Tư vấn luật sở hữu trí tuệ https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-so-huu-tri-tue.aspx Tư vấn luật sở hữu trí tuệ của Luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ miễn phí qua Email: Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email và Luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trực tuyến qua tổng đài điện thoại: 1900 6162. Tue, 17 May 2022 18:17:31 GMT https://luatminhkhue.vn Copyright © luatminhkhue.vn vi-VN Công ty môi giới lao động thu tiền phí bất hợp pháp thì sẽ bị xử phạt như thế nào? https://luatminhkhue.vn/cong-ty-moi-gioi-lao-dong-thu-tien-phi-bat-hop-phap-thi-se-bi-xu-phat-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-ty-moi-gioi-lao-dong-thu-tien-phi-bat-hop-phap-thi-se-bi-xu-phat-nhu-the-nao.aspx Tue, 17 May 2022 10:56:25 GMT Đánh giá và phân loại rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính ? https://luatminhkhue.vn/danh-va-va-phan-loai-rui-ro-trong-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/danh-va-va-phan-loai-rui-ro-trong-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh.aspx Tue, 17 May 2022 10:28:57 GMT Tâm lý học giải thích lý do con người thích nhau https://luatminhkhue.vn/tam-ly-hoc-giai-thich-ly-do-con-nguoi-thich-nhau.aspx https://luatminhkhue.vn/tam-ly-hoc-giai-thich-ly-do-con-nguoi-thich-nhau.aspx Tue, 17 May 2022 10:20:27 GMT Thông tư 25/2013/TT-NHNN quy định thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông https://luatminhkhue.vn/thong-tu-25-2013-tt-nhnn-quy-dinh-thu-doi-tien-khong-du-tieu-chuan-luu-thong.aspx https://luatminhkhue.vn/thong-tu-25-2013-tt-nhnn-quy-dinh-thu-doi-tien-khong-du-tieu-chuan-luu-thong.aspx Tue, 17 May 2022 10:16:23 GMT Mua bán tiền có số seri đẹp, đổi tiền lẻ giá cao có vi phạm pháp luật không? https://luatminhkhue.vn/mua-ban-tien-co-so-seri-dep-doi-tien-le-gia-cao-co-vi-pham-phap-luat-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/mua-ban-tien-co-so-seri-dep-doi-tien-le-gia-cao-co-vi-pham-phap-luat-khong.aspx Tue, 17 May 2022 10:15:01 GMT Mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế mới nhất https://luatminhkhue.vn/mau-cong-van-xin-xac-nhan-khong-no-thue-moi-nhat-.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-cong-van-xin-xac-nhan-khong-no-thue-moi-nhat-.aspx Tue, 17 May 2022 10:06:01 GMT Khái niệm thượng tôn pháp luật ? Các quan điểm về thượng tôn pháp luật ? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-thuong-ton-phap-luat-cac-quan-diem-ve-thuong-ton-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-thuong-ton-phap-luat-cac-quan-diem-ve-thuong-ton-phap-luat.aspx Tue, 17 May 2022 09:57:51 GMT Ý nghĩa của hình thái kinh tế – xã hội ? Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế – xã hội như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/y-nghia-cua-hinh-thai-kinh-te-–-xa-hoi-van-dung-hoc-thuyet-hinh-thai-kinh-te-–-xa-hoi-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/y-nghia-cua-hinh-thai-kinh-te-–-xa-hoi-van-dung-hoc-thuyet-hinh-thai-kinh-te-–-xa-hoi-nhu-the-nao.aspx Tue, 17 May 2022 09:54:59 GMT Nội dung và quy trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/noi-dung-va-quy-trinh-kham-suc-khoe-nghia-vu-quan-su-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-va-quy-trinh-kham-suc-khoe-nghia-vu-quan-su-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Tue, 17 May 2022 09:52:02 GMT Sách Sổ tay dành cho công tác hiệu trưởng và chính sách mới đối với giao viên, cán bộ chuyên trách, sinh viên, học sinh https://luatminhkhue.vn/sach-so-tay-danh-cho-cong-tac-hieu-truong-va-chinh-sach-moi-doi-voi-giao-vien-can-bo-chuyen-trach-sinh-vien-hoc-sinh.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-so-tay-danh-cho-cong-tac-hieu-truong-va-chinh-sach-moi-doi-voi-giao-vien-can-bo-chuyen-trach-sinh-vien-hoc-sinh.aspx Tue, 17 May 2022 09:48:59 GMT Vận dụng kiến thức về điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa với thực tiễn ở Việt Nam https://luatminhkhue.vn/van-dung-kien-thuc-ve-dieu-kien-ra-doi-va-ton-tai-cua-san-xuat-hang-hoa-voi-thuc-tien-o-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/van-dung-kien-thuc-ve-dieu-kien-ra-doi-va-ton-tai-cua-san-xuat-hang-hoa-voi-thuc-tien-o-viet-nam.aspx Tue, 17 May 2022 09:43:56 GMT Chế độ trợ cấp thôi việc đối với Viên chức được chuyển từ ngạch từ Công chức sang được tính như thế nào? https://luatminhkhue.vn/che-do-tro-cap-thoi-viec-doi-voi-vien-chuc-duoc-chuyen-tu-ngach-tu-cong-chuc-sang-duoc-tinh-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/che-do-tro-cap-thoi-viec-doi-voi-vien-chuc-duoc-chuyen-tu-ngach-tu-cong-chuc-sang-duoc-tinh-nhu-the-nao.aspx Tue, 17 May 2022 09:43:03 GMT Sách Chuẩn Hiệu Trưởng - chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chính sách quản lý tài chính trong trường học https://luatminhkhue.vn/sach-chuan-hieu-truong-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-va-chinh-sach-quan-ly-tai-chinh-trong-truong-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-chuan-hieu-truong-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-va-chinh-sach-quan-ly-tai-chinh-trong-truong-hoc.aspx Tue, 17 May 2022 09:20:16 GMT Sách Cẩm nang pháp luật dành cho Hiệu trưởng trường học - chế độ chính sách dành cho giáo viên sinh viên học sinh https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-phap-luat-danh-cho-hieu-truong-truong-hoc-che-do-chinh-sach-danh-cho-giao-vien-sinh-vien-hoc-sinh.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-phap-luat-danh-cho-hieu-truong-truong-hoc-che-do-chinh-sach-danh-cho-giao-vien-sinh-vien-hoc-sinh.aspx Tue, 17 May 2022 08:57:02 GMT Bạn trai cũ tự ý đăng video khỏa thân của bạn gái lên mạng xã hội sẽ bị xử lý như thế nào? https://luatminhkhue.vn/ban-trai-cu-tu-y-dang-video-khoa-than-cua-ban-gai-len-mang-xa-hoi-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/ban-trai-cu-tu-y-dang-video-khoa-than-cua-ban-gai-len-mang-xa-hoi-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx Tue, 17 May 2022 08:32:10 GMT Sách Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học - thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-nghiep-vu-ke-toan-truong-hoc-thu-tuc-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-mien-nhiem-thay-the-phu-cap-trach-nhiem-cua-ke-toan-truong-phu-trach-ke-toan.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-nghiep-vu-ke-toan-truong-hoc-thu-tuc-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-mien-nhiem-thay-the-phu-cap-trach-nhiem-cua-ke-toan-truong-phu-trach-ke-toan.aspx Tue, 17 May 2022 08:28:57 GMT Sách Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn phát biểu khai mạc bế mạc hội nghị dùng trong trường học https://luatminhkhue.vn/sach-tuyen-chon-tham-khao-cac-bai-dien-van-phat-bieu-khai-mac-be-mac-hoi-nghi-dung-trong-truong-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-tuyen-chon-tham-khao-cac-bai-dien-van-phat-bieu-khai-mac-be-mac-hoi-nghi-dung-trong-truong-hoc.aspx Tue, 17 May 2022 08:01:48 GMT Điều kiện, quy trình, thủ tục đăng ký hiến tặng mô, tạng cơ thể người https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-quy-trinh-thu-tuc-dang-ky-hien-tang-mo-tang-co-the-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-quy-trinh-thu-tuc-dang-ky-hien-tang-mo-tang-co-the-nguoi.aspx Tue, 17 May 2022 07:45:39 GMT Sách Cẩm nang nghiệp vụ dành cho giáo viên, lãnh đạo trường học https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-nghiep-vu-danh-cho-giao-vien-lanh-dao-truong-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-nghiep-vu-danh-cho-giao-vien-lanh-dao-truong-hoc.aspx Tue, 17 May 2022 07:33:28 GMT Quy định về việc chiếm hữu tài sản theo pháp luật dân sự mới nhất https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-viec-chiem-huu-tai-san-theo-phap-luat-dan-su-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-viec-chiem-huu-tai-san-theo-phap-luat-dan-su-moi-nhat.aspx Tue, 17 May 2022 07:04:47 GMT Sách Hệ Thống văn bản quy phạm pháp luật, trích văn quy phạm pháp luật về hôn nhân gia đình https://luatminhkhue.vn/sach-he-thong-van-ban-quy-pham-phap-luat-trich-van-quy-pham-phap-luat-ve-hon-nhan-gia-dinh.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-he-thong-van-ban-quy-pham-phap-luat-trich-van-quy-pham-phap-luat-ve-hon-nhan-gia-dinh.aspx Tue, 17 May 2022 07:03:47 GMT Điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm định an toàn xe nâng hàng (forklift truck) https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-an-toan-xe-nang-hang-forklift-truck.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-an-toan-xe-nang-hang-forklift-truck.aspx Tue, 17 May 2022 07:01:23 GMT Sách Cẩm nang công tác thư viện (Nguyễn Phương) https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-cong-tac-thu-vien-nguyen-phuong.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-cong-tac-thu-vien-nguyen-phuong.aspx Tue, 17 May 2022 06:31:18 GMT Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-giao-nhiem-vu-dat-hang-hoac-dau-thau-cung-cap-san-pham-dich-vu-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-tu-nguon-kinh-phi-chi-thuong-xuyen.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-giao-nhiem-vu-dat-hang-hoac-dau-thau-cung-cap-san-pham-dich-vu-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-tu-nguon-kinh-phi-chi-thuong-xuyen.aspx Tue, 17 May 2022 04:56:39 GMT Điều kiện giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-giao-nhiem-vu-cung-cap-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-kinh-phi-ngan-sach-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-giao-nhiem-vu-cung-cap-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-kinh-phi-ngan-sach-nha-nuoc.aspx Tue, 17 May 2022 04:54:26 GMT Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam (PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh) https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-luat-hien-phap-viet-nam-pgs-ts-vu-van-nhiem-truong-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh.aspx https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-luat-hien-phap-viet-nam-pgs-ts-vu-van-nhiem-truong-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh.aspx Tue, 17 May 2022 04:52:03 GMT Đất của Hộ gia đình nhưng một người tự đứng ra bán bằng giấy viết tay thì có giá trị pháp lý không? https://luatminhkhue.vn/dat-cua-ho-gia-dinh-nhung-mot-nguoi-tu-dung-ra-ban-bang-giay-viet-tay-thi-co-gia-tri-phap-ly-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/dat-cua-ho-gia-dinh-nhung-mot-nguoi-tu-dung-ra-ban-bang-giay-viet-tay-thi-co-gia-tri-phap-ly-khong.aspx Tue, 17 May 2022 04:49:08 GMT Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản (Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh) https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-ky-thuat-soan-thao-van-ban-truong-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh.aspx https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-ky-thuat-soan-thao-van-ban-truong-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh.aspx Tue, 17 May 2022 04:22:17 GMT Giáo trình đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-duong-loi-cach-mang-dang-cong-san-viet-nam-danh-cho-sinh-vien-dai-hoc-cao-dang-khoi-khong-chuyen-nganh-mac-lenin-tu-tuong-ho-chi-minh.aspx https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-duong-loi-cach-mang-dang-cong-san-viet-nam-danh-cho-sinh-vien-dai-hoc-cao-dang-khoi-khong-chuyen-nganh-mac-lenin-tu-tuong-ho-chi-minh.aspx Tue, 17 May 2022 03:48:03 GMT Giáo trình bầu cử trong nhà nước pháp quyền - PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-bau-cu-trong-nha-nuoc-phap-quyen-pgs-ts-vu-van-nhiem.aspx https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-bau-cu-trong-nha-nuoc-phap-quyen-pgs-ts-vu-van-nhiem.aspx Tue, 17 May 2022 03:18:18 GMT Sách Giải thích và bình luận Luật tố tụng hành chính năm 2015 https://luatminhkhue.vn/sach-giai-thich-va-binh-luan-luat-to-tung-hanh-chinh-nam-2015.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-giai-thich-va-binh-luan-luat-to-tung-hanh-chinh-nam-2015.aspx Tue, 17 May 2022 02:30:44 GMT Giáo trình quản lý nhà nước về lâm nghiệp https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-quan-ly-nha-nuoc-ve-lam-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-quan-ly-nha-nuoc-ve-lam-nghiep.aspx Tue, 17 May 2022 02:05:18 GMT Khái quát về Ban Tuyên giáo Trung ương? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tuyên giáo Trung ương? https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-ban-tuyen-giao-trung-uong-nhiem-vu-quyen-han-cua-ban-tuyen-giao-trung-uong.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-ban-tuyen-giao-trung-uong-nhiem-vu-quyen-han-cua-ban-tuyen-giao-trung-uong.aspx Mon, 16 May 2022 16:03:20 GMT Sách Hướng dẫn ôn và thi môn Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật (Dành cho sinh viên chuyên luật văn bằng 1 và văn bằng 2) https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-on-va-thi-mon-ly-luan-chung-ve-nha-nuoc-va-phap-luat-danh-cho-sinh-vien-chuyen-luat-van-bang-1-va-van-bang-2.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-on-va-thi-mon-ly-luan-chung-ve-nha-nuoc-va-phap-luat-danh-cho-sinh-vien-chuyen-luat-van-bang-1-va-van-bang-2.aspx Mon, 16 May 2022 16:01:42 GMT Lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về tập trung kinh tế https://luatminhkhue.vn/ly-luan-cua-chu-nghia-mac-lenin-ve-tap-trung-kinh-te.aspx https://luatminhkhue.vn/ly-luan-cua-chu-nghia-mac-lenin-ve-tap-trung-kinh-te.aspx Mon, 16 May 2022 15:49:54 GMT Tài nguyên biển là gì? Nguyên tắc bảo vệ môi trường, tài nguyên biển? https://luatminhkhue.vn/tai-nguyen-bien-la-gi-nguyen-tac-bao-ve-moi-truong-tai-nguyen-bien.aspx https://luatminhkhue.vn/tai-nguyen-bien-la-gi-nguyen-tac-bao-ve-moi-truong-tai-nguyen-bien.aspx Mon, 16 May 2022 15:49:34 GMT Sách Hướng dẫn học và ôn tập môn Tư pháp quốc tế (TS.GVC. Nguyễn Hồng Bắc chủ biên) https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-hoc-va-on-tap-mon-tu-phap-quoc-te-ts-gvc-nguyen-hong-bac-chu-bien.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-hoc-va-on-tap-mon-tu-phap-quoc-te-ts-gvc-nguyen-hong-bac-chu-bien.aspx Mon, 16 May 2022 15:21:20 GMT Thị phần là gì? Vai trò và cách gi tăng thị phần đối với doanh nghiệp https://luatminhkhue.vn/thi-phan-la-gi-vai-tro-va-cach-gi-tang-thi-phan-doi-voi-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/thi-phan-la-gi-vai-tro-va-cach-gi-tang-thi-phan-doi-voi-doanh-nghiep.aspx Mon, 16 May 2022 15:01:29 GMT Sách Hướng dẫn học tư pháp quốc tế (TS. Vũ Thị Phương Lan, TS. Nguyễn Thái Mai đồng chủ biên) https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-hoc-tu-phap-quoc-te-ts-vu-thi-phuong-lan-ts-nguyen-thai-mai-dong-chu-bien.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-hoc-tu-phap-quoc-te-ts-vu-thi-phuong-lan-ts-nguyen-thai-mai-dong-chu-bien.aspx Mon, 16 May 2022 14:32:38 GMT Người lao động có thể làm tối đa đến 300 giờ/năm? https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-co-the-lam-toi-da-den-300-gio-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-co-the-lam-toi-da-den-300-gio-nam.aspx Mon, 16 May 2022 13:24:49 GMT Người lao động được hưởng chế độ gì khi con ốm đau? https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-duoc-huong-che-do-gi-khi-con-om-dau.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-duoc-huong-che-do-gi-khi-con-om-dau.aspx Mon, 16 May 2022 13:17:55 GMT Những lưu ý khi ký hợp đồng mua bán giữa công ty mẹ và công ty con https://luatminhkhue.vn/nhung-luu-y-khi-ky-hop-dong-mua-ban-giua-cong-ty-me-va-cong-ty-con.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-luu-y-khi-ky-hop-dong-mua-ban-giua-cong-ty-me-va-cong-ty-con.aspx Mon, 16 May 2022 11:31:00 GMT Người lao động Việt Nam tôi có thể trực tiếp kí kết hợp đồng lao động với công ty nước ngoài được không? https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-viet-nam-toi-co-the-truc-tiep-ki-ket-hop-dong-lao-dong-voi-cong-ty-nuoc-ngoai-duoc-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-viet-nam-toi-co-the-truc-tiep-ki-ket-hop-dong-lao-dong-voi-cong-ty-nuoc-ngoai-duoc-khong.aspx Mon, 16 May 2022 11:04:48 GMT Quy định về chi phí giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-chi-phi-giai-quyet-tranh-chap-bang-trong-tai.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-chi-phi-giai-quyet-tranh-chap-bang-trong-tai.aspx Mon, 16 May 2022 10:58:26 GMT Sách Quyết định quản lý nhà nước của Chính phủ - Lý luận và thực tiễn https://luatminhkhue.vn/sach-quyet-dinh-quan-ly-nha-nuoc-cua-chinh-phu-ly-luan-va-thuc-tien.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-quyet-dinh-quan-ly-nha-nuoc-cua-chinh-phu-ly-luan-va-thuc-tien.aspx Mon, 16 May 2022 10:32:45 GMT Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cần những gì ? https://luatminhkhue.vn/ho-so-dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-can-nhung-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-can-nhung-gi--.aspx Mon, 16 May 2022 10:15:39 GMT Quan hệ pháp luật hành chính là gì ? Phân loại quan hệ pháp luật hành chính ? https://luatminhkhue.vn/quan-he-phap-luat-hanh-chinh-la-gi-phan-loai-quan-he-phap-luat-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-he-phap-luat-hanh-chinh-la-gi-phan-loai-quan-he-phap-luat-hanh-chinh.aspx Mon, 16 May 2022 10:11:42 GMT Tổ chức phi chính phủ (NGO) là gì ? Quy định về tổ chức phi chính phủ https://luatminhkhue.vn/to-chuc-phi-chinh-phu--ngo--la-gi---quy-dinh-ve-to-chuc-phi-chinh-phu.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-phi-chinh-phu--ngo--la-gi---quy-dinh-ve-to-chuc-phi-chinh-phu.aspx Mon, 16 May 2022 10:10:30 GMT Thủ tục hành chính là gì ? Các đặc điểm, đặc trưng cơ bản của thủ tục hành chính https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-hanh-chinh-la-gi---quy-dinh-ve-thu-tuc-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-hanh-chinh-la-gi---quy-dinh-ve-thu-tuc-hanh-chinh.aspx Mon, 16 May 2022 10:09:06 GMT Chế độ chính trị là gì ? Mối quan hệ giữa nhà nước với Đảng chính trị, tổ chức xã hội https://luatminhkhue.vn/che-do-chinh-tri-la-gi---khai-niem-ve-che-do-chinh-tri.aspx https://luatminhkhue.vn/che-do-chinh-tri-la-gi---khai-niem-ve-che-do-chinh-tri.aspx Mon, 16 May 2022 10:01:57 GMT Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-moi-nhat-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-giao-thong--.aspx https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-moi-nhat-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-giao-thong--.aspx Mon, 16 May 2022 09:59:17 GMT Tội cướp tài sản theo quy định luật hình sự ? Phân biệt tội cướp, cướp giật, cưỡng đoạt https://luatminhkhue.vn/toi-cuop-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/toi-cuop-tai-san.aspx Mon, 16 May 2022 09:55:41 GMT Sách Pháp luật đại cương (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp) - TS. Lê Minh Toàn https://luatminhkhue.vn/sach-phap-luat-dai-cuong-dung-trong-cac-truong-dai-hoc-cao-dang-va-trung-cap-ts-le-minh-toan.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-phap-luat-dai-cuong-dung-trong-cac-truong-dai-hoc-cao-dang-va-trung-cap-ts-le-minh-toan.aspx Mon, 16 May 2022 09:52:09 GMT Hướng dẫn cách làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên facebook ? https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-lam-don-to-cao-hanh-vi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-tren-facebook--.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-lam-don-to-cao-hanh-vi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-tren-facebook--.aspx Mon, 16 May 2022 09:50:30 GMT Đô thị là gì ? Cách phân loại đô thị theo quy định pháp luật https://luatminhkhue.vn/do-thi-la-gi---khai-niem-do-thi-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/do-thi-la-gi---khai-niem-do-thi-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx Mon, 16 May 2022 09:46:12 GMT Quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao là gì ? Quy định về quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao https://luatminhkhue.vn/quyen-uu-dai-va-mien-tru-ngoai-giao-la-gi---quy-dinh-ve-quyen-uu-dai-mien-tru-ngoai-giao.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-uu-dai-va-mien-tru-ngoai-giao-la-gi---quy-dinh-ve-quyen-uu-dai-mien-tru-ngoai-giao.aspx Mon, 16 May 2022 09:42:13 GMT Quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong xử phạt hành chính ? https://luatminhkhue.vn/tinh-tiet-tang-nang--giam-nhe-trong-xu-phat-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/tinh-tiet-tang-nang--giam-nhe-trong-xu-phat-hanh-chinh.aspx Mon, 16 May 2022 09:39:13 GMT Đại hội đồng Cổ đông là gì ? Quy định về đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần https://luatminhkhue.vn/dai-hoi-dong-co-dong-la-gi---khai-niem-ve-dai-hoi-dong-co-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/dai-hoi-dong-co-dong-la-gi---khai-niem-ve-dai-hoi-dong-co-dong.aspx Mon, 16 May 2022 09:34:45 GMT Quyết định là gì ? Thẩm quyền ban hành quyết định và nội dung của quyết định https://luatminhkhue.vn/quyet-dinh-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-quyet-dinh.aspx https://luatminhkhue.vn/quyet-dinh-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-quyet-dinh.aspx Mon, 16 May 2022 09:29:23 GMT Khách thể của tội phạm trong Bộ Luật Hình sự https://luatminhkhue.vn/khach-the-cua-toi-pham-trong-bo-luat-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/khach-the-cua-toi-pham-trong-bo-luat-hinh-su.aspx Mon, 16 May 2022 09:27:44 GMT Cấu thành tội phạm là gì ? Các yếu tố cấu thành tội phạm ? Ý nghĩa của cấu thành tội phạm https://luatminhkhue.vn/cau-thanh-toi-pham-va-nhung-yeu-to-cau-thanh-toi-pham-y-nghia-cua-cau-thanh-toi-pham-.aspx https://luatminhkhue.vn/cau-thanh-toi-pham-va-nhung-yeu-to-cau-thanh-toi-pham-y-nghia-cua-cau-thanh-toi-pham-.aspx Mon, 16 May 2022 09:27:14 GMT Thủ tục chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm thế nào? Có được chuyển đổi từ đất trồng cây thành đất thổ cư ? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chuyen-dat-trong-lua-sang-dat-trong-cay-lau-nam-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chuyen-dat-trong-lua-sang-dat-trong-cay-lau-nam-the-nao--.aspx Mon, 16 May 2022 09:24:33 GMT Sách Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tài liệu phục vụ môn học Luật Hiến Pháp Việt Nam https://luatminhkhue.vn/sach-he-thong-van-ban-quy-pham-phap-luat-tai-lieu-phuc-vu-mon-hoc-luat-hien-phap-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-he-thong-van-ban-quy-pham-phap-luat-tai-lieu-phuc-vu-mon-hoc-luat-hien-phap-viet-nam.aspx Mon, 16 May 2022 09:24:30 GMT Phân biệt điều ước quốc tế với thoả thuận quốc tế https://luatminhkhue.vn/phan-biet-dieu-uoc-quoc-te-voi-thoa-thuan-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-biet-dieu-uoc-quoc-te-voi-thoa-thuan-quoc-te.aspx Mon, 16 May 2022 09:21:01 GMT Công vụ là gì ? Hoạt động công vụ là gì ? Nguyên tắc trong thi hành công vụ ? https://luatminhkhue.vn/cong-vu-la-gi---khai-niem-ve-cong-vu.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-vu-la-gi---khai-niem-ve-cong-vu.aspx Mon, 16 May 2022 09:20:39 GMT Thủ tục sang tên sổ đỏ và các khoản lệ phí phải nộp ? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-sang-ten-so-do-va-cac-khoan-le-phi-phai-nop--.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-sang-ten-so-do-va-cac-khoan-le-phi-phai-nop--.aspx Mon, 16 May 2022 09:16:23 GMT Sách Hệ thống văn bản pháp luật quốc tế và Việt Nam - sử dụng học tập môn học luật về lãnh thổ biên giới quốc gia và luật biển https://luatminhkhue.vn/sach-he-thong-van-ban-phap-luat-quoc-te-va-viet-nam-su-dung-hoc-tap-mon-hoc-luat-ve-lanh-tho-bien-gioi-quoc-gia-va-luat-bien.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-he-thong-van-ban-phap-luat-quoc-te-va-viet-nam-su-dung-hoc-tap-mon-hoc-luat-ve-lanh-tho-bien-gioi-quoc-gia-va-luat-bien.aspx Mon, 16 May 2022 08:44:13 GMT Phân biệt các loại vi phạm pháp luật ? trách nhiệm pháp luật https://luatminhkhue.vn/phan-biet-cac-loai-vi-pham-phap-luat-trach-nhiem-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-biet-cac-loai-vi-pham-phap-luat-trach-nhiem-phap-luat.aspx Mon, 16 May 2022 08:23:13 GMT Sách Hệ thống văn bản pháp luật quốc tế và Việt Nam - sử dụng học tập môn Công Pháp Quốc Tế https://luatminhkhue.vn/sach-he-thong-van-ban-phap-luat-quoc-te-va-viet-nam-su-dung-hoc-tap-mon-cong-phap-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-he-thong-van-ban-phap-luat-quoc-te-va-viet-nam-su-dung-hoc-tap-mon-cong-phap-quoc-te.aspx Mon, 16 May 2022 07:50:45 GMT Giáo trình Luật hành chính Việt Nam (phần 1) Những vấn đề chung của Luật hành chính -PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-luat-hanh-chinh-viet-nam-phan-1-nhung-van-de-chung-cua-luat-hanh-chinh-pgs-ts-gvcc-phan-trung-hien-chu-bien.aspx https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-luat-hanh-chinh-viet-nam-phan-1-nhung-van-de-chung-cua-luat-hanh-chinh-pgs-ts-gvcc-phan-trung-hien-chu-bien.aspx Mon, 16 May 2022 07:17:15 GMT Mua đất bằng giấy tờ viết tay có người làm chứng có hợp lệ không? https://luatminhkhue.vn/mua-dat-bang-giay-to-viet-tay-co-nguoi-lam-chung-co-hop-le-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/mua-dat-bang-giay-to-viet-tay-co-nguoi-lam-chung-co-hop-le-khong.aspx Mon, 16 May 2022 07:05:09 GMT Người lao động có phải làm đủ 12 tháng mới được trả phép năm không? https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-co-phai-lam-du-12-thang-moi-duoc-tra-phep-nam-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-co-phai-lam-du-12-thang-moi-duoc-tra-phep-nam-khong.aspx Mon, 16 May 2022 04:35:38 GMT Sách Hướng dẫn áp dụng các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong trường học https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-ap-dung-cac-nghiep-vu-ke-toan-phat-sinh-trong-truong-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-ap-dung-cac-nghiep-vu-ke-toan-phat-sinh-trong-truong-hoc.aspx Mon, 16 May 2022 04:08:11 GMT Sách Luật Hiến pháp Việt Nam: đề cương môn học, câu hỏi ôn tập và những tình huống https://luatminhkhue.vn/sach-luat-hien-phap-viet-nam-de-cuong-mon-hoc-cau-hoi-on-tap-va-nhung-tinh-huong.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-luat-hien-phap-viet-nam-de-cuong-mon-hoc-cau-hoi-on-tap-va-nhung-tinh-huong.aspx Mon, 16 May 2022 03:44:40 GMT Pháp luật quy định về vi phạm hình ảnh cá nhân? https://luatminhkhue.vn/phap-luat-quy-dinh-ve-vi-pham-hinh-anh-ca-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-quy-dinh-ve-vi-pham-hinh-anh-ca-nhan.aspx Mon, 16 May 2022 03:17:07 GMT Các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định và thời hạn giám định tư pháp hình sự? https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-bat-buoc-phai-trung-cau-giam-dinh-va-thoi-han-giam-dinh-tu-phap-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-bat-buoc-phai-trung-cau-giam-dinh-va-thoi-han-giam-dinh-tu-phap-hinh-su.aspx Mon, 16 May 2022 02:35:44 GMT Đặc điểm, ý nghĩa của định giá tài sản trong thi hành án dân sự theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/dac-diem-y-nghia-cua-dinh-gia-tai-san-trong-thi-hanh-an-dan-su-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/dac-diem-y-nghia-cua-dinh-gia-tai-san-trong-thi-hanh-an-dan-su-theo-quy-dinh-moi.aspx Mon, 16 May 2022 02:08:30 GMT Mục đích và ý nghĩa của giám định tư pháp hình sự theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/muc-dich-va-y-nghia-cua-giam-dinh-tu-phap-hinh-su-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-dich-va-y-nghia-cua-giam-dinh-tu-phap-hinh-su-theo-quy-dinh-moi.aspx Mon, 16 May 2022 02:08:00 GMT Bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của NLĐ, được bồi thường như thế nào? https://luatminhkhue.vn/bi-tai-nan-lao-dong-ma-khong-hoan-toan-do-loi-cua-nld-duoc-boi-thuong-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/bi-tai-nan-lao-dong-ma-khong-hoan-toan-do-loi-cua-nld-duoc-boi-thuong-nhu-the-nao.aspx Mon, 16 May 2022 02:07:26 GMT Sách Hướng dẫn tập luyện kỹ năng các môn thể thao trong trường học https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-tap-luyen-ky-nang-cac-mon-the-thao-trong-truong-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-tap-luyen-ky-nang-cac-mon-the-thao-trong-truong-hoc.aspx Mon, 16 May 2022 02:00:06 GMT Xử phạt hành vi xả thải chất thải Doanh nghiệp ra môi trường https://luatminhkhue.vn/xu-phat-hanh-vi-xa-thai-chat-thai-doanh-nghiep-ra-moi-truong.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-phat-hanh-vi-xa-thai-chat-thai-doanh-nghiep-ra-moi-truong.aspx Mon, 16 May 2022 01:58:17 GMT Pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động https://luatminhkhue.vn/phap-luat-ve-doi-thoai-xa-hoi-trong-quan-he-lao-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-ve-doi-thoai-xa-hoi-trong-quan-he-lao-dong.aspx Mon, 16 May 2022 01:39:26 GMT Thủ tục về xin giấy phép nâng tầng căn nhà https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xin-giay-phep-nang-tang-can-nha.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xin-giay-phep-nang-tang-can-nha.aspx Mon, 16 May 2022 01:39:10 GMT Pháp luật La Mã cổ đại ghi nhận quyền thừa kế https://luatminhkhue.vn/phap-luat-la-ma-co-dai-ve-quyen-thua-ke.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-la-ma-co-dai-ve-quyen-thua-ke.aspx Mon, 16 May 2022 01:38:52 GMT So sánh giữa khiếu nại và khiếu kiện? Về khái niệm, chủ thể https://luatminhkhue.vn/so-sanh-giua-khieu-nai-va-khieu-kien-ve-khai-niem-chu-the.aspx https://luatminhkhue.vn/so-sanh-giua-khieu-nai-va-khieu-kien-ve-khai-niem-chu-the.aspx Mon, 16 May 2022 01:37:26 GMT Phân biệt giữa nhãn hiệu và thương hiệu? https://luatminhkhue.vn/phan-biet-giua-nhan-hieu-va-thuong-hieu.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-biet-giua-nhan-hieu-va-thuong-hieu.aspx Mon, 16 May 2022 01:30:48 GMT Bảo hộ thương hiệu? Quy trình bảo hộ thương hiệu https://luatminhkhue.vn/bao-ho-thuong-hieu-quy-trinh-bao-ho-thuong-hieu.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-ho-thuong-hieu-quy-trinh-bao-ho-thuong-hieu.aspx Mon, 16 May 2022 01:30:18 GMT Pháp luật quy về thỏa ước lao động tập thể ,vai trò và ý nghĩa của thỏa ước lao động tập thể xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ https://luatminhkhue.vn/phap-luat-quy-ve-thoa-uoc-lao-dong-tap-the-vai-tro-va-y-nghia-cua-thoa-uoc-lao-dong-tap-the-xay-dung-quan-he-lao-dong-hai-hoa-on-dinh-va-tien-bo.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-quy-ve-thoa-uoc-lao-dong-tap-the-vai-tro-va-y-nghia-cua-thoa-uoc-lao-dong-tap-the-xay-dung-quan-he-lao-dong-hai-hoa-on-dinh-va-tien-bo.aspx Mon, 16 May 2022 01:29:54 GMT Sách Những điều cần biết về quyền trẻ em - luật trẻ em và các chương trình hành động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ em https://luatminhkhue.vn/sach-nhung-dieu-can-biet-ve-quyen-tre-em-luat-tre-em-va-cac-chuong-trinh-hanh-dong-bao-ve-cham-soc-suc-khoe-giao-duc-tre-em.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-nhung-dieu-can-biet-ve-quyen-tre-em-luat-tre-em-va-cac-chuong-trinh-hanh-dong-bao-ve-cham-soc-suc-khoe-giao-duc-tre-em.aspx Mon, 16 May 2022 01:13:24 GMT Người đại diện theo pháp luật là gì ? Người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần https://luatminhkhue.vn/nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat.aspx Sun, 15 May 2022 20:17:48 GMT Biên giới quốc gia là gì ? Cách xác định biên giới quốc gia https://luatminhkhue.vn/bien-gioi-quoc-gia-la-gi---khai-niem-ve-bien-gioi-quoc-gia--.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-gioi-quoc-gia-la-gi---khai-niem-ve-bien-gioi-quoc-gia--.aspx Sun, 15 May 2022 20:14:03 GMT Cá nhân chuyển nhượng cổ phần, vốn góp có phải nộp thuế TNCN không ? https://luatminhkhue.vn/ca-nhan-chuyen-nhuong-co-phan--chung-khoan-co-phai-nop-thue-tncn-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/ca-nhan-chuyen-nhuong-co-phan--chung-khoan-co-phai-nop-thue-tncn-khong--.aspx Sun, 15 May 2022 20:09:04 GMT Luật chứng khoán năm 2006 số 70/2006/QH11 https://luatminhkhue.vn/luat-chung-khoan-so-70-2006-qh11.aspx https://luatminhkhue.vn/luat-chung-khoan-so-70-2006-qh11.aspx Sun, 15 May 2022 20:04:10 GMT Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010 số 62/2010/QH12: https://luatminhkhue.vn/luat-sua-doi--bo-sung-luat-chung-khoan-so-62-2010-qh12-.aspx https://luatminhkhue.vn/luat-sua-doi--bo-sung-luat-chung-khoan-so-62-2010-qh12-.aspx Sun, 15 May 2022 19:58:51 GMT Vay Fecrecdit quá hạn không trả bị khởi kiện ra toà thì có bị phạt tù không ? https://luatminhkhue.vn/vay-no-ngan-hang-qua-han-tra-bi-khoi-kien-ra-toa-thi-co-bi-phat-tu-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/vay-no-ngan-hang-qua-han-tra-bi-khoi-kien-ra-toa-thi-co-bi-phat-tu-khong--.aspx Sun, 15 May 2022 19:51:40 GMT Quy định mới về người giám hộ theo Bộ luật dân sự năm 2015 ? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-nguoi-giam-ho-theo-bo-luat-dan-su-2015.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-nguoi-giam-ho-theo-bo-luat-dan-su-2015.aspx Sun, 15 May 2022 19:41:24 GMT Nghĩa vụ là gì ? Khái niệm, đặc điểm của nghĩa vụ dân sự ? Cho ví dụ https://luatminhkhue.vn/nghia-vu-la-gi---khai-niem-nghia-vu-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/nghia-vu-la-gi---khai-niem-nghia-vu-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx Sun, 15 May 2022 19:35:05 GMT Thế chấp tài sản là gì ? Quy định về nội dung, chủ thể của thế chấp tài sản https://luatminhkhue.vn/the-chap-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-viec-the-chap.aspx https://luatminhkhue.vn/the-chap-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-viec-the-chap.aspx Sun, 15 May 2022 19:32:08 GMT Nợ công là gì ? Bản chất pháp lý của nợ công ? Hậu quả pháp lý của nợ công ? https://luatminhkhue.vn/no-cong-la-gi---ban-chat-phap-ly-cua-no-cong--.aspx https://luatminhkhue.vn/no-cong-la-gi---ban-chat-phap-ly-cua-no-cong--.aspx Sun, 15 May 2022 19:27:13 GMT Cách thức phân loại vi phạm pháp luật hiện nay ? https://luatminhkhue.vn/cach-thuc-phan-loai-vi-pham-phap-luat-hien-nay--.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-thuc-phan-loai-vi-pham-phap-luat-hien-nay--.aspx Sun, 15 May 2022 19:24:08 GMT Rút sổ bảo hiểm được hưởng bao nhiêu ? Tính tiền bảo hiểm xã hội một lần thế nào ? https://luatminhkhue.vn/rut-so-bao-hiem-duoc-huong-bao-nhieu--tinh-tien-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/rut-so-bao-hiem-duoc-huong-bao-nhieu--tinh-tien-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-the-nao--.aspx Sun, 15 May 2022 19:21:50 GMT Được tách sổ hộ khẩu trong những trường hợp nào ? Các giấy tờ để tách hộ khẩu https://luatminhkhue.vn/duoc-tach-so-ho-khau-trong-nhung-truong-hop-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/duoc-tach-so-ho-khau-trong-nhung-truong-hop-nao--.aspx Sun, 15 May 2022 19:14:30 GMT Khái niệm tội phạm ? Dấu hiệu tội phạm, cách xác định tội phạm? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-toi-pham-.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-toi-pham-.aspx Sun, 15 May 2022 19:07:45 GMT Văn bản áp dụng pháp luật là gì ? Cho ví dụ về văn bản áp dụng pháp luật https://luatminhkhue.vn/van-ban-ap-dung-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-van-ban-ap-dung-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/van-ban-ap-dung-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-van-ban-ap-dung-phap-luat.aspx Sun, 15 May 2022 19:03:21 GMT Khách thể của tội phạm là gì ? Cho ví dụ về khách thể của tội phạm ? https://luatminhkhue.vn/khach-the-cua-toi-pham-la-gi---quy-dinh-ve-khach-the-cua-toi-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/khach-the-cua-toi-pham-la-gi---quy-dinh-ve-khach-the-cua-toi-pham.aspx Sun, 15 May 2022 19:01:56 GMT Cách tính lãi vay và trả nợ gốc mỗi tháng như thế nào ? Quy định thời hạn tính lãi suất của Ngân hàng ? https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-lai-vay-va-tra-no-goc-moi-thang-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-lai-vay-va-tra-no-goc-moi-thang-nhu-the-nao.aspx Sun, 15 May 2022 18:57:23 GMT Ủy ban nhân dân là gì ? Chức năng, vị trí của Ủy ban nhân dân ? https://luatminhkhue.vn/uy-ban-nhan-dan-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-ubnd.aspx https://luatminhkhue.vn/uy-ban-nhan-dan-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-ubnd.aspx Sun, 15 May 2022 17:54:53 GMT Hồ sơ xin ly hôn gồm những giấy tờ gì ? Làm đơn ly hôn như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/ho-so-xin-ly-hon-gom-nhung-giay-to-gi---lam-don-ly-hon-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-xin-ly-hon-gom-nhung-giay-to-gi---lam-don-ly-hon-nhu-the-nao--.aspx Sun, 15 May 2022 17:51:51 GMT Gây thương tích, tổn hại sức khỏe cho người khác bị phạt thế nào ? https://luatminhkhue.vn/gay-thuong-tich--ton-hai-suc-khoe-cho-nguoi-khac-bi-phat-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/gay-thuong-tich--ton-hai-suc-khoe-cho-nguoi-khac-bi-phat-the-nao--.aspx Sun, 15 May 2022 17:46:25 GMT Làm giấy khai sinh cho con muộn bị phạt bao nhiêu tiền ? Thủ tục thay đổi nội dung trong giấy khai sinh ? https://luatminhkhue.vn/em-lam-giay-khai-sinh-cho-con-muon-2-nam--bi-phat-bao-nhieu-tien--.aspx https://luatminhkhue.vn/em-lam-giay-khai-sinh-cho-con-muon-2-nam--bi-phat-bao-nhieu-tien--.aspx Sun, 15 May 2022 17:36:11 GMT Lương là gì ? Tiền lương là gì ? Quy định luật lao động về tiền lương https://luatminhkhue.vn/luong-la-gi---khai-niem-ve-luong-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/luong-la-gi---khai-niem-ve-luong-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx Sun, 15 May 2022 17:30:24 GMT Khái lược lịch sử triết học trước Mác và phương Tây hiện đại và việc vận dụng triết học xây dựng pháp luật https://luatminhkhue.vn/khai-luoc-lich-su-triet-hoc-truoc-mac-va-phuong-tay-hien-dai.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-luoc-lich-su-triet-hoc-truoc-mac-va-phuong-tay-hien-dai.aspx Sun, 15 May 2022 17:26:23 GMT Quản lý nhà nước là gì ? Phân tích mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân ? https://luatminhkhue.vn/quan-ly-nha-nuoc-la-gi---quy-dinh-ve-quan-li-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-ly-nha-nuoc-la-gi---quy-dinh-ve-quan-li-nha-nuoc.aspx Sun, 15 May 2022 17:23:29 GMT Các loại thuế, phí, lệ phí phải nộp khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất https://luatminhkhue.vn/cac-loai-thue--phi--le-phi-phai-nop-khi-chuyen-nhuong--tang-cho--thua-ke-quyen-su-dung-dat.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-loai-thue--phi--le-phi-phai-nop-khi-chuyen-nhuong--tang-cho--thua-ke-quyen-su-dung-dat.aspx Sun, 15 May 2022 17:21:10 GMT Điều kiện, thủ tục mở hiệu thuốc, quầy thuốc tây mới năm 2022 https://luatminhkhue.vn/dieu-kien--thu-tuc-mo-hieu-thuoc--quay-thuoc-tay-moi-nhat-hien-nay--.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien--thu-tuc-mo-hieu-thuoc--quay-thuoc-tay-moi-nhat-hien-nay--.aspx Sun, 15 May 2022 17:09:50 GMT Quy định của pháp luật đất đai về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-dat-dai-ve-boi-thuong--giai-phong-mat-bang-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat--.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-dat-dai-ve-boi-thuong--giai-phong-mat-bang-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat--.aspx Sun, 15 May 2022 17:03:19 GMT Sách Hướng dẫn môn học Luật dân sự - Tập 1 và Tập 2 https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-mon-hoc-luat-dan-su-tap-1-va-tap-2.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-mon-hoc-luat-dan-su-tap-1-va-tap-2.aspx Sun, 15 May 2022 17:00:00 GMT Phân loại các dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn theo luật đấu thầu ? Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu ? https://luatminhkhue.vn/phan-loai-cac-dich-vu-tu-van-va-dich-vu-phi-tu-van-theo-luat-dau-thau-.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-loai-cac-dich-vu-tu-van-va-dich-vu-phi-tu-van-theo-luat-dau-thau-.aspx Sun, 15 May 2022 16:46:37 GMT Hệ thống chính trị là gì ? Đặc điểm của hệ thống chính trị ? https://luatminhkhue.vn/he-thong-chinh-tri-la-gi---khai-niem-ve-he-thong-chinh-tri.aspx https://luatminhkhue.vn/he-thong-chinh-tri-la-gi---khai-niem-ve-he-thong-chinh-tri.aspx Sun, 15 May 2022 16:41:04 GMT Chia di sản thừa kế theo quy định mới của Bộ luật dân sự khi có di chúc hoặc không có di chúc ? https://luatminhkhue.vn/chia-di-san-thua-ke-theo-quy-dinh-cua-bo-luat-dan-su--.aspx https://luatminhkhue.vn/chia-di-san-thua-ke-theo-quy-dinh-cua-bo-luat-dan-su--.aspx Sun, 15 May 2022 16:38:42 GMT Nhận thức lý tính là gì? So ѕánh giữa nhận thức cảm tính ᴠà nhận thức lý tính? https://luatminhkhue.vn/nhan-thuc-ly-tinh-la-gi-so-ѕanh-giua-nhan-thuc-cam-tinh-ᴠa-nhan-thuc-ly-tinh.aspx https://luatminhkhue.vn/nhan-thuc-ly-tinh-la-gi-so-ѕanh-giua-nhan-thuc-cam-tinh-ᴠa-nhan-thuc-ly-tinh.aspx Sun, 15 May 2022 16:36:51 GMT Một số quan điểm về nhận thức? Khái niệm về nhận thức cảm tính? https://luatminhkhue.vn/mot-so-quan-diem-ve-nhan-thuc-khai-niem-ve-nhan-thuc-cam-tinh.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-quan-diem-ve-nhan-thuc-khai-niem-ve-nhan-thuc-cam-tinh.aspx Sun, 15 May 2022 16:25:34 GMT Công văn 11185/GDTH hướng dẫn tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông https://luatminhkhue.vn/cong-van-11185-gdth-huong-dan-tieu-chuan-thu-vien-truong-pho-thong.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-van-11185-gdth-huong-dan-tieu-chuan-thu-vien-truong-pho-thong.aspx Sun, 15 May 2022 16:15:54 GMT Công văn 141-CV/VPTW/nb hướng dẫn thực hiện Quyết định 342-QĐ/TW chế độ đảng phí https://luatminhkhue.vn/cong-van-141-cv-vptw-nb-huong-dan-thuc-hien-quyet-dinh-342-qd-tw-che-do-dang-phi.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-van-141-cv-vptw-nb-huong-dan-thuc-hien-quyet-dinh-342-qd-tw-che-do-dang-phi.aspx Sun, 15 May 2022 16:12:02 GMT Điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi xử phạt ra sao ? Bao nhiêu tuổi thì được lái xe https://luatminhkhue.vn/dieu-khien-xe-may-khi-chua-du-tuoi-xu-phat-ra-sao--.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-khien-xe-may-khi-chua-du-tuoi-xu-phat-ra-sao--.aspx Sun, 15 May 2022 16:07:15 GMT Khái quát về học thuyết nhân cách hành vi của Burrhus Frederic Skinner https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-hoc-thuyet-nhan-cach-hanh-vi-cua-burrhus-frederic-skinner.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-hoc-thuyet-nhan-cach-hanh-vi-cua-burrhus-frederic-skinner.aspx Sun, 15 May 2022 16:03:43 GMT Nhận thức khoa học là gì? Đặc điểm của hoạt động nhận thức trong hoạt động xét xử? https://luatminhkhue.vn/nhan-thuc-khoa-hoc-la-gi-dac-diem-cua-hoat-dong-nhan-thuc-trong-hoat-dong-xet-xu.aspx https://luatminhkhue.vn/nhan-thuc-khoa-hoc-la-gi-dac-diem-cua-hoat-dong-nhan-thuc-trong-hoat-dong-xet-xu.aspx Sun, 15 May 2022 15:54:46 GMT Các yếu tố ảnh hưởng tới cưỡng chế thi hành án dân sự? https://luatminhkhue.vn/cac-yeu-to-anh-huong-toi-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-yeu-to-anh-huong-toi-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su.aspx Sun, 15 May 2022 09:54:02 GMT Một số vấn đề về đặc điểm của cưỡng chế thi hành án dân sự? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-dac-diem-cua-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-dac-diem-cua-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su.aspx Sun, 15 May 2022 09:52:11 GMT Khái niệm và đặc điểm của truy tố bị can trong tố tụng hình sự theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-va-dac-diem-cua-truy-to-bi-can-trong-to-tung-hinh-su-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-va-dac-diem-cua-truy-to-bi-can-trong-to-tung-hinh-su-theo-quy-dinh-moi.aspx Sun, 15 May 2022 09:47:42 GMT Phân biệt bắt người với các biện pháp cưỡng chế tố tụng hình sự khác? https://luatminhkhue.vn/phan-biet-bat-nguoi-voi-cac-bien-phap-cuong-che-to-tung-hinh-su-khac.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-biet-bat-nguoi-voi-cac-bien-phap-cuong-che-to-tung-hinh-su-khac.aspx Sun, 15 May 2022 09:42:24 GMT Sách Cẩm nang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dành cho học sinh, sinh viên https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-danh-cho-hoc-sinh-sinh-vien.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-danh-cho-hoc-sinh-sinh-vien.aspx Sun, 15 May 2022 09:42:11 GMT Quyền và nghĩa vụ của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên mới nhất? https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-thanh-vien-trong-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-thanh-vien-trong-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len-moi-nhat.aspx Sun, 15 May 2022 09:39:24 GMT Một vài đặc điểm chính của tập đoàn kinh tế, tổng công ty theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/mot-vai-dac-diem-chinh-cua-tap-doan-kinh-te-tong-cong-ty-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-vai-dac-diem-chinh-cua-tap-doan-kinh-te-tong-cong-ty-theo-quy-dinh-moi.aspx Sun, 15 May 2022 09:17:06 GMT Những đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/nhung-doi-tuong-bi-cam-thanh-lap-va-quan-ly-doanh-nghiep-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-doi-tuong-bi-cam-thanh-lap-va-quan-ly-doanh-nghiep-theo-quy-dinh-moi.aspx Sun, 15 May 2022 09:05:20 GMT Sách Hướng dẫn chẩn đoán điều trị, cách ly y tế, giám sát phòng, chống dịch bệnh và một số bệnh thường gặp tại các cơ quan đơn vị, trường học, gia đình và cộng đồng https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-cach-ly-y-te-giam-sat-phong-chong-dich-benh-va-mot-so-benh-thuong-gap-tai-cac-co-quan-don-vi-truong-hoc-gia-dinh-va-cong-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-cach-ly-y-te-giam-sat-phong-chong-dich-benh-va-mot-so-benh-thuong-gap-tai-cac-co-quan-don-vi-truong-hoc-gia-dinh-va-cong-dong.aspx Sun, 15 May 2022 08:53:51 GMT Phân loại nhận thức theo chủ nghĩa duy vật của Mác và Lênin https://luatminhkhue.vn/phan-loai-nhan-thuc-theo-chu-nghia-duy-vat-cua-mac-va-lenin.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-loai-nhan-thuc-theo-chu-nghia-duy-vat-cua-mac-va-lenin.aspx Sun, 15 May 2022 03:38:06 GMT Khái niệm về hiệu quả thi hành pháp luật https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-hieu-qua-thi-hanh-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-hieu-qua-thi-hanh-phap-luat.aspx Sun, 15 May 2022 03:01:38 GMT Sách Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm - Hướng dẫn công tác cộng đồng và phòng chống dịch bệnh Virus Corona (Covid 19) https://luatminhkhue.vn/sach-luat-phong-chong-benh-truyen-nhiem-huong-dan-cong-tac-cong-dong-va-phong-chong-dich-benh-virus-corona-covid-19.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-luat-phong-chong-benh-truyen-nhiem-huong-dan-cong-tac-cong-dong-va-phong-chong-dich-benh-virus-corona-covid-19.aspx Sun, 15 May 2022 02:32:27 GMT Quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hiện nay https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-mo-va-su-dung-tai-khoan-thanh-toan-tai-ngan-hang-va-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-mo-va-su-dung-tai-khoan-thanh-toan-tai-ngan-hang-va-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-hien-nay.aspx Sun, 15 May 2022 02:11:42 GMT Sách Sống khỏe mỗi ngày - Những cây thuốc nam trong vườn nhà (Tăng Bình - Ái Phương) https://luatminhkhue.vn/sach-song-khoe-moi-ngay-nhung-cay-thuoc-nam-trong-vuon-nha-tang-binh-ai-phuong.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-song-khoe-moi-ngay-nhung-cay-thuoc-nam-trong-vuon-nha-tang-binh-ai-phuong.aspx Sun, 15 May 2022 02:04:36 GMT Chính phủ là gì ? Vị trí, tính chất và chức năng của Chính Phủ https://luatminhkhue.vn/chinh-phu-la-gi---khai-niem-ve-chinh-phu.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-phu-la-gi---khai-niem-ve-chinh-phu.aspx Sun, 15 May 2022 00:48:21 GMT Bảo đảm dự thầu là gì ? Bảo đảm dự thầu được quy định như thế nào trong luật đấu thầu ? https://luatminhkhue.vn/bao-dam-du-thau-la-gi-va-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-trong-luat-dau-thau--.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-dam-du-thau-la-gi-va-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-trong-luat-dau-thau--.aspx Sun, 15 May 2022 00:42:19 GMT Nguyên tắc tối huệ quốc (viết tắt theo tiếng Anh là MFN) là gì ? Phân tích nguyên tắc tối huệ quốc ? https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-toi-hue-quoc--mfn-.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-toi-hue-quoc--mfn-.aspx Sun, 15 May 2022 00:37:52 GMT Thực hiện pháp luật là gì ? Các hình thức thực hiện pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/thuc-hien-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-thuc-hien-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/thuc-hien-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-thuc-hien-phap-luat.aspx Sun, 15 May 2022 00:32:19 GMT Sự hình thành, phát triển và các yếu tố chi phối nhân cách con người ? https://luatminhkhue.vn/su-hinh-thanh-phat-trien-nhan-cach---cac-yeu-to-chi-phoi.aspx https://luatminhkhue.vn/su-hinh-thanh-phat-trien-nhan-cach---cac-yeu-to-chi-phoi.aspx Sun, 15 May 2022 00:28:35 GMT Đối tượng điều chỉnh của pháp luật là gì ? Đối tượng điều chỉnh của các ngành luật cơ bản https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-dieu-chinh-cua-phap-luat-la-gi---khai-niem-ve-doi-tuong-dieu-chinh-cua-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-dieu-chinh-cua-phap-luat-la-gi---khai-niem-ve-doi-tuong-dieu-chinh-cua-phap-luat.aspx Sun, 15 May 2022 00:23:22 GMT Mẫu đơn xin xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất năm 2022 https://luatminhkhue.vn/to-khai-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/to-khai-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan.aspx Sun, 15 May 2022 00:19:52 GMT Nghị định 40/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-40-2019-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong.aspx https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-40-2019-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong.aspx Sun, 15 May 2022 00:14:34 GMT Luật bảo vệ môi trường là gì ? Vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ môi trường ? https://luatminhkhue.vn/luat-bao-ve-moi-truong-la-gi---tim-hieu-ve-luat-bao-ve-moi-truong.aspx https://luatminhkhue.vn/luat-bao-ve-moi-truong-la-gi---tim-hieu-ve-luat-bao-ve-moi-truong.aspx Sun, 15 May 2022 00:05:56 GMT Sau bao lâu thì người lao động được rút bảo hiểm xã hội một lần ? https://luatminhkhue.vn/sau-bao-lau-thi-duoc-rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan.aspx https://luatminhkhue.vn/sau-bao-lau-thi-duoc-rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan.aspx Sun, 15 May 2022 00:01:24 GMT Bảo vệ môi trường là gì ? Phân tích về hiện trạng bảo vệ môi trường ? https://luatminhkhue.vn/bao-ve-moi-truong-la-gi---khai-niem-ve-bao-ve-moi-truong--.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-ve-moi-truong-la-gi---khai-niem-ve-bao-ve-moi-truong--.aspx Sat, 14 May 2022 23:55:36 GMT Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người ? https://luatminhkhue.vn/cac-toi-xam-pham-tinh-mang--suc-khoe--nhan-pham--danh-du-cua-con-nguoi----.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-toi-xam-pham-tinh-mang--suc-khoe--nhan-pham--danh-du-cua-con-nguoi----.aspx Sat, 14 May 2022 23:51:38 GMT Ô nhiễm môi trường là gì ? Suy thoái môi trường là gì ? Sự cố môi trường là gì ? https://luatminhkhue.vn/o-nhiem-moi-truong-la-gi---suy-thoai-moi-truong-la-gi---su-co-moi-truong-la-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/o-nhiem-moi-truong-la-gi---suy-thoai-moi-truong-la-gi---su-co-moi-truong-la-gi--.aspx Sat, 14 May 2022 23:48:11 GMT Chính thể Cộng Hòa là gì ? Phân biệt chính thể quân chủ và chính thể cộng hòa https://luatminhkhue.vn/chinh-the-cong-hoa-la-gi---khai-niem-ve-chinh-the-cong-hoa.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-the-cong-hoa-la-gi---khai-niem-ve-chinh-the-cong-hoa.aspx Sat, 14 May 2022 23:45:28 GMT Mẫu đơn trình bày nguyện vọng của con đủ 7 tuổi trở lên khi bố mẹ ly hôn mới nhất https://luatminhkhue.vn/mau-don-trinh-bay-nguyen-vong-cua-con-du-7-tuoi-tro-len-khi-bo-me-ly-hon-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-trinh-bay-nguyen-vong-cua-con-du-7-tuoi-tro-len-khi-bo-me-ly-hon-moi-nhat.aspx Sat, 14 May 2022 23:42:19 GMT Thời gian thử việc có được hưởng tiền bảo hiểm trả cùng lương không ? https://luatminhkhue.vn/thoi-gian-thu-viec-co-duoc-huong-tien-bao-hiem-tra-cung-luong-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-gian-thu-viec-co-duoc-huong-tien-bao-hiem-tra-cung-luong-khong-.aspx Sat, 14 May 2022 23:37:32 GMT Lãnh thổ quốc gia là gì ? Các bộ phận của lãnh thổ quốc gia https://luatminhkhue.vn/lanh-tho-quoc-gia-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-lanh-tho-quoc-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/lanh-tho-quoc-gia-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-lanh-tho-quoc-gia.aspx Sat, 14 May 2022 23:33:10 GMT Quan hệ với người dưới 16 tuổi có bị đi tù bao nhiêu lâu ? Có tố cáo được không ? https://luatminhkhue.vn/quan-he-voi-nguoi-duoi-16-tuoi-co-bi-di-tu-bao-nhieu-lau--.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-he-voi-nguoi-duoi-16-tuoi-co-bi-di-tu-bao-nhieu-lau--.aspx Sat, 14 May 2022 23:31:32 GMT Hành vi đe dọa người khác có kiện được không ? Kiện, trình báo đến cơ quan nào ? https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-de-doa-nguoi-khac-co-kien-duoc-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-de-doa-nguoi-khac-co-kien-duoc-khong--.aspx Sat, 14 May 2022 23:25:34 GMT Mẫu đơn tố giác tội phạm cập nhật mới nhất năm 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-don-to-giac-toi-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-to-giac-toi-pham.aspx Sat, 14 May 2022 23:20:08 GMT Cận thị 3 độ có phải đi nghĩa vụ quân sự ? Cận bao nhiêu điop thì được miễn nghĩa vụ quân sự ? https://luatminhkhue.vn/can-thi-3-do-co-phai-di-nghia-vu-quan-su-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/can-thi-3-do-co-phai-di-nghia-vu-quan-su-khong--.aspx Sat, 14 May 2022 23:16:17 GMT Quyền con người là gì ? Đặc điểm, phân loại các quyền con người https://luatminhkhue.vn/quyen-con-nguoi-la-gi---khai-niem--cach-hieu-ve-quyen-con-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-con-nguoi-la-gi---khai-niem--cach-hieu-ve-quyen-con-nguoi.aspx Sat, 14 May 2022 23:12:31 GMT Tài sản là gì ? Cho ví dụ về tài sản ? Nước, không khí, phần mềm có phải là tài sản hay không ? https://luatminhkhue.vn/tai-san-la-gi---khai-niem-tai-san-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/tai-san-la-gi---khai-niem-tai-san-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx Sat, 14 May 2022 23:10:30 GMT Thanh toán quốc tế là gì ? Điều kiện thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế ? https://luatminhkhue.vn/thanh-toan-quoc-te-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-thanh-toan-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/thanh-toan-quoc-te-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-thanh-toan-quoc-te.aspx Sat, 14 May 2022 23:05:51 GMT Dân chủ trực tiếp là gì ? Phương thức thực hiện dân chủ trực tiếp https://luatminhkhue.vn/dan-chu-truc-tiep-la-gi---khai-niem-ve-dan-chu-truc-tiep.aspx https://luatminhkhue.vn/dan-chu-truc-tiep-la-gi---khai-niem-ve-dan-chu-truc-tiep.aspx Sat, 14 May 2022 23:04:12 GMT Bị mất cà vẹt xe máy thì thủ tục và đến nơi nào để xin cấp lại ? Cấp lại đăng ký xe https://luatminhkhue.vn/bi-mat-ca-vet-xe-may-thi-thu-tuc-va-den-noi-nao-de-xin-cap-lai--.aspx https://luatminhkhue.vn/bi-mat-ca-vet-xe-may-thi-thu-tuc-va-den-noi-nao-de-xin-cap-lai--.aspx Sat, 14 May 2022 23:00:39 GMT Vợ hoặc chồng có quan hệ ngoại tình thì bị xử phạt như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/vo-hoac-chong-co-quan-he-ngoai-tinh-thi-bi-xu-phat-nhu-the-nao-theo-luat-moi--.aspx https://luatminhkhue.vn/vo-hoac-chong-co-quan-he-ngoai-tinh-thi-bi-xu-phat-nhu-the-nao-theo-luat-moi--.aspx Sat, 14 May 2022 22:54:28 GMT Hội đồng nhân dân là gì ? Chức năng của Hội đồng nhân dân ? https://luatminhkhue.vn/hoi-dong-nhan-dan-la-gi---khai-niem-ve-hoi-dong-nhan-dan.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-dong-nhan-dan-la-gi---khai-niem-ve-hoi-dong-nhan-dan.aspx Sat, 14 May 2022 22:50:15 GMT Mẫu đơn xin ly hôn của tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội https://luatminhkhue.vn/mau-don--thu-tuc-ly-hon-toa-an-nhan-dan-quan-dong-da--thanh-pho-ha-noi.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don--thu-tuc-ly-hon-toa-an-nhan-dan-quan-dong-da--thanh-pho-ha-noi.aspx Sat, 14 May 2022 22:47:10 GMT Ban công được phép xây dựng thò ra ngoài bao nhiêu ? Diện tích ban công được phép xây dựng tói đa là bao nhiêu? https://luatminhkhue.vn/ban-cong-duoc-phep-xay-dung-tho-ra-ngoai-bao-nhieu--.aspx https://luatminhkhue.vn/ban-cong-duoc-phep-xay-dung-tho-ra-ngoai-bao-nhieu--.aspx Sat, 14 May 2022 22:40:01 GMT Phân tích các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ? https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-nguyen-tac-co-ban-trong-to-chuc-va-hoat-dong-cua-bo-may-nha-nuoc--.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-nguyen-tac-co-ban-trong-to-chuc-va-hoat-dong-cua-bo-may-nha-nuoc--.aspx Sat, 14 May 2022 22:35:06 GMT Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là gì ? Mục tiêu, nguyên tắc, cơ cấu tổ chức của ASEAN https://luatminhkhue.vn/hiep-hoi-cac-nuoc-dong-nam-a--asean--la-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/hiep-hoi-cac-nuoc-dong-nam-a--asean--la-gi--.aspx Sat, 14 May 2022 22:31:39 GMT Hình thức nhà nước là gì ? Hình thức cấu trúc nhà nước là gì ? Chế độ chính trị của nhà nước là gì ? https://luatminhkhue.vn/hinh-thuc-nha-nuoc-la-gi---khai-niem-ve-hinh-thuc-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/hinh-thuc-nha-nuoc-la-gi---khai-niem-ve-hinh-thuc-nha-nuoc.aspx Sat, 14 May 2022 22:28:29 GMT Chính trị là gì ? Vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị ? https://luatminhkhue.vn/chinh-tri-la-gi---khai-niem-ve-chinh-tri.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-tri-la-gi---khai-niem-ve-chinh-tri.aspx Sat, 14 May 2022 22:26:53 GMT Phân tích các yếu tố cấu thành của vi phạm pháp luật ? https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-yeu-to-cau-thanh-cua-vi-pham-phap-luat--.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-yeu-to-cau-thanh-cua-vi-pham-phap-luat--.aspx Sat, 14 May 2022 22:21:00 GMT Quy trình chỉ định thầu thông thường và chỉ định thầu rút gọn ? Cách thức lựa chọn nhà thầu ? https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-chi-dinh-thau-thong-thuong-va-rut-gon-.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-chi-dinh-thau-thong-thuong-va-rut-gon-.aspx Sat, 14 May 2022 22:18:03 GMT Luật cạnh tranh năm 2018 số 23/2018/QH14 mới nhất https://luatminhkhue.vn/luat-canh-tranh-2018.aspx https://luatminhkhue.vn/luat-canh-tranh-2018.aspx Sat, 14 May 2022 22:15:49 GMT Nghị định 88/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-88-2019-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tien-te-va-ngan-hang.aspx https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-88-2019-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tien-te-va-ngan-hang.aspx Sat, 14 May 2022 21:36:12 GMT Ngoại hối là gì ? Hoạt động ngoại hối là gì ? Quy định pháp luật về ngoại hối https://luatminhkhue.vn/ngoai-hoi-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-ngoai-hoi.aspx https://luatminhkhue.vn/ngoai-hoi-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-ngoai-hoi.aspx Sat, 14 May 2022 21:27:11 GMT Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ mới nhất năm 2022 và Thủ tục khởi kiện đòi nợ https://luatminhkhue.vn/don-kien-doi-no.aspx https://luatminhkhue.vn/don-kien-doi-no.aspx Sat, 14 May 2022 21:18:30 GMT Những điều kiện để được tách thửa đất thổ cư ? https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-kien-de-duoc-tach-thua-dat-tho-cu--.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-kien-de-duoc-tach-thua-dat-tho-cu--.aspx Sat, 14 May 2022 21:12:40 GMT Tội trốn thuế theo quy định mới nhất của luật hình sự https://luatminhkhue.vn/toi-tron-thue-theo-quy-dinh-cua-luat-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/toi-tron-thue-theo-quy-dinh-cua-luat-hinh-su.aspx Sat, 14 May 2022 21:06:49 GMT Vốn hợp tác phát triển chính thức (ODA) là gì ? Phân tích ưu điểm, nhược điểm vốn ODA ? https://luatminhkhue.vn/von-hop-tac-phat-trien-chinh-thuc--oda--la-gi---quy-dinh-ve-von-oda.aspx https://luatminhkhue.vn/von-hop-tac-phat-trien-chinh-thuc--oda--la-gi---quy-dinh-ve-von-oda.aspx Sat, 14 May 2022 21:00:14 GMT Điều kiện, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược năm 2022 ? Thời hạn chứng chỉ hành nghề dược ? https://luatminhkhue.vn/dieu-kien--thu-tuc-cap-chung-chi-hanh-nghe-duoc-nam-2019-.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien--thu-tuc-cap-chung-chi-hanh-nghe-duoc-nam-2019-.aspx Sat, 14 May 2022 20:57:04 GMT Mức hình phạt cho tội mua bán trái phép chất ma túy ? Chở người buôn bán ma túy phạm tội gì ? https://luatminhkhue.vn/muc-hinh-phat-cho-toi-mua-ban-trai-phep-chat-ma-tuy-.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-hinh-phat-cho-toi-mua-ban-trai-phep-chat-ma-tuy-.aspx Sat, 14 May 2022 18:46:57 GMT Hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cách tính như thế nào khi có thu nhập 118 triệu một năm ? https://luatminhkhue.vn/hoan-thue-thu-nhap-ca-nhan--tncn--cach-tinh-nhu-the-nao--khi-co-thu-nhap-118-trieu-mot-nam--.aspx https://luatminhkhue.vn/hoan-thue-thu-nhap-ca-nhan--tncn--cach-tinh-nhu-the-nao--khi-co-thu-nhap-118-trieu-mot-nam--.aspx Sat, 14 May 2022 18:20:09 GMT Vai trò của pháp luật là gì ? Phân tích vai trò của pháp luật đối với nhà nước và xã hội ? https://luatminhkhue.vn/vai-tro-cua-phap-luat-la-gi---phan-tich-vai-tro-cua-phap-luat-doi-voi-nha-nuoc-va-xa-hoi--.aspx https://luatminhkhue.vn/vai-tro-cua-phap-luat-la-gi---phan-tich-vai-tro-cua-phap-luat-doi-voi-nha-nuoc-va-xa-hoi--.aspx Sat, 14 May 2022 18:16:30 GMT Chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư (xây nhà) ? Mức xử phạt khi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất ? https://luatminhkhue.vn/chuyen-doi-dat-trong-cay-lau-nam-sang-dat-tho-cu-xay-nha-.aspx https://luatminhkhue.vn/chuyen-doi-dat-trong-cay-lau-nam-sang-dat-tho-cu-xay-nha-.aspx Sat, 14 May 2022 18:13:31 GMT Ký quỹ là gì ? Quy định về hình thức, chủ thể, nội dung của ký quỹ ? https://luatminhkhue.vn/ki-quy-la-gi---quy-dinh-phap-laut-ve-ky-quy.aspx https://luatminhkhue.vn/ki-quy-la-gi---quy-dinh-phap-laut-ve-ky-quy.aspx Sat, 14 May 2022 18:06:21 GMT Doanh nghiệp tư nhân là gì ? Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-tu-nhan-la-gi-dac-diem-cua-doanh-nghiep-tu-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-tu-nhan-la-gi-dac-diem-cua-doanh-nghiep-tu-nhan.aspx Sat, 14 May 2022 18:04:26 GMT Vùng đặc quyền kinh tế là gì ? Chế độ pháp lý đối với vùng đặc quyền kinh tế https://luatminhkhue.vn/vung-dac-quyen-kinh-te-la-gi---quy-dinh-ve-vung-dac-quyen-kinh-te.aspx https://luatminhkhue.vn/vung-dac-quyen-kinh-te-la-gi---quy-dinh-ve-vung-dac-quyen-kinh-te.aspx Sat, 14 May 2022 18:02:23 GMT Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế mới năm 2022, Cách chia thừa kế quyền sử dụng đất ? https://luatminhkhue.vn/mau-van-ban-phan-chia-tai-san-thua-ke.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-van-ban-phan-chia-tai-san-thua-ke.aspx Sat, 14 May 2022 17:58:04 GMT Kinh doanh là gì ? Quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh https://luatminhkhue.vn/kinh-doanh-la-gi---khai-niem-kinh-doanh-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/kinh-doanh-la-gi---khai-niem-kinh-doanh-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx Sat, 14 May 2022 17:54:33 GMT Tuổi chịu trách nhiệm hình sự là gì ? Cho ví dụ về độ tuổi chịu TNHS ? https://luatminhkhue.vn/tuoi-chiu-trach-nhiem-hinh-su-la-gi---cho-vi-du-ve-do-tuoi-chiu-tnhs--.aspx https://luatminhkhue.vn/tuoi-chiu-trach-nhiem-hinh-su-la-gi---cho-vi-du-ve-do-tuoi-chiu-tnhs--.aspx Sat, 14 May 2022 17:51:37 GMT Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013 https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-so-43-2014-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dat-dai-nam-2013.aspx https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-so-43-2014-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dat-dai-nam-2013.aspx Sat, 14 May 2022 17:46:27 GMT Hiến pháp là gì ? Các đặc trưng cơ bản của hiến pháp ? https://luatminhkhue.vn/hien-phap-la-gi-cac-dac-trung-co-ban-cua-hien-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/hien-phap-la-gi-cac-dac-trung-co-ban-cua-hien-phap.aspx Sat, 14 May 2022 17:36:11 GMT Cơ cấu của quy phạm pháp luật trong văn bản quy phạm pháp luật ? https://luatminhkhue.vn/co-cau-cua-quy-pham-phap-luat-trong-van-ban-quy-pham-phap-luat--.aspx https://luatminhkhue.vn/co-cau-cua-quy-pham-phap-luat-trong-van-ban-quy-pham-phap-luat--.aspx Sat, 14 May 2022 17:33:58 GMT Vai trò, ý nghĩa của cạnh tranh là gì ? Chính sách nhà nước cạnh tranh https://luatminhkhue.vn/vai-tro--y-nghia-cua-canh-tranh-la-gi---chinh-sach-nha-nuoc-canh-tranh.aspx https://luatminhkhue.vn/vai-tro--y-nghia-cua-canh-tranh-la-gi---chinh-sach-nha-nuoc-canh-tranh.aspx Sat, 14 May 2022 17:31:51 GMT Tài nguyên đất là gì ? Ảnh hưởng từ tự nhiên và hoạt động của con người đến tài nguyên đất https://luatminhkhue.vn/tai-nguyen-dat-la-gi-anh-huong-tu-tu-nhien-va-hoat-dong-cua-con-nguoi-den-tai-nguyen-dat.aspx https://luatminhkhue.vn/tai-nguyen-dat-la-gi-anh-huong-tu-tu-nhien-va-hoat-dong-cua-con-nguoi-den-tai-nguyen-dat.aspx Sat, 14 May 2022 17:28:51 GMT Bản chất của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt nam là gì ? https://luatminhkhue.vn/ban-chat-cua-nha-nuoc-cong-hoa-xhcn-viet-nam-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/ban-chat-cua-nha-nuoc-cong-hoa-xhcn-viet-nam-la-gi.aspx Sat, 14 May 2022 17:25:50 GMT Bảo vệ tổ quốc là gì ? Quy định của Hiến Pháp Việt Nam về bảo vệ tổ quốc https://luatminhkhue.vn/bao-ve-to-quoc-la-gi-quy-dinh-cua-hien-phap-viet-nam-ve-bao-ve-to-quoc.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-ve-to-quoc-la-gi-quy-dinh-cua-hien-phap-viet-nam-ve-bao-ve-to-quoc.aspx Sat, 14 May 2022 16:45:09 GMT Tôn giáo là gì ? đất tôn giáo là gì ? Quản lý nhà nước về tôn giáo https://luatminhkhue.vn/dat-ton-giao-la-gi---khai-niem-ve-dat-ton-giao.aspx https://luatminhkhue.vn/dat-ton-giao-la-gi---khai-niem-ve-dat-ton-giao.aspx Sat, 14 May 2022 16:37:33 GMT Vi phạm pháp luật là gì ? Quy định về hành vi vi phạm pháp luật https://luatminhkhue.vn/vi-pham-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-hanh-vi-vi-pham-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/vi-pham-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-hanh-vi-vi-pham-phap-luat.aspx Sat, 14 May 2022 16:35:31 GMT Hướng dẫn thủ tục, phí tách sổ đỏ theo quy định mới năm 2022 ? https://luatminhkhue.vn/huong-dan-thu-tuc-va-phi-tach-so-do-.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-thu-tuc-va-phi-tach-so-do-.aspx Sat, 14 May 2022 16:34:10 GMT Chức năng của nhà nước là gì ? Cách phân loại chức năng của nhà nước ? https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-cua-nha-nuoc-la-gi---khai-niem-ve-chuc-nang-cua-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-cua-nha-nuoc-la-gi---khai-niem-ve-chuc-nang-cua-nha-nuoc.aspx Sat, 14 May 2022 16:26:22 GMT Trộm cắp tài sản giá trị bao nhiêu thì bị khởi tố ? Mức phạt tội trộm cắp https://luatminhkhue.vn/trom-cap-tai-san-gia-tri-bao-nhieu-thi-bi-khoi-to--.aspx https://luatminhkhue.vn/trom-cap-tai-san-gia-tri-bao-nhieu-thi-bi-khoi-to--.aspx Sat, 14 May 2022 16:03:32 GMT Bản chất của nhà nước là gì ? Khái niệm bản chất nhà nước được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/ban-chat-cua-nha-nuoc-la-gi---khai-niem-ban-chat-nha-nuoc-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/ban-chat-cua-nha-nuoc-la-gi---khai-niem-ban-chat-nha-nuoc-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx Sat, 14 May 2022 15:54:44 GMT Tội tàng trữ trái phép chất ma túy ? Hình phạt vận chuyển, mua bán ma túy https://luatminhkhue.vn/toi-tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy-theo-luat-hinh-su--.aspx https://luatminhkhue.vn/toi-tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy-theo-luat-hinh-su--.aspx Sat, 14 May 2022 15:51:25 GMT Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ mới nhất năm 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-don-trinh-bao-mat-giay-to-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-trinh-bao-mat-giay-to-moi-nhat-hien-nay.aspx Sat, 14 May 2022 15:39:14 GMT Chồng chết không có di chúc thì chia tài sản như thế nào ? Quyền thừa kế khi không có di chúc ? https://luatminhkhue.vn/chong-chet-khong-co-di-chuc-thi-chia-tai-san-nhu-the-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/chong-chet-khong-co-di-chuc-thi-chia-tai-san-nhu-the-nao-.aspx Sat, 14 May 2022 15:32:10 GMT Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì ? Đặc điểm, đặc trưng của công ty TNHH https://luatminhkhue.vn/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-la-gi---khai-niem-ve-cong-ty-tnhh.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-la-gi---khai-niem-ve-cong-ty-tnhh.aspx Sat, 14 May 2022 15:25:21 GMT Sách Hướng dẫn cách sử dụng kháng sinh và điều trị các bệnh nhiễm khuẩn https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-cach-su-dung-khang-sinh-va-dieu-tri-cac-benh-nhiem-khuan.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-cach-su-dung-khang-sinh-va-dieu-tri-cac-benh-nhiem-khuan.aspx Sat, 14 May 2022 15:21:37 GMT Sổ đỏ ghi tên hộ gia đình và những điều cần biết về pháp lý ? https://luatminhkhue.vn/so-do-ghi-ten-ho-gia-dinh-va-nhung-dieu-can-biet.aspx https://luatminhkhue.vn/so-do-ghi-ten-ho-gia-dinh-va-nhung-dieu-can-biet.aspx Sat, 14 May 2022 15:18:34 GMT Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn luật đất đai https://luatminhkhue.vn/thong-tu-so-02-2015-tt-btnmt-huong-dan-luat-dat-dai.aspx https://luatminhkhue.vn/thong-tu-so-02-2015-tt-btnmt-huong-dan-luat-dat-dai.aspx Sat, 14 May 2022 15:00:34 GMT Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở https://luatminhkhue.vn/thong-tu-so-23-2014-tt-btnmt-quy-dinh-ve-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat--quyen-so-huu-nha-o.aspx https://luatminhkhue.vn/thong-tu-so-23-2014-tt-btnmt-quy-dinh-ve-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat--quyen-so-huu-nha-o.aspx Sat, 14 May 2022 14:58:09 GMT Sách Bách khoa những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam https://luatminhkhue.vn/sach-bach-khoa-nhung-cay-thuoc-va-vi-thuoc-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-bach-khoa-nhung-cay-thuoc-va-vi-thuoc-viet-nam.aspx Sat, 14 May 2022 14:56:00 GMT Cạnh tranh là gì ? Bản chất của cạnh tranh là gì ? Vai trò, các loại hình cạnh tranh https://luatminhkhue.vn/canh-tranh-la-gi---khai-niem-ve-canh-tranh--.aspx https://luatminhkhue.vn/canh-tranh-la-gi---khai-niem-ve-canh-tranh--.aspx Sat, 14 May 2022 14:50:01 GMT Công dân là gì ? So sánh quyền con người và quyền công dân https://luatminhkhue.vn/cong-dan-la-gi---khai-niem-cong-dan-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-dan-la-gi---khai-niem-cong-dan-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx Sat, 14 May 2022 14:46:21 GMT Quyền công dân là gì ? Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo luật hiến pháp https://luatminhkhue.vn/quyen-cong-dan-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-quyen-cong-dan.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-cong-dan-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-quyen-cong-dan.aspx Sat, 14 May 2022 14:41:46 GMT Đa dạng sinh học là gì ? Phân tích vai trò của đa dạng sinh học https://luatminhkhue.vn/da-dang-sinh-hoc-la-gi---phan-tich-vai-tro-cua-da-dang-sinh-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/da-dang-sinh-hoc-la-gi---phan-tich-vai-tro-cua-da-dang-sinh-hoc.aspx Sat, 14 May 2022 14:34:37 GMT Sách Phòng và điều trị ung thư theo tây y và đông y https://luatminhkhue.vn/sach-phong-va-dieu-tri-ung-thu-theo-tay-y-va-dong-y.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-phong-va-dieu-tri-ung-thu-theo-tay-y-va-dong-y.aspx Sat, 14 May 2022 14:25:48 GMT Sách Sổ tay thầy thuốc thực hành (Minh Thường) https://luatminhkhue.vn/sach-so-tay-thay-thuoc-thuc-hanh-minh-thuong.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-so-tay-thay-thuoc-thuc-hanh-minh-thuong.aspx Sat, 14 May 2022 10:30:56 GMT Sách Hướng dẫn quy trình kỹ thuật - chuyên ngành phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-quy-trinh-ky-thuat-chuyen-nganh-phau-thuat-tao-hinh-tham-my.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-quy-trinh-ky-thuat-chuyen-nganh-phau-thuat-tao-hinh-tham-my.aspx Sat, 14 May 2022 10:00:50 GMT Sách Sổ tay cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Ứng dụng những bài thuốc chữa bệnh thường gặp trong dân gian https://luatminhkhue.vn/sach-so-tay-cay-thuoc-va-vi-thuoc-viet-nam-ung-dung-nhung-bai-thuoc-chua-benh-thuong-gap-trong-dan-gian.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-so-tay-cay-thuoc-va-vi-thuoc-viet-nam-ung-dung-nhung-bai-thuoc-chua-benh-thuong-gap-trong-dan-gian.aspx Sat, 14 May 2022 09:33:53 GMT Quy định về xác lập quyền sở hữu theo pháp luật mới nhất? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-xac-lap-quyen-so-huu-theo-phap-luat-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-xac-lap-quyen-so-huu-theo-phap-luat-moi-nhat.aspx Sat, 14 May 2022 09:20:45 GMT Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ https://luatminhkhue.vn/dang-ky-bao-ho-chi-dan-dia-ly-theo-quy-dinh-cua-luat-so-huu-tri-tue.aspx https://luatminhkhue.vn/dang-ky-bao-ho-chi-dan-dia-ly-theo-quy-dinh-cua-luat-so-huu-tri-tue.aspx Sat, 14 May 2022 09:03:43 GMT Sách Hướng dẫn hoạt động, dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-hoat-dong-du-phong-phat-hien-som-chan-doan-dieu-tri-va-quan-ly-mot-so-benh-khong-lay-nhiem-pho-bien-cho-tuyen-y-te-co-so.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-hoat-dong-du-phong-phat-hien-som-chan-doan-dieu-tri-va-quan-ly-mot-so-benh-khong-lay-nhiem-pho-bien-cho-tuyen-y-te-co-so.aspx Sat, 14 May 2022 09:01:29 GMT GATS là gì? Thương mại dịch vụ quốc tế theo quy định của GATS. https://luatminhkhue.vn/gats-la-gi-thuong-mai-dich-vu-quoc-te-theo-quy-dinh-cua-gats.aspx https://luatminhkhue.vn/gats-la-gi-thuong-mai-dich-vu-quoc-te-theo-quy-dinh-cua-gats.aspx Sat, 14 May 2022 08:55:49 GMT Quy trình điều kiện để hưởng chế độ hưu trí https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-dieu-kien-de-huong-che-do-huu-tri.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-dieu-kien-de-huong-che-do-huu-tri.aspx Sat, 14 May 2022 08:54:33 GMT Quy định về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung.aspx Sat, 14 May 2022 08:49:56 GMT Sách Cẩm nang tự chữa trị các bệnh thường gặp tại nhà và những mẹo vặt trong cuộc sống https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-tu-chua-tri-cac-benh-thuong-gap-tai-nha-va-nhung-meo-vat-trong-cuoc-song.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-tu-chua-tri-cac-benh-thuong-gap-tai-nha-va-nhung-meo-vat-trong-cuoc-song.aspx Sat, 14 May 2022 08:45:17 GMT Giải quyết tranh chấp lao động bằng phương pháp hòa giải? quy trình giải quyết tranh chấp lao động bằng phương thức hòa giải của Hòa giải viên lao động? https://luatminhkhue.vn/giai-quyet-tranh-chap-lao-dong-bang-phuong-phap-hoa-giai-quy-trinh-giai-quyet-tranh-chap-lao-dong-bang-phuong-thuc-hoa-giai-cua-hoa-giai-vien-lao-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/giai-quyet-tranh-chap-lao-dong-bang-phuong-phap-hoa-giai-quy-trinh-giai-quyet-tranh-chap-lao-dong-bang-phuong-thuc-hoa-giai-cua-hoa-giai-vien-lao-dong.aspx Sat, 14 May 2022 08:34:24 GMT Sách Sổ tay công tác khám bệnh- chữa bệnh- kê đơn thuốc (Áp dụng trong các đơn vị khánh bệnh, chữa bệnh và nhà thuốc) https://luatminhkhue.vn/sach-so-tay-cong-tac-kham-benh-chua-benh-ke-don-thuoc-ap-dung-trong-cac-don-vi-khanh-benh-chua-benh-va-nha-thuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-so-tay-cong-tac-kham-benh-chua-benh-ke-don-thuoc-ap-dung-trong-cac-don-vi-khanh-benh-chua-benh-va-nha-thuoc.aspx Sat, 14 May 2022 08:26:34 GMT Quy định về sở hữu chung? Các loại sở hữu chung hiện này. https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-so-huu-chung-cac-loai-so-huu-chung-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-so-huu-chung-cac-loai-so-huu-chung-hien-nay.aspx Sat, 14 May 2022 08:25:29 GMT Các dấu hiệu của đình công? Phân loại đình công? Giải pháp hạn chế đình công? https://luatminhkhue.vn/cac-dau-hieu-cua-dinh-cong-phan-loai-dinh-cong-giai-phap-han-che-dinh-cong.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-dau-hieu-cua-dinh-cong-phan-loai-dinh-cong-giai-phap-han-che-dinh-cong.aspx Sat, 14 May 2022 08:12:32 GMT Phân biệt giữa quảng cáo và hội chợ, triển lãm thương mại https://luatminhkhue.vn/phan-biet-giua-quang-cao-va-hoi-cho-trien-lam-thuong-mai.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-biet-giua-quang-cao-va-hoi-cho-trien-lam-thuong-mai.aspx Sat, 14 May 2022 07:59:27 GMT Sách Cây thuốc nam – Những bài thuốc quí từ dân gian (Hoàng Nguyên) https://luatminhkhue.vn/sach-cay-thuoc-nam-nhung-bai-thuoc-qui-tu-dan-gian-hoang-nguyen.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-cay-thuoc-nam-nhung-bai-thuoc-qui-tu-dan-gian-hoang-nguyen.aspx Sat, 14 May 2022 07:57:01 GMT Pháp luật quy định về kinh doanh homestay https://luatminhkhue.vn/phap-luat-quy-dinh-ve-kinh-doanh-homestay.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-quy-dinh-ve-kinh-doanh-homestay.aspx Sat, 14 May 2022 06:30:19 GMT Sách Hướng dẫn công tác quản lý chất lượng tại các bệnh viện nhà nước và tư nhân https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-cong-tac-quan-ly-chat-luong-tai-cac-benh-vien-nha-nuoc-va-tu-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-cong-tac-quan-ly-chat-luong-tai-cac-benh-vien-nha-nuoc-va-tu-nhan.aspx Sat, 14 May 2022 04:12:05 GMT Nguyên tắc quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-quan-ly-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-tai-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-quan-ly-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-tai-nuoc-ngoai.aspx Sat, 14 May 2022 04:06:03 GMT Tố cáo là gì, nguyên tắc và thủ tục giải quyết tố cáo ? https://luatminhkhue.vn/to-cao-la-gi-nguyen-tac-va-thu-tuc-giai-quyet-to-cao.aspx https://luatminhkhue.vn/to-cao-la-gi-nguyen-tac-va-thu-tuc-giai-quyet-to-cao.aspx Sat, 14 May 2022 03:44:03 GMT Tranh chấp lao động , điều kiện thụ lý đối với tranh chấp về lao động https://luatminhkhue.vn/tranh-chap-lao-dong-dieu-kien-thu-ly-doi-voi-tranh-chap-ve-lao-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/tranh-chap-lao-dong-dieu-kien-thu-ly-doi-voi-tranh-chap-ve-lao-dong.aspx Sat, 14 May 2022 03:10:31 GMT Thế nào là giao dịch dân sự, một số đặc điểm của giao dịch dân sự https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-giao-dich-dan-su-mot-so-dac-diem-cua-giao-dich-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-giao-dich-dan-su-mot-so-dac-diem-cua-giao-dich-dan-su.aspx Sat, 14 May 2022 02:29:37 GMT Sách Hướng dẫn khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường, thị trấn https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-kham-chua-benh-tai-tram-y-te-xa-phuong-thi-tran.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-kham-chua-benh-tai-tram-y-te-xa-phuong-thi-tran.aspx Sat, 14 May 2022 02:17:17 GMT Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận là lương y https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-chung-nhan-la-luong-y.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-chung-nhan-la-luong-y.aspx Sat, 14 May 2022 01:54:17 GMT Chuyển quyền sử dụng đất. Quy định của pháp luật về chuyển quyền sử dụng đất https://luatminhkhue.vn/chuyen-quyen-su-dung-dat-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-chuyen-quyen-su-dung-dat.aspx https://luatminhkhue.vn/chuyen-quyen-su-dung-dat-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-chuyen-quyen-su-dung-dat.aspx Sat, 14 May 2022 01:42:11 GMT Đối tượng và Điều kiện cấp Giấy chứng nhận lương y theo quy định mới hiện nay https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-va-dieu-kien-cap-giay-chung-nhan-luong-y-theo-quy-dinh-moi-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-va-dieu-kien-cap-giay-chung-nhan-luong-y-theo-quy-dinh-moi-hien-nay.aspx Sat, 14 May 2022 01:24:17 GMT Khái niệm, đặc điểm vai trò cân đối ngân sách nhà nước ? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-dac-diem-vai-tro-can-doi-ngan-sach-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-dac-diem-vai-tro-can-doi-ngan-sach-nha-nuoc.aspx Sat, 14 May 2022 01:14:14 GMT Sách Luật Dược 2016, Quy định mới về quản lý sử dụng đấu thầu, phân phối thuốc, nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc https://luatminhkhue.vn/sach-luat-duoc-2016-quy-dinh-moi-ve-quan-ly-su-dung-dau-thau-phan-phoi-thuoc-nguyen-tac-tieu-chuan-thuc-hanh-tot-nha-thuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-luat-duoc-2016-quy-dinh-moi-ve-quan-ly-su-dung-dau-thau-phan-phoi-thuoc-nguyen-tac-tieu-chuan-thuc-hanh-tot-nha-thuoc.aspx Sat, 14 May 2022 00:48:09 GMT Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới năm 2022 https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-theo-quy-dinh-moi-nam-2019.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-theo-quy-dinh-moi-nam-2019.aspx Fri, 13 May 2022 21:41:57 GMT Nhà nước pháp quyền là gì ? Phân tích các quan điểm về nhà nước pháp quyền https://luatminhkhue.vn/nha-nuoc-phap-quyen-la-gi----phan-tich-cac-quan-diem-ve-nha-nuoc-phap-quyen.aspx https://luatminhkhue.vn/nha-nuoc-phap-quyen-la-gi----phan-tich-cac-quan-diem-ve-nha-nuoc-phap-quyen.aspx Fri, 13 May 2022 21:36:49 GMT Thủ tục sang tên quyền sử dụng đất ? Sang tên sổ đỏ cần có những điều kiện hồ sơ, giấy tờ gì ? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-sang-ten-quyen-su-dung-dat--.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-sang-ten-quyen-su-dung-dat--.aspx Fri, 13 May 2022 21:33:56 GMT Quy định mới về biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-bien-phap-tam-giu-tang-vat-phuong-tien-giay-phep-chung-chi-hanh-nghe-theo-thu-tuc-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-bien-phap-tam-giu-tang-vat-phuong-tien-giay-phep-chung-chi-hanh-nghe-theo-thu-tuc-hanh-chinh.aspx Fri, 13 May 2022 21:24:58 GMT Chứng từ kế toán là gì ? Việc quản lý, sử dụng chứng từ kế toán được thực hiện như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/chung-tu-ke-toan-la-gi-viec-quan-ly-su-dung-chung-tu-ke-toan-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/chung-tu-ke-toan-la-gi-viec-quan-ly-su-dung-chung-tu-ke-toan-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx Fri, 13 May 2022 21:18:57 GMT Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là gì ? Công thức tính chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa ? https://luatminhkhue.vn/chi-phi-san-xuat-tu-ban-chu-nghia-la-gi-cong-thuc-tinh-chi-phi-san-xuat-tu-ban-chu-nghia.aspx https://luatminhkhue.vn/chi-phi-san-xuat-tu-ban-chu-nghia-la-gi-cong-thuc-tinh-chi-phi-san-xuat-tu-ban-chu-nghia.aspx Fri, 13 May 2022 21:12:53 GMT Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, tài sản, công việc mới năm 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-ban-giao-tai-lieu.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-ban-giao-tai-lieu.aspx Fri, 13 May 2022 21:10:42 GMT Pháp luật là gì ? Đặc điểm, đặc trưng cơ bản của pháp luật ? https://luatminhkhue.vn/phap-luat-la-gi---khai-niem-chung-ve-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-la-gi---khai-niem-chung-ve-phap-luat.aspx Fri, 13 May 2022 20:56:50 GMT Quyền cơ bản của công dân là gì ? Ý nghĩa và nội dung quyền cơ bản của công dân ? https://luatminhkhue.vn/quyen-co-ban-cua-cong-dan-la-gi---quy-dinh-ve-quyen-co-ban-cua-cong-dan.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-co-ban-cua-cong-dan-la-gi---quy-dinh-ve-quyen-co-ban-cua-cong-dan.aspx Fri, 13 May 2022 20:54:24 GMT Định giá doanh nghiệp là gì ? Cơ sở giá trị của xác định giá trị doanh nghiệp https://luatminhkhue.vn/dinh-gia-doanh-nghiep-la-gi-co-so-gia-tri-cua-xac-dinh-gia-tri-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/dinh-gia-doanh-nghiep-la-gi-co-so-gia-tri-cua-xac-dinh-gia-tri-doanh-nghiep.aspx Fri, 13 May 2022 20:49:26 GMT Khái niệm tín dụng thương mại ? Nội dung của tín dụng thương mại ? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-tin-dung-thuong-mai-noi-dung-cua-tin-dung-thuong-mai.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-tin-dung-thuong-mai-noi-dung-cua-tin-dung-thuong-mai.aspx Fri, 13 May 2022 20:22:14 GMT So sánh các hình thức thực hiện pháp luật ? Những yếu tố tác động đến việc thực hiện pháp luật ? https://luatminhkhue.vn/so-sanh-cac-hinh-thuc-thuc-hien-phap-luat-nhung-yeu-to-tac-dong-den-viec-thuc-hien-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/so-sanh-cac-hinh-thuc-thuc-hien-phap-luat-nhung-yeu-to-tac-dong-den-viec-thuc-hien-phap-luat.aspx Fri, 13 May 2022 20:16:22 GMT Quy phạm pháp luật là gì ? Các bộ phận cấu thành quy phạm pháp luật ? https://luatminhkhue.vn/quy-pham-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-quy-pham-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-pham-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-quy-pham-phap-luat.aspx Fri, 13 May 2022 19:34:10 GMT Biên bản thỏa thuận về việc góp vốn mua chung đất mới nhất 2022 ? https://luatminhkhue.vn/bien-ban-thoa-thuan-ve-viec-gop-von-mua-chung-dat-moi-nhat--.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-ban-thoa-thuan-ve-viec-gop-von-mua-chung-dat-moi-nhat--.aspx Fri, 13 May 2022 19:31:42 GMT Bộ máy nhà nước là gì ? Đặc điểm của bộ máy máy nhà nước ? Phân loại cơ quan nhà nước ? https://luatminhkhue.vn/bo-may-nha-nuoc-la-gi---khai-niem-ve-bo-may-nha-nuoc--.aspx https://luatminhkhue.vn/bo-may-nha-nuoc-la-gi---khai-niem-ve-bo-may-nha-nuoc--.aspx Fri, 13 May 2022 19:22:46 GMT Năm 2022, Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cần những giấy tờ gì ? https://luatminhkhue.vn/ho-so-huong-bao-hiem-that-nghiep-can-nhung-giay-to-gi-theo-luat-moi--.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-huong-bao-hiem-that-nghiep-can-nhung-giay-to-gi-theo-luat-moi--.aspx Fri, 13 May 2022 19:16:17 GMT Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì ? Hoạt động lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ? https://luatminhkhue.vn/quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat-la-gi-hoat-dong-lap-quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat-la-gi-hoat-dong-lap-quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat.aspx Fri, 13 May 2022 19:09:49 GMT Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép môi trường theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-moi-truong-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-moi-truong-theo-quy-dinh-moi.aspx Fri, 13 May 2022 19:05:09 GMT Quan hệ pháp luật hành chính là gì ? Một số vấn đề lý luận chung về quan hệ pháp luật hành chính. https://luatminhkhue.vn/quan-he-phap-luat-hanh-chinh-la-gi-mot-so-van-de-ly-luan-chung-ve-quan-he-phap-luat-han-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-he-phap-luat-hanh-chinh-la-gi-mot-so-van-de-ly-luan-chung-ve-quan-he-phap-luat-han-chinh.aspx Fri, 13 May 2022 18:48:14 GMT Thời điểm xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật là bao lâu ? https://luatminhkhue.vn/thoi-gian-xuat-hoa-don-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-la-bao-lau-.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-gian-xuat-hoa-don-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-la-bao-lau-.aspx Fri, 13 May 2022 18:41:07 GMT Cơ quan nhà nước là gì ? Phân tích đặc điểm, cách phân loại Cơ quan nhà nước https://luatminhkhue.vn/co-quan-nha-nuoc-la-gi-phan-tich-khai-niem-va-dac-diem-cua-co-quan-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/co-quan-nha-nuoc-la-gi-phan-tich-khai-niem-va-dac-diem-cua-co-quan-nha-nuoc.aspx Fri, 13 May 2022 18:21:10 GMT Hai quốc tịch là gì ? Các trường hợp người Việt Nam được có hai quốc tịch https://luatminhkhue.vn/hai-quoc-tich-la-gi---khai-niem--cach-hieu-ve-hai-quoc-tich.aspx https://luatminhkhue.vn/hai-quoc-tich-la-gi---khai-niem--cach-hieu-ve-hai-quoc-tich.aspx Fri, 13 May 2022 18:16:06 GMT Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 số 24/2008/QH12 https://luatminhkhue.vn/luat-quoc-tich-viet-nam-so-24-2008-qh12.aspx https://luatminhkhue.vn/luat-quoc-tich-viet-nam-so-24-2008-qh12.aspx Fri, 13 May 2022 18:13:31 GMT Thấu chi (OVERDRAFT) là gì ? Bản chất, đặc trưng, mục đích của thấu chi là gì ? https://luatminhkhue.vn/thau-chi-overdraft-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/thau-chi-overdraft-la-gi.aspx Fri, 13 May 2022 18:03:32 GMT Phân loại các hình thức tín dụng phổ biến nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/phan-loai-cac-hinh-thuc-tin-dung-pho-bien-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-loai-cac-hinh-thuc-tin-dung-pho-bien-hien-nay.aspx Fri, 13 May 2022 17:47:02 GMT Việc xuất hóa đơn 0% cho khách hàng trong khu chế xuất có sai thuế suất không ? https://luatminhkhue.vn/viec-xuat-hoa-don-0-cho-khach-hang-trong-khu-che-xuat-co-sai-thue-suat-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/viec-xuat-hoa-don-0-cho-khach-hang-trong-khu-che-xuat-co-sai-thue-suat-khong-.aspx Fri, 13 May 2022 17:39:32 GMT Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-so-209-2013-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-luat-thue-gia-tri-gia-tang-.aspx https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-so-209-2013-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-luat-thue-gia-tri-gia-tang-.aspx Fri, 13 May 2022 17:39:05 GMT Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng https://luatminhkhue.vn/thong-tu-219-2013-tt-btc-cua-bo-tai-chinh-ve-viec-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thue-gia-tri-gia-tang.aspx https://luatminhkhue.vn/thong-tu-219-2013-tt-btc-cua-bo-tai-chinh-ve-viec-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thue-gia-tri-gia-tang.aspx Fri, 13 May 2022 17:33:23 GMT Tự do ngôn luận là gì ? Nguồn gốc của quyền tự do ngôn luận ? https://luatminhkhue.vn/tu-do-ngon-luan-la-gi-nguon-goc-cua-quyen-tu-do-ngon-luan.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-do-ngon-luan-la-gi-nguon-goc-cua-quyen-tu-do-ngon-luan.aspx Fri, 13 May 2022 17:26:57 GMT Khái quát về ngân hàng thương mại và phân loại vốn của ngân hàng thương mại ? https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-ngan-hang-thuong-mai-va-phan-loai-von-cua-ngan-hang-thuong-mai.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-ngan-hang-thuong-mai-va-phan-loai-von-cua-ngan-hang-thuong-mai.aspx Fri, 13 May 2022 17:23:33 GMT Sách Quy chế bệnh viện và hướng dẫn mới về chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách trong bệnh viện https://luatminhkhue.vn/sach-quy-che-benh-vien-va-huong-dan-moi-ve-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-chuc-trach-trong-benh-vien.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-quy-che-benh-vien-va-huong-dan-moi-ve-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-chuc-trach-trong-benh-vien.aspx Fri, 13 May 2022 17:00:00 GMT Sách Món ăn bài thuốc phòng chữa bệnh và cách lựa chọn thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe gia đình bạn https://luatminhkhue.vn/sach-mon-an-bai-thuoc-phong-chua-benh-va-cach-lua-chon-thuc-pham-an-toan-de-bao-ve-suc-khoe-gia-dinh-ban.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-mon-an-bai-thuoc-phong-chua-benh-va-cach-lua-chon-thuc-pham-an-toan-de-bao-ve-suc-khoe-gia-dinh-ban.aspx Fri, 13 May 2022 17:00:00 GMT Quy định mới về lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở ? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-luc-luong-phong-chay-chua-chay-co-so.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-luc-luong-phong-chay-chua-chay-co-so.aspx Fri, 13 May 2022 13:53:51 GMT Các trường hợp được phép bắt giữ người theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự hiện nay https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-duoc-phep-bat-giu-nguoi-theo-quy-dinh-cua-bo-luat-to-tung-hinh-su-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-duoc-phep-bat-giu-nguoi-theo-quy-dinh-cua-bo-luat-to-tung-hinh-su-hien-nay.aspx Fri, 13 May 2022 13:47:40 GMT Vị thế xã hội là gì ? Vai trò xã hội là gì ? Các thành tố cơ bản cấu thành cơ cấu xã hội https://luatminhkhue.vn/cac-thanh-to-co-ban-cau-thanh-co-cau-xa-hoi.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-thanh-to-co-ban-cau-thanh-co-cau-xa-hoi.aspx Fri, 13 May 2022 13:42:22 GMT Hướng dẫn trình tự, thủ tục xin cấp bản sao trích lục giấy khai sinh https://luatminhkhue.vn/huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-xin-cap-ban-sao-trich-luc-giay-khai-sinh.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-xin-cap-ban-sao-trich-luc-giay-khai-sinh.aspx Fri, 13 May 2022 13:31:07 GMT Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện này https://luatminhkhue.vn/giu-gin-va-phat-huy-ban-sac-van-hoa-dan-toc-trong-boi-canh-hoi-nhap-quoc-te-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/giu-gin-va-phat-huy-ban-sac-van-hoa-dan-toc-trong-boi-canh-hoi-nhap-quoc-te-hien-nay.aspx Fri, 13 May 2022 13:25:16 GMT Một số nhận định đúng sai luật hành chính ? Dùng để tham khảo trong học tập. https://luatminhkhue.vn/mot-so-nhan-dinh-dung-sai-luat-hanh-chinh--phan-1-.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-nhan-dinh-dung-sai-luat-hanh-chinh--phan-1-.aspx Fri, 13 May 2022 13:18:00 GMT Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ, tài liệu, tài sản mới năm 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-don-trinh-bao-mat-giay-to--tai-lieu--tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-trinh-bao-mat-giay-to--tai-lieu--tai-san.aspx Fri, 13 May 2022 13:10:44 GMT Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là gì ? Điều kiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự ? https://luatminhkhue.vn/thoi-hieu-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-la-gi---dieu-kien-khong-bi-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su--.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-hieu-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-la-gi---dieu-kien-khong-bi-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su--.aspx Fri, 13 May 2022 13:08:05 GMT Xử lý khai sai chỉ tiêu [22]-thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên TK mẫu số 01/GTGT https://luatminhkhue.vn/xu-ly-khai-sai-chi-tieu-[22]-thue-gtgt-con-duoc-khau-tru-ky-truoc-chuyen-sang-tren-tk-mau-so-01-gtgt.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-ly-khai-sai-chi-tieu-[22]-thue-gtgt-con-duoc-khau-tru-ky-truoc-chuyen-sang-tren-tk-mau-so-01-gtgt.aspx Fri, 13 May 2022 12:51:54 GMT Sách bí quyết thu hút tài lộc vào nhà bằng linh vật cây cảnh - tham khảo chọn ngày khai trương việc đại sự để gặp nhiều may mắn theo quan niệm người xưa https://luatminhkhue.vn/sach-bi-quyet-thu-hut-tai-loc-vao-nha-bang-linh-vat-cay-canh-tham-khao-chon-ngay-khai-truong-viec-dai-su-de-gap-nhieu-may-man-theo-quan-niem-nguoi-xua.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-bi-quyet-thu-hut-tai-loc-vao-nha-bang-linh-vat-cay-canh-tham-khao-chon-ngay-khai-truong-viec-dai-su-de-gap-nhieu-may-man-theo-quan-niem-nguoi-xua.aspx Fri, 13 May 2022 11:06:40 GMT Đạo đức là gì ? Phân biệt đạo đức và pháp luật ? Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật ? https://luatminhkhue.vn/dao-duc-la-gi-phan-biet-dao-duc-va-phap-luat-moi-quan-he-giua-dao-duc-va-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/dao-duc-la-gi-phan-biet-dao-duc-va-phap-luat-moi-quan-he-giua-dao-duc-va-phap-luat.aspx Fri, 13 May 2022 10:43:23 GMT Sách Tìm hiểu phong tục ngày tết cổ truyền và cách nghênh đón điềm may theo quan niệm của người xưa https://luatminhkhue.vn/sach-tim-hieu-phong-tuc-ngay-tet-co-truyen-va-cach-nghenh-don-diem-may-theo-quan-niem-cua-nguoi-xua.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-tim-hieu-phong-tuc-ngay-tet-co-truyen-va-cach-nghenh-don-diem-may-theo-quan-niem-cua-nguoi-xua.aspx Fri, 13 May 2022 10:35:43 GMT Mẫu hợp đồng cho thuê nhà cập nhật mới nhất năm 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-cho-thue-nha-de-o-hoac-lam-van-phong-moi-nhat--.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-cho-thue-nha-de-o-hoac-lam-van-phong-moi-nhat--.aspx Fri, 13 May 2022 10:31:59 GMT Hướng dẫn điền mẫu 01/BC-SDHS-CNKD đối với cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn quyển https://luatminhkhue.vn/huong-dan-dien-mau-01-bc-sdhs-cnkd-doi-voi-ca-nhan-kinh-doanh-su-dung-hoa-don-quyen.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-dien-mau-01-bc-sdhs-cnkd-doi-voi-ca-nhan-kinh-doanh-su-dung-hoa-don-quyen.aspx Fri, 13 May 2022 10:19:13 GMT Xem ngày chọn giờ theo kinh nghiệm của người xưa - Lịch Can Chi (Từ 2019-2020) - Nguyễn Hữu Sức https://luatminhkhue.vn/xem-ngay-chon-gio-theo-kinh-nghiem-cua-nguoi-xua-lich-can-chi-tu-2019-2020-nguyen-huu-suc.aspx https://luatminhkhue.vn/xem-ngay-chon-gio-theo-kinh-nghiem-cua-nguoi-xua-lich-can-chi-tu-2019-2020-nguyen-huu-suc.aspx Fri, 13 May 2022 10:17:14 GMT Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh https://luatminhkhue.vn/muc-tieu-cua-chu-nghia-xa-hoi-theo-tu-tuong-ho-chi-minh.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-tieu-cua-chu-nghia-xa-hoi-theo-tu-tuong-ho-chi-minh.aspx Fri, 13 May 2022 10:08:06 GMT Đáo hạn ngân hàng là gì ? Phân biệt đáo hạn và đảo nợ ? https://luatminhkhue.vn/dao-han-ngan-hang-la-gi-phan-biet-dao-han-va-dao-no.aspx https://luatminhkhue.vn/dao-han-ngan-hang-la-gi-phan-biet-dao-han-va-dao-no.aspx Fri, 13 May 2022 09:58:35 GMT