Tư vấn luật sở hữu trí tuệ https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-so-huu-tri-tue.aspx Tư vấn luật sở hữu trí tuệ của Luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ miễn phí qua Email: Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email và Luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trực tuyến qua tổng đài điện thoại: 1900 6162. Fri, 17 Sep 2021 02:07:19 GMT https://luatminhkhue.vn Copyright © luatminhkhue.vn vi-VN Vi phạm hành chính là gì ? Cho ví dụ về vi phạm hành chính ? https://luatminhkhue.vn/vi-pham-hanh-chinh-va-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/vi-pham-hanh-chinh-va-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.aspx Thu, 16 Sep 2021 18:17:45 GMT Áp dụng pháp luật là gì ? Khái niệm áp dụng pháp luật ? https://luatminhkhue.vn/ap-dung-phap-luat-la-gi---khai-niem-ap-dung-phap-luat--.aspx https://luatminhkhue.vn/ap-dung-phap-luat-la-gi---khai-niem-ap-dung-phap-luat--.aspx Thu, 16 Sep 2021 18:12:22 GMT Quy định mới nhất năm 2021 về điều kiện kết nạp Đảng viên ? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-nhat-ve-dieu-kien-ket-nap-dang-vien-.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-nhat-ve-dieu-kien-ket-nap-dang-vien-.aspx Thu, 16 Sep 2021 18:07:48 GMT Giá trị thời hạn của văn bản công chứng, chứng thực là bao lâu ? https://luatminhkhue.vn/gia-tri-thoi-han-cua-van-ban-cong-chung--chung-thuc-la-bao-lau--.aspx https://luatminhkhue.vn/gia-tri-thoi-han-cua-van-ban-cong-chung--chung-thuc-la-bao-lau--.aspx Thu, 16 Sep 2021 18:03:41 GMT Dân tộc là gì ? Các khái niệm về dân tộc ? https://luatminhkhue.vn/dan-toc-la-gi---khai-niem-ve-dan-toc.aspx https://luatminhkhue.vn/dan-toc-la-gi---khai-niem-ve-dan-toc.aspx Thu, 16 Sep 2021 18:00:04 GMT Chức vụ và chức danh được quy định như thế nào ? Tiêu chuẩn một số chức danh cụ thể https://luatminhkhue.vn/chuc-vu-chinh-quyen--doan-the.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-vu-chinh-quyen--doan-the.aspx Thu, 16 Sep 2021 17:56:56 GMT Cơ quan hành chính nhà nước là gì ? Phân loại cơ quan hành chính nhà nước ? https://luatminhkhue.vn/co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-la-gi---khai-niem-ve-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-la-gi---khai-niem-ve-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc.aspx Thu, 16 Sep 2021 17:53:09 GMT Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành mới nhất 2021 https://luatminhkhue.vn/mau-mot-so-cong-van-thong-dung-hien-hanh---cach-huong-dan-viet-cong-van.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-mot-so-cong-van-thong-dung-hien-hanh---cach-huong-dan-viet-cong-van.aspx Thu, 16 Sep 2021 17:51:42 GMT Thủ tục xin cấp giấy phép sửa nhà ở năm 2021 như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xin-cap-giay-phep-sua-nha-o-nam-2019-nhu-the-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xin-cap-giay-phep-sua-nha-o-nam-2019-nhu-the-nao-.aspx Thu, 16 Sep 2021 17:45:21 GMT Một số mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp do ảnh hưởng của dịch covid https://luatminhkhue.vn/mau-don-de-nghi-mau-d01-ts-.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-de-nghi-mau-d01-ts-.aspx Thu, 16 Sep 2021 16:43:18 GMT Đăng ký tạm trú cho những người đang thuê nhà trọ của gia đình phải làm thủ tục như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/dang-ky-tam-tru-cho-nhung-nguoi-dang-thue-nha-tro-cua-gia-dinh-phai-lam-thu-tuc-nhu-the-nao----.aspx https://luatminhkhue.vn/dang-ky-tam-tru-cho-nhung-nguoi-dang-thue-nha-tro-cua-gia-dinh-phai-lam-thu-tuc-nhu-the-nao----.aspx Thu, 16 Sep 2021 16:23:43 GMT Xin xác nhận sơ yếu lý lịch ở đâu và như thế nào? https://luatminhkhue.vn/xin-xac-nhan-so-yeu-ly-lich-o-dau-.aspx https://luatminhkhue.vn/xin-xac-nhan-so-yeu-ly-lich-o-dau-.aspx Thu, 16 Sep 2021 16:17:40 GMT Thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là bao lâu ? https://luatminhkhue.vn/thoi-gian-giai-quyet-khieu-nai--to-cao--kien-nghi--phan-anh-la-bao-lau--.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-gian-giai-quyet-khieu-nai--to-cao--kien-nghi--phan-anh-la-bao-lau--.aspx Thu, 16 Sep 2021 16:12:47 GMT Nguyên tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa của Luật Hình sự Việt Nam https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-nhan-dao-xa-hoi-chu-nghia-cua-luat-hinh-su-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-nhan-dao-xa-hoi-chu-nghia-cua-luat-hinh-su-viet-nam.aspx Thu, 16 Sep 2021 16:10:59 GMT Bản chất giai cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh https://luatminhkhue.vn/ban-chat-giai-cap-cua-dang-cong-san-viet-nam-theo-tu-tuong-ho-chi-minh.aspx https://luatminhkhue.vn/ban-chat-giai-cap-cua-dang-cong-san-viet-nam-theo-tu-tuong-ho-chi-minh.aspx Thu, 16 Sep 2021 16:06:38 GMT Chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề kinh doanh than ? https://luatminhkhue.vn/chung-chi-hanh-nghe-doi-voi-nganh-nghe-kinh-doanh-than-.aspx https://luatminhkhue.vn/chung-chi-hanh-nghe-doi-voi-nganh-nghe-kinh-doanh-than-.aspx Thu, 16 Sep 2021 15:15:19 GMT Mẫu đơn đặt hàng và mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất https://luatminhkhue.vn/ve-bien-ban-giao-nhan-hang-hoa.aspx https://luatminhkhue.vn/ve-bien-ban-giao-nhan-hang-hoa.aspx Thu, 16 Sep 2021 14:22:56 GMT Ông đã từng là lính Ngụy thì có đủ điều kiện kết hôn với công an ? https://luatminhkhue.vn/ong-da-tung-la-linh-nguy-thi-co-du-dieu-kien-ket-hon-voi-cong-an--.aspx https://luatminhkhue.vn/ong-da-tung-la-linh-nguy-thi-co-du-dieu-kien-ket-hon-voi-cong-an--.aspx Thu, 16 Sep 2021 14:16:47 GMT Những lưu ý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vào khi phi thuế quan https://luatminhkhue.vn/nhung-luu-y-doi-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau-vao-khi-phi-thue-quan.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-luu-y-doi-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau-vao-khi-phi-thue-quan.aspx Thu, 16 Sep 2021 14:11:09 GMT Hàng nhập khẩu sau đó tái xuất vào khu phi thuế quan có được hoàn thuế? https://luatminhkhue.vn/hang-nhap-khau-sau-do-tai-xuat-vao-khu-phi-thue-quan-co-duoc-hoan-thue.aspx https://luatminhkhue.vn/hang-nhap-khau-sau-do-tai-xuat-vao-khu-phi-thue-quan-co-duoc-hoan-thue.aspx Thu, 16 Sep 2021 13:54:34 GMT Tìm hiểu mẫu biên bản xác nhận trẻ bị bỏ rơi https://luatminhkhue.vn/bien-ban-ve-viec-tre-bi-bo-roi-.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-ban-ve-viec-tre-bi-bo-roi-.aspx Thu, 16 Sep 2021 12:59:03 GMT Quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh theo Luật Đầu tư năm 2020. https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-cua-ubnd-tinh-theo-luat-dau-tu-nam-2020.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-cua-ubnd-tinh-theo-luat-dau-tu-nam-2020.aspx Thu, 16 Sep 2021 12:48:39 GMT Quy định của pháp luật về việc kết hôn cùng huyết thống https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-viec-ket-hon-cung-huyet-thong.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-viec-ket-hon-cung-huyet-thong.aspx Thu, 16 Sep 2021 12:37:32 GMT Mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng theo quy định hiện hành 2021 https://luatminhkhue.vn/mau-thu-chap-thuan-ho-so-du-thau-va-trao-hop-dong-theo-quy-dinh-hien-hanh-2021.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-thu-chap-thuan-ho-so-du-thau-va-trao-hop-dong-theo-quy-dinh-hien-hanh-2021.aspx Thu, 16 Sep 2021 12:35:39 GMT Quy định về giới hạn cấp tín dụng? Điều kiện cấp tín dụng vượt giới hạn là gì? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-gioi-han-cap-tin-dung-dieu-kien-cap-tin-dung-vuot-gioi-han-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-gioi-han-cap-tin-dung-dieu-kien-cap-tin-dung-vuot-gioi-han-la-gi.aspx Thu, 16 Sep 2021 12:30:56 GMT Công nhân may có được phụ cấp độc hại không? https://luatminhkhue.vn/cong-nhan-may-co-duoc-phu-cap-doc-hai-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-nhan-may-co-duoc-phu-cap-doc-hai-khong-.aspx Thu, 16 Sep 2021 12:28:29 GMT Quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-cua-thu-tuong-chinh-phu-theo-quy-dinh-cua-luat-dau-tu-nam-2020.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-cua-thu-tuong-chinh-phu-theo-quy-dinh-cua-luat-dau-tu-nam-2020.aspx Thu, 16 Sep 2021 12:24:58 GMT Có nhờ người khác lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp hộ được không ? https://luatminhkhue.vn/co-nho-nguoi-khac-lay-tien-bao-hiem-that-nghiep-ho-duoc-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/co-nho-nguoi-khac-lay-tien-bao-hiem-that-nghiep-ho-duoc-khong-.aspx Thu, 16 Sep 2021 12:19:54 GMT Mẫu giấy ủy quyền giữa hai cá nhân được lập tại văn phòng công chứng https://luatminhkhue.vn/mau-giay-uy-quyen-giua-hai-ca-nhan-duoc-lap-tai-van-phong-cong-chung.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-giay-uy-quyen-giua-hai-ca-nhan-duoc-lap-tai-van-phong-cong-chung.aspx Thu, 16 Sep 2021 12:13:08 GMT Xin hỏi về mức lương và dấu hiệu bóc lột sức lao động https://luatminhkhue.vn/xin-hoi-ve-muc-luong-va-dau-hieu-boc-lot-suc-lao-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/xin-hoi-ve-muc-luong-va-dau-hieu-boc-lot-suc-lao-dong.aspx Thu, 16 Sep 2021 12:04:04 GMT Tỉnh Đồng Nai có quy định về hạn mức công nhận đất ở mới nhất là bao nhiêu? https://luatminhkhue.vn/tinh-dong-nai-co-quy-dinh-ve-han-muc-cong-nhan-dat-o-moi-nhat-la-bao-nhieu-.aspx https://luatminhkhue.vn/tinh-dong-nai-co-quy-dinh-ve-han-muc-cong-nhan-dat-o-moi-nhat-la-bao-nhieu-.aspx Thu, 16 Sep 2021 11:50:27 GMT Hình thức và nội dung của hợp đồng lao động https://luatminhkhue.vn/hinh-thuc-va-noi-dung-cua-hop-dong-lao-dong-.aspx https://luatminhkhue.vn/hinh-thuc-va-noi-dung-cua-hop-dong-lao-dong-.aspx Thu, 16 Sep 2021 11:47:42 GMT Quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội theo quy định luật Đầu tư năm 2020 https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-cua-quoc-hoi-theo-quy-dinh-luat-dau-tu-nam-2020.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-cua-quoc-hoi-theo-quy-dinh-luat-dau-tu-nam-2020.aspx Thu, 16 Sep 2021 11:43:31 GMT Quy định về thuế xuất khi xuất hàng hóa vào khu phi thuế quan https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-thue-xuat-khi-xuat-hang-hoa-vao-khu-phi-thue-quan.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-thue-xuat-khi-xuat-hang-hoa-vao-khu-phi-thue-quan.aspx Thu, 16 Sep 2021 11:42:44 GMT Người làm chứng có phải chịu trách nhiệm pháp lý khi khởi kiện ra tòa án dân sự không ? https://luatminhkhue.vn/nguoi-lam-chung-co-phai-chiu-trach-nhiem-phap-ly-khi-khoi-kien-ra-toa-an-dan-su-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-lam-chung-co-phai-chiu-trach-nhiem-phap-ly-khi-khoi-kien-ra-toa-an-dan-su-khong-.aspx Thu, 16 Sep 2021 11:30:36 GMT Quy định về sàn giao dịch thương mại điện tử https://luatminhkhue.vn/website-ban-san-pham-duoi-hinh-thuc-hop-tac-thong-qua-hop-dong-co-duoc-coi-la-san-thuong-mai-dien-tu-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/website-ban-san-pham-duoi-hinh-thuc-hop-tac-thong-qua-hop-dong-co-duoc-coi-la-san-thuong-mai-dien-tu-khong--.aspx Thu, 16 Sep 2021 11:13:57 GMT Hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ theo đúng quy định của luật? https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-tinh-tien-luong-lam-them-gio-theo-dung-quy-dinh-cua-luat--.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-tinh-tien-luong-lam-them-gio-theo-dung-quy-dinh-cua-luat--.aspx Thu, 16 Sep 2021 11:05:54 GMT Vợ bỏ nhà đi thì phải làm thế nào theo quy định pháp luật? https://luatminhkhue.vn/vo-bo-nha-di-thi-phai-lam-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/vo-bo-nha-di-thi-phai-lam-the-nao--.aspx Thu, 16 Sep 2021 10:46:35 GMT Mẫu đặt hàng (Purchase Order)? Vai trò của đơn đặt hàng? https://luatminhkhue.vn/mau-dat-hang-purchase-order-.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-dat-hang-purchase-order-.aspx Thu, 16 Sep 2021 10:34:47 GMT Khái quát về công ty cổ phần và phát hành trái phiếu trong công ty cổ phần https://luatminhkhue.vn/phat-hanh-trai-phieu-trong-cong-ty-co-phan-.aspx https://luatminhkhue.vn/phat-hanh-trai-phieu-trong-cong-ty-co-phan-.aspx Thu, 16 Sep 2021 10:34:32 GMT Cô đơn ảnh hưởng đến sức khỏe con người như thế nào? https://luatminhkhue.vn/co-don-anh-huong-den-suc-khoe-con-nguoi-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/co-don-anh-huong-den-suc-khoe-con-nguoi-nhu-the-nao.aspx Thu, 16 Sep 2021 10:27:47 GMT Tìm hiểu về khái niệm cô đơn? Vì sao chúng ta cảm thấy cô đơn? https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-khai-niem-co-don-vi-sao-chung-ta-cam-thay-co-don.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-khai-niem-co-don-vi-sao-chung-ta-cam-thay-co-don.aspx Thu, 16 Sep 2021 10:20:48 GMT Thu hẹp kinh doanh do dịch bệnh covid -19 nên cho nhân viên thôi việc https://luatminhkhue.vn/thu-hep-kinh-doanh-do-dich-benh-covid--19-nen-cho-nhan-vien-thoi-viec.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-hep-kinh-doanh-do-dich-benh-covid--19-nen-cho-nhan-vien-thoi-viec.aspx Thu, 16 Sep 2021 10:18:40 GMT Mẫu Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10) và những vấn đề liên quan https://luatminhkhue.vn/mau-danh-sach-nguoi-dai-dien-theo-uy-quyen-phu-luc-i-10-.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-danh-sach-nguoi-dai-dien-theo-uy-quyen-phu-luc-i-10-.aspx Thu, 16 Sep 2021 10:02:34 GMT Hợp đồng ủy quyền cho vay lại vốn vay ODA theo phương thức cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng https://luatminhkhue.vn/hop-dong-uy-quyen-cho-vay-lai-von-vay-oda-theo-phuong-thuc-co-quan-cho-vay-lai-khong-chiu-rui-ro-tin-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-uy-quyen-cho-vay-lai-von-vay-oda-theo-phuong-thuc-co-quan-cho-vay-lai-khong-chiu-rui-ro-tin-dung.aspx Thu, 16 Sep 2021 09:54:32 GMT Làm thế nào để vượt qua nỗi sợ sự cô đơn? https://luatminhkhue.vn/lam-the-nao-de-vuot-qua-noi-so-su-co-don---.aspx https://luatminhkhue.vn/lam-the-nao-de-vuot-qua-noi-so-su-co-don---.aspx Thu, 16 Sep 2021 09:47:06 GMT Nghĩa vụ tài chính trong các giao dịch trên thị trường bất động sản https://luatminhkhue.vn/nghia-vu-tai-chinh-trong-cac-giao-dich-tren-thi-truong-bat-dong-san.aspx https://luatminhkhue.vn/nghia-vu-tai-chinh-trong-cac-giao-dich-tren-thi-truong-bat-dong-san.aspx Thu, 16 Sep 2021 09:40:16 GMT Mẫu hợp đồng cho vay lại vốn vay ODA đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-cho-vay-lai-von-vay-oda-doi-voi-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-cho-vay-lai-von-vay-oda-doi-voi-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong.aspx Thu, 16 Sep 2021 09:35:46 GMT Nguồn của luật lao động là gì ? Quy định về phân loại thì nguồn văn bản luật lao động https://luatminhkhue.vn/nguon-cua-luat-lao-dong-la-gi---quy-dinh-ve-phan-loai-thi-nguon-van-ban-luat-lao-dong-.aspx https://luatminhkhue.vn/nguon-cua-luat-lao-dong-la-gi---quy-dinh-ve-phan-loai-thi-nguon-van-ban-luat-lao-dong-.aspx Thu, 16 Sep 2021 09:33:27 GMT Thẩm quyền xét xử vụ án kinh tế? Nhiệm vụ và quyền hạn của tòa án kinh tế? https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-xet-xu-vu-an-kinh-te-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-toa-an-kinh-te.aspx https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-xet-xu-vu-an-kinh-te-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-toa-an-kinh-te.aspx Thu, 16 Sep 2021 09:23:25 GMT Hướng dẫn chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất vườn và đất ở https://luatminhkhue.vn/huong-dan-chuyen-doi-dat-nong-nghiep-sang-dat-vuon-va-dat-o--.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-chuyen-doi-dat-nong-nghiep-sang-dat-vuon-va-dat-o--.aspx Thu, 16 Sep 2021 09:16:42 GMT Nội dung, hồ sơ, trình tự thẩm định cho vay lại vốn vay ODA https://luatminhkhue.vn/noi-dung-ho-so-trinh-tu-tham-dinh-cho-vay-lai-von-vay-oda.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-ho-so-trinh-tu-tham-dinh-cho-vay-lai-von-vay-oda.aspx Thu, 16 Sep 2021 09:16:29 GMT Hành vi ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-an-dinh-gia-ban-lai-toi-thieu-gay-thiet-hai-cho-khach-hang.aspx https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-an-dinh-gia-ban-lai-toi-thieu-gay-thiet-hai-cho-khach-hang.aspx Thu, 16 Sep 2021 09:01:57 GMT Chuyên đề: Pháp luật về thương mại, doanh nghiệp https://luatminhkhue.vn/chuyen-de-phap-luat-ve-thuong-mai-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/chuyen-de-phap-luat-ve-thuong-mai-doanh-nghiep.aspx Thu, 16 Sep 2021 09:00:02 GMT Điều kiện để vận chuyển hàng hóa siêu trường hoặc siêu trọng bằng phương tiện thủy nội địa? https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-van-chuyen-hang-hoa-sieu-truong-hoac-sieu-trong-bang-phuong-tien-thuy-noi-dia.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-van-chuyen-hang-hoa-sieu-truong-hoac-sieu-trong-bang-phuong-tien-thuy-noi-dia.aspx Thu, 16 Sep 2021 08:57:44 GMT Cho vay lại vốn vay ODA là gì? Đối tượng được vay lại là ai? Điều kiện để được vay lại là gì? https://luatminhkhue.vn/cho-vay-lai-von-vay-oda-la-gi-doi-tuong-duoc-vay-lai-la-ai-dieu-kien-de-duoc-vay-lai-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/cho-vay-lai-von-vay-oda-la-gi-doi-tuong-duoc-vay-lai-la-ai-dieu-kien-de-duoc-vay-lai-la-gi.aspx Thu, 16 Sep 2021 08:49:44 GMT Hồ sơ, thủ tục lập, thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định luật Đầu tư năm 2020 https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-lap-tham-dinh-de-nghi-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-theo-quy-dinh-luat-dau-tu-nam-2020.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-lap-tham-dinh-de-nghi-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-theo-quy-dinh-luat-dau-tu-nam-2020.aspx Thu, 16 Sep 2021 08:46:49 GMT Nguyên tắc cơ bản trong việc giải quyết các vụ án kinh tế https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-co-ban-trong-viec-giai-quyet-cac-vu-an-kinh-te.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-co-ban-trong-viec-giai-quyet-cac-vu-an-kinh-te.aspx Thu, 16 Sep 2021 08:42:16 GMT Tìm hiểu chuyên đề: Pháp luật về đầu từ và xây dựng https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-chuyen-de-phap-luat-ve-dau-tu-va-xay-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-chuyen-de-phap-luat-ve-dau-tu-va-xay-dung.aspx Thu, 16 Sep 2021 08:42:13 GMT Thực hiện nghĩa vụ dân sự thông qua người thứ ba như thế nào? https://luatminhkhue.vn/thuc-hien-nghia-vu-dan-su-thong-qua-nguoi-thu-ba-nhu-the-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/thuc-hien-nghia-vu-dan-su-thong-qua-nguoi-thu-ba-nhu-the-nao-.aspx Thu, 16 Sep 2021 08:40:13 GMT Cách xác định các loại tài sản trong công ty https://luatminhkhue.vn/cach-xac-dinh-cac-loai-tai-san-trong-cong-ty.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-xac-dinh-cac-loai-tai-san-trong-cong-ty.aspx Thu, 16 Sep 2021 08:35:33 GMT Quy định về mẫu đơn khởi kiện án kinh tế https://luatminhkhue.vn/mau-don-khoi-kien-an-kinh-te.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-khoi-kien-an-kinh-te.aspx Thu, 16 Sep 2021 08:25:04 GMT Bố mẹ nên làm gì khi con hay bỏ nhà đi ? https://luatminhkhue.vn/bo-me-nen-lam-gi-khi-con-hay-bo-nha-di--.aspx https://luatminhkhue.vn/bo-me-nen-lam-gi-khi-con-hay-bo-nha-di--.aspx Thu, 16 Sep 2021 08:16:43 GMT Quy định về việc xác định lợi nhuận trong công ty cổ phẩn https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-viec-xac-dinh-loi-nhuan-trong-cong-ty-co-phan.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-viec-xac-dinh-loi-nhuan-trong-cong-ty-co-phan.aspx Thu, 16 Sep 2021 08:05:48 GMT Dự án đầu tư công là gì? Phân loại dự án đầu tư công dựa trên tiêu chí nào? https://luatminhkhue.vn/du-an-dau-tu-cong-la-gi-phan-loai-du-an-dau-tu-cong-dua-tren-tieu-chi-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/du-an-dau-tu-cong-la-gi-phan-loai-du-an-dau-tu-cong-dua-tren-tieu-chi-nao.aspx Thu, 16 Sep 2021 08:01:15 GMT Mang ô tô cũ về Việt Nam thì phải đóng những thuế gì? https://luatminhkhue.vn/mang-o-to-cu-ve-viet-nam-thi-phai-dong-nhung-thue-gi-.aspx https://luatminhkhue.vn/mang-o-to-cu-ve-viet-nam-thi-phai-dong-nhung-thue-gi-.aspx Thu, 16 Sep 2021 07:42:35 GMT Pháp luật về dân sự - nội dung chính liên quan đến kinh doanh bất động sản https://luatminhkhue.vn/phap-luat-ve-dan-su-noi-dung-chinh-lien-quan-den-kinh-doanh-bat-dong-san.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-ve-dan-su-noi-dung-chinh-lien-quan-den-kinh-doanh-bat-dong-san.aspx Thu, 16 Sep 2021 07:38:09 GMT Thời hạn lập danh sách chi trả cổ tức cho doanh nghiệp https://luatminhkhue.vn/thoi-han-lap-danh-sach-chi-tra-co-tuc-cho-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-han-lap-danh-sach-chi-tra-co-tuc-cho-doanh-nghiep.aspx Thu, 16 Sep 2021 07:30:05 GMT Tìm hiểu về chuyên đề: Pháp luật về nhà ở https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-chuyen-de-phap-luat-ve-nha-o.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-chuyen-de-phap-luat-ve-nha-o.aspx Thu, 16 Sep 2021 07:16:48 GMT Thực tiễn thi hành pháp luật về môi giới bất động sản tại Việt Nam https://luatminhkhue.vn/thuc-tien-thi-hanh-phap-luat-ve-moi-gioi-bat-dong-san-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/thuc-tien-thi-hanh-phap-luat-ve-moi-gioi-bat-dong-san-tai-viet-nam.aspx Thu, 16 Sep 2021 07:13:07 GMT Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ như thế nào? https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-vua-va-nho-chuyen-doi-tu-ho-kinh-doanh-duoc-ho-tro-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-vua-va-nho-chuyen-doi-tu-ho-kinh-doanh-duoc-ho-tro-nhu-the-nao.aspx Thu, 16 Sep 2021 07:13:05 GMT Hoạt động môi giới bất động sản theo quy định của pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-moi-gioi-bat-dong-san-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-moi-gioi-bat-dong-san-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-nay.aspx Thu, 16 Sep 2021 06:56:41 GMT Tìm hiểu về chuyên đề: Pháp luật về đất đai https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-chuyen-de-phap-luat-ve-dat-dai.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-chuyen-de-phap-luat-ve-dat-dai.aspx Thu, 16 Sep 2021 06:56:20 GMT Chuyên đề: Pháp luật về kinh doanh bất động sản https://luatminhkhue.vn/chuyen-de---phap-luat-ve-kinh-doanh-bat-dong-san.aspx https://luatminhkhue.vn/chuyen-de---phap-luat-ve-kinh-doanh-bat-dong-san.aspx Thu, 16 Sep 2021 06:38:20 GMT Quy định mới về tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-tieu-chi-xac-dinh-doanh-nghiep-sieu-nho-nho-va-vua.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-tieu-chi-xac-dinh-doanh-nghiep-sieu-nho-nho-va-vua.aspx Thu, 16 Sep 2021 06:25:06 GMT Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ trong xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại trong hợp đồng mua bán nợ https://luatminhkhue.vn/bao-ve-quyen-va-loi-ich-hop-phap-cua-chu-no-trong-xu-ly-no-xau-cua-ngan-hang-thuong-mai-trong-hop-dong-mua-ban-no.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-ve-quyen-va-loi-ich-hop-phap-cua-chu-no-trong-xu-ly-no-xau-cua-ngan-hang-thuong-mai-trong-hop-dong-mua-ban-no.aspx Thu, 16 Sep 2021 04:53:54 GMT Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có mã vạch thì phải làm như thế nào? https://luatminhkhue.vn/giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-khong-co-ma-vach-thi-phai-lam-nhu-the-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-khong-co-ma-vach-thi-phai-lam-nhu-the-nao-.aspx Thu, 16 Sep 2021 04:50:32 GMT Tư vấn về đường điện trên đất ở? Chi phí di dời đường dây điện do ai chịu? https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-duong-dien-tren-dat-o-.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-duong-dien-tren-dat-o-.aspx Thu, 16 Sep 2021 04:30:05 GMT Kiến trúc sư hành nghề cần tuân thủ quy tắc ứng xử nghề nghiệp như thế nào? https://luatminhkhue.vn/kien-truc-su-hanh-nghe-can-tuan-thu-quy-tac-ung-xu-nghe-nghiep-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/kien-truc-su-hanh-nghe-can-tuan-thu-quy-tac-ung-xu-nghe-nghiep-nhu-the-nao.aspx Thu, 16 Sep 2021 04:05:16 GMT Sinh con trái tuyến thì có được hưởng bảo hiểm y tế không? https://luatminhkhue.vn/sinh-con-trai-tuyen-thi-co-duoc-huong-bao-hiem-y-te-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/sinh-con-trai-tuyen-thi-co-duoc-huong-bao-hiem-y-te-khong-.aspx Thu, 16 Sep 2021 04:03:56 GMT Pháp luật về rửa tiền thông qua thị trường Bất động sản https://luatminhkhue.vn/phap-luat-ve-rua-tien-thong-qua-thi-truong-bat-dong-san.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-ve-rua-tien-thong-qua-thi-truong-bat-dong-san.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:59:39 GMT Kỹ năng của Luật sư tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thấm, tái thẩm vụ án dân sự https://luatminhkhue.vn/ky-nang-cua-luat-su-tranh-tung-tai-phien-toa-so-tham-phuc-tham-giam-doc-tham-tai-tham-vu-an-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/ky-nang-cua-luat-su-tranh-tung-tai-phien-toa-so-tham-phuc-tham-giam-doc-tham-tai-tham-vu-an-dan-su.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:57:16 GMT Tư vấn hành vi lừa đảo nhận quà từ nước ngoài gửi về https://luatminhkhue.vn/tu-van-hanh-vi-lua-dao-nhan-qua-tu-nuoc-ngoai-gui-ve.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-hanh-vi-lua-dao-nhan-qua-tu-nuoc-ngoai-gui-ve.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:51:46 GMT Quy trình, thủ tục khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp? https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-thu-tuc-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-thu-tuc-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:49:22 GMT Muốn thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì cần mức vốn là bao nhiêu? https://luatminhkhue.vn/muon-thanh-lap-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien-tro-len-thi-can-muc-von-la-bao-nhieu-.aspx https://luatminhkhue.vn/muon-thanh-lap-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien-tro-len-thi-can-muc-von-la-bao-nhieu-.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:48:50 GMT Mẫu cam kết bảo mật, Bản thông tin chi tiết vị trí việc làm bản tiếng Anh https://luatminhkhue.vn/mau-cam-ket-bao-mat-ban-thong-tin-chi-tiet-vi-tri-viec-lam-ban-tieng-anh.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-cam-ket-bao-mat-ban-thong-tin-chi-tiet-vi-tri-viec-lam-ban-tieng-anh.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:41:46 GMT Hướng hòa giải tranh chấp đất đai mới nhất 2021 https://luatminhkhue.vn/huong-hoa-giai-tranh-chap-dat-dai-moi-nhat-2021.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-hoa-giai-tranh-chap-dat-dai-moi-nhat-2021.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:39:52 GMT Điều kiện và thủ tục cấp phép thành lập Quỹ tín dụng nhân dân https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-cap-phep-thanh-lap-quy-tin-dung-nhan-dan.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-cap-phep-thanh-lap-quy-tin-dung-nhan-dan.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:39:31 GMT Vốn của công ty cổ phần có vốn đầu tư nhà nước được quy định như thế nào? https://luatminhkhue.vn/von-cua-cong-ty-co-phan-co-von-dau-tu-nha-nuoc-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/von-cua-cong-ty-co-phan-co-von-dau-tu-nha-nuoc-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:39:25 GMT Điều kiện để vận tải hàng hóa nguy hiểm của phương tiện thủy nội địa? https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-van-tai-hang-hoa-nguy-hiem-cua-phuong-tien-thuy-noi-dia.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-van-tai-hang-hoa-nguy-hiem-cua-phuong-tien-thuy-noi-dia.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:38:05 GMT Vai trò của Luật sư tranh tụng trước khi tham gia phiên tòa https://luatminhkhue.vn/ky-nang-tranh-tung-cua-luat-su-trong-vu-an-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/ky-nang-tranh-tung-cua-luat-su-trong-vu-an-dan-su.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:37:22 GMT Đặt cọc là gì? Hình thức của hợp đồng đặt cọc https://luatminhkhue.vn/dat-coc-la-gi-hinh-thuc-cua-hop-dong-dat-coc.aspx https://luatminhkhue.vn/dat-coc-la-gi-hinh-thuc-cua-hop-dong-dat-coc.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:33:51 GMT Những trường hợp yêu cầu phải có phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ? https://luatminhkhue.vn/nhung-truong-hop-yeu-cau-phai-co-phieu-xuat-kho-kiem-van-chuyen-noi-bo--.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-truong-hop-yeu-cau-phai-co-phieu-xuat-kho-kiem-van-chuyen-noi-bo--.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:33:44 GMT Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm những nội dung gì? https://luatminhkhue.vn/giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh-bao-gom-nhung-noi-dung-gi-.aspx https://luatminhkhue.vn/giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh-bao-gom-nhung-noi-dung-gi-.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:32:12 GMT Những điều cần biết về việc mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp mới thành lập https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-viec-mo-tai-khoan-ngan-hang-cho-doanh-nghiep-moi-thanh-lap.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-viec-mo-tai-khoan-ngan-hang-cho-doanh-nghiep-moi-thanh-lap.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:21:08 GMT Điều kiện để người nước ngoài được hành nghề kiến trúc tại Việt Nam là gì? https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-nguoi-nuoc-ngoai-duoc-hanh-nghe-kien-truc-tai-viet-nam-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-nguoi-nuoc-ngoai-duoc-hanh-nghe-kien-truc-tai-viet-nam-la-gi.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:17:59 GMT Những điều kỳ diệu trong cuộc sống, bạn có tin không ? https://luatminhkhue.vn/ban-co-tin-vao-nhung-dieu-ki-dieu--.aspx https://luatminhkhue.vn/ban-co-tin-vao-nhung-dieu-ki-dieu--.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:17:03 GMT Cách tính tuổi để đăng ký kết hôn theo Luật hôn nhân gia đình mới? https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-tuoi-de-dang-ky-ket-hon-theo-luat-hon-nhan-gia-dinh-moi-.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-tuoi-de-dang-ky-ket-hon-theo-luat-hon-nhan-gia-dinh-moi-.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:13:56 GMT Các nguyên tắc xử lý nợ xấu trong Ngân hàng và các tổ chức tín dụng hiện nay https://luatminhkhue.vn/cac-nguyen-tac-xu-ly-no-xau-trong-ngan-hang-va-cac-to-chuc-tin-dung-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-nguyen-tac-xu-ly-no-xau-trong-ngan-hang-va-cac-to-chuc-tin-dung-hien-nay.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:09:22 GMT Khi thu hồi đất nông nghiệp được bồi thường hỗ trợ, tái định cư như thế nào? https://luatminhkhue.vn/khi-thu-hoi-dat-nong-nghiep-duoc-boi-thuong-ho-tro--tai-dinh-cu-nhu-the-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/khi-thu-hoi-dat-nong-nghiep-duoc-boi-thuong-ho-tro--tai-dinh-cu-nhu-the-nao-.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:09:09 GMT Chi nhánh sử dụng chung hóa đơn với công ty mẹ ? https://luatminhkhue.vn/chi-nhanh-su-dung-chung-hoa-don-voi-cong-ty-me--.aspx https://luatminhkhue.vn/chi-nhanh-su-dung-chung-hoa-don-voi-cong-ty-me--.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:02:28 GMT Mẫu hợp đồng mượn nhà (Tiếng việt & Tiếng anh) https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-muon-nha--tieng-viet---tieng-anh-.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-muon-nha--tieng-viet---tieng-anh-.aspx Thu, 16 Sep 2021 03:01:47 GMT Lý thuyết thặng dư của Marx và nền kinh tế thị trường cùng với việc nhìn nhận lại lãi https://luatminhkhue.vn/ly-thuyet-thang-du-cua-marx-va-nen-kinh-te-thi-truong-cung-voi-viec-nhin-nhan-lai-lai.aspx https://luatminhkhue.vn/ly-thuyet-thang-du-cua-marx-va-nen-kinh-te-thi-truong-cung-voi-viec-nhin-nhan-lai-lai.aspx Thu, 16 Sep 2021 02:56:55 GMT Những vấn để về vi phạm luật và vi phạm hiến pháp https://luatminhkhue.vn/vi-pham-luat-va-vi-pham-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/vi-pham-luat-va-vi-pham-hien-phap.aspx Thu, 16 Sep 2021 02:51:11 GMT Những thuận lợi và khó khăn trước và sau khi hiệp định thương mại Vệt-Mỹ có hiệu lực? https://luatminhkhue.vn/nhung-thuan-loi-va-kho-khan-truoc-va-sau-khi-hiep-dinh-thuong-mai-vet-my-co-hieu-luc-.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-thuan-loi-va-kho-khan-truoc-va-sau-khi-hiep-dinh-thuong-mai-vet-my-co-hieu-luc-.aspx Thu, 16 Sep 2021 02:47:31 GMT Thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý nợ xấu bằng tài sản bảo đảm ở Việt Nam https://luatminhkhue.vn/thuc-tien-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-no-xau-bang-tai-san-bao-dam-o-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/thuc-tien-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-no-xau-bang-tai-san-bao-dam-o-viet-nam.aspx Thu, 16 Sep 2021 02:44:56 GMT Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở như thế nào? https://luatminhkhue.vn/tham-dinh-thiet-ke-xay-dung-trien-khai-sau-thiet-ke-co-so-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/tham-dinh-thiet-ke-xay-dung-trien-khai-sau-thiet-ke-co-so-nhu-the-nao.aspx Thu, 16 Sep 2021 02:44:14 GMT Một số quy định của pháp luật Việt Nam về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và thị trường M&A tại Việt Nam https://luatminhkhue.vn/mot-so-quy-dinh-cua-phap-luat-viet-nam-ve-mua-ban-sap-nhap-doanh-nghiep-va-thi-truong-m-a-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-quy-dinh-cua-phap-luat-viet-nam-ve-mua-ban-sap-nhap-doanh-nghiep-va-thi-truong-m-a-tai-viet-nam.aspx Thu, 16 Sep 2021 02:41:00 GMT Hồ sơ và quy trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng https://luatminhkhue.vn/ho-so-va-quy-trinh-tham-dinh-thiet-ke-xay-dung-trien-khai-sau-thiet-ke-co-so-tai-co-quan-chuyen-mon-ve-xay-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-va-quy-trinh-tham-dinh-thiet-ke-xay-dung-trien-khai-sau-thiet-ke-co-so-tai-co-quan-chuyen-mon-ve-xay-dung.aspx Thu, 16 Sep 2021 02:29:15 GMT Thời kỳ hậu M&A về thu hút và giữ nhân tài và cách để Doanh nghiệp thu hút và giữ nhân tài https://luatminhkhue.vn/thoi-ky-hau-m-a-ve-thu-hut-va-giu-nhan-tai-va-cach-de-doanh-nghiep-thu-hut-va-giu-nhan-tai.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-ky-hau-m-a-ve-thu-hut-va-giu-nhan-tai-va-cach-de-doanh-nghiep-thu-hut-va-giu-nhan-tai.aspx Thu, 16 Sep 2021 02:27:30 GMT Giá trị cộng hưởng và các loại giá trị cộng hưởng https://luatminhkhue.vn/gia-tri-cong-huong-va-cac-loai-gia-tri-cong-huong.aspx https://luatminhkhue.vn/gia-tri-cong-huong-va-cac-loai-gia-tri-cong-huong.aspx Thu, 16 Sep 2021 02:12:44 GMT Mergers and Acquisitions (M&A) và phương pháp định giá https://luatminhkhue.vn/mergers-and-acquisitions-m-a-va-phuong-phap-dinh-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/mergers-and-acquisitions-m-a-va-phuong-phap-dinh-gia.aspx Thu, 16 Sep 2021 01:59:10 GMT Hoạt động mua bán doanh nghiệp và sự khác nhau giữa mua bán - sáp nhập https://luatminhkhue.vn/tong-quan-ve-hoat-dong-mua-ban-doanh-nghiep-m-a-.aspx https://luatminhkhue.vn/tong-quan-ve-hoat-dong-mua-ban-doanh-nghiep-m-a-.aspx Thu, 16 Sep 2021 01:47:48 GMT khoảng cách an toàn trên cao xây điện cao thế là bao nhiêu? https://luatminhkhue.vn/khoang-cach-an-toan-tren-cao-xay-dien-cao-the-la-bao-nhieu-.aspx https://luatminhkhue.vn/khoang-cach-an-toan-tren-cao-xay-dien-cao-the-la-bao-nhieu-.aspx Thu, 16 Sep 2021 01:39:46 GMT Hàng xóm ngăn không cho tô tường nhà đang xây thì phải làm sao? https://luatminhkhue.vn/hang-xom-ngan-khong-cho-to-tuong-nha-dang-xay-thi-phai-lam-sao-.aspx https://luatminhkhue.vn/hang-xom-ngan-khong-cho-to-tuong-nha-dang-xay-thi-phai-lam-sao-.aspx Thu, 16 Sep 2021 01:31:43 GMT Quy định của luật bảo hiểm xã hội về chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh ? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-luat-bao-hiem-xa-hoi-ve-che-do-nghi-duong-suc-sau-sinh--.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-luat-bao-hiem-xa-hoi-ve-che-do-nghi-duong-suc-sau-sinh--.aspx Thu, 16 Sep 2021 01:08:34 GMT Khám chữa bệnh tại bệnh viện trung ương 108 có được hưởng tiền bảo hiểm không ? https://luatminhkhue.vn/kham-chua-benh-tai-benh-vien-trung-uong-108-co-duoc-huong-tien-bao-hiem-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/kham-chua-benh-tai-benh-vien-trung-uong-108-co-duoc-huong-tien-bao-hiem-khong--.aspx Thu, 16 Sep 2021 00:27:05 GMT Thiết kế xây dựng là gì? Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế công trình https://luatminhkhue.vn/thiet-ke-xay-dung-la-gi-quyen-va-nghia-vu-cua-nha-thau-thiet-ke-cong-trinh.aspx https://luatminhkhue.vn/thiet-ke-xay-dung-la-gi-quyen-va-nghia-vu-cua-nha-thau-thiet-ke-cong-trinh.aspx Thu, 16 Sep 2021 00:12:02 GMT Thủ tục người nước ngoài thuê nhà được thực hiện như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-nguoi-nuoc-ngoai-thue-nha--.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-nguoi-nuoc-ngoai-thue-nha--.aspx Wed, 15 Sep 2021 23:15:11 GMT Công ty có được phạt tiền người lao động không? https://luatminhkhue.vn/cong-ty-co-duoc-phat-tien-nguoi-lao-dong-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-ty-co-duoc-phat-tien-nguoi-lao-dong-khong-.aspx Wed, 15 Sep 2021 15:52:26 GMT Tội " đá gà " và trách nhiệm hình sự phải chịu ? https://luatminhkhue.vn/toi-"-da-ga-"-va-trach-nhiem-hinh-su-phai-chiu--.aspx https://luatminhkhue.vn/toi-"-da-ga-"-va-trach-nhiem-hinh-su-phai-chiu--.aspx Wed, 15 Sep 2021 14:51:05 GMT Khái quát về chứng khoán và công ty cổ phần https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-chung-khoan-va-cong-ty-co-phan.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-chung-khoan-va-cong-ty-co-phan.aspx Wed, 15 Sep 2021 14:31:31 GMT Quy định bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần? Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-bo-nhiem-giam-doc-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-quyen-va-nghia-vu-cua-giam-doc-hoac-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-bo-nhiem-giam-doc-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-quyen-va-nghia-vu-cua-giam-doc-hoac-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan.aspx Wed, 15 Sep 2021 14:29:30 GMT Điều kiện trở thành Giám đốc, Tổng giám đốc? Thù lao, tiền lương và lợi ích của Giám đốc và Tổng giám đốc công ty cổ phần? https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-tro-thanh-giam-doc-tong-giam-doc-thu-lao-tien-luong-va-loi-ich-cua-giam-doc-va-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-tro-thanh-giam-doc-tong-giam-doc-thu-lao-tien-luong-va-loi-ich-cua-giam-doc-va-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan.aspx Wed, 15 Sep 2021 14:23:31 GMT Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần? https://luatminhkhue.vn/giam-doc-hoac-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-.aspx https://luatminhkhue.vn/giam-doc-hoac-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-.aspx Wed, 15 Sep 2021 14:15:03 GMT Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-khi-nhan-co-tuc-bang-co-phieu-loi-tuc-ghi-tang-von.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-khi-nhan-co-tuc-bang-co-phieu-loi-tuc-ghi-tang-von.aspx Wed, 15 Sep 2021 14:02:40 GMT Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-lan-dau.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-lan-dau.aspx Wed, 15 Sep 2021 13:56:12 GMT Tìm hiểu về biện pháp ký cược và phân biệt ký cược với biện pháp đặt cọc, ký quỹ https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-bien-phap-ky-cuoc-phan-biet-ky-cuoc-voi-bien-phap-dat-coc-ky-quy.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-bien-phap-ky-cuoc-phan-biet-ky-cuoc-voi-bien-phap-dat-coc-ky-quy.aspx Wed, 15 Sep 2021 13:55:05 GMT Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng? https://luatminhkhue.vn/khai-thue-thu-nhap-ca-nhan-doi-voi-ca-nhan-nhan-co-tuc-bang-co-phieu-loi-tuc-ghi-tang-von-khi-chuyen-nhuong.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-thue-thu-nhap-ca-nhan-doi-voi-ca-nhan-nhan-co-tuc-bang-co-phieu-loi-tuc-ghi-tang-von-khi-chuyen-nhuong.aspx Wed, 15 Sep 2021 13:53:19 GMT Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng) có phải là tài sản không? https://luatminhkhue.vn/giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-do-so-hong-co-phai-la-tai-san-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-do-so-hong-co-phai-la-tai-san-khong.aspx Wed, 15 Sep 2021 13:49:23 GMT Mẫu tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/bieu-mau-to-khai-de-nghi-tro-giup-xa-hoi.aspx https://luatminhkhue.vn/bieu-mau-to-khai-de-nghi-tro-giup-xa-hoi.aspx Wed, 15 Sep 2021 13:45:26 GMT Làm sổ đất đứng tên hai người có được không? https://luatminhkhue.vn/lam-so-dat-dung-ten-hai-nguoi-co-duoc-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/lam-so-dat-dung-ten-hai-nguoi-co-duoc-khong--.aspx Wed, 15 Sep 2021 13:39:15 GMT Mẫu hợp đồng mượn nhà quy định như thế nào? https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-muon-nha.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-muon-nha.aspx Wed, 15 Sep 2021 13:28:25 GMT Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa cá nhân và doanh nghiệp https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-giua-ca-nhan-va-doanh-nghiep--.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-giua-ca-nhan-va-doanh-nghiep--.aspx Wed, 15 Sep 2021 13:17:46 GMT Tư vấn cách tính thuế khi nhập khẩu hàng hóa theo đường tiểu ngạch? https://luatminhkhue.vn/tu-van-cach-tinh-thue-khi-nhap-khau-hang-hoa-theo-duong-tieu-ngach--.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-cach-tinh-thue-khi-nhap-khau-hang-hoa-theo-duong-tieu-ngach--.aspx Wed, 15 Sep 2021 12:57:27 GMT Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng tên được ghi tại trang 4 của sổ hồng thì có hợp pháp không? https://luatminhkhue.vn/nhan-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-nhung-ten-duoc-ghi-tai-trang-4-cua-so-hong-thi-co-hop-phap-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/nhan-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-nhung-ten-duoc-ghi-tai-trang-4-cua-so-hong-thi-co-hop-phap-khong--.aspx Wed, 15 Sep 2021 12:19:52 GMT Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia giảng dạy mới nhất https://luatminhkhue.vn/hop-dong-thue-chuyen-gia-giang-day.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-thue-chuyen-gia-giang-day.aspx Wed, 15 Sep 2021 11:59:24 GMT Nghỉ việc để lo ma chay thì có được nhận lương? https://luatminhkhue.vn/nghi-viec-de-lo-ma-chay-thi-co-duoc-nhan-luong-.aspx https://luatminhkhue.vn/nghi-viec-de-lo-ma-chay-thi-co-duoc-nhan-luong-.aspx Wed, 15 Sep 2021 10:56:19 GMT Bài tập học kỳ môn Luật lao động các khóa của Trường Đại học luật Hà Nội https://luatminhkhue.vn/bai-tap-hoc-ky-mon-luat-lao-dong-cac-khoa-cua-truong-dai-hoc-luat-ha-noi.aspx https://luatminhkhue.vn/bai-tap-hoc-ky-mon-luat-lao-dong-cac-khoa-cua-truong-dai-hoc-luat-ha-noi.aspx Wed, 15 Sep 2021 10:53:55 GMT Tư vấn chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân? https://luatminhkhue.vn/tu-van-chuyen-nhuong-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-chuyen-nhuong-doanh-nghiep.aspx Wed, 15 Sep 2021 10:31:45 GMT Tư vấn khởi kiện công ty không trả lương cho người lao động ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-khoi-kien-cong-ty-khong-tra-luong-cho-nguoi-lao-dong-.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-khoi-kien-cong-ty-khong-tra-luong-cho-nguoi-lao-dong-.aspx Wed, 15 Sep 2021 10:31:31 GMT Chi phí cấp lại, cấp đổi sổ hồng là bao nhiêu ? https://luatminhkhue.vn/chi-phi-cap-lai-so-hong-la-bao-nhieu--.aspx https://luatminhkhue.vn/chi-phi-cap-lai-so-hong-la-bao-nhieu--.aspx Wed, 15 Sep 2021 10:28:01 GMT Các loại giao dịch ở Sở giao dịch hàng hóa ? https://luatminhkhue.vn/cac-loai-giao-dich-o-so-giao-dich-hang-hoa-.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-loai-giao-dich-o-so-giao-dich-hang-hoa-.aspx Wed, 15 Sep 2021 10:16:15 GMT Bảng giá phí công chứng hợp đồng, giao dịch dân sự https://luatminhkhue.vn/bang-gia-phi-cong-chung-hop-dong--giao-dich-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/bang-gia-phi-cong-chung-hop-dong--giao-dich-dan-su.aspx Wed, 15 Sep 2021 10:12:33 GMT Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn năm 2020 https://luatminhkhue.vn/bang-ke-thu-mua-hang-hoa--dich-vu-mua-vao-khong-co-hoa-don-nam-2018.aspx https://luatminhkhue.vn/bang-ke-thu-mua-hang-hoa--dich-vu-mua-vao-khong-co-hoa-don-nam-2018.aspx Wed, 15 Sep 2021 10:07:27 GMT Mẫu đơn ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân mới có xác nhận của cơ quan nhà nước và những vấn đề liên quan https://luatminhkhue.vn/mau-don-uy-quyen-giua-ca-nhan-voi-ca-nhan-moi-co-xac-nhan-cua-co-quan-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-uy-quyen-giua-ca-nhan-voi-ca-nhan-moi-co-xac-nhan-cua-co-quan-nha-nuoc.aspx Wed, 15 Sep 2021 10:05:15 GMT Xử phạt những hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 (tiếp) https://luatminhkhue.vn/xu-phat-nhung-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-phong-chong-dich-covid-19-tiep.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-phat-nhung-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-phong-chong-dich-covid-19-tiep.aspx Wed, 15 Sep 2021 10:02:46 GMT Phát hiện hợp đồng lao động sai số chứng minh thư có cần điều chỉnh lại không ? https://luatminhkhue.vn/phat-hien-hop-dong-lao-dong-sai-so-chung-minh-thu-co-can-dieu-chinh-lai-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/phat-hien-hop-dong-lao-dong-sai-so-chung-minh-thu-co-can-dieu-chinh-lai-khong-.aspx Wed, 15 Sep 2021 09:55:35 GMT Chế độ pháp lý về tài sản của công ty cổ phần? https://luatminhkhue.vn/che-do-phap-ly-ve-tai-san-cua-cong-ty-co-phan.aspx https://luatminhkhue.vn/che-do-phap-ly-ve-tai-san-cua-cong-ty-co-phan.aspx Wed, 15 Sep 2021 09:53:40 GMT Cá nhân nước ngoài tư vấn ở Việt Nam có phải chịu thuế gì không? https://luatminhkhue.vn/ca-nhan-nuoc-ngoai-tu-van-o-vn-co-phai-chiu-thue-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/ca-nhan-nuoc-ngoai-tu-van-o-vn-co-phai-chiu-thue-gi--.aspx Wed, 15 Sep 2021 09:50:26 GMT Tư vấn về bán tài sản của công ty cổ phần? https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-ban-tai-san-cua-cong-ty-co-phan-.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-ban-tai-san-cua-cong-ty-co-phan-.aspx Wed, 15 Sep 2021 09:43:03 GMT Hỏi về tư cách hợp lệ và đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu? https://luatminhkhue.vn/hoi-ve-dam-bao-canh-tranh-trong-dau-thau--.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-ve-dam-bao-canh-tranh-trong-dau-thau--.aspx Wed, 15 Sep 2021 09:39:33 GMT Nhà nước có cấp phép cho kinh doanh chơi game đổi tiền ảo và tiền thật không? https://luatminhkhue.vn/nha-nuoc-co-cap-phep-cho-kinh-doanh-choi-game-doi-tien-ao-va-tien-that-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/nha-nuoc-co-cap-phep-cho-kinh-doanh-choi-game-doi-tien-ao-va-tien-that-khong-.aspx Wed, 15 Sep 2021 09:37:42 GMT Pháp luật về xử lý nợ xấu trong Ngân hàng thương mại bằng tài sản bảo đảm https://luatminhkhue.vn/phap-luat-ve-xu-ly-no-xau-trong-ngan-hang-thuong-mai-bang-tai-san-bao-dam.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-ve-xu-ly-no-xau-trong-ngan-hang-thuong-mai-bang-tai-san-bao-dam.aspx Wed, 15 Sep 2021 09:35:33 GMT Dự án đầu tư xây dựng là gì? Phân loại dự án đầu tư xây dựng như thế nào? https://luatminhkhue.vn/du-an-dau-tu-xay-dung-la-gi-phan-loai-du-an-dau-tu-xay-dung-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/du-an-dau-tu-xay-dung-la-gi-phan-loai-du-an-dau-tu-xay-dung-nhu-the-nao.aspx Wed, 15 Sep 2021 09:32:00 GMT Những vấn đề cơ bản của chứng thực và mẫu Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 61/SCT) https://luatminhkhue.vn/mau-so-chung-thuc-hop-dong--giao-dich-mau-so-61-sct-.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-so-chung-thuc-hop-dong--giao-dich-mau-so-61-sct-.aspx Wed, 15 Sep 2021 09:28:36 GMT Giải đáp những thắc mắc về cam kết 23/CK-TNCN https://luatminhkhue.vn/thac-mac-ve-cam-ket-23-ck-tncn.aspx https://luatminhkhue.vn/thac-mac-ve-cam-ket-23-ck-tncn.aspx Wed, 15 Sep 2021 09:19:11 GMT Người nước ngoài có xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại Việt Nam được không? https://luatminhkhue.vn/nguoi-nuoc-ngoai-co-xin-giay-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan-tai-viet-nam-duoc-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-nuoc-ngoai-co-xin-giay-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan-tai-viet-nam-duoc-khong-.aspx Wed, 15 Sep 2021 09:17:53 GMT Hướng dẫn về việc cấp bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo và mua bảo hiểm y tế theo luật https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ve-viec-cap-bao-hiem-mac-benh-hiem-ngheo-va-mua-bao-hiem-y-te-theo-luat--.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ve-viec-cap-bao-hiem-mac-benh-hiem-ngheo-va-mua-bao-hiem-y-te-theo-luat--.aspx Wed, 15 Sep 2021 09:12:26 GMT Mở cơ sở sản xuất và kinh doanh bia thì cần điều kiện gì? https://luatminhkhue.vn/mo-co-so-san-xuat-va-kinh-doanh-bia-thi-can-dieu-kien-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/mo-co-so-san-xuat-va-kinh-doanh-bia-thi-can-dieu-kien-gi--.aspx Wed, 15 Sep 2021 09:10:02 GMT Tổng giám đốc có quyền bổ nhiệm kế toán trưởng không ? https://luatminhkhue.vn/tong-giam-doc-co-quyen-bo-nhiem-ke-toan-truong--khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/tong-giam-doc-co-quyen-bo-nhiem-ke-toan-truong--khong--.aspx Wed, 15 Sep 2021 09:06:23 GMT Hợp đồng thuê khoán công việc có phải đóng bảo hiểm xã hội không? https://luatminhkhue.vn/hop-dong-thue-khoan-cong-viec-co-phai-dong-bao-hiem-xa-hoi-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-thue-khoan-cong-viec-co-phai-dong-bao-hiem-xa-hoi-khong--.aspx Wed, 15 Sep 2021 08:56:50 GMT Tìm hiểu vai trò của anh chị em trong gia đình https://luatminhkhue.vn/vai-tro-cua-anh-chi-em-trong-gia-dinh.aspx https://luatminhkhue.vn/vai-tro-cua-anh-chi-em-trong-gia-dinh.aspx Wed, 15 Sep 2021 08:49:13 GMT Quy định của pháp luật về di tích văn hóa lịch sử https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-di-tich-van-hoa-lich-su.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-di-tich-van-hoa-lich-su.aspx Wed, 15 Sep 2021 08:45:29 GMT Các vấn đề về thanh lý tài sản thế chấp ngân hàng https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-ve-thanh-ly-tai-san-the-chap-ngan-hang-.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-ve-thanh-ly-tai-san-the-chap-ngan-hang-.aspx Wed, 15 Sep 2021 08:32:39 GMT Hướng dẫn xác định cấp công trình xây dựng là công trình công nghiệp https://luatminhkhue.vn/huong-dan-xac-dinh-cap-cong-trinh-xay-dung-la-cong-trinh-cong-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-xac-dinh-cap-cong-trinh-xay-dung-la-cong-trinh-cong-nghiep.aspx Wed, 15 Sep 2021 08:27:12 GMT Tư vấn về chuyển đổi mục đích sử dụng của đất thuê ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-cua-dat-thue-.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-cua-dat-thue-.aspx Wed, 15 Sep 2021 08:25:21 GMT Hướng dẫn cách xác định cấp công trình của các công trình hạ tầng kỹ thuật https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-xac-dinh-cap-cong-trinh-cua-cac-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-xac-dinh-cap-cong-trinh-cua-cac-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat.aspx Wed, 15 Sep 2021 08:02:07 GMT Hướng dẫn cách xác định cấp công trình sử dụng cho mục đích dân dụng https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-xac-dinh-cap-cong-trinh-su-dung-cho-muc-dich-dan-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-xac-dinh-cap-cong-trinh-su-dung-cho-muc-dich-dan-dung.aspx Wed, 15 Sep 2021 07:31:32 GMT Người lao động tham gia tập dân quân tự vệ thì công ty có phải trả lương không? https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-tham-gia-tap-dan-quan-tu-ve-thi-cong-ty-co-phai-tra-luong-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-tham-gia-tap-dan-quan-tu-ve-thi-cong-ty-co-phai-tra-luong-khong-.aspx Wed, 15 Sep 2021 07:26:09 GMT Mẫu hợp đồng cung ứng dịch vụ tìm kiếm thị trường và tiêu thụ sản phẩm https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-cung-ung-dich-vu-tim-kiem-thi-truong-va-tieu-thu-san-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-cung-ung-dich-vu-tim-kiem-thi-truong-va-tieu-thu-san-pham.aspx Wed, 15 Sep 2021 07:17:07 GMT Quy định mới về phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-phan-cap-cong-trinh-xay-dung-theo-quy-mo-ket-cau.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-phan-cap-cong-trinh-xay-dung-theo-quy-mo-ket-cau.aspx Wed, 15 Sep 2021 06:55:47 GMT Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế? https://luatminhkhue.vn/giai-quyet-tranh-chap-hop-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te-.aspx https://luatminhkhue.vn/giai-quyet-tranh-chap-hop-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te-.aspx Wed, 15 Sep 2021 06:53:14 GMT Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-giai-quyet-tranh-chap-lao-dong-tap-the.aspx https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-giai-quyet-tranh-chap-lao-dong-tap-the.aspx Wed, 15 Sep 2021 06:48:17 GMT Chỉ định thầu rút gọn có phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu không? https://luatminhkhue.vn/chi-dinh-thau-rut-gon-co-phai-lap-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/chi-dinh-thau-rut-gon-co-phai-lap-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-khong-.aspx Wed, 15 Sep 2021 06:46:03 GMT Quy định về ký kết hợp đồng liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-ky-ket-hop-dong-lien-doanh-voi-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-ky-ket-hop-dong-lien-doanh-voi-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-.aspx Wed, 15 Sep 2021 06:40:04 GMT Sử dụng công cụ hỗ trợ bị xử phạt như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/su-dung-cong-cu-ho-tro-bi-xu-phat-nhu-the-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/su-dung-cong-cu-ho-tro-bi-xu-phat-nhu-the-nao-.aspx Wed, 15 Sep 2021 06:34:10 GMT Phân tích những điểm mạnh và hạn chế của luật thương mại và luật dân sự năm 2005 https://luatminhkhue.vn/phan-tich-nhung-diem-manh-va-han-che-cua-luat-thuong-mai-luat-dan-su-nam-2005-.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-nhung-diem-manh-va-han-che-cua-luat-thuong-mai-luat-dan-su-nam-2005-.aspx Wed, 15 Sep 2021 06:28:52 GMT Phân cấp công trình xây dựng nhằm mục đích gì? Phân cấp công trình theo mức độ quan trọng và quy mô công suất https://luatminhkhue.vn/phan-cap-cong-trinh-xay-dung-nham-muc-dich-gi-phan-cap-cong-trinh-theo-muc-do-quan-trong-va-quy-mo-cong-suat.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-cap-cong-trinh-xay-dung-nham-muc-dich-gi-phan-cap-cong-trinh-theo-muc-do-quan-trong-va-quy-mo-cong-suat.aspx Wed, 15 Sep 2021 06:24:18 GMT Người chưa thành niên thì có được đăng ký kinh doanh không? https://luatminhkhue.vn/16-tuoi-co-duoc-dung-ten-mo-cua-hang-dang-ky-kinh-doanh-thi-co-duoc-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/16-tuoi-co-duoc-dung-ten-mo-cua-hang-dang-ky-kinh-doanh-thi-co-duoc-khong--.aspx Wed, 15 Sep 2021 06:20:26 GMT Trình tự, thủ tục trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở và đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất https://luatminhkhue.vn/trinh-tu--thu-tuc-trich-luc-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-nha-o-va-dat-o--giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat.aspx https://luatminhkhue.vn/trinh-tu--thu-tuc-trich-luc-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-nha-o-va-dat-o--giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat.aspx Wed, 15 Sep 2021 05:57:49 GMT Tìm hiểu về mẫu hợp đồng xuất khẩu cà phê https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-xuat-khau-ca-phe-.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-xuat-khau-ca-phe-.aspx Wed, 15 Sep 2021 04:54:01 GMT Lệ phí và thủ tục tách khẩu và nhập khẩu? https://luatminhkhue.vn/le-phi-tach-khau-va-nhap-khau-.aspx https://luatminhkhue.vn/le-phi-tach-khau-va-nhap-khau-.aspx Wed, 15 Sep 2021 04:49:05 GMT Người dân sở hữu nắm đấm cầm tay thì có bị pháp luật cấm không ? https://luatminhkhue.vn/nguoi-dan-so-huu-nam-dam-cam-tay-thi-co-bi-phap-luat-cam-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-dan-so-huu-nam-dam-cam-tay-thi-co-bi-phap-luat-cam-khong-.aspx Wed, 15 Sep 2021 04:40:41 GMT Viện quốc tề về nhất thể hóa pháp luật tư (UNIDROIT) https://luatminhkhue.vn/vien-quoc-te-ve-nhat-the-hoa-phap-luat-tu--unidroit-.aspx https://luatminhkhue.vn/vien-quoc-te-ve-nhat-the-hoa-phap-luat-tu--unidroit-.aspx Wed, 15 Sep 2021 04:34:07 GMT Mẫu biên bản họp thẩm định của hội đồng thẩm định (Phụ lục 4.6) https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-hop-tham-dinh-cua-hoi-dong-tham-dinh-phu-luc-4-6-.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-hop-tham-dinh-cua-hoi-dong-tham-dinh-phu-luc-4-6-.aspx Wed, 15 Sep 2021 04:33:55 GMT Quyền từ chối trả lời báo chí được pháp luật quy định như thế nào? https://luatminhkhue.vn/quyen-tu-choi-tra-loi-bao-chi-duoc-phap-luat-quy-dinh-nhu-the-nao---khi-nao-thi-duoc-tu-choi--.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-tu-choi-tra-loi-bao-chi-duoc-phap-luat-quy-dinh-nhu-the-nao---khi-nao-thi-duoc-tu-choi--.aspx Wed, 15 Sep 2021 04:30:04 GMT Mẫu Hợp đồng ký gửi hàng hóa và những vấn đề liên quan https://luatminhkhue.vn/hop-dong-ky-gui-hang-hoa.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-ky-gui-hang-hoa.aspx Wed, 15 Sep 2021 04:28:19 GMT Mua bán hàng hóa thông qua thương mại điện tử https://luatminhkhue.vn/mua-ban-hang-hoa-thong-qua-thuong-mai-dien-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/mua-ban-hang-hoa-thong-qua-thuong-mai-dien-tu.aspx Wed, 15 Sep 2021 04:28:10 GMT Thủ tục trả lại mẫu con dấu cho cơ quan công an ? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-tra-lai-mau-con-dau-cho-co-quan-cong-an--.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-tra-lai-mau-con-dau-cho-co-quan-cong-an--.aspx Wed, 15 Sep 2021 04:26:46 GMT Giải quyết tranh chấp đòi lại nhà đất do vượt biên bỏ lại https://luatminhkhue.vn/bo-hoang-dat-mot-khoang-thoi-gian-dai--quay-ve-co-doi-lai-dat-duoc-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/bo-hoang-dat-mot-khoang-thoi-gian-dai--quay-ve-co-doi-lai-dat-duoc-khong-.aspx Wed, 15 Sep 2021 04:20:21 GMT Sự hình thành của ASEAN ( hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ) https://luatminhkhue.vn/su-hinh-thanh-cua-asean-hiep-hoi-cac-quoc-gia-dong-nam-a.aspx https://luatminhkhue.vn/su-hinh-thanh-cua-asean-hiep-hoi-cac-quoc-gia-dong-nam-a.aspx Wed, 15 Sep 2021 04:16:15 GMT Cách tính thuế thu nhập cá nhân online cho mọi người lao động https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-online-cho-moi-nguoi-lao-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-online-cho-moi-nguoi-lao-dong.aspx Wed, 15 Sep 2021 04:12:49 GMT Rủi ro thị trường là gì? Quy định pháp luật về quản trị rủi ro thị trường trong hoạt động ngân hàng thương mại https://luatminhkhue.vn/rui-ro-thi-truong-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-quan-tri-rui-ro-thi-truong-trong-hoat-dong-ngan-hang-thuong-mai.aspx https://luatminhkhue.vn/rui-ro-thi-truong-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-quan-tri-rui-ro-thi-truong-trong-hoat-dong-ngan-hang-thuong-mai.aspx Wed, 15 Sep 2021 04:12:39 GMT Thủ tục làm giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-lam-giay-phep-kinh-doanh-dich-vu-cam-do-.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-lam-giay-phep-kinh-doanh-dich-vu-cam-do-.aspx Wed, 15 Sep 2021 04:07:29 GMT Các quy định về Luật nhân đạo quốc tế hiện nay https://luatminhkhue.vn/cac-quy-dinh-ve-luat-nhan-dao-quoc-te-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-quy-dinh-ve-luat-nhan-dao-quoc-te-hien-nay.aspx Wed, 15 Sep 2021 04:04:06 GMT Chuyển nhượng dự án đầu tư có phải xuất hóa đơn hay không ? https://luatminhkhue.vn/chuyen-nhuong-du-an-dau-tu-co-phai-xuat-hoa-don-hay-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/chuyen-nhuong-du-an-dau-tu-co-phai-xuat-hoa-don-hay-khong--.aspx Wed, 15 Sep 2021 03:51:35 GMT Bổ sung ngành nghề kinh doanh về phòng cháy chữa cháy https://luatminhkhue.vn/dang-ký-nganh-nghe-kinh-doanh-pccc.aspx https://luatminhkhue.vn/dang-ký-nganh-nghe-kinh-doanh-pccc.aspx Wed, 15 Sep 2021 03:39:19 GMT Sau khi có quyết định chấm dứt HĐLĐ, thì thời gian trả sổ BHXH và thanh toán tiền trợ cấp thôi việc là bao lâu ? https://luatminhkhue.vn/sau-khi-co-quyet-dinh-cham-dut-hdld--thi-thoi-gian-tra-so-bhxh-va-thanh-toan-tien-tro-cap-thoi-viec-la-bao-lau--.aspx https://luatminhkhue.vn/sau-khi-co-quyet-dinh-cham-dut-hdld--thi-thoi-gian-tra-so-bhxh-va-thanh-toan-tien-tro-cap-thoi-viec-la-bao-lau--.aspx Wed, 15 Sep 2021 03:35:08 GMT Quy định của pháp luật về Điều ước quốc tế https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-dieu-uoc-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-dieu-uoc-quoc-te.aspx Wed, 15 Sep 2021 03:30:17 GMT Buôn bán vật liệu xây dựng nộp thuế như thế nào? https://luatminhkhue.vn/buon-ban-vat-lieu-xay-dung-nop-thue-nhu-the-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/buon-ban-vat-lieu-xay-dung-nop-thue-nhu-the-nao-.aspx Wed, 15 Sep 2021 03:22:35 GMT Quy định mới về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-ho-so-de-nghi-cap-giay-phep-xay-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-ho-so-de-nghi-cap-giay-phep-xay-dung.aspx Wed, 15 Sep 2021 03:18:45 GMT Quy định về biện pháp bảo đảm dự thầu trong đấu thầu xây lắp https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-bien-phap-bao-dam-du-thau-trong-dau-thau-xay-lap-.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-bien-phap-bao-dam-du-thau-trong-dau-thau-xay-lap-.aspx Wed, 15 Sep 2021 03:18:37 GMT Các bước làm luật ở người và ở ta; Phương pháp luận về phân tích chính sách công https://luatminhkhue.vn/cac-buoc-lam-luat--o-nguoi-va-o-ta.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-buoc-lam-luat--o-nguoi-va-o-ta.aspx Wed, 15 Sep 2021 03:12:58 GMT Phân tích các nguyên tắc cơ bản trong hệ thống Luật quốc tế https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-nguyen-tac-co-ban-trong-he-thong-luat-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-nguyen-tac-co-ban-trong-he-thong-luat-quoc-te.aspx Wed, 15 Sep 2021 03:06:09 GMT Quyền sử dụng tài sản là gì? Quyền sử dụng tài sản có thể chuyển giao không? https://luatminhkhue.vn/quyen-su-dung-tai-san-la-gi-quyen-su-dung-tai-san-co-the-chuyen-giao-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-su-dung-tai-san-la-gi-quyen-su-dung-tai-san-co-the-chuyen-giao-khong.aspx Wed, 15 Sep 2021 03:03:40 GMT Biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội https://luatminhkhue.vn/bien-phap-tu-phap-giao-duc-tai-truong-giao-duong-doi-voi-nguoi-duoi-18-tuoi-pham-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-phap-tu-phap-giao-duc-tai-truong-giao-duong-doi-voi-nguoi-duoi-18-tuoi-pham-toi.aspx Wed, 15 Sep 2021 03:01:27 GMT Hoá đơn được đóng dấu vuông không có giá trị pháp lý ? https://luatminhkhue.vn/hoa-don-duoc-dong-dau-vuong-khong-co-gia-tri-phap-ly--.aspx https://luatminhkhue.vn/hoa-don-duoc-dong-dau-vuong-khong-co-gia-tri-phap-ly--.aspx Wed, 15 Sep 2021 02:59:10 GMT Chi phí khám sức khỏe định kỳ cho người lao động có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không? https://luatminhkhue.vn/chi-phi-kham-suc-khoe-dinh-ky-cho-nguoi-lao-dong-co-phai-chiu-thue-thu-nhap-ca-nhan-hay-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/chi-phi-kham-suc-khoe-dinh-ky-cho-nguoi-lao-dong-co-phai-chiu-thue-thu-nhap-ca-nhan-hay-khong--.aspx Wed, 15 Sep 2021 02:52:43 GMT Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là gì? Hồ sơ và quy trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng https://luatminhkhue.vn/bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-dau-tu-xay-dung-la-gi-ho-so-va-quy-trinh-tham-dinh-bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-dau-tu-xay-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-dau-tu-xay-dung-la-gi-ho-so-va-quy-trinh-tham-dinh-bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-dau-tu-xay-dung.aspx Wed, 15 Sep 2021 02:32:51 GMT Mẫu đơn xin nghỉ việc và một số vấn đề pháp lý liên quan https://luatminhkhue.vn/mau-don-xin-nghi-viec.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-xin-nghi-viec.aspx Wed, 15 Sep 2021 02:28:58 GMT Khái quát chung về Luật quốc tế trong hệ thống pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/khai-quat-chung-ve-luat-quoc-te-trong-he-thong-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-quat-chung-ve-luat-quoc-te-trong-he-thong-phap-luat-hien-nay.aspx Wed, 15 Sep 2021 02:23:15 GMT Áo giáp chống đạn cho mọi hợp đồng (phần 2) https://luatminhkhue.vn/ao-giap-chong-dan-cho-moi-hop-dong-phan-2-.aspx https://luatminhkhue.vn/ao-giap-chong-dan-cho-moi-hop-dong-phan-2-.aspx Wed, 15 Sep 2021 02:16:23 GMT Hợp đồng lao động bằng miệng và nghĩa vụ người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật https://luatminhkhue.vn/hop-dong-lao-dong-bang-mieng.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-lao-dong-bang-mieng.aspx Wed, 15 Sep 2021 02:07:11 GMT Không nhớ mã số thuế cá nhân thì phải làm sao? https://luatminhkhue.vn/mat-ma-so-thue-ca-nhan--.aspx https://luatminhkhue.vn/mat-ma-so-thue-ca-nhan--.aspx Wed, 15 Sep 2021 02:06:37 GMT Người dân xây nhà cấp 4 có phải đóng thuế khi tự xây? https://luatminhkhue.vn/nguoi-dan-xay-nha-cap-4-co-phai-dong-thue-khi-tu-xay-.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-dan-xay-nha-cap-4-co-phai-dong-thue-khi-tu-xay-.aspx Wed, 15 Sep 2021 02:03:15 GMT So sánh đại diện và ủy quyền và quy định về đại diện theo ủy quyền https://luatminhkhue.vn/so-sanh-dai-dien-va-uy-quyen-.aspx https://luatminhkhue.vn/so-sanh-dai-dien-va-uy-quyen-.aspx Wed, 15 Sep 2021 01:41:24 GMT Quy định về trang phục (đồng phục) luật sư bắt buộc phải mặc đồng phục khi tham gia phiên tòa https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-trang-phuc--dong-phuc--luat-su-bat-buoc-phai-mac-dong-phuc-khi-tham-gia-phien-toa-.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-trang-phuc--dong-phuc--luat-su-bat-buoc-phai-mac-dong-phuc-khi-tham-gia-phien-toa-.aspx Wed, 15 Sep 2021 01:20:20 GMT Các điều kiện thương mại theo bộ Luật Thương mại thống nhất của Hoa Kỳ. https://luatminhkhue.vn/cac-dieu-kien-thuong-mai-theo-bo-luat-thuong-mai-thong-nhat-cua-hoa-ky-.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-dieu-kien-thuong-mai-theo-bo-luat-thuong-mai-thong-nhat-cua-hoa-ky-.aspx Wed, 15 Sep 2021 01:02:11 GMT Mẫu bảng kê mua hàng quy định như thế nào? https://luatminhkhue.vn/mau-bang-ke-mua-hang.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-bang-ke-mua-hang.aspx Wed, 15 Sep 2021 00:33:08 GMT Khai thuế năm đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp và hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm? https://luatminhkhue.vn/khai-thue-nam-doi-voi-ca-nhan-lam-dai-ly-xo-so-dai-ly-bao-hiem-ban-hang-da-cap-va-hoat-dong-kinh-doanh-khac-chua-khau-tru-nop-thue-trong-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-thue-nam-doi-voi-ca-nhan-lam-dai-ly-xo-so-dai-ly-bao-hiem-ban-hang-da-cap-va-hoat-dong-kinh-doanh-khac-chua-khau-tru-nop-thue-trong-nam.aspx Tue, 14 Sep 2021 16:48:34 GMT Có phải trích lập dự phòng trợ cấp thôi việc không ? https://luatminhkhue.vn/co-phai-trich-lap-du-phong-tro-cap-thoi-viec-khong---.aspx https://luatminhkhue.vn/co-phai-trich-lap-du-phong-tro-cap-thoi-viec-khong---.aspx Tue, 14 Sep 2021 16:38:36 GMT Lực lượng 141 và lược lượng cảnh sát giao thông ai có quyền hạn nhiều hơn? https://luatminhkhue.vn/luc-luong-141-va-luoc-luong-canh-sat-giao-thong-ai-co-quyen-han-nhieu-hon.aspx https://luatminhkhue.vn/luc-luong-141-va-luoc-luong-canh-sat-giao-thong-ai-co-quyen-han-nhieu-hon.aspx Tue, 14 Sep 2021 15:35:14 GMT Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng 141? https://luatminhkhue.vn/chuc-nang--nhiem-vu--quyen-han-cua-luc-luong-141-.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang--nhiem-vu--quyen-han-cua-luc-luong-141-.aspx Tue, 14 Sep 2021 15:28:39 GMT Hợp đồng liên danh trong xây lắp theo quy định pháp luật ? https://luatminhkhue.vn/hop-dong-lien-danh-trong-xay-lap.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-lien-danh-trong-xay-lap.aspx Tue, 14 Sep 2021 15:02:13 GMT Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa mới nhất năm 2021 https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-gia-cong-moi-nhat--co-file-dinh-kem--.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-gia-cong-moi-nhat--co-file-dinh-kem--.aspx Tue, 14 Sep 2021 14:40:09 GMT Dân chủ là gì ? Quyền dân chủ là gì ? Các hình thức dân chủ là gì ? https://luatminhkhue.vn/dan-chu-la-gi-quyen-dan-chu-la-gi-cac-hinh-thuc-dan-chu-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/dan-chu-la-gi-quyen-dan-chu-la-gi-cac-hinh-thuc-dan-chu-la-gi.aspx Tue, 14 Sep 2021 14:29:27 GMT Khái niệm giao kết hợp đồng, nguyên tắc giao kết hợp đồng ? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-giao-ket-hop-dong--nguyen-tac-giao-ket-hop-dong-.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-giao-ket-hop-dong--nguyen-tac-giao-ket-hop-dong-.aspx Tue, 14 Sep 2021 14:23:35 GMT Xin cấp bản sao giấy khai sinh thì xin ở đâu ? https://luatminhkhue.vn/xin-cap-ban-sao-giay-khai-sinh-thi-xin-o-dau-.aspx https://luatminhkhue.vn/xin-cap-ban-sao-giay-khai-sinh-thi-xin-o-dau-.aspx Tue, 14 Sep 2021 14:19:48 GMT Nhà thầu nước ngoài là gì? Điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài https://luatminhkhue.vn/nha-thau-nuoc-ngoai-la-gi-dieu-kien-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-cho-nha-thau-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/nha-thau-nuoc-ngoai-la-gi-dieu-kien-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-cho-nha-thau-nuoc-ngoai.aspx Tue, 14 Sep 2021 14:19:22 GMT Hỏi về qui định xử lý nước thải sản xuất trong khu công nghiệp có bắt buộc hay không? https://luatminhkhue.vn/hoi-ve-qui-dinh-xu-ly-nuoc-thai-san-xuat-trong-khu-cong-nghiep-co-bat-buoc-hay-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-ve-qui-dinh-xu-ly-nuoc-thai-san-xuat-trong-khu-cong-nghiep-co-bat-buoc-hay-khong--.aspx Tue, 14 Sep 2021 14:14:41 GMT Sự kiện bất khả kháng là gì ? Tìm hiểu về khái niệm "sự kiện bất khả kháng" https://luatminhkhue.vn/su-kien-bat-kha-khang-la-gi---khai-niem-ve-su-kien-bat-kha-khang.aspx https://luatminhkhue.vn/su-kien-bat-kha-khang-la-gi---khai-niem-ve-su-kien-bat-kha-khang.aspx Tue, 14 Sep 2021 14:12:01 GMT Mẫu thư tư vấn pháp lý thường được sử dụng mới nhất năm 2021 https://luatminhkhue.vn/mau-thu-tu-van-phap-ly-thuong-duoc-su-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-thu-tu-van-phap-ly-thuong-duoc-su-dung.aspx Tue, 14 Sep 2021 14:09:14 GMT Mẫu hợp đồng thuê xe theo quy định mới nhất 2021 https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-thue-xe.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-thue-xe.aspx Tue, 14 Sep 2021 14:05:56 GMT Quy trình hợp pháp hóa Giấy tờ, tài liệu nước ngoài để sử dụng tại Việt Nam mới nhất. https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-hop-phap-hoa-giay-to--tai-lieu-nuoc-ngoai-de-su-dung-tai-viet-nam-moi-nhat-.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-hop-phap-hoa-giay-to--tai-lieu-nuoc-ngoai-de-su-dung-tai-viet-nam-moi-nhat-.aspx Tue, 14 Sep 2021 13:58:43 GMT Hệ thống pháp luật COMMON LAW và CIVIL LAW https://luatminhkhue.vn/he-thong-phap-luat-common-law--va--civil-law.aspx https://luatminhkhue.vn/he-thong-phap-luat-common-law--va--civil-law.aspx Tue, 14 Sep 2021 13:58:38 GMT Vấn đề về văn hóa kinh doanh và văn hóa Doanh nghiệp https://luatminhkhue.vn/van-de-ve-van-hoa-kinh-doanh-.aspx https://luatminhkhue.vn/van-de-ve-van-hoa-kinh-doanh-.aspx Tue, 14 Sep 2021 13:51:07 GMT Hợp tác xã có được sử dụng hóa đơn đặt in hay không? https://luatminhkhue.vn/hop-tac-xa-co-duoc-su-dung-hoa-don-dat-in-hay-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-tac-xa-co-duoc-su-dung-hoa-don-dat-in-hay-khong--.aspx Tue, 14 Sep 2021 13:29:18 GMT Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-to-chuc-de-nghi-cap-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-to-chuc-de-nghi-cap-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung.aspx Tue, 14 Sep 2021 13:28:52 GMT Điều kiện để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là gì? https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-duoc-cap-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-duoc-cap-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-la-gi.aspx Tue, 14 Sep 2021 13:17:55 GMT Đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự https://luatminhkhue.vn/dac-trung-cua-hop-dong-bao-hiem-trach-nhiem-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/dac-trung-cua-hop-dong-bao-hiem-trach-nhiem-dan-su.aspx Tue, 14 Sep 2021 13:16:46 GMT Quy định buôn bán thực phẩm tươi sống tại nhà https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-buon-ban-thuc-pham-tuoi-song-tai-nha.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-buon-ban-thuc-pham-tuoi-song-tai-nha.aspx Tue, 14 Sep 2021 13:16:35 GMT Các cách phân loại tài sản là vật theo quy định của pháp luật dân sự https://luatminhkhue.vn/cac-cach-phan-loai-tai-san-la-vat-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-cach-phan-loai-tai-san-la-vat-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-dan-su.aspx Tue, 14 Sep 2021 12:53:18 GMT Hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật https://luatminhkhue.vn/han-che-nang-luc-hanh-vi-dan-su-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/han-che-nang-luc-hanh-vi-dan-su-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx Tue, 14 Sep 2021 12:50:41 GMT Thuế nhà thầu có được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp hay không? https://luatminhkhue.vn/thue-nha-thau-co-duoc-tinh-vao-chi-phi-hop-ly-cua-doanh-nghiep-hay-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/thue-nha-thau-co-duoc-tinh-vao-chi-phi-hop-ly-cua-doanh-nghiep-hay-khong--.aspx Tue, 14 Sep 2021 12:46:53 GMT Phòng trọ bị hư hỏng thì người thuê trọ có phải sửa chữa? https://luatminhkhue.vn/phong-tro-bi-hu-hong-thi-nguoi-thue-tro-co-phai-sua-chua-.aspx https://luatminhkhue.vn/phong-tro-bi-hu-hong-thi-nguoi-thue-tro-co-phai-sua-chua-.aspx Tue, 14 Sep 2021 12:26:00 GMT Tư vấn đăng ký thuế người phụ thuộc của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-dang-ky-thue-nguoi-phu-thuoc-cua-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam-.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-dang-ky-thue-nguoi-phu-thuoc-cua-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam-.aspx Tue, 14 Sep 2021 12:23:54 GMT Những hoạt động thực tiễn của Nguyễn Ái Quốc tiến tới hoạt động thành lập Đảng https://luatminhkhue.vn/nhung-hoat-dong-thuc-tien-cua-nguyen-ai-quoc-tien-toi-hoat-dong-thanh-lap-dang.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-hoat-dong-thuc-tien-cua-nguyen-ai-quoc-tien-toi-hoat-dong-thanh-lap-dang.aspx Tue, 14 Sep 2021 12:15:51 GMT Mẫu hợp đồng cải tạo và mở rộng nhà ở tư nhân https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-cai-tao-va-mo-rong-nha-o-tu-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-cai-tao-va-mo-rong-nha-o-tu-nhan.aspx Tue, 14 Sep 2021 12:06:56 GMT Cộng hòa dân chủ nhân dân là gì? Khái niệm cộng hòa dân chủ nhân dân được hiểu như thế nào? https://luatminhkhue.vn/cong-hoa-dan-chu-nhan-dan-la-gi---khai-niem-cong-hoa-dan-chu-dan-dan-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-hoa-dan-chu-nhan-dan-la-gi---khai-niem-cong-hoa-dan-chu-dan-dan-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx Tue, 14 Sep 2021 12:06:30 GMT Tư vấn về việc xuất hóa đơn khi tham gia đấu thầu https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-viec-xuat-hoa-don.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-viec-xuat-hoa-don.aspx Tue, 14 Sep 2021 11:49:39 GMT Quy định thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-thay-doi-thong-tin-ma-so-thue-ca-nhan-.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-thay-doi-thong-tin-ma-so-thue-ca-nhan-.aspx Tue, 14 Sep 2021 11:47:39 GMT Những quy định mới về con dấu của doanh nghiệp năm 2021 https://luatminhkhue.vn/-mau-thong-bao-ve-viec-thay-doi-mau-con-dau-cua-doanh-nghiep-chi-nhanh-van-phong-dai-dien-phu-luc-i-19-.aspx https://luatminhkhue.vn/-mau-thong-bao-ve-viec-thay-doi-mau-con-dau-cua-doanh-nghiep-chi-nhanh-van-phong-dai-dien-phu-luc-i-19-.aspx Tue, 14 Sep 2021 11:35:00 GMT Nhặt được của rơi mà không trả lại thì có vi phạm pháp luật không? https://luatminhkhue.vn/nhat-duoc-cua-roi-ma-khong-tra-lai-thi-co-vi-pham-phap-luat-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/nhat-duoc-cua-roi-ma-khong-tra-lai-thi-co-vi-pham-phap-luat-khong--.aspx Tue, 14 Sep 2021 10:59:57 GMT Các mẫu Giấy tờ khai thuế thu nhập cá nhân - Áp dụng cho trường hợp cá nhân tự kê khai đối với các loại thu nhập khác https://luatminhkhue.vn/mau-giay-to-khai-thue-thu-nhap-ca-nhan-ca-nhan-cu-tru-co-thu-nhap-tu-chuyen-nhuong-von--ca-nhan-chuyen-nhuong-chung-khoan-khai-truc-tiep-voi-co-quan-thue-mau-so-04-cnv-tncn-.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-giay-to-khai-thue-thu-nhap-ca-nhan-ca-nhan-cu-tru-co-thu-nhap-tu-chuyen-nhuong-von--ca-nhan-chuyen-nhuong-chung-khoan-khai-truc-tiep-voi-co-quan-thue-mau-so-04-cnv-tncn-.aspx Tue, 14 Sep 2021 10:46:19 GMT Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là gì? https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-cap-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-cap-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-la-gi.aspx Tue, 14 Sep 2021 10:37:25 GMT Xử phạt những hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 https://luatminhkhue.vn/xu-phat-nhung-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-phong-chong-dich-covid-19.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-phat-nhung-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-phong-chong-dich-covid-19.aspx Tue, 14 Sep 2021 10:25:53 GMT Quy định về xử phạt đối với những hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-xu-phat-doi-voi-nhung-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-phong-chong-dich-covid-19.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-xu-phat-doi-voi-nhung-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-phong-chong-dich-covid-19.aspx Tue, 14 Sep 2021 10:25:22 GMT Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-de-nghi-cap-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-de-nghi-cap-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung.aspx Tue, 14 Sep 2021 10:21:15 GMT Thuế xây dựng cơ bản đối với nhà ở là bao nhiêu? https://luatminhkhue.vn/thue-xay-dung-co-ban-doi-voi-nha-o-.aspx https://luatminhkhue.vn/thue-xay-dung-co-ban-doi-voi-nha-o-.aspx Tue, 14 Sep 2021 10:13:24 GMT Thủ tục xin trích lục hộ tịch: Sao lưu chứng minh thư, hộ chiếu, giấy khai sinh? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xin-trich-luc-ho-tich--sao-luu-chung-minh-thu--ho-chieu--giay-khai-sinh--.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xin-trich-luc-ho-tich--sao-luu-chung-minh-thu--ho-chieu--giay-khai-sinh--.aspx Tue, 14 Sep 2021 09:58:57 GMT Chứng chỉ năng lực xây dựng là gì? Lĩnh vực hoạt động của chứng chỉ năng lực xây dựng https://luatminhkhue.vn/chung-chi-nang-luc-xay-dung-la-gi-linh-vuc-hoat-dong-cua-chung-chi-nang-luc-xay-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/chung-chi-nang-luc-xay-dung-la-gi-linh-vuc-hoat-dong-cua-chung-chi-nang-luc-xay-dung.aspx Tue, 14 Sep 2021 09:53:03 GMT Các loại ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành ? https://luatminhkhue.vn/cac-loai-uu-dai-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-theo-phap-luat-hien-hanh--.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-loai-uu-dai-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-theo-phap-luat-hien-hanh--.aspx Tue, 14 Sep 2021 09:45:00 GMT Hành vi gây tai nạn phương tiện thủy nội địa do vi phạm quy tắc an toàn bị xử lý như thế nào? https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-gay-tai-nan-phuong-tien-thuy-noi-dia-do-vi-pham-quy-tac-an-toan-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-gay-tai-nan-phuong-tien-thuy-noi-dia-do-vi-pham-quy-tac-an-toan-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx Tue, 14 Sep 2021 09:30:52 GMT Bệnh binh mất sức 61% được hưởng chế độ gì? https://luatminhkhue.vn/benh-binh-mat-suc-61-duoc-huong-che-do-gi-.aspx https://luatminhkhue.vn/benh-binh-mat-suc-61-duoc-huong-che-do-gi-.aspx Tue, 14 Sep 2021 09:25:47 GMT Những vấn đề cần lưu ý khi thế chấp ô tô, xe máy và quyền sử dụng đất https://luatminhkhue.vn/nhung-van-de-can-luu-y-khi-the-chap-o-to-xe-may-va-quyen-su-dung-dat.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-van-de-can-luu-y-khi-the-chap-o-to-xe-may-va-quyen-su-dung-dat.aspx Tue, 14 Sep 2021 09:11:45 GMT Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại https://luatminhkhue.vn/hop-dong-dich-vu-quang-cao-thuong-mai.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-dich-vu-quang-cao-thuong-mai.aspx Tue, 14 Sep 2021 09:07:59 GMT Mười hai cách đơn giản để cải thiện tâm trạng https://luatminhkhue.vn/12-cach-don-gian-giup-cai-thien-tam-trang.aspx https://luatminhkhue.vn/12-cach-don-gian-giup-cai-thien-tam-trang.aspx Tue, 14 Sep 2021 08:50:47 GMT Khảo sát xây dựng là gì? Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong khảo sát xây dựng https://luatminhkhue.vn/khao-sat-xay-dung-la-gi-quyen-va-nghia-vu-cua-chu-dau-tu-trong-khao-sat-xay-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/khao-sat-xay-dung-la-gi-quyen-va-nghia-vu-cua-chu-dau-tu-trong-khao-sat-xay-dung.aspx Tue, 14 Sep 2021 08:45:59 GMT Cho vay tiền bằng giấy viết tay có cơ sở pháp lý để khởi kiện không? https://luatminhkhue.vn/cho-vay-tien-bang-giay-viet-tay-co-co-so-phap-ly-de-khoi-kien-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/cho-vay-tien-bang-giay-viet-tay-co-co-so-phap-ly-de-khoi-kien-khong-.aspx Tue, 14 Sep 2021 08:30:11 GMT Thành lập Viện nghiên cứu khoa học có cần bằng tiến sĩ hay không ? https://luatminhkhue.vn/thanh-lap-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-co-can-bang-tien-si-hay-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/thanh-lap-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-co-can-bang-tien-si-hay-khong--.aspx Tue, 14 Sep 2021 08:30:01 GMT Danh mục hàng hóa bị cấm mua bán mới nhất năm 2021 https://luatminhkhue.vn/hang-hoa-bi-cam-mua-ban.aspx https://luatminhkhue.vn/hang-hoa-bi-cam-mua-ban.aspx Tue, 14 Sep 2021 07:47:42 GMT Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự https://luatminhkhue.vn/gioi-han-trach-nhiem-bao-hiem-va-loai-tru-trach-nhiem-bao-hiem-trong-hop-dong-bao-hiem-trach-nhiem-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/gioi-han-trach-nhiem-bao-hiem-va-loai-tru-trach-nhiem-bao-hiem-trong-hop-dong-bao-hiem-trach-nhiem-dan-su.aspx Tue, 14 Sep 2021 07:35:45 GMT Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-cac-ben-trong-hop-dong-bao-hiem-trach-nhiem-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-cac-ben-trong-hop-dong-bao-hiem-trach-nhiem-dan-su.aspx Tue, 14 Sep 2021 07:13:39 GMT Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài như thế nào? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-khoan-vay-nuoc-ngoai-.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-khoan-vay-nuoc-ngoai-.aspx Tue, 14 Sep 2021 07:02:07 GMT Đơn vị sự nghiệp công lập có được áp dụng chế độ tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước không? https://luatminhkhue.vn/don-vi-su-nghiep-cong-lap-co-duoc-ap-dung-che-do-tien-luong-trong-doanh-nghiep-nha-nuoc-.aspx https://luatminhkhue.vn/don-vi-su-nghiep-cong-lap-co-duoc-ap-dung-che-do-tien-luong-trong-doanh-nghiep-nha-nuoc-.aspx Tue, 14 Sep 2021 06:47:10 GMT Chủ thể và đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự? https://luatminhkhue.vn/chu-the-va-doi-tuong-cua-hop-dong-bao-hiem-trach-nhiem-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/chu-the-va-doi-tuong-cua-hop-dong-bao-hiem-trach-nhiem-dan-su.aspx Tue, 14 Sep 2021 06:47:09 GMT Cách xử lý chênh lệch tỷ giá khi mua hàng và thanh toán nợ khách hàng ? https://luatminhkhue.vn/cach-xu-ly-chenh-lech-ty-gia-khi-mua-hang-va-thanh-toan-no-khach-hang--.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-xu-ly-chenh-lech-ty-gia-khi-mua-hang-va-thanh-toan-no-khach-hang--.aspx Tue, 14 Sep 2021 06:45:14 GMT Vay tiền không trả có bị phạt tù không? Kiện đòi tiền ở đâu? https://luatminhkhue.vn/vay-tien-khong-tra-co-bi-phat-tu-khong--kien-doi-tien-o-dau-.aspx https://luatminhkhue.vn/vay-tien-khong-tra-co-bi-phat-tu-khong--kien-doi-tien-o-dau-.aspx Tue, 14 Sep 2021 06:34:05 GMT Hợp đồng thương mại quốc tế và các loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển https://luatminhkhue.vn/hop-dong-thuong-mai-quoc-te-va-cac-loai-hop-dong-van-chuyen-hang-hoa-bang-duong-bien.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-thuong-mai-quoc-te-va-cac-loai-hop-dong-van-chuyen-hang-hoa-bang-duong-bien.aspx Tue, 14 Sep 2021 06:17:43 GMT Hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng là gì? Tầm quan trọng của việc xác lập hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng? https://luatminhkhue.vn/he-thong-kiem-soat-noi-bo-ngan-hang-la-gi-tam-quan-trong-cua-viec-xac-lap-he-thong-kiem-soat-noi-bo-ngan-hang.aspx https://luatminhkhue.vn/he-thong-kiem-soat-noi-bo-ngan-hang-la-gi-tam-quan-trong-cua-viec-xac-lap-he-thong-kiem-soat-noi-bo-ngan-hang.aspx Tue, 14 Sep 2021 06:15:31 GMT Trách nhiệm của công ty vận chuyển hàng hóa? https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-cua-cong-ty-van-chuyen-hang-hoa.aspx https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-cua-cong-ty-van-chuyen-hang-hoa.aspx Tue, 14 Sep 2021 06:15:16 GMT Kiều hối là gì? Pháp luật Việt Nam về chuyển và nhận kiều hối? https://luatminhkhue.vn/kieu-hoi-la-gi-phap-luat-viet-nam-ve-chuyen-va-nhan-kieu-hoi.aspx https://luatminhkhue.vn/kieu-hoi-la-gi-phap-luat-viet-nam-ve-chuyen-va-nhan-kieu-hoi.aspx Tue, 14 Sep 2021 06:13:51 GMT Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì? https://luatminhkhue.vn/hop-dong-bao-hiem-trach-nhiem-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-bao-hiem-trach-nhiem-dan-su.aspx Tue, 14 Sep 2021 06:10:37 GMT Tính thuế VAT khi xuất hóa đơn cho khách? https://luatminhkhue.vn/thue-vat-khi-xuat-hoa-don-cho-khach-.aspx https://luatminhkhue.vn/thue-vat-khi-xuat-hoa-don-cho-khach-.aspx Tue, 14 Sep 2021 06:10:35 GMT Các thủ tục cần thiết để có thể nhập hàng về đóng gói và được phép bán ra thị trường ? https://luatminhkhue.vn/cac-thu-tuc-can-thiet-de-co-the-nhap-hang-ve-dong-goi-va-duoc-phep-ban-ra-thi-truong-.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-thu-tuc-can-thiet-de-co-the-nhap-hang-ve-dong-goi-va-duoc-phep-ban-ra-thi-truong-.aspx Tue, 14 Sep 2021 06:08:47 GMT Hệ thống điều tra thân thiện với người chưa thành niên https://luatminhkhue.vn/he-thong-dieu-tra-than-thien-voi-nguoi-chua-thanh-nien.aspx https://luatminhkhue.vn/he-thong-dieu-tra-than-thien-voi-nguoi-chua-thanh-nien.aspx Tue, 14 Sep 2021 05:50:50 GMT Những nội dung cơ bản của hợp đồng lao động https://luatminhkhue.vn/nhung-noi-dung-co-ban-cua-hop-dong-lao-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-noi-dung-co-ban-cua-hop-dong-lao-dong.aspx Tue, 14 Sep 2021 05:49:40 GMT Hỏi về việc xin giấy phép sản xuất mỹ phẩm và công bố sản phẩm mỹ phẩm? https://luatminhkhue.vn/hoi-ve-viec-xin-giay-phep-san-xuat-my-pham-va-cong-bo-san-pham-my-pham-.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-ve-viec-xin-giay-phep-san-xuat-my-pham-va-cong-bo-san-pham-my-pham-.aspx Tue, 14 Sep 2021 05:46:36 GMT Xung đột lợi ích? Trường hợp nào được xem là xung đột lợi ích ? https://luatminhkhue.vn/mau-thuan-loi-ich.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-thuan-loi-ich.aspx Tue, 14 Sep 2021 05:39:47 GMT Trích lục bản án là gì ? Quy định về trích lục bản án https://luatminhkhue.vn/trich-luc-ban-an-la-gi---quy-dinh-ve-trich-luc-ban-an.aspx https://luatminhkhue.vn/trich-luc-ban-an-la-gi---quy-dinh-ve-trich-luc-ban-an.aspx Tue, 14 Sep 2021 05:32:45 GMT Công ty giữ lương của người lao động có đúng hay không? https://luatminhkhue.vn/cong-ty-giu-luong-cua-nguoi-lao-dong-co-dung-hay-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-ty-giu-luong-cua-nguoi-lao-dong-co-dung-hay-khong-.aspx Tue, 14 Sep 2021 05:29:12 GMT Sử dụng bằng giả thi tuyển công chức, bị xử lý như thế nào? https://luatminhkhue.vn/su-dung-bang-gia-thi-tuyen-cong-chuc--bi-xu-ly-nhu-the-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/su-dung-bang-gia-thi-tuyen-cong-chuc--bi-xu-ly-nhu-the-nao-.aspx Tue, 14 Sep 2021 05:21:12 GMT Hạch toán như thế nào đối với tổn thất tài sản do thiên tai ? https://luatminhkhue.vn/hach-toan-nhu-the-nao-doi-voi-ton-that-tai-san-do-thien-tai--.aspx https://luatminhkhue.vn/hach-toan-nhu-the-nao-doi-voi-ton-that-tai-san-do-thien-tai--.aspx Tue, 14 Sep 2021 05:11:50 GMT Mẫu đơn đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 7) và những vấn đề liên quan https://luatminhkhue.vn/mau-don-de-nghi-cap-phep-khai-thac-khoang-san-mau-so-7-.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-de-nghi-cap-phep-khai-thac-khoang-san-mau-so-7-.aspx Tue, 14 Sep 2021 04:56:04 GMT Các khoản thuế phải nộp khi công ty mua tài sản https://luatminhkhue.vn/thue-phai-nop-khi-cong-ty-mua-tai-san-.aspx https://luatminhkhue.vn/thue-phai-nop-khi-cong-ty-mua-tai-san-.aspx Tue, 14 Sep 2021 04:52:53 GMT Tải biểu mẫu hợp đồng quảng cáo trên Google mới nhất https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-quang-cao-tren-google.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-quang-cao-tren-google.aspx Tue, 14 Sep 2021 04:43:39 GMT Tổ chức giết mổ động vật rừng sai quy định bị xử lý như thế nào? https://luatminhkhue.vn/to-chuc-giet-mo-dong-vat-rung-sai-quy-dinh-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-giet-mo-dong-vat-rung-sai-quy-dinh-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx Tue, 14 Sep 2021 04:31:12 GMT Được đứng tên bao nhiêu người trên " sổ đỏ" theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/xin-loi-khuyen-ve-viec-phan-chia-tai-san-thua-ke-theo-phap-luat-dat-dai-.aspx https://luatminhkhue.vn/xin-loi-khuyen-ve-viec-phan-chia-tai-san-thua-ke-theo-phap-luat-dat-dai-.aspx Tue, 14 Sep 2021 04:16:05 GMT