang-luong-nguyen-tu.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:31:39 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-tu-van-chuyen-nganh-dien-luc.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-tu-van-chuyen-nganh-dien-luc.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:27:34 GMT Đối tượng áp dụng giá bán lẻ điện theo quy định của pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-ap-dung-gia-ban-le-dien-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-ap-dung-gia-ban-le-dien-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-hanh.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:20:53 GMT Thủ tục hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép trong lĩnh vực phát điện, truyền tải điện, phân phối điện https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-ho-so-de-nghi-cap-giay-phep-trong-linh-vuc-phat-dien-truyen-tai-dien-phan-phoi-dien.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-ho-so-de-nghi-cap-giay-phep-trong-linh-vuc-phat-dien-truyen-tai-dien-phan-phoi-dien.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:15:27 GMT Không trả lại tiền của người khác chuyển nhầm tài khoản có bị xử phạt không ? https://luatminhkhue.vn/khong-tra-lai-tien-cua-nguoi-khac-chuyen-nham-tai-khoan-co-bi-xu-phat-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/khong-tra-lai-tien-cua-nguoi-khac-chuyen-nham-tai-khoan-co-bi-xu-phat-khong.aspx Thu, 23 Sep 2021 17:10:44 GMT Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì? Điều kiện hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng https://luatminhkhue.vn/to-chuc-tin-dung-phi-ngan-hang-la-gi-dieu-kien-hoat-dong-cua-to-chuc-tin-dung-phi-ngan-hang.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-tin-dung-phi-ngan-hang-la-gi-dieu-kien-hoat-dong-cua-to-chuc-tin-dung-phi-ngan-hang.aspx Thu, 23 Sep 2021 15:24:39 GMT Xử phạt hành vi khai báo y tế không kịp thời, không trung thực theo quy định pháp luật ? https://luatminhkhue.vn/xu-phat-hanh-vi-khai-bao-y-te-khong-kip-thoi-khong-trung-thuc-theo-quy-dinh-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-phat-hanh-vi-khai-bao-y-te-khong-kip-thoi-khong-trung-thuc-theo-quy-dinh-phap-luat.aspx Thu, 23 Sep 2021 15:21:28 GMT Trường hợp khi phải cách ly y tế tại nhà, nhưng chưa đủ thời hạn đã tự ý ra ngoài thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không ? https://luatminhkhue.vn/truong-hop-khi-phai-cach-ly-y-te-tai-nha-nhung-chua-du-thoi-han-da-tu-y-ra-ngoai-thi-co-bi-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/truong-hop-khi-phai-cach-ly-y-te-tai-nha-nhung-chua-du-thoi-han-da-tu-y-ra-ngoai-thi-co-bi-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-khong.aspx Thu, 23 Sep 2021 14:39:52 GMT Vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp cần đáp ứng điều kiện gì? https://luatminhkhue.vn/van-chuyen-vat-lieu-no-cong-nghiep-can-dap-ung-dieu-kien-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/van-chuyen-vat-lieu-no-cong-nghiep-can-dap-ung-dieu-kien-gi.aspx Thu, 23 Sep 2021 12:44:12 GMT Dịch vụ nổ mìn là gì? Điều kiện của tổ chức, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ nổ mìn https://luatminhkhue.vn/dich-vu-no-min-la-gi-dieu-kien-cua-to-chuc-doanh-nghiep-hoat-dong-dich-vu-no-min.aspx https://luatminhkhue.vn/dich-vu-no-min-la-gi-dieu-kien-cua-to-chuc-doanh-nghiep-hoat-dong-dich-vu-no-min.aspx Thu, 23 Sep 2021 10:59:19 GMT Những đặc điểm của nhà đầu tư và các lý thuyết tài chính hành vi? https://luatminhkhue.vn/nhung-dac-diem-cua-nha-dau-tu-va-cac-ly-thuyet-tai-chinh-hanh-vi.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-dac-diem-cua-nha-dau-tu-va-cac-ly-thuyet-tai-chinh-hanh-vi.aspx Thu, 23 Sep 2021 10:32:50 GMT Điều kiện để được sử dụng vật liệu nổ công nghiệp https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-duoc-su-dung-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-duoc-su-dung-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx Thu, 23 Sep 2021 10:27:45 GMT Hoạt động in, đúc tiền ở Việt Nam do cơ quan nào thực hiện? Điều kiện để hoạt động in, đúc tiền là gì? https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-in-duc-tien-o-viet-nam-do-co-quan-nao-thuc-hien-dieu-kien-de-hoat-dong-in-duc-tien-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-in-duc-tien-o-viet-nam-do-co-quan-nao-thuc-hien-dieu-kien-de-hoat-dong-in-duc-tien-la-gi.aspx Thu, 23 Sep 2021 09:44:49 GMT Báo cáo việc quản lý chất thải y tế của cơ sở y tế? https://luatminhkhue.vn/bao-cao-viec-quan-ly-chat-thai-y-te-cua-co-so-y-te.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-cao-viec-quan-ly-chat-thai-y-te-cua-co-so-y-te.aspx Thu, 23 Sep 2021 09:35:26 GMT So sánh quyền con người và quyền công dân https://luatminhkhue.vn/so-sanh-quyen-con-nguoi-va-quyen-cong-dan.aspx https://luatminhkhue.vn/so-sanh-quyen-con-nguoi-va-quyen-cong-dan.aspx Thu, 23 Sep 2021 09:35:10 GMT Giải pháp hoàn thiện phương hướng xây dựng xã hội công dân ở Việt Nam https://luatminhkhue.vn/giai-phap-hoan-thien-phuong-huong-xay-dung-xa-hoi-cong-dan-o-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/giai-phap-hoan-thien-phuong-huong-xay-dung-xa-hoi-cong-dan-o-viet-nam.aspx Thu, 23 Sep 2021 09:26:12 GMT Làm sao để hoạt động từ thiện, kêu gọi từ thiện diễn ra đúng quy định pháp luật ? https://luatminhkhue.vn/lam-sao-de-hoat-dong-tu-thien-keu-goi-tu-thien-dien-ra-dung-quy-dinh-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/lam-sao-de-hoat-dong-tu-thien-keu-goi-tu-thien-dien-ra-dung-quy-dinh-phap-luat.aspx Thu, 23 Sep 2021 09:20:35 GMT Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-kinh-doanh-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-kinh-doanh-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx Thu, 23 Sep 2021 09:18:03 GMT Bị bệnh tiểu đường có được tạm hoãn chấp chấp hành hình phạt tù không ? https://luatminhkhue.vn/bi-benh-tieu-duong-co-duoc-tam-hoan-chap-chap-hanh-hinh-phat-tu-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/bi-benh-tieu-duong-co-duoc-tam-hoan-chap-chap-hanh-hinh-phat-tu-khong.aspx Thu, 23 Sep 2021 09:00:35 GMT Phân loại khoa học, xã hội học theo Auguste Comte https://luatminhkhue.vn/phan-loai-khoa-hoc-xa-hoi-hoc-theo-auguste-comte.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-loai-khoa-hoc-xa-hoi-hoc-theo-auguste-comte.aspx Thu, 23 Sep 2021 08:57:42 GMT Auguste Comte là người sáng lập chủ nghĩa thực chứng - Khái quát về chủ nghĩa thực chứng https://luatminhkhue.vn/auguste-comte-la-nguoi-sang-lap-chu-nghia-thuc-chung-khai-quat-ve-chu-nghia-thuc-chung.aspx https://luatminhkhue.vn/auguste-comte-la-nguoi-sang-lap-chu-nghia-thuc-chung-khai-quat-ve-chu-nghia-thuc-chung.aspx Thu, 23 Sep 2021 08:36:20 GMT Đánh giá tình tình xã hội công dân ở Việt Nam hiện nay https://luatminhkhue.vn/danh-gia-tinh-tinh-xa-hoi-cong-dan-o-viet-nam-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/danh-gia-tinh-tinh-xa-hoi-cong-dan-o-viet-nam-hien-nay.aspx Thu, 23 Sep 2021 08:35:30 GMT Yêu cầu khi vận chuyển chất thải y tế mà bạn cần biết? https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-khi-van-chuyen-chat-thai-y-te-ma-ban-can-biet.aspx https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-khi-van-chuyen-chat-thai-y-te-ma-ban-can-biet.aspx Thu, 23 Sep 2021 08:25:49 GMT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-san-xuat-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-san-xuat-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx Thu, 23 Sep 2021 07:38:53 GMT Xã hội công dân ở Việt Nam hiện nay biểu hiện như thế nào? https://luatminhkhue.vn/xa-hoi-cong-dan-o-viet-nam-hien-nay-bieu-hien-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/xa-hoi-cong-dan-o-viet-nam-hien-nay-bieu-hien-nhu-the-nao.aspx Thu, 23 Sep 2021 07:28:47 GMT Quy định về nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-nghien-cuu-san-xuat-kinh-doanh-xuat-khau-nhap-khau-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-nghien-cuu-san-xuat-kinh-doanh-xuat-khau-nhap-khau-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx Thu, 23 Sep 2021 07:12:29 GMT Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-van-chuyen-vat-lieu-no-quan-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-van-chuyen-vat-lieu-no-quan-dung.aspx Thu, 23 Sep 2021 06:43:53 GMT Sửa chữa vũ khí có cần phải xin phép cơ quan có thẩm quyền không? https://luatminhkhue.vn/sua-chua-vu-khi-co-can-phai-xin-phep-co-quan-co-tham-quyen-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/sua-chua-vu-khi-co-can-phai-xin-phep-co-quan-co-tham-quyen-khong.aspx Thu, 23 Sep 2021 05:08:29 GMT Xử lý hành vi vận chuyển vũ khí trái phép https://luatminhkhue.vn/xu-ly-hanh-vi-van-chuyen-vu-khi-trai-phep.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-ly-hanh-vi-van-chuyen-vu-khi-trai-phep.aspx Thu, 23 Sep 2021 04:09:33 GMT Phân tích nội dung và phân loại quy luật mâu thuẫn https://luatminhkhue.vn/phan-tich-noi-dung-va-phan-loai-quy-luat-mau-thuan.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-noi-dung-va-phan-loai-quy-luat-mau-thuan.aspx Thu, 23 Sep 2021 03:48:54 GMT Phép biện chứng – phân tích quy luật mâu thuẫn https://luatminhkhue.vn/phep-bien-chung-–-phan-tich-quy-luat-mau-thuan.aspx https://luatminhkhue.vn/phep-bien-chung-–-phan-tich-quy-luat-mau-thuan.aspx Thu, 23 Sep 2021 03:26:34 GMT Việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, bảo quản vật liệu nổ quân dụng phải bảo đảm điều kiện gì? https://luatminhkhue.vn/viec-nghien-cuu-che-tao-san-xuat-bao-quan-vat-lieu-no-quan-dung-phai-bao-dam-dieu-kien-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/viec-nghien-cuu-che-tao-san-xuat-bao-quan-vat-lieu-no-quan-dung-phai-bao-dam-dieu-kien-gi.aspx Thu, 23 Sep 2021 03:24:53 GMT Phép biện chứng – phân tích quy luật lượng và chất, sự vận dụng quy luật vào trong quá trình học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên https://luatminhkhue.vn/phep-bien-chung-–-phan-tich-quy-luat-luong-va-chat-su-van-dung-quy-luat-vao-trong-qua-trinh-hoc-tap-va-ren-luyen-cua-hoc-sinh-sinh-vien.aspx https://luatminhkhue.vn/phep-bien-chung-–-phan-tich-quy-luat-luong-va-chat-su-van-dung-quy-luat-vao-trong-qua-trinh-hoc-tap-va-ren-luyen-cua-hoc-sinh-sinh-vien.aspx Thu, 23 Sep 2021 03:19:15 GMT Pháp biện chứng – phân tích quy luật lượng và chất, sự vận dụng quy luật vào trong quá trình học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên https://luatminhkhue.vn/phap-bien-chung-–-phan-tich-quy-luat-luong-va-chat-su-van-dung-quy-luat-vao-trong-qua-trinh-hoc-tap-va-ren-luyen-cua-hoc-sinh-sinh-vien.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-bien-chung-–-phan-tich-quy-luat-luong-va-chat-su-van-dung-quy-luat-vao-trong-qua-trinh-hoc-tap-va-ren-luyen-cua-hoc-sinh-sinh-vien.aspx Thu, 23 Sep 2021 02:59:50 GMT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro.aspx Thu, 23 Sep 2021 02:43:16 GMT Bài tựa cũ của cuốn “Chống Đuyrinh” về phép biện chứng và Ph.Ăngghen đấu tranh chống Đuyrinh https://luatminhkhue.vn/bai-tua-cu-cua-cuon-chong-duyrinh-ve-phep-bien-chung-va-ph-angghen-dau-tranh-chong-duyrinh.aspx https://luatminhkhue.vn/bai-tua-cu-cua-cuon-chong-duyrinh-ve-phep-bien-chung-va-ph-angghen-dau-tranh-chong-duyrinh.aspx Thu, 23 Sep 2021 02:31:35 GMT Điều kiện, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-cong-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-cong-nhan.aspx Thu, 23 Sep 2021 00:57:55 GMT Chuẩn bị xây dựng nhà máy điện hạt nhân phải thực hiện những thủ tục gì? https://luatminhkhue.vn/chuan-bi-xay-dung-nha-may-dien-hat-nhan-phai-thuc-hien-nhung-thu-tuc-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/chuan-bi-xay-dung-nha-may-dien-hat-nhan-phai-thuc-hien-nhung-thu-tuc-gi.aspx Thu, 23 Sep 2021 00:55:02 GMT Quy định pháp luật về thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-dien-hat-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-dien-hat-nhan.aspx Thu, 23 Sep 2021 00:53:41 GMT Thủ tục thực hiện để vận hành nhà máy điện hạt nhân https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-thuc-hien-de-van-hanh-nha-may-dien-hat-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-thuc-hien-de-van-hanh-nha-may-dien-hat-nhan.aspx Thu, 23 Sep 2021 00:51:38 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-su-dung-thiet-bi-x-quang-chan-doan-trong-y-te.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-su-dung-thiet-bi-x-quang-chan-doan-trong-y-te.aspx Thu, 23 Sep 2021 00:47:05 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép vân hành thiết bị chiếu xạ https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-van-hanh-thiet-bi-chieu-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-van-hanh-thiet-bi-chieu-xa.aspx Thu, 23 Sep 2021 00:45:44 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép sản xuất, chế biến chất phóng xạ https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-san-xuat-che-bien-chat-phong-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-san-xuat-che-bien-chat-phong-xa.aspx Thu, 23 Sep 2021 00:43:35 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép lưu giữ chất phóng xạ https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-luu-giu-chat-phong-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-luu-giu-chat-phong-xa.aspx Thu, 23 Sep 2021 00:42:14 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu chất phóng xạ, nhập khẩu chất phóng xạ https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-xuat-khau-chat-phong-xa-nhap-khau-chat-phong-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-xuat-khau-chat-phong-xa-nhap-khau-chat-phong-xa.aspx Thu, 23 Sep 2021 00:39:43 GMT Mẫu văn bản cam kết về tài sản riêng của vợ chồng ? Phân chia tài sản khi ly hôn https://luatminhkhue.vn/mau-van-ban-cam-ket-ve-tai-san-rieng-cua-vo-chong.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-van-ban-cam-ket-ve-tai-san-rieng-cua-vo-chong.aspx Wed, 22 Sep 2021 17:22:36 GMT Mất giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có được cấp lại không ? https://luatminhkhue.vn/mat-giay-chung-nhan-dang-ky-ket-hon-co-duoc-cap-lai-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/mat-giay-chung-nhan-dang-ky-ket-hon-co-duoc-cap-lai-khong-.aspx Wed, 22 Sep 2021 17:20:39 GMT Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi bố mẹ chưa đăng ký kết hôn ? Thủ tục khai sinh cho trẻ em ? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-khai-sinh-cho-con-khi-bo-me-chua-dang-ky-ket-hon-.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-khai-sinh-cho-con-khi-bo-me-chua-dang-ky-ket-hon-.aspx Wed, 22 Sep 2021 17:19:02 GMT Muốn trích lục giấy khai sinh có bắt buộc phải về nơi đã đăng ký ? Làm lại giấy khai sinh ở đâu ? https://luatminhkhue.vn/muon-trich-luc-giay-khai-sinh-co-bat-buoc-phai-ve-noi-da-dang-ky--.aspx https://luatminhkhue.vn/muon-trich-luc-giay-khai-sinh-co-bat-buoc-phai-ve-noi-da-dang-ky--.aspx Wed, 22 Sep 2021 17:17:22 GMT Thủ tục thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn mới nhất https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-thoa-thuan-phan-chia-tai-san-chung-cua-vo-chong-khi-ly-hon-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-thoa-thuan-phan-chia-tai-san-chung-cua-vo-chong-khi-ly-hon-moi-nhat.aspx Wed, 22 Sep 2021 17:14:07 GMT Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là gì ? Đặc điểm của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình ? https://luatminhkhue.vn/quan-he-phap-luat-hon-nhan-va-gia-dinh-la-gi---quy-dinh-ve-quan-he-hon-nhan-gia-dinh.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-he-phap-luat-hon-nhan-va-gia-dinh-la-gi---quy-dinh-ve-quan-he-hon-nhan-gia-dinh.aspx Wed, 22 Sep 2021 17:10:32 GMT Phân chia tài sản chung theo quy định nào ? Chia tài sản chung của vợ chồng là bất động sản ? https://luatminhkhue.vn/phan-chia-tai-san-chung-theo-quy-dinh-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-chia-tai-san-chung-theo-quy-dinh-nao--.aspx Wed, 22 Sep 2021 17:09:05 GMT