Tư vấn luật bảo hiểm xã hội https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi.aspx Sun, 19 Sep 2021 21:01:37 GMT https://luatminhkhue.vn Copyright © luatminhkhue.vn vi-VN Tư vấn xử lý xây dựng nhà trên đất công? https://luatminhkhue.vn/tu-van-xu-ly-xay-dung-nha-tren-dat-cong-.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-xu-ly-xay-dung-nha-tren-dat-cong-.aspx Sun, 19 Sep 2021 13:54:16 GMT Chơi hụi là gì? Choi hụi có vi phạm pháp luật không? https://luatminhkhue.vn/choi-hui-co-vi-pham-phap-luat-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/choi-hui-co-vi-pham-phap-luat-khong-.aspx Sun, 19 Sep 2021 13:41:53 GMT Các trường hợp và thủ tục xóa đăng ký thường trú ? https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-va-thu-tuc-xoa-dang-ky-thuong-tru---.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-va-thu-tuc-xoa-dang-ky-thuong-tru---.aspx Sun, 19 Sep 2021 13:29:35 GMT Hướng dẫn về các trường hợp lưu trữ hồ sơ trong đấu thầu ? https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-luu-tru-ho-so-trong-dau-thau.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-luu-tru-ho-so-trong-dau-thau.aspx Sun, 19 Sep 2021 13:16:04 GMT Điều kiện kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-chung-khoan-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-chung-khoan-tai-viet-nam.aspx Sun, 19 Sep 2021 12:21:50 GMT Mẫu đơn mời luật sư bào chữa https://luatminhkhue.vn/mau-don-moi-luat-su-bao-chua.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-moi-luat-su-bao-chua.aspx Sun, 19 Sep 2021 12:07:29 GMT Mẫu báo cáo hoạt động kinh doanh tháng của thành viên giao dịch công cụ nợ của Chính phủ https://luatminhkhue.vn/mau-bao-cao-hoat-dong-kinh-doanh-thang-cua-thanh-vien-giao-dich-cong-cu-no-cua-chinh-phu.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-bao-cao-hoat-dong-kinh-doanh-thang-cua-thanh-vien-giao-dich-cong-cu-no-cua-chinh-phu.aspx Sun, 19 Sep 2021 10:28:01 GMT Chi hỗ trợ cho Đảng bộ công ty có được xác định là chi phí được trừ không ? https://luatminhkhue.vn/chi-ho-tro-cho-dang-bo-cong-ty-co-duoc-xac-dinh-la-chi-phi-duoc-tru-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/chi-ho-tro-cho-dang-bo-cong-ty-co-duoc-xac-dinh-la-chi-phi-duoc-tru-khong-.aspx Sun, 19 Sep 2021 10:26:50 GMT Quy định về làm cam kết thuế thu nhập cá nhân ? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-lam-cam-ket-thue-thu-nhap-ca-nhan--.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-lam-cam-ket-thue-thu-nhap-ca-nhan--.aspx Sun, 19 Sep 2021 10:23:09 GMT Tư vấn sao y bản chính điều lệ công ty ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-sao-y-ban-chinh-dieu-le-cong-ty-.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-sao-y-ban-chinh-dieu-le-cong-ty-.aspx Sun, 19 Sep 2021 10:14:22 GMT Quy định pháp luật về giao dịch công cụ nợ của Chính phủ https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-giao-dich-cong-cu-no-cua-chinh-phu.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-giao-dich-cong-cu-no-cua-chinh-phu.aspx Sun, 19 Sep 2021 10:10:03 GMT Thủ tục cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-chung-chi-quan-ly-chat-thai-nguy-hai.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-chung-chi-quan-ly-chat-thai-nguy-hai.aspx Sun, 19 Sep 2021 09:48:11 GMT Điều kiện đăng ký là nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-dang-ky-la-nha-tao-lap-thi-truong-cong-cu-no-cua-chinh-phu.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-dang-ky-la-nha-tao-lap-thi-truong-cong-cu-no-cua-chinh-phu.aspx Sun, 19 Sep 2021 09:44:55 GMT Quy chế về quản lý hành chính và bản mật, lưu trữ thông tin (Dự thảo lần thứ nhất) https://luatminhkhue.vn/qui-che-ve-quan-ly-hanh-chinh-va-bao-mat--luu-tru-thong-tin-du-thao-lan-thu-nhat-.aspx https://luatminhkhue.vn/qui-che-ve-quan-ly-hanh-chinh-va-bao-mat--luu-tru-thong-tin-du-thao-lan-thu-nhat-.aspx Sun, 19 Sep 2021 09:28:50 GMT Tiêu chuẩn trở thành thành viên giao dịch công cụ nợ của Chính phủ https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-tro-thanh-thanh-vien-giao-dich-cong-cu-no-cua-chinh-phu.aspx https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-tro-thanh-thanh-vien-giao-dich-cong-cu-no-cua-chinh-phu.aspx Sun, 19 Sep 2021 09:21:44 GMT Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê ô tô trước thời hạn? https://luatminhkhue.vn/don-phuong-cham-dut-hop-dong-thue-o-to--.aspx https://luatminhkhue.vn/don-phuong-cham-dut-hop-dong-thue-o-to--.aspx Sun, 19 Sep 2021 09:17:09 GMT Quy định về đăng ký, lưu ký và niêm yết công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-dang-ky-luu-ky-va-niem-yet-cong-cu-no-cua-chinh-phu-tai-thi-truong-trong-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-dang-ky-luu-ky-va-niem-yet-cong-cu-no-cua-chinh-phu-tai-thi-truong-trong-nuoc.aspx Sun, 19 Sep 2021 08:41:28 GMT Điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định luật mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-lam-thu-tuc-ve-thue-theo-quy-dinh-luat-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-lam-thu-tuc-ve-thue-theo-quy-dinh-luat-moi-nhat-hien-nay.aspx Sun, 19 Sep 2021 05:25:19 GMT Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-ke-toan-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-ke-toan-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Sun, 19 Sep 2021 04:22:12 GMT Lý luận nhà nước và pháp luật nghiên cứu về vấn đề gì? https://luatminhkhue.vn/ly-luan-nha-nuoc-va-phap-luat-la-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/ly-luan-nha-nuoc-va-phap-luat-la-gi--.aspx Sun, 19 Sep 2021 04:12:27 GMT Cá nhân có được nhận thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất ? https://luatminhkhue.vn/ca-nhan-co-duoc-nhan-the-chap-tai-san-la-quyen-su-dung-dat--.aspx https://luatminhkhue.vn/ca-nhan-co-duoc-nhan-the-chap-tai-san-la-quyen-su-dung-dat--.aspx Sun, 19 Sep 2021 03:48:26 GMT Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-chu-nguon-thai-chat-thai-nguy-hai.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-chu-nguon-thai-chat-thai-nguy-hai.aspx Sun, 19 Sep 2021 03:37:49 GMT Tư vấn về việc thuyên chuyển công tác của công chức khác tỉnh ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-viec-thuyen-chuyen-cong-tac-cua-cong-chuc-khac-tinh-.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-viec-thuyen-chuyen-cong-tac-cua-cong-chuc-khac-tinh-.aspx Sun, 19 Sep 2021 02:21:37 GMT Các tội phạm hình sự quy định như thế nào? https://luatminhkhue.vn/cac-toi-pham-hinh-su-.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-toi-pham-hinh-su-.aspx Sun, 19 Sep 2021 01:59:51 GMT Xin ở lại đơn vị công tác khi có lệnh luân chuyển có được không? https://luatminhkhue.vn/xin-o-lai-don-vi-cong-tac-khi-co-lenh-luan-chuyen-co-duoc-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/xin-o-lai-don-vi-cong-tac-khi-co-lenh-luan-chuyen-co-duoc-khong-.aspx Sun, 19 Sep 2021 01:26:40 GMT Xử phạt vi phạm hành chính khi công ty có vốn nước ngoài không nộp báo cáo hoạt động đầu tư https://luatminhkhue.vn/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-khi-cong-ty-co-von-nuoc-ngoai-khong-nop-bao-cao-hoat-dong-dau-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-khi-cong-ty-co-von-nuoc-ngoai-khong-nop-bao-cao-hoat-dong-dau-tu.aspx Sun, 19 Sep 2021 01:10:53 GMT Sự giống và khác nhau giữa tài sản đăng ký quyền sở hữu và tài sản không đăng ký quyền sở hữu ? https://luatminhkhue.vn/su-giong-va-khac-nhau-giua-tai-san-dang-ky-quyen-so-huu-va-tai-san-khong-dang-ky-quyen-so-huu---.aspx https://luatminhkhue.vn/su-giong-va-khac-nhau-giua-tai-san-dang-ky-quyen-so-huu-va-tai-san-khong-dang-ky-quyen-so-huu---.aspx Sun, 19 Sep 2021 00:57:27 GMT Công cụ nợ Chính phủ là gì? Mục đích phát hành công cụ nợ của Chính phủ https://luatminhkhue.vn/cong-cu-no-chinh-phu-la-gi-muc-dich-phat-hanh-cong-cu-no-cua-chinh-phu.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-cu-no-chinh-phu-la-gi-muc-dich-phat-hanh-cong-cu-no-cua-chinh-phu.aspx Sun, 19 Sep 2021 00:53:00 GMT Thủ tục đề nghị cấp bảo lãnh Chính phủ đối với khoản vay phát hành trái phiếu doanh nghiệp https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-bao-lanh-chinh-phu-doi-voi-khoan-vay-phat-hanh-trai-phieu-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-bao-lanh-chinh-phu-doi-voi-khoan-vay-phat-hanh-trai-phieu-doanh-nghiep.aspx Sun, 19 Sep 2021 00:10:21 GMT Vay bắt buộc Quỹ tích lũy trả nợ khi nào? Điều kiện của khoản vay bắt buộc từ Quỹ tích lũy trả nợ https://luatminhkhue.vn/vay-bat-buoc-quy-tich-luy-tra-no-khi-nao-dieu-kien-cua-khoan-vay-bat-buoc-tu-quy-tich-luy-tra-no.aspx https://luatminhkhue.vn/vay-bat-buoc-quy-tich-luy-tra-no-khi-nao-dieu-kien-cua-khoan-vay-bat-buoc-tu-quy-tich-luy-tra-no.aspx Sun, 19 Sep 2021 00:09:41 GMT Quỹ tích lũy trả nợ là gì? Quy định về hoạt động của Quỹ tích lũy trả nợ https://luatminhkhue.vn/quy-tich-luy-tra-no-la-gi-quy-dinh-ve-hoat-dong-cua-quy-tich-luy-tra-no.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-tich-luy-tra-no-la-gi-quy-dinh-ve-hoat-dong-cua-quy-tich-luy-tra-no.aspx Sun, 19 Sep 2021 00:04:42 GMT Nội dung chính về thể chế pháp luật kinh tế của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ? https://luatminhkhue.vn/noi-dung-chinh-ve-the-che-phap-luat-kinh-te-cua-hop-chung-quoc-hoa-ky.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-chinh-ve-the-che-phap-luat-kinh-te-cua-hop-chung-quoc-hoa-ky.aspx Sat, 18 Sep 2021 17:50:09 GMT Một số chính sách đầu tư, sản xuất, kinh doanh của Hoa Kỳ? https://luatminhkhue.vn/mot-so-chinh-sach-dau-tu-san-xuat-kinh-doanh-cua-hoa-ky.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-chinh-sach-dau-tu-san-xuat-kinh-doanh-cua-hoa-ky.aspx Sat, 18 Sep 2021 17:49:44 GMT Một số nội dung chính về thể chế pháp luật kinh tế của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ? https://luatminhkhue.vn/mot-so-noi-dung-chinh-ve-the-che-phap-luat-kinh-te-cua-hop-chung-quoc-hoa-ky.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-noi-dung-chinh-ve-the-che-phap-luat-kinh-te-cua-hop-chung-quoc-hoa-ky.aspx Sat, 18 Sep 2021 17:24:28 GMT Thế nào là rửa tiền ? Tội rửa tiền bị phạt tù bao nhiêu năm ? Cách phòng chống rửa tiền ? https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-rua-tien---toi-rua-tien-bi-phat-tu-bao-nhieu-nam--.aspx https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-rua-tien---toi-rua-tien-bi-phat-tu-bao-nhieu-nam--.aspx Sat, 18 Sep 2021 16:49:21 GMT Quan hệ với trẻ em từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi có phạm tội không ? https://luatminhkhue.vn/quan-he-voi-tre-em-tu-du-16-tuoi-den-18-tuoi-co-pham-toi-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-he-voi-tre-em-tu-du-16-tuoi-den-18-tuoi-co-pham-toi-khong-.aspx Sat, 18 Sep 2021 16:44:34 GMT Chế tài là gì ? Cho ví dụ về chế tài ? Nguồn gốc, ý nghĩa của chế tài ? https://luatminhkhue.vn/che-tai-la-gi---khai-niem-che-tai-duoc-hieu-nhu-the-nao-theo-quy-dinh-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/che-tai-la-gi---khai-niem-che-tai-duoc-hieu-nhu-the-nao-theo-quy-dinh-phap-luat.aspx Sat, 18 Sep 2021 16:39:03 GMT Đăng hình người khác, đăng video lên mạng xã hội facebook thì bị xử phạt thế nào ? Phạm tội gì ? https://luatminhkhue.vn/dang-hinh-nguoi-khac-len-mang-xa-hoi-facebook-thi-bi-xu-phat-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/dang-hinh-nguoi-khac-len-mang-xa-hoi-facebook-thi-bi-xu-phat-the-nao--.aspx Sat, 18 Sep 2021 16:36:58 GMT Mẫu đơn trình báo công an mới nhất năm 2021 https://luatminhkhue.vn/mau-don-trinh-bao-cong-an.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-trinh-bao-cong-an.aspx Sat, 18 Sep 2021 16:33:08 GMT Tội đánh bạc sẽ bị xử lý như thế nào theo bộ luật hình sự mới 2021 ? https://luatminhkhue.vn/toi-danh-bac-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao-theo-bo-luat-hinh-su-moi--.aspx https://luatminhkhue.vn/toi-danh-bac-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao-theo-bo-luat-hinh-su-moi--.aspx Sat, 18 Sep 2021 16:27:20 GMT Quy định mới năm 2021 về tội cho vay nặng lãi theo luật hình sự ? https://luatminhkhue.vn/toi-danh-cua-viec-cho-vay-nang-lai-moi-nhat--.aspx https://luatminhkhue.vn/toi-danh-cua-viec-cho-vay-nang-lai-moi-nhat--.aspx Sat, 18 Sep 2021 16:24:32 GMT Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định mới nhất năm 2021 https://luatminhkhue.vn/toi-lua-dao-chiem-doat-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/toi-lua-dao-chiem-doat-tai-san.aspx Sat, 18 Sep 2021 16:20:38 GMT Tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác theo quy định của pháp luật hình sự ? https://luatminhkhue.vn/toi-xuc-pham-danh-du--nhan-pham-cua-nguoi-khac-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hinh-su--.aspx https://luatminhkhue.vn/toi-xuc-pham-danh-du--nhan-pham-cua-nguoi-khac-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hinh-su--.aspx Sat, 18 Sep 2021 16:17:13 GMT Mẫu đơn tố cáo cập nhật mới nhất năm 2021 ? Cách viết đơn tố cáo, gửi đơn tố cáo ở đâu ? https://luatminhkhue.vn/mau-don-to-cao-cap-nhat-moi-nhat-theo-quy-dinh-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-to-cao-cap-nhat-moi-nhat-theo-quy-dinh-hien-nay.aspx Sat, 18 Sep 2021 16:11:59 GMT Quy định về các hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân và tử hình ? https://luatminhkhue.vn/cac-hinh-phat-tu-co-thoi-han-tu-chung-than-va-tu-hinh-theo-quy-dinh-cua-bo-luat-hinh-su-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-hinh-phat-tu-co-thoi-han-tu-chung-than-va-tu-hinh-theo-quy-dinh-cua-bo-luat-hinh-su-hien-hanh.aspx Sat, 18 Sep 2021 16:06:06 GMT Vận dụng mô hình nghiên cứu hiện tượng tội phạm theo khu vực địa lý, giới tính, lứa tuổi ? https://luatminhkhue.vn/van-dung-mo-hinh-nghien-cuu-hien-tuong-toi-pham-theo-khu-vuc-dia-ly-gioi-tinh-lua-tuoi.aspx https://luatminhkhue.vn/van-dung-mo-hinh-nghien-cuu-hien-tuong-toi-pham-theo-khu-vuc-dia-ly-gioi-tinh-lua-tuoi.aspx Sat, 18 Sep 2021 15:59:14 GMT Dấu hiệu phạm tội trộm cắp tài sản theo quy định luật hình sự ? https://luatminhkhue.vn/dau-hieu-pham-toi-trom-cap-tai-san-quy-dinh-tai-dieu-173-bo-luat-hinh-su-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/dau-hieu-pham-toi-trom-cap-tai-san-quy-dinh-tai-dieu-173-bo-luat-hinh-su-hien-hanh.aspx Sat, 18 Sep 2021 15:54:55 GMT Ân xá, đại xá và đặc xá là gì ? Phân biệt ân xá, đại xá và đặc xá ? https://luatminhkhue.vn/an-xa-la-gi---khai-niem-ve-an-xa--.aspx https://luatminhkhue.vn/an-xa-la-gi---khai-niem-ve-an-xa--.aspx Sat, 18 Sep 2021 15:45:27 GMT Tư vấn về việc cấp chứng chỉ hành nghề siêu âm và điều kiện hành nghề siêu âm https://luatminhkhue.vn/-tu-van-ve-viec-cap-chung-chi-hanh-nghe-sieu-am-va-dieu-kien-hanh-nghe-sieu-am-.aspx https://luatminhkhue.vn/-tu-van-ve-viec-cap-chung-chi-hanh-nghe-sieu-am-va-dieu-kien-hanh-nghe-sieu-am-.aspx Sat, 18 Sep 2021 15:33:38 GMT Được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thì có phải trích để nộp thuế hay không? https://luatminhkhue.vn/duoc-ngan-sach-nha-nuoc-ho-tro-kinh-phi-thi-co-phai-trich-de-nop-thue-hay-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/duoc-ngan-sach-nha-nuoc-ho-tro-kinh-phi-thi-co-phai-trich-de-nop-thue-hay-khong-.aspx Sat, 18 Sep 2021 15:16:39 GMT Khai hải quan hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất xuất mua hàng từ nội địa https://luatminhkhue.vn/khai-hai-quan-hang-hoa-cua-doanh-nghiep-che-xuat-xuat-mua-hang-tu-noi-dia.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-hai-quan-hang-hoa-cua-doanh-nghiep-che-xuat-xuat-mua-hang-tu-noi-dia.aspx Sat, 18 Sep 2021 15:11:18 GMT Điều kiện kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ theo quy định pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-cac-loai-phao-tru-phao-no-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-cac-loai-phao-tru-phao-no-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx Sat, 18 Sep 2021 15:04:54 GMT Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động https://luatminhkhue.vn/mau-don-de-nghi-giai-quyet-tranh-chap-hop-dong-lao-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-de-nghi-giai-quyet-tranh-chap-hop-dong-lao-dong.aspx Sat, 18 Sep 2021 14:59:41 GMT Những điểm tương đồng và khác biệt giữa vật chia được và vật không chia được ? Ý nghĩa trong thực tiễn giao dịch dân sự và áp dụng pháp luật dân sự ? https://luatminhkhue.vn/nhung-diem-tuong-dong-va-khac-biet-giua-vat-chia-duoc-va-vat-khong-chia-duoc---ý-nghia-trong-thuc-tien-giao-dich-dan-su-va-ap-dung-phap-luat-dan-su--.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-diem-tuong-dong-va-khac-biet-giua-vat-chia-duoc-va-vat-khong-chia-duoc---ý-nghia-trong-thuc-tien-giao-dich-dan-su-va-ap-dung-phap-luat-dan-su--.aspx Sat, 18 Sep 2021 14:52:27 GMT Chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng thành của riêng chồng https://luatminhkhue.vn/chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-giua-vo-chong.aspx https://luatminhkhue.vn/chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-giua-vo-chong.aspx Sat, 18 Sep 2021 14:51:03 GMT Nguyên tắc định giá tài sản góp vốn trong doanh nghiệp? https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-dinh-gia-tai-san-gop-von-trong-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-dinh-gia-tai-san-gop-von-trong-doanh-nghiep.aspx Sat, 18 Sep 2021 14:44:19 GMT Sản xuất con dấu có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện không? https://luatminhkhue.vn/san-xuat-con-dau-co-phai-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/san-xuat-con-dau-co-phai-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-khong.aspx Sat, 18 Sep 2021 14:40:08 GMT Các loại thuế phải nộp khi bán và cho thuê đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định https://luatminhkhue.vn/thue-nha--dat--phuong-an-nao-cung-kho-.aspx https://luatminhkhue.vn/thue-nha--dat--phuong-an-nao-cung-kho-.aspx Sat, 18 Sep 2021 14:38:00 GMT Chính sách ưu đãi về thuế khi doanh nghiệp tham gia hoạt động bảo vệ môi trường ? https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-uu-dai-ve-thue-khi-doanh-nghiep-tham-gia-hoat-dong-bao-ve-moi-truong-.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-uu-dai-ve-thue-khi-doanh-nghiep-tham-gia-hoat-dong-bao-ve-moi-truong-.aspx Sat, 18 Sep 2021 14:35:14 GMT Các loại tài sản góp vốn và định giá tài sản góp vốn của các thành viên trong công ty? https://luatminhkhue.vn/cac-loai-tai-san-gop-von-va-dinh-gia-tai-san-gop-von-cua-cac-thanh-vien-trong-cong-ty-.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-loai-tai-san-gop-von-va-dinh-gia-tai-san-gop-von-cua-cac-thanh-vien-trong-cong-ty-.aspx Sat, 18 Sep 2021 14:34:38 GMT Mua bảo hiểm ý tế tự nguyện trước sinh 2 tháng có được hưởng bảo hiểm ý tế khi sinh mổ không ? https://luatminhkhue.vn/mua-bao-hiem-y-te-tu-nguyen-truoc-sinh-2-thang-co-duoc-huong-bao-hiem-y-te-khi-sinh-mo-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/mua-bao-hiem-y-te-tu-nguyen-truoc-sinh-2-thang-co-duoc-huong-bao-hiem-y-te-khi-sinh-mo-khong-.aspx Sat, 18 Sep 2021 14:27:05 GMT Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-lai-so-do-bi-mat.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-lai-so-do-bi-mat.aspx Sat, 18 Sep 2021 14:26:13 GMT Điều kiện và thủ tục thành lập ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-thanh-lap-ban-quan-ly-khu-cong-nghiep--khu-kinh-te.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-thanh-lap-ban-quan-ly-khu-cong-nghiep--khu-kinh-te.aspx Sat, 18 Sep 2021 14:13:16 GMT Hình thức sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? https://luatminhkhue.vn/hinh-thuc-su-dung-dat-ghi-trong-gcnqsdd-la-gi-.aspx https://luatminhkhue.vn/hinh-thuc-su-dung-dat-ghi-trong-gcnqsdd-la-gi-.aspx Sat, 18 Sep 2021 14:09:56 GMT Chi phí đóng thuế và cách tính thuế khi nhập xe từ nước ngoài (Mỹ) https://luatminhkhue.vn/chi-phi-dong-thue-khi-nhap-xe-tu-my-ve-.aspx https://luatminhkhue.vn/chi-phi-dong-thue-khi-nhap-xe-tu-my-ve-.aspx Sat, 18 Sep 2021 14:07:04 GMT Giao dịch dân sự vô hiệu là gì? Hậu quả pháp lý của giao dịch vô hiệu theo quy định của Luật dân sự hiện nay https://luatminhkhue.vn/giao-dich-dan-su-vo-hieu-la-gi-hau-qua-phap-ly-cua-giao-dich-vo-hieu-theo-quy-dinh-cua-luat-dan-su-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/giao-dich-dan-su-vo-hieu-la-gi-hau-qua-phap-ly-cua-giao-dich-vo-hieu-theo-quy-dinh-cua-luat-dan-su-hien-nay.aspx Sat, 18 Sep 2021 14:00:11 GMT Điều kiện kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-phat-thanh-truyen-hinh-tra-tien.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-phat-thanh-truyen-hinh-tra-tien.aspx Sat, 18 Sep 2021 13:59:58 GMT Quyền lợi bảo hiểm toàn diện thân thể học sinh https://luatminhkhue.vn/quyen-loi-bao-hiem-toan-dien-than-the-hoc-sinh-.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-loi-bao-hiem-toan-dien-than-the-hoc-sinh-.aspx Sat, 18 Sep 2021 13:51:43 GMT Con riêng của bố có được chia tài sản không? https://luatminhkhue.vn/con-rieng-cua-bo-co-duoc-chia-tai-san-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/con-rieng-cua-bo-co-duoc-chia-tai-san-khong--.aspx Sat, 18 Sep 2021 13:45:31 GMT Pháp nhân thương mại phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành https://luatminhkhue.vn/phap-nhan-thuong-mai-pham-toi-theo-quy-dinh-cua-bo-luat-hinh-su-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-nhan-thuong-mai-pham-toi-theo-quy-dinh-cua-bo-luat-hinh-su-hien-hanh.aspx Sat, 18 Sep 2021 13:45:28 GMT Công ty mẹ có thể ủy quyền cho chi nhánh sử dụng tài khoản được không? https://luatminhkhue.vn/cong-ty-me-co-the-uy-quyen-cho-chi-nhanh-su-dung-tai-khoan-duoc-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-ty-me-co-the-uy-quyen-cho-chi-nhanh-su-dung-tai-khoan-duoc-khong-.aspx Sat, 18 Sep 2021 13:28:29 GMT Đóng bảo hiểm 11 tháng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không? https://luatminhkhue.vn/dong-bao-hiem-11-thang-co-duoc-huong-bao-hiem-that-nghiep-hay-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/dong-bao-hiem-11-thang-co-duoc-huong-bao-hiem-that-nghiep-hay-khong--.aspx Sat, 18 Sep 2021 13:24:26 GMT Thủ tục xin đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xin-dinh-chinh-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xin-dinh-chinh-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-.aspx Sat, 18 Sep 2021 13:12:58 GMT Hình phạt tù có thời hạn thực hiện như thế nào? Áp dụng hình phạt tù có thời hạn như thế nào cho phù hợp đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội https://luatminhkhue.vn/hinh-phat-tu-co-thoi-han-thuc-hien-nhu-the-nao-ap-dung-hinh-phat-tu-co-thoi-han-nhu-the-nao-cho-phu-hop-doi-voi-nguoi-duoi-18-tuoi-khi-pham-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/hinh-phat-tu-co-thoi-han-thuc-hien-nhu-the-nao-ap-dung-hinh-phat-tu-co-thoi-han-nhu-the-nao-cho-phu-hop-doi-voi-nguoi-duoi-18-tuoi-khi-pham-toi.aspx Sat, 18 Sep 2021 13:06:00 GMT Nhập khẩu ô tô cũ từ Nhật Bản cần đóng những loại thuế gì? https://luatminhkhue.vn/nhap-khau-o-to-cu-tu-nhat-ban-can-dong-nhung-loai-thue-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/nhap-khau-o-to-cu-tu-nhat-ban-can-dong-nhung-loai-thue-gi--.aspx Sat, 18 Sep 2021 13:03:48 GMT Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế thực hiện theo quy trình như thế nào? https://luatminhkhue.vn/ca-nhan-cho-thue-tai-san-truc-tiep-khai-thue-thuc-hien-theo-quy-trinh-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/ca-nhan-cho-thue-tai-san-truc-tiep-khai-thue-thuc-hien-theo-quy-trinh-nhu-the-nao.aspx Sat, 18 Sep 2021 12:57:13 GMT Điều kiện kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-tro-choi-tren-mang-vien-thong-mang-internet.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-tro-choi-tren-mang-vien-thong-mang-internet.aspx Sat, 18 Sep 2021 12:56:05 GMT Khiếu nại hành vi sai trái của hiệu trưởng phải làm như thế nào? https://luatminhkhue.vn/khieu-nai-hanh-vi-sai-trai-cua-hieu-truong-phai-lam-nhu-the-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/khieu-nai-hanh-vi-sai-trai-cua-hieu-truong-phai-lam-nhu-the-nao-.aspx Sat, 18 Sep 2021 12:54:50 GMT Quy định mới về triển khai hoạt động đầu tư ở nước ngoài https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-trien-khai-hoat-dong-dau-tu-o-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-trien-khai-hoat-dong-dau-tu-o-nuoc-ngoai.aspx Sat, 18 Sep 2021 12:53:18 GMT Thủ tục thẩm định cấp bảo lãnh Chính phủ đối với ngân hàng chính sách https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-tham-dinh-cap-bao-lanh-chinh-phu-doi-voi-ngan-hang-chinh-sach.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-tham-dinh-cap-bao-lanh-chinh-phu-doi-voi-ngan-hang-chinh-sach.aspx Sat, 18 Sep 2021 12:44:51 GMT Tư vấn về vấn đề bầu chủ tịch hội phụ nữ ở xã https://luatminhkhue.vn/tu-van-bau-chu-tich-hoi-phu-nua-o-xa-.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-bau-chu-tich-hoi-phu-nua-o-xa-.aspx Sat, 18 Sep 2021 12:30:48 GMT Chính sách của Nhà nước đối với quan hệ dân sự được quy định như thế nào? https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-cua-nha-nuoc-doi-voi-quan-he-dan-su-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-cua-nha-nuoc-doi-voi-quan-he-dan-su-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx Sat, 18 Sep 2021 12:30:30 GMT Lệ phí khai sinh và thủ tục đăng ky khai sinh cho con https://luatminhkhue.vn/le-phi-khai-sinh-cho-con-la-bao-nhieu--.aspx https://luatminhkhue.vn/le-phi-khai-sinh-cho-con-la-bao-nhieu--.aspx Sat, 18 Sep 2021 12:27:54 GMT Ký quỹ để đi xuất khẩu lao động mới nhất https://luatminhkhue.vn/ky-quy-de-di-xuat-khau-lao-dong-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/ky-quy-de-di-xuat-khau-lao-dong-moi-nhat.aspx Sat, 18 Sep 2021 12:10:32 GMT Phải làm gì khi em có thai trong lúc còn đang học và những vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình https://luatminhkhue.vn/phai-lam-gi-khi-em-co-thai-trong-luc-con-dang-hoc--.aspx https://luatminhkhue.vn/phai-lam-gi-khi-em-co-thai-trong-luc-con-dang-hoc--.aspx Sat, 18 Sep 2021 12:05:49 GMT Mẫu biên bản thỏa thuận thành về việc trả nợ https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-thoa-thuan-thanh-ve-viec-tra-no.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-thoa-thuan-thanh-ve-viec-tra-no.aspx Sat, 18 Sep 2021 11:48:53 GMT Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn và biên bản nhận thu, thanh lý hợp đồng https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-thue-khoan-chuyen-mon.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-thue-khoan-chuyen-mon.aspx Sat, 18 Sep 2021 11:36:18 GMT Hỏi về work permit và visa cho ng nước ngoài đến Việt Nam ? https://luatminhkhue.vn/hoi-ve-work-permit-va-visa-cho-ng-nuoc-ngoai-den-viet-nam--.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-ve-work-permit-va-visa-cho-ng-nuoc-ngoai-den-viet-nam--.aspx Sat, 18 Sep 2021 11:24:44 GMT Tư vấn về thông tin thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-thong-tin-the-bao-hiem-y-te-nam-2020.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-thong-tin-the-bao-hiem-y-te-nam-2020.aspx Sat, 18 Sep 2021 11:16:15 GMT Người phạm tội trong trường hợp mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình có phải chịu TNHS không? https://luatminhkhue.vn/nguoi-pham-toi-trong-truong-hop-mat-kha-nang-nhan-thuc-hoac-kha-nang-dieu-khien-hanh-vi-cua-minh-co-phai-chiu-trach-nhiem-hinh-su-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-pham-toi-trong-truong-hop-mat-kha-nang-nhan-thuc-hoac-kha-nang-dieu-khien-hanh-vi-cua-minh-co-phai-chiu-trach-nhiem-hinh-su-khong.aspx Sat, 18 Sep 2021 10:51:23 GMT Hướng dẫn thủ tục và quy trình giải quyết di dời mộ? https://luatminhkhue.vn/huong-dan-thu-tuc-va-quy-trinh-giai-quyet-di-doi-mo--.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-thu-tuc-va-quy-trinh-giai-quyet-di-doi-mo--.aspx Sat, 18 Sep 2021 10:32:08 GMT Tư vấn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh https://luatminhkhue.vn/tu-van-bo-sung-them-nganh-nghe-kinh-doanh-.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-bo-sung-them-nganh-nghe-kinh-doanh-.aspx Sat, 18 Sep 2021 10:26:51 GMT Thủ tục sửa tên và chuyển tên trong sổ đỏ (GCNQSDĐ) ? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-sua-ten-va-chuyen-ten-trong-so-do--gcnqsdd---.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-sua-ten-va-chuyen-ten-trong-so-do--gcnqsdd---.aspx Sat, 18 Sep 2021 10:23:49 GMT Tìm hiểu về thẩm quyền dân sự sơ thẩm của toà án theo quy định Bộ luật Tố tụng dân sự https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-tham-quyen-dan-su-so-tham-cua-toa-an-theo-quy-dinh-bo-luat-to-tung-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-tham-quyen-dan-su-so-tham-cua-toa-an-theo-quy-dinh-bo-luat-to-tung-dan-su.aspx Sat, 18 Sep 2021 10:23:21 GMT Chi phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam? https://luatminhkhue.vn/chi-phi-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam-.aspx https://luatminhkhue.vn/chi-phi-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam-.aspx Sat, 18 Sep 2021 10:11:05 GMT Thế chấp và xử lý tài sản thế chấp cho khoản vay, khoản phát hành trái phiếu doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh https://luatminhkhue.vn/the-chap-va-xu-ly-tai-san-the-chap-cho-khoan-vay-khoan-phat-hanh-trai-phieu-doanh-nghiep-duoc-chinh-phu-bao-lanh.aspx https://luatminhkhue.vn/the-chap-va-xu-ly-tai-san-the-chap-cho-khoan-vay-khoan-phat-hanh-trai-phieu-doanh-nghiep-duoc-chinh-phu-bao-lanh.aspx Sat, 18 Sep 2021 09:58:49 GMT Bị gắn con chíp vào người, bị theo dõi giờ tôi phải làm thế nào? https://luatminhkhue.vn/bi-gan-con-chip-vao-nguoi--bi-theo-doi-gio-toi-phai-lam-the-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/bi-gan-con-chip-vao-nguoi--bi-theo-doi-gio-toi-phai-lam-the-nao-.aspx Sat, 18 Sep 2021 09:58:33 GMT Những vấn đề cơ bản phân tích báo cáo tài chính https://luatminhkhue.vn/nhung-van-de-co-ban-phan-tich-bao-cao-tai-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-van-de-co-ban-phan-tich-bao-cao-tai-chinh.aspx Sat, 18 Sep 2021 09:39:46 GMT Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi.aspx Sat, 18 Sep 2021 09:33:41 GMT Điều kiện kinh doanh dịch vụ mạng xã hội theo quy định mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-mang-xa-hoi-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-mang-xa-hoi-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx Sat, 18 Sep 2021 09:26:37 GMT Các hành vi thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp và hành vi phân chia thị trường của các đơn vị kinh doanh https://luatminhkhue.vn/cac-hanh-vi-thoa-thuan-an-dinh-gia-hang-hoa-dich-vu-mot-cach-truc-tiep-hoac-gian-tiep-va-hanh-vi-phan-chia-thi-truong-cua-cac-don-vi-kinh-doanh.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-hanh-vi-thoa-thuan-an-dinh-gia-hang-hoa-dich-vu-mot-cach-truc-tiep-hoac-gian-tiep-va-hanh-vi-phan-chia-thi-truong-cua-cac-don-vi-kinh-doanh.aspx Sat, 18 Sep 2021 09:23:06 GMT Những đặc điểm của chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn theo quy định của pháp luật https://luatminhkhue.vn/nhung-dac-diem-cua-chi-dan-thuong-mai-gay-nham-lan-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-dac-diem-cua-chi-dan-thuong-mai-gay-nham-lan-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx Sat, 18 Sep 2021 09:21:02 GMT Thủ tục đề nghị cấp bảo lãnh chính phủ đối với khoản phát hành trái phiếu doanh nghiệp https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-bao-lanh-chinh-phu-doi-voi-khoan-phat-hanh-trai-phieu-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-bao-lanh-chinh-phu-doi-voi-khoan-phat-hanh-trai-phieu-doanh-nghiep.aspx Sat, 18 Sep 2021 09:19:19 GMT Điều kiện để tổ chức, cá nhân được quyền xử lý chất thải nguy hại? https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-to-chuc-ca-nhan-duoc-quyen-xu-ly-chat-thai-nguy-hai.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-to-chuc-ca-nhan-duoc-quyen-xu-ly-chat-thai-nguy-hai.aspx Sat, 18 Sep 2021 09:18:04 GMT Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối, nhà cửa công trình xây dựng gây ra? https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-boi-thuong-thiet-hai-do-cay-coi--nha-cua-cong-trinh-xay-dung-gay-ra-.aspx https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-boi-thuong-thiet-hai-do-cay-coi--nha-cua-cong-trinh-xay-dung-gay-ra-.aspx Sat, 18 Sep 2021 09:18:04 GMT Công ty giữ văn bằng gốc của nhân viên giải quyết thế nào? https://luatminhkhue.vn/cong-ty-giu-van-bang-goc-cua-nhan-vien-giai-quyet-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-ty-giu-van-bang-goc-cua-nhan-vien-giai-quyet-the-nao--.aspx Sat, 18 Sep 2021 09:09:53 GMT Thuế thu nhập vãng lai và cách tính thuế thu nhập vãng lai https://luatminhkhue.vn/thue-thu-nhap-vang-lai.aspx https://luatminhkhue.vn/thue-thu-nhap-vang-lai.aspx Sat, 18 Sep 2021 09:07:05 GMT Đơn Khiếu nại (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ) https://luatminhkhue.vn/don-khieu-nai--ban-hanh-kem-theo-thong-tu-so-02-2016-tt-ttcp-ngay-20-10-2016-cua-thanh-tra-chinh-phu-.aspx https://luatminhkhue.vn/don-khieu-nai--ban-hanh-kem-theo-thong-tu-so-02-2016-tt-ttcp-ngay-20-10-2016-cua-thanh-tra-chinh-phu-.aspx Sat, 18 Sep 2021 08:53:52 GMT Thủ tục thẩm định cấp bảo lãnh Chính phủ đối với khoản vay của doanh nghiệp https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-tham-dinh-cap-bao-lanh-chinh-phu-doi-voi-khoan-vay-cua-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-tham-dinh-cap-bao-lanh-chinh-phu-doi-voi-khoan-vay-cua-doanh-nghiep.aspx Sat, 18 Sep 2021 08:50:36 GMT Vốn quy định khi thành lập doanh nghiệp môi giới và kinh doanh bất động sản ? https://luatminhkhue.vn/von-quy-dinh-khi-thanh-lap-doanh-nghiep-moi-gioi-va-kinh-doanh-bat-dong-san--.aspx https://luatminhkhue.vn/von-quy-dinh-khi-thanh-lap-doanh-nghiep-moi-gioi-va-kinh-doanh-bat-dong-san--.aspx Sat, 18 Sep 2021 08:47:12 GMT Tiền lương làm thêm giờ có chịu thuế thu nhập cá nhân không? https://luatminhkhue.vn/tien-luong-lam-them-gio-co-chiu-thue-thu-nhap-ca-nhan-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/tien-luong-lam-them-gio-co-chiu-thue-thu-nhap-ca-nhan-khong-.aspx Sat, 18 Sep 2021 08:41:35 GMT Biểu mẫu đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài https://luatminhkhue.vn/bieu-mau-dang-ky-tai-khoan-tren-cong-thong-tin-quoc-gia-ve-dau-tu-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/bieu-mau-dang-ky-tai-khoan-tren-cong-thong-tin-quoc-gia-ve-dau-tu-nuoc-ngoai.aspx Sat, 18 Sep 2021 08:20:53 GMT Hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-thoa-thuan-han-che-canh-tranh-trong-nen-kinh-te-thi-truong.aspx https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-thoa-thuan-han-che-canh-tranh-trong-nen-kinh-te-thi-truong.aspx Sat, 18 Sep 2021 08:11:03 GMT Có cần phải ký kết hợp đồng lao động dưới 3 tháng không? https://luatminhkhue.vn/co-can-phai-ky-ket-hop-dong-lao-dong-duoi-3-thang-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/co-can-phai-ky-ket-hop-dong-lao-dong-duoi-3-thang-khong--.aspx Sat, 18 Sep 2021 08:09:52 GMT Trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân? https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-tai-san-cua-chu-doanh-nghiep-tu-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-tai-san-cua-chu-doanh-nghiep-tu-nhan.aspx Sat, 18 Sep 2021 08:07:14 GMT Tìm hiểu về hệ thống pháp luật của các nước Bắc Âu https://luatminhkhue.vn/he-thong-phap-luat-cua-cac-nuoc-bac-au.aspx https://luatminhkhue.vn/he-thong-phap-luat-cua-cac-nuoc-bac-au.aspx Sat, 18 Sep 2021 07:53:26 GMT Quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức mới nhất https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-xu-ly-ky-luat-can-bo--cong-chuc--vien-chuc-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-xu-ly-ky-luat-can-bo--cong-chuc--vien-chuc-moi-nhat.aspx Sat, 18 Sep 2021 07:52:14 GMT Tranh chấp bảo hiểm : Thắng kiện đòi bảo hiểm nhân thọ của chồng quá cố https://luatminhkhue.vn/tranh-chap-hop-dong-bao-hiem--thang-kien-doi-bao-hiem-nhan-tho-cua-chong-qua-co.aspx https://luatminhkhue.vn/tranh-chap-hop-dong-bao-hiem--thang-kien-doi-bao-hiem-nhan-tho-cua-chong-qua-co.aspx Sat, 18 Sep 2021 07:43:38 GMT Thủ tục hủy hóa đơn Giá trị gia tăng theo Thông tư 39/2014/TT-BTC https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-huy-hoa-don-gia-tri-gia-tang-theo-thong-tu-39.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-huy-hoa-don-gia-tri-gia-tang-theo-thong-tu-39.aspx Sat, 18 Sep 2021 07:38:37 GMT Thẩm quyền quyết định đầu tư, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-quyet-dinh-dau-tu-phe-duyet-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-dau-tu-xay-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-quyet-dinh-dau-tu-phe-duyet-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-dau-tu-xay-dung.aspx Sat, 18 Sep 2021 07:31:07 GMT Tư vấn về Điều 20 bộ luật lao động về loại hợp đồng lao động https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-dieu-22-bo-luat-lao-dong-ve-loai-hop-dong-lao-dong--.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-dieu-22-bo-luat-lao-dong-ve-loai-hop-dong-lao-dong--.aspx Sat, 18 Sep 2021 07:24:35 GMT Thủ tục đăng ký nhập khẩu giống cây trồng. https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-thu-tuc-dang-ky-giong-cay-trong-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-thu-tuc-dang-ky-giong-cay-trong-tai-viet-nam.aspx Sat, 18 Sep 2021 07:23:49 GMT Người phải thi hành án không có tài sản để thi hành án https://luatminhkhue.vn/nguoi-phai-thi-hanh-an-khong-co-tai-san-de-thi-hanh-an.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-phai-thi-hanh-an-khong-co-tai-san-de-thi-hanh-an.aspx Sat, 18 Sep 2021 07:21:07 GMT Về thẩm quyền phê duyệt hạng mục phát sinh mới (thiết kế, dự toán) trong Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật? https://luatminhkhue.vn/ve-tham-quyen-phe-duyet-hang-muc-phat-sinh-moi--thiet-ke--du-toan--trong-bao-cao-kinh-te---ky-thuat-.aspx https://luatminhkhue.vn/ve-tham-quyen-phe-duyet-hang-muc-phat-sinh-moi--thiet-ke--du-toan--trong-bao-cao-kinh-te---ky-thuat-.aspx Sat, 18 Sep 2021 07:14:37 GMT Kết hôn mà vắng mặt 2 bên nam nữ có đăng ký kết hôn được không? https://luatminhkhue.vn/ket-hon-ma-vang-mat-2-ben-nam-nu-.aspx https://luatminhkhue.vn/ket-hon-ma-vang-mat-2-ben-nam-nu-.aspx Sat, 18 Sep 2021 07:08:13 GMT Thị trường liên quan trong pháp luật cạnh tranh https://luatminhkhue.vn/thi-truong-lien-quan-trong-phap-luat-canh-tranh.aspx https://luatminhkhue.vn/thi-truong-lien-quan-trong-phap-luat-canh-tranh.aspx Sat, 18 Sep 2021 07:00:38 GMT Khái niệm về lương theo sản phẩm? Các phương pháp tính lương theo sản phẩm? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-luong-theo-san-pham-cac-phuong-phap-tinh-luong-theo-san-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-luong-theo-san-pham-cac-phuong-phap-tinh-luong-theo-san-pham.aspx Sat, 18 Sep 2021 06:56:54 GMT Tư vấn về cách tính lương theo sản phẩm? https://luatminhkhue.vn/tu-van-cach-tinh-luong-theo-san-pham-.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-cach-tinh-luong-theo-san-pham-.aspx Sat, 18 Sep 2021 06:49:34 GMT Vai trò và trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/vai-tro-va-trach-nhiem-cua-dai-ly-bao-hiem-trong-hoat-dong-kinh-doanh-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/vai-tro-va-trach-nhiem-cua-dai-ly-bao-hiem-trong-hoat-dong-kinh-doanh-bao-hiem.aspx Sat, 18 Sep 2021 06:27:32 GMT Phân loại đất theo Luật đất đai mới nhất 2021 https://luatminhkhue.vn/hoi-dap-cac-cau-hoi-ve-luat-dat-dai-.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-dap-cac-cau-hoi-ve-luat-dat-dai-.aspx Sat, 18 Sep 2021 06:24:02 GMT Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của thành viên Ban kiểm soát https://luatminhkhue.vn/quyen-nghia-vu-va-loi-ich-cua-thanh-vien-ban-kiem-soat.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-nghia-vu-va-loi-ich-cua-thanh-vien-ban-kiem-soat.aspx Sat, 18 Sep 2021 06:16:28 GMT Thế nào là gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản công ty? https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-gay-thiet-hai-nghiem-trong-den-tai-san-cong-ty-.aspx https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-gay-thiet-hai-nghiem-trong-den-tai-san-cong-ty-.aspx Sat, 18 Sep 2021 06:14:57 GMT Đặt camera quay lén có vi phạm pháp luật không ? https://luatminhkhue.vn/dat-camera-quay-len-co-vi-pham-phap-luat-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/dat-camera-quay-len-co-vi-pham-phap-luat-khong--.aspx Sat, 18 Sep 2021 06:12:58 GMT Quy trình phát triển dự án kinh doanh bất động sản https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-phat-trien-du-an-kinh-doanh-bat-dong-san.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-phat-trien-du-an-kinh-doanh-bat-dong-san.aspx Sat, 18 Sep 2021 06:00:29 GMT Khái niệm giao dịch bảo đảm theo qui định của Pháp luật Việt nam https://luatminhkhue.vn/khai-niem-giao-dich-bao-dam-theo-qui-dinh-cua-phap-luat-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-giao-dich-bao-dam-theo-qui-dinh-cua-phap-luat-viet-nam.aspx Sat, 18 Sep 2021 05:55:32 GMT Thuế đối với công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài ? https://luatminhkhue.vn/thue-doi-voi-cong-ty-co-100--von-dau-tu-nuoc-ngoai--.aspx https://luatminhkhue.vn/thue-doi-voi-cong-ty-co-100--von-dau-tu-nuoc-ngoai--.aspx Sat, 18 Sep 2021 05:47:55 GMT Con đã trưởng thành vay tiền thì cha mẹ có phải trả tiền họ con hay không? https://luatminhkhue.vn/con-da-truong-thanh-vay-tien-thi-cha-me-co-phai-tra-tien-ho-con-hay-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/con-da-truong-thanh-vay-tien-thi-cha-me-co-phai-tra-tien-ho-con-hay-khong-.aspx Sat, 18 Sep 2021 05:36:11 GMT Quy định về thành viên ban kiểm soát của công ty cổ phần? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-thanh-vien-ban-kiem-soat-cua-cong-ty-co-phan-.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-thanh-vien-ban-kiem-soat-cua-cong-ty-co-phan-.aspx Sat, 18 Sep 2021 05:27:05 GMT Không đăng ký kinh doanh có phải nộp thuế không ? https://luatminhkhue.vn/khong-dang-ky-kinh-doanh-co-phai-nop-thue-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/khong-dang-ky-kinh-doanh-co-phai-nop-thue-khong--.aspx Sat, 18 Sep 2021 05:17:46 GMT Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền nghĩa vụ các bên? https://luatminhkhue.vn/chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-va-quyen-nghia-vu-cac-ben-.aspx https://luatminhkhue.vn/chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-va-quyen-nghia-vu-cac-ben-.aspx Sat, 18 Sep 2021 05:09:31 GMT Mẫu giấy báo tử và quy định của pháp luật về thủ tục báo tử https://luatminhkhue.vn/mau-giay-bao-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-giay-bao-tu.aspx Sat, 18 Sep 2021 05:00:43 GMT Trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhà nước trong quản lý hành chính nhà nước là gì? https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-boi-thuong-thiet-hai-nha-nuoc-trong-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc-la-gi-.aspx https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-boi-thuong-thiet-hai-nha-nuoc-trong-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc-la-gi-.aspx Sat, 18 Sep 2021 04:37:47 GMT Sử dụng điện thoại di động của người khác khi không được sự cho phép của người đó thì cấu thành tội gì? https://luatminhkhue.vn/su-dung-dien-thoai-di-dong-cua-nguoi-khac-khi-khong-duoc-su-cho-phep-cua-nguoi-do-thi-cau-thanh-toi-gi-.aspx https://luatminhkhue.vn/su-dung-dien-thoai-di-dong-cua-nguoi-khac-khi-khong-duoc-su-cho-phep-cua-nguoi-do-thi-cau-thanh-toi-gi-.aspx Sat, 18 Sep 2021 04:22:41 GMT Mục tiêu của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường https://luatminhkhue.vn/muc-tieu-cua-canh-tranh-trong-nen-kinh-te-thi-truong.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-tieu-cua-canh-tranh-trong-nen-kinh-te-thi-truong.aspx Sat, 18 Sep 2021 04:19:44 GMT Một trong các chủ sở hữu chung chết thì phần tài sản đó chia như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/mot-trong-cac-chu-so-huu-chung-chet-thi-phan-tai-san-do-chia-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-trong-cac-chu-so-huu-chung-chet-thi-phan-tai-san-do-chia-nhu-the-nao--.aspx Sat, 18 Sep 2021 04:01:41 GMT Khi chuyển nhượng dự án bất động sản thì cần phải đóng những loại thuế nào? https://luatminhkhue.vn/khi-chuyen-nhuong-du-an-bat-dong-san-thi-can-phai-dong-nhung-loai-thue-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/khi-chuyen-nhuong-du-an-bat-dong-san-thi-can-phai-dong-nhung-loai-thue-nao--.aspx Sat, 18 Sep 2021 03:44:01 GMT Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ của tổ hợp tác mới nhất https://luatminhkhue.vn/mau-don-de-nghi-ho-tro.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-de-nghi-ho-tro.aspx Sat, 18 Sep 2021 03:35:32 GMT Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) áp thế nào đối với hoạt động môi giới bất động sản (BĐS) ? https://luatminhkhue.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan-tncn-ap-the-nao-doi-voi-hoat-dong-moi-gioi-bat-dong-san-bds-.aspx https://luatminhkhue.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan-tncn-ap-the-nao-doi-voi-hoat-dong-moi-gioi-bat-dong-san-bds-.aspx Sat, 18 Sep 2021 03:34:46 GMT Thủ tục đăng ký nội quy, thang bảng lương lao động mới nhất năm 2021 https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-noi-quy--thang-bang-luong-lao-dong-.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-noi-quy--thang-bang-luong-lao-dong-.aspx Sat, 18 Sep 2021 03:24:15 GMT Vận đơn chủ (Master B/L - Master Bill of Lading) và Vận đơn thứ cấp (House B/L - House Bill of Lading). Sự khác nhau của hai vận đơn này https://luatminhkhue.vn/van-don-chu-master-b-l-master-bill-of-lading-va-van-don-thu-cap-house-b-l-house-bill-of-lading-su-khac-nhau-cua-hai-van-don-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/van-don-chu-master-b-l-master-bill-of-lading-va-van-don-thu-cap-house-b-l-house-bill-of-lading-su-khac-nhau-cua-hai-van-don-nay.aspx Sat, 18 Sep 2021 03:09:05 GMT Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị https://luatminhkhue.vn/ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-tham-gia-cum-lien-ket-nganh-va-chuoi-gia-tri.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-tham-gia-cum-lien-ket-nganh-va-chuoi-gia-tri.aspx Sat, 18 Sep 2021 03:05:11 GMT Điều kiện tuyển dụng công chức vào Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2020 https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-tuyen-dung-cong-chuc-vao-vien-kiem-sat-nhan-dan-toi-cao-nam-2018--.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-tuyen-dung-cong-chuc-vao-vien-kiem-sat-nhan-dan-toi-cao-nam-2018--.aspx Sat, 18 Sep 2021 03:01:57 GMT Quy định về bồi thường thiệt hại khi bị chó nhà người khác cắn https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-boi-thuong-thiet-hai-khi-bi-cho-nha-nguoi-khac-can-.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-boi-thuong-thiet-hai-khi-bi-cho-nha-nguoi-khac-can-.aspx Sat, 18 Sep 2021 02:59:57 GMT Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện và những vấn đề liên quan https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-tang-cho-tai-san-co-dieu-kien.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-tang-cho-tai-san-co-dieu-kien.aspx Sat, 18 Sep 2021 02:45:30 GMT Chính sách cạnh tranh theo quy định của pháp luật https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-canh-tranh-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-canh-tranh-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx Sat, 18 Sep 2021 02:19:02 GMT Quy định về hợp đồng thử việc theo Bộ luật lao động 2019 https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-hop-dong-thu-viec-theo-bo-luat-lao-dong-2019.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-hop-dong-thu-viec-theo-bo-luat-lao-dong-2019.aspx Sat, 18 Sep 2021 01:51:20 GMT Xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp là đúng hay sai ? https://luatminhkhue.vn/xay-dung-chuong-trai-tren-dat-nong-nghiep-la-dung-hay-sai-.aspx https://luatminhkhue.vn/xay-dung-chuong-trai-tren-dat-nong-nghiep-la-dung-hay-sai-.aspx Fri, 17 Sep 2021 15:17:02 GMT Quy định của pháp luật về việc đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-viec-dung-ten-trong-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat--.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-viec-dung-ten-trong-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat--.aspx Fri, 17 Sep 2021 15:01:36 GMT Điều kiện để thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại? https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-thu-gom-van-chuyen-chat-thai-nguy-hai.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-thu-gom-van-chuyen-chat-thai-nguy-hai.aspx Fri, 17 Sep 2021 14:50:02 GMT Bảo lãnh chính phủ là gì? Điều kiện được cấp bảo lãnh Chính phủ là gì? https://luatminhkhue.vn/bao-lanh-chinh-phu-la-gi-dieu-kien-duoc-cap-bao-lanh-chinh-phu-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-lanh-chinh-phu-la-gi-dieu-kien-duoc-cap-bao-lanh-chinh-phu-la-gi.aspx Fri, 17 Sep 2021 14:38:38 GMT Một số vấn đề liên quan đến quản lý thuế và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán của doanh nghiệp https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-lien-quan-den-quan-ly-thue-va-luu-tru-chung-tu-so-sach-ke-toan-cua-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-lien-quan-den-quan-ly-thue-va-luu-tru-chung-tu-so-sach-ke-toan-cua-doanh-nghiep.aspx Fri, 17 Sep 2021 14:25:41 GMT Trách nhiệm tài sản trong công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên? https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-tai-san-trong-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien-va-2-thanh-vien.aspx https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-tai-san-trong-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien-va-2-thanh-vien.aspx Fri, 17 Sep 2021 14:15:29 GMT Hướng dẫn việc quản lý thuế và sổ sách kế toán doanh nghiệp tư nhân? https://luatminhkhue.vn/huong-dan-viec-quan-ly-thue-va-so-sach-ke-toan-doanh-nghiep-tu-nhan-.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-viec-quan-ly-thue-va-so-sach-ke-toan-doanh-nghiep-tu-nhan-.aspx Fri, 17 Sep 2021 14:10:13 GMT Văn bản hành chính do cơ quan nhà nước ban hành sai thể thức có bị mất hiệu lực? https://luatminhkhue.vn/van-ban-hanh-chinh-do-co-quan-nha-nuoc-ban-hanh-sai-the-thuc-co-bi-mat-hieu-luc-.aspx https://luatminhkhue.vn/van-ban-hanh-chinh-do-co-quan-nha-nuoc-ban-hanh-sai-the-thuc-co-bi-mat-hieu-luc-.aspx Fri, 17 Sep 2021 13:36:19 GMT Dao, kiếm, giáo, mác, lưỡi lê, mã tấu có phải là vũ khí không? https://luatminhkhue.vn/dao-kiem-giao-mac-luoi-le-ma-tau-co-phai-la-vu-khi-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/dao-kiem-giao-mac-luoi-le-ma-tau-co-phai-la-vu-khi-khong.aspx Fri, 17 Sep 2021 13:21:21 GMT Những cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, thu gom, phân loại, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ? https://luatminhkhue.vn/nhung-co-quan-co-tham-quyen-tiep-nhan-thu-gom-phan-loai-thanh-ly-tieu-huy-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-co-quan-co-tham-quyen-tiep-nhan-thu-gom-phan-loai-thanh-ly-tieu-huy-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro.aspx Fri, 17 Sep 2021 13:17:57 GMT Thẩm quyền xử phạt của công an xã theo quy định pháp luật ? https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-xu-phat-cua-cong-an-xa--.aspx https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-xu-phat-cua-cong-an-xa--.aspx Fri, 17 Sep 2021 13:09:25 GMT Hướng dẫn về gộp sổ bảo hiểm xã hội và tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định mới nhất https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-tra-cuu-thong-tin-gop-so-bao-hiem-xa-hoi--.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-tra-cuu-thong-tin-gop-so-bao-hiem-xa-hoi--.aspx Fri, 17 Sep 2021 13:02:43 GMT Có cần phải đăng ký thay đổi nội quy lao động không? https://luatminhkhue.vn/co-can-phai-dang-ky-thay-doi-noi-quy-lao-dong-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/co-can-phai-dang-ky-thay-doi-noi-quy-lao-dong-khong--.aspx Fri, 17 Sep 2021 12:47:31 GMT Mẫu đơn đề nghị thành lập hội (Mẫu số 4) https://luatminhkhue.vn/mau-don-de-nghi-thanh-lap-hoi-mau-so-4-.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-de-nghi-thanh-lap-hoi-mau-so-4-.aspx Fri, 17 Sep 2021 12:26:53 GMT Rút sổ đỏ bị thế chấp ra khỏi Ngân hàng như thế nào? https://luatminhkhue.vn/rut-so-do-bi-the-chap-ra-khoi-ngan-hang-.aspx https://luatminhkhue.vn/rut-so-do-bi-the-chap-ra-khoi-ngan-hang-.aspx Fri, 17 Sep 2021 12:24:24 GMT Phòng khám bán thuốc có phải chịu thuế GTGT không? https://luatminhkhue.vn/phong-kham-ban-thuoc-co-phai-chiu-thue-gtgt-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/phong-kham-ban-thuoc-co-phai-chiu-thue-gtgt-khong-.aspx Fri, 17 Sep 2021 12:20:38 GMT Người nước ngoài mất tại Việt Nam thì phải xử lý như thế nào? https://luatminhkhue.vn/nguoi-nuoc-ngoai-mat-tai-viet-nam-thi-phai-xu-ly-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-nuoc-ngoai-mat-tai-viet-nam-thi-phai-xu-ly-nhu-the-nao--.aspx Fri, 17 Sep 2021 12:04:07 GMT Kỹ năng của luật sư trong việc hỗ trợ khách hàng khởi kiện tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo https://luatminhkhue.vn/ky-nang-cua-luat-su-trong-viec-ho-tro-khach-hang-khoi-kien-tranh-chap-lao-dong-ve-boi-thuong-chi-phi-dao-tao.aspx https://luatminhkhue.vn/ky-nang-cua-luat-su-trong-viec-ho-tro-khach-hang-khoi-kien-tranh-chap-lao-dong-ve-boi-thuong-chi-phi-dao-tao.aspx Fri, 17 Sep 2021 11:56:40 GMT Thay đổi hình thức đặc tính kết cấu xe bị xử phạt như nào? https://luatminhkhue.vn/thay-doi-hinh-thuc-dac-tinh-ket-cau-xe-.aspx https://luatminhkhue.vn/thay-doi-hinh-thuc-dac-tinh-ket-cau-xe-.aspx Fri, 17 Sep 2021 11:53:34 GMT Hướng dẫn xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính https://luatminhkhue.vn/huong-dan-xac-dinh-tham-quyen-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh--.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-xac-dinh-tham-quyen-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh--.aspx Fri, 17 Sep 2021 11:45:55 GMT Khai và nộp lệ phí trước bạ tàu, thuyền theo quy định của pháp luật https://luatminhkhue.vn/khai-va-nop-le-phi-truoc-ba-tau-thuyen-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-va-nop-le-phi-truoc-ba-tau-thuyen-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx Fri, 17 Sep 2021 10:52:21 GMT Có được sử dụng văn phòng ảo khi thành lập doanh nghiệp tư nhân không? https://luatminhkhue.vn/co-duoc-su-dung-van-phong-ao-khi-thanh-lap-doanh-nghiep-tu-nhan-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/co-duoc-su-dung-van-phong-ao-khi-thanh-lap-doanh-nghiep-tu-nhan-khong-.aspx Fri, 17 Sep 2021 10:48:55 GMT Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài https://luatminhkhue.vn/danh-muc-nganh-nghe-han-che-tiep-can-thi-truong-doi-voi-nha-dau-tu-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/danh-muc-nganh-nghe-han-che-tiep-can-thi-truong-doi-voi-nha-dau-tu-nuoc-ngoai.aspx Fri, 17 Sep 2021 10:45:33 GMT Tổng quan chung về pháp luật cạnh tranh và chính sách cạnh tranh https://luatminhkhue.vn/tong-quan-chung-ve-phap-luat-canh-tranh-va-chinh-sach-canh-tranh.aspx https://luatminhkhue.vn/tong-quan-chung-ve-phap-luat-canh-tranh-va-chinh-sach-canh-tranh.aspx Fri, 17 Sep 2021 10:43:08 GMT Hướng dẫn trích khấu hao tài sản theo thời gian https://luatminhkhue.vn/huong-dan-trich-khau-hao-tai-san-theo-thoi-gian-.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-trich-khau-hao-tai-san-theo-thoi-gian-.aspx Fri, 17 Sep 2021 10:33:47 GMT Trình tự, thủ tục xin phép thành lập Câu lạc bộ Poker https://luatminhkhue.vn/trinh-tu--thu-tuc-xin-phep-thanh-lap-cau-lac-bo-poker.aspx https://luatminhkhue.vn/trinh-tu--thu-tuc-xin-phep-thanh-lap-cau-lac-bo-poker.aspx Fri, 17 Sep 2021 10:21:52 GMT Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam https://luatminhkhue.vn/xay-dung-va-hoan-thien-nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/xay-dung-va-hoan-thien-nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam.aspx Fri, 17 Sep 2021 10:19:26 GMT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-doi-voi-du-an-khong-thuoc-dien-chap-thuan-chu-truong-dau-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-doi-voi-du-an-khong-thuoc-dien-chap-thuan-chu-truong-dau-tu.aspx Fri, 17 Sep 2021 10:17:10 GMT Thế nào là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ? https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro.aspx https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro.aspx Fri, 17 Sep 2021 10:08:11 GMT Công ty TNHH mở thêm cửa hàng thì phải làm thủ tục gì ? https://luatminhkhue.vn/cong-ty-tnhh-mo-them-cua-hang-thi-phai-lam-thu-tuc-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-ty-tnhh-mo-them-cua-hang-thi-phai-lam-thu-tuc-gi--.aspx Fri, 17 Sep 2021 10:02:36 GMT Danh mục dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay ? https://luatminhkhue.vn/danh-muc-dich-vu-hang-khong-tai-cang-hang-khong--san-bay-.aspx https://luatminhkhue.vn/danh-muc-dich-vu-hang-khong-tai-cang-hang-khong--san-bay-.aspx Fri, 17 Sep 2021 09:52:42 GMT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-doi-voi-du-an-dau-tu-thuoc-dien-chap-thuan-chu-truong-dau-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-doi-voi-du-an-dau-tu-thuoc-dien-chap-thuan-chu-truong-dau-tu.aspx Fri, 17 Sep 2021 09:50:45 GMT Có được đi vào làn đường bên trong sát lề bên phải không ? Lỗi đi sai làn đường https://luatminhkhue.vn/co-duoc-di-vao-lan-duong-ben-trong-sat-le-ben-phai-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/co-duoc-di-vao-lan-duong-ben-trong-sat-le-ben-phai-khong-.aspx Fri, 17 Sep 2021 09:46:14 GMT Mẫu giấy báo gọi cán bộ, công chức trở lại làm việc và những vấn đề liên quan đến xử lý kỷ luật cán bộ, công chức https://luatminhkhue.vn/mau-giay-bao-goi-can-bo--cong-chuc-tro-lai-lam-viec.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-giay-bao-goi-can-bo--cong-chuc-tro-lai-lam-viec.aspx Fri, 17 Sep 2021 09:45:49 GMT Xin hỏi về quy chế quản lý nội bộ của công ty TNHH MTV có chủ tịch công ty https://luatminhkhue.vn/xin-hoi-ve-quy-che-quan-ly-noi-bo-cua-cong-ty-tnhh-mtv-co-chu-tich-cong-ty.aspx https://luatminhkhue.vn/xin-hoi-ve-quy-che-quan-ly-noi-bo-cua-cong-ty-tnhh-mtv-co-chu-tich-cong-ty.aspx Fri, 17 Sep 2021 09:39:48 GMT Tư vấn về tranh chấp đất đai theo luật đất đai ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-tranh-chap-dat-dai-theo-luat-dat-dai-.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-tranh-chap-dat-dai-theo-luat-dat-dai-.aspx Fri, 17 Sep 2021 09:36:21 GMT Kinh phí hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất https://luatminhkhue.vn/kinh-phi-hoat-dong-cua-trung-tam-phat-trien-quy-dat.aspx https://luatminhkhue.vn/kinh-phi-hoat-dong-cua-trung-tam-phat-trien-quy-dat.aspx Fri, 17 Sep 2021 09:35:57 GMT Khi nào hợp đồng cần bổ sung thêm phụ lục? https://luatminhkhue.vn/khi-nao-hop-dong-can-bo-sung-them-phu-luc-.aspx https://luatminhkhue.vn/khi-nao-hop-dong-can-bo-sung-them-phu-luc-.aspx Fri, 17 Sep 2021 09:28:54 GMT Căn cứ pháp luật để ký kết hợp đồng xây dựng ? https://luatminhkhue.vn/can-cu-phap-luat-de-ky-ket-hop-dong-xay-dung-.aspx https://luatminhkhue.vn/can-cu-phap-luat-de-ky-ket-hop-dong-xay-dung-.aspx Fri, 17 Sep 2021 09:28:08 GMT Mức xử phạt hành chính đối với lỗi vi phạm chở quá tải trọng cho phép ? https://luatminhkhue.vn/muc-xu-phat-hanh-chinh-doi-voi-loi-vi-pham-cho-qua-tai-trong-cho-phep-.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-xu-phat-hanh-chinh-doi-voi-loi-vi-pham-cho-qua-tai-trong-cho-phep-.aspx Fri, 17 Sep 2021 09:25:17 GMT Quan điểm của sinh viên về sống chung trước hôn nhân và sống chung như vợ chồng https://luatminhkhue.vn/quan-diem-cua-sinh-vien-ve-song-chung-truoc-hon-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-diem-cua-sinh-vien-ve-song-chung-truoc-hon-nhan.aspx Fri, 17 Sep 2021 09:25:01 GMT Tàng trữ kiếm sẽ bị xử phạt như thế nào? https://luatminhkhue.vn/tang-tru-kiem-bi-xu-phat-nhu-the-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/tang-tru-kiem-bi-xu-phat-nhu-the-nao-.aspx Fri, 17 Sep 2021 09:24:27 GMT Thế chấp sổ đỏ vay tiền ngân hàng nhưng không có khả năng trả nợ ? https://luatminhkhue.vn/the-chap-so-do-vay-tien-ngan-hang-nhung-khong-co-kha-nang-tra-no--.aspx https://luatminhkhue.vn/the-chap-so-do-vay-tien-ngan-hang-nhung-khong-co-kha-nang-tra-no--.aspx Fri, 17 Sep 2021 09:22:21 GMT Không có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có đăng ký kết hôn được không ? Điều kiện kết hôn là gì ? https://luatminhkhue.vn/khong-co-giay-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan-co-dang-ky-ket-hon-duoc-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/khong-co-giay-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan-co-dang-ky-ket-hon-duoc-khong-.aspx Fri, 17 Sep 2021 09:19:14 GMT Nghỉ để kết hôn trong thời gian thử việc ? Xin nghỉ việc trong thời gian thử việc https://luatminhkhue.vn/nghi-de-ket-hon-trong-thoi-gian-thu-viec-.aspx https://luatminhkhue.vn/nghi-de-ket-hon-trong-thoi-gian-thu-viec-.aspx Fri, 17 Sep 2021 09:17:28 GMT Mua nhà và đất nhưng trong sổ đỏ không ghi có nhà ? Thủ tục sang tên nhà đất ? https://luatminhkhue.vn/mua-nha-va-dat-nhung-trong-so-do-khong-ghi-co-nha-.aspx https://luatminhkhue.vn/mua-nha-va-dat-nhung-trong-so-do-khong-ghi-co-nha-.aspx Fri, 17 Sep 2021 09:13:11 GMT Các lỗi thường gặp trong giao kết, thực hiện hợp đồng lao động https://luatminhkhue.vn/cac-loi-thuong-gap-trong-giao-ket-thuc-hien-hop-dong-lao-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-loi-thuong-gap-trong-giao-ket-thuc-hien-hop-dong-lao-dong.aspx Fri, 17 Sep 2021 09:12:12 GMT Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là gì? https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-la-gi.aspx Fri, 17 Sep 2021 09:05:53 GMT Các lỗi thường gặp trong quá trình thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong đấu thầu https://luatminhkhue.vn/cac-loi-thuong-gap-trong-qua-trinh-thuong-thao-ky-ket-va-thuc-hien-hop-dong-trong-dau-thau.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-loi-thuong-gap-trong-qua-trinh-thuong-thao-ky-ket-va-thuc-hien-hop-dong-trong-dau-thau.aspx Fri, 17 Sep 2021 08:54:05 GMT Các lỗi thường gặp trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng tín dụng https://luatminhkhue.vn/cac-loi-thuong-gap-trong-qua-trinh-giao-ket-va-thuc-hien-hop-dong-tin-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-loi-thuong-gap-trong-qua-trinh-giao-ket-va-thuc-hien-hop-dong-tin-dung.aspx Fri, 17 Sep 2021 08:41:17 GMT Đối tượng được hưởng lương hưu được quy định như thế nào? https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-duoc-huong-luong-huu-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-duoc-huong-luong-huu-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao--.aspx Fri, 17 Sep 2021 08:39:25 GMT Một số lỗi thường gặp đối với hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư https://luatminhkhue.vn/mot-so-loi-thuong-gap-doi-voi-hop-dong-trong-linh-vuc-dau-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-loi-thuong-gap-doi-voi-hop-dong-trong-linh-vuc-dau-tu.aspx Fri, 17 Sep 2021 08:29:47 GMT Đơn giá thuê đất trả tiền một lần như thế nào? https://luatminhkhue.vn/don-gia-thue-dat-tra-tien-mot-lan-nhu-the-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/don-gia-thue-dat-tra-tien-mot-lan-nhu-the-nao-.aspx Fri, 17 Sep 2021 08:19:07 GMT Hợp đồng gửi hàng vào kho bãi quy định như thế nào? https://luatminhkhue.vn/hop-dong-gui-hang-vao-kho-bai.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-gui-hang-vao-kho-bai.aspx Fri, 17 Sep 2021 08:07:36 GMT Công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật https://luatminhkhue.vn/cong-trinh-phai-lap-bao-cao-kinh-te---ky-thuat.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-trinh-phai-lap-bao-cao-kinh-te---ky-thuat.aspx Fri, 17 Sep 2021 07:56:05 GMT Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định của phương tiện thủy nội địa? https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-hanh-khach-tuyen-co-dinh-cua-phuong-tien-thuy-noi-dia.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-hanh-khach-tuyen-co-dinh-cua-phuong-tien-thuy-noi-dia.aspx Fri, 17 Sep 2021 07:45:48 GMT Các khoản phí, lệ phí phải nộp khi chuyển nhượng đất, làm giấy chứng nhận sử dụng đất và vấn đề pháp lý liên quan ? https://luatminhkhue.vn/cac-khoan-phi--le-phi-phai-nop-khi-chuyen-nhuong-dat--lam-giay-chung-nhan-su-dung-dat-va-van-de-phap-ly-lien-quan--.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-khoan-phi--le-phi-phai-nop-khi-chuyen-nhuong-dat--lam-giay-chung-nhan-su-dung-dat-va-van-de-phap-ly-lien-quan--.aspx Fri, 17 Sep 2021 07:43:26 GMT Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là gì? Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư ra nước ngoài https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-la-gi-thu-tuc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-quyet-dinh-dau-tu-ra-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-la-gi-thu-tuc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-quyet-dinh-dau-tu-ra-nuoc-ngoai.aspx Fri, 17 Sep 2021 07:33:30 GMT Mở cửa hàng photocopy , in ấn thì chịu thuế suất như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/mo-cua-hang-photocopy---in-an-thi--chiu-thue-suat-nhu-the-nao---.aspx https://luatminhkhue.vn/mo-cua-hang-photocopy---in-an-thi--chiu-thue-suat-nhu-the-nao---.aspx Fri, 17 Sep 2021 07:31:54 GMT Tư vấn về việc mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-viec-mo-cua-hang-kinh-doanh-vat-lieu-xay-dung-.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-viec-mo-cua-hang-kinh-doanh-vat-lieu-xay-dung-.aspx Fri, 17 Sep 2021 07:24:50 GMT Ủy quyền nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân? https://luatminhkhue.vn/nop-to-khai-qtt-tncn-02-qtt-tncn.aspx https://luatminhkhue.vn/nop-to-khai-qtt-tncn-02-qtt-tncn.aspx Fri, 17 Sep 2021 07:23:38 GMT Những lỗi thường gặp khi đàm phán, giao kết hợp đồng thương mại quốc tế https://luatminhkhue.vn/nhung-loi-thuong-gap-khi-dam-phan-giao-ket-hop-dong-thuong-mai-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-loi-thuong-gap-khi-dam-phan-giao-ket-hop-dong-thuong-mai-quoc-te.aspx Fri, 17 Sep 2021 07:18:33 GMT Một số lỗi thường gặp trong quá trình tham gia, đàm phán, ký kết hợp đồng https://luatminhkhue.vn/mot-so-loi-thuong-gap-trong-qua-trinh-tham-gia--dam-phan--ky-ket-hop-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-loi-thuong-gap-trong-qua-trinh-tham-gia--dam-phan--ky-ket-hop-dong.aspx Fri, 17 Sep 2021 06:54:12 GMT Thao túng giá chứng khoán phái sinh kiếm lợi trên thị trường cơ sở https://luatminhkhue.vn/thao-tung-gia-chung-khoan-phai-sinh-kiem-loi-tren-thi-truong-co-so.aspx https://luatminhkhue.vn/thao-tung-gia-chung-khoan-phai-sinh-kiem-loi-tren-thi-truong-co-so.aspx Fri, 17 Sep 2021 06:50:07 GMT Tình huống liên quan đến tranh chấp lao động https://luatminhkhue.vn/tinh-huong-lien-quan-den-tranh-chap-lao-dong-.aspx https://luatminhkhue.vn/tinh-huong-lien-quan-den-tranh-chap-lao-dong-.aspx Fri, 17 Sep 2021 06:43:32 GMT Đảng viên bị kiện về vay nợ bị xử lý như thế nào theo điều lệ Đảng? https://luatminhkhue.vn/dảng-vien-bi-kien-ve-vay-no-bi-xu-ly-nhu-the-nao-theo-dieu-le-dang-.aspx https://luatminhkhue.vn/dảng-vien-bi-kien-ve-vay-no-bi-xu-ly-nhu-the-nao-theo-dieu-le-dang-.aspx Fri, 17 Sep 2021 06:12:24 GMT Ưu đãi đầu tư là gì ? Quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư https://luatminhkhue.vn/uu-dai-dau-tu-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-uu-dai-dau-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/uu-dai-dau-tu-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-uu-dai-dau-tu.aspx Fri, 17 Sep 2021 05:55:05 GMT Có giấy hẹn làm sổ hồng thì đã chắc chắn có sổ hồng không? https://luatminhkhue.vn/co-giay-hen-lam-so-hong-thi-da-chac-chan-co-so-hong-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/co-giay-hen-lam-so-hong-thi-da-chac-chan-co-so-hong-khong-.aspx Fri, 17 Sep 2021 05:50:30 GMT Đổi chứng minh thư có phải đổi mã số thuế cá nhân ? https://luatminhkhue.vn/doi-chung-minh-thu-co-phai-doi-ma-so-thue-ca-nhan--.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-chung-minh-thu-co-phai-doi-ma-so-thue-ca-nhan--.aspx Fri, 17 Sep 2021 05:48:32 GMT Xác định giá đất trong thị trường bất động sản https://luatminhkhue.vn/xac-dinh-gia-dat-trong-thi-truong-bat-dong-san.aspx https://luatminhkhue.vn/xac-dinh-gia-dat-trong-thi-truong-bat-dong-san.aspx Fri, 17 Sep 2021 05:38:13 GMT Những lưu ý khi xác lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất https://luatminhkhue.vn/nhung-luu-y-khi-xac-lap-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-luu-y-khi-xac-lap-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat.aspx Fri, 17 Sep 2021 05:33:50 GMT Tư vấn giải quyết tranh chấp về đăng ký bản quyền tác giả điển hình https://luatminhkhue.vn/tu-van-giai-quyet-tranh-chap-ve-dang-ky-ban-quyen-tac-gia-dien-hinh.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-giai-quyet-tranh-chap-ve-dang-ky-ban-quyen-tac-gia-dien-hinh.aspx Fri, 17 Sep 2021 05:33:14 GMT Quite có nghĩa là gì? Cách sử dụng fairly trong tiếng Anh https://luatminhkhue.vn/quite-co-nghia-la-gi-.aspx https://luatminhkhue.vn/quite-co-nghia-la-gi-.aspx Fri, 17 Sep 2021 05:09:43 GMT Giao xe không đúng số khung, số máy trong giấy đăng ký xe https://luatminhkhue.vn/giao-xe-khong-dung-so-khung--so-may-trong-giay-dang-ky-xe.aspx https://luatminhkhue.vn/giao-xe-khong-dung-so-khung--so-may-trong-giay-dang-ky-xe.aspx Fri, 17 Sep 2021 04:51:18 GMT Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo quy định năm 2021 https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-ve-dich-vu-bao-ve-nam-2018.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-ve-dich-vu-bao-ve-nam-2018.aspx Fri, 17 Sep 2021 04:48:47 GMT Hợp đồng mua bán căn hộ condotel những điều cần lưu ý https://luatminhkhue.vn/hop-dong-mua-ban-can-ho-condotel-nhung-dieu-can-luu-y.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-mua-ban-can-ho-condotel-nhung-dieu-can-luu-y.aspx Fri, 17 Sep 2021 04:45:32 GMT Điều kiện để mở trung tâm bồi dưỡng văn hóa và cho thuê phòng dạy học? https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-mo-trung-tam-boi-duong-van-hoa-va-cho-thue-phong-day-hoc-.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-mo-trung-tam-boi-duong-van-hoa-va-cho-thue-phong-day-hoc-.aspx Fri, 17 Sep 2021 04:29:57 GMT Giám sát dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì? https://luatminhkhue.vn/giam-sat-du-an-dau-tu-su-dung-von-nha-nuoc-ngoai-dau-tu-cong-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/giam-sat-du-an-dau-tu-su-dung-von-nha-nuoc-ngoai-dau-tu-cong-la-gi.aspx Fri, 17 Sep 2021 04:21:50 GMT Các vấn đề đặt ra khi áp dụng pháp luật về nhà ở tại Việt Nam https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-dat-ra-khi-ap-dung-phap-luat-ve-nha-o-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-dat-ra-khi-ap-dung-phap-luat-ve-nha-o-tai-viet-nam.aspx Fri, 17 Sep 2021 04:18:47 GMT Tư vấn hành vi lạm dụng vị trí độc quyền dưới góc độ Luật cạnh tranh https://luatminhkhue.vn/tu-van-hanh-vi-lam-dung-vi-tri-doc-quyen-duoi-goc-do-luat-canh-tranh.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-hanh-vi-lam-dung-vi-tri-doc-quyen-duoi-goc-do-luat-canh-tranh.aspx Fri, 17 Sep 2021 04:12:26 GMT Hoạt động của sàn giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-cua-san-giao-dich-bat-dong-san-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-cua-san-giao-dich-bat-dong-san-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-nay.aspx Fri, 17 Sep 2021 04:12:21 GMT Giám sát dự án đầu tư công là gì? Nội dung giám sát dự án đầu tư công gồm những gì? https://luatminhkhue.vn/giam-sat-du-an-dau-tu-cong-la-gi-noi-dung-giam-sat-du-an-dau-tu-cong-gom-nhung-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/giam-sat-du-an-dau-tu-cong-la-gi-noi-dung-giam-sat-du-an-dau-tu-cong-gom-nhung-gi.aspx Fri, 17 Sep 2021 03:56:26 GMT Giải quyết vấn đề Huyện cấp sai đối tượng quyền sử dụng đất ? https://luatminhkhue.vn/giai-quyet-van-de-huyen-cap-sai-doi-tuong-quyen-su-dung-dat--.aspx https://luatminhkhue.vn/giai-quyet-van-de-huyen-cap-sai-doi-tuong-quyen-su-dung-dat--.aspx Fri, 17 Sep 2021 03:50:48 GMT Thủ tục cấp phép chế tạo, mua, bán vũ khí thô sơ/vũ khí thể thao? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-phep-che-tao-mua-ban-vu-khi-tho-so-vu-khi-the-thao-.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-phep-che-tao-mua-ban-vu-khi-tho-so-vu-khi-the-thao-.aspx Fri, 17 Sep 2021 03:48:33 GMT Quyền của cá nhân đối với hình ảnh, sử dụng hình ảnh của người khác có phải xin phép? https://luatminhkhue.vn/quyen-cua-ca-nhan-doi-voi-hinh-anh-su-dung-hinh-anh-cua-nguoi-khac-co-phai-xin-phep.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-cua-ca-nhan-doi-voi-hinh-anh-su-dung-hinh-anh-cua-nguoi-khac-co-phai-xin-phep.aspx Fri, 17 Sep 2021 03:44:41 GMT Xin Luật sư tư vấn giúp việc mượn bằng đại học mở trung tâm ngoại ngữ https://luatminhkhue.vn/xin-luat-su-tu-van-giup-viec-muon-bang-dai-hoc-mo-trung-tam-ngoai-ngu.aspx https://luatminhkhue.vn/xin-luat-su-tu-van-giup-viec-muon-bang-dai-hoc-mo-trung-tam-ngoai-ngu.aspx Fri, 17 Sep 2021 03:39:51 GMT Quyền xác định, xác định lại dân tộc theo quy định của pháp luật https://luatminhkhue.vn/quyen-xac-dinh-xac-dinh-lai-dan-toc-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-xac-dinh-xac-dinh-lai-dan-toc-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx Fri, 17 Sep 2021 03:25:20 GMT Kỹ năng của Luật sư khi tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp về thừa kế tại Tòa án nhân dân https://luatminhkhue.vn/ky-nang-cua-luat-su-khi-tu-van-va-tham-gia-giai-quyet-tranh-chap-ve-thua-ke-tai-toa-an-nhan-dan.aspx https://luatminhkhue.vn/ky-nang-cua-luat-su-khi-tu-van-va-tham-gia-giai-quyet-tranh-chap-ve-thua-ke-tai-toa-an-nhan-dan.aspx Fri, 17 Sep 2021 03:19:07 GMT Giấy đăng ký tạm trú cho học sinh (KT3) thực hiện như thế nào ? Mức lệ phí phải nộp ? https://luatminhkhue.vn/giay-dang-ky-tam-tru-cho-hoc-sinh--kt3--thuc-hien-nhu-the-nao---muc-le-phi-phai-nop--.aspx https://luatminhkhue.vn/giay-dang-ky-tam-tru-cho-hoc-sinh--kt3--thuc-hien-nhu-the-nao---muc-le-phi-phai-nop--.aspx Fri, 17 Sep 2021 03:16:34 GMT Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại và quy định pháp luật hiện hành về bồi thường thiệt hại https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-thoa-thuan-boi-thuong-thiet-hai---huong-dan-soan-thao-bien-ban-thoa-thuan-boi-thuong-thiet-hai--.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-thoa-thuan-boi-thuong-thiet-hai---huong-dan-soan-thao-bien-ban-thoa-thuan-boi-thuong-thiet-hai--.aspx Fri, 17 Sep 2021 03:14:40 GMT Bằng trung cấp Dược có được mở quầy thuốc hay không? https://luatminhkhue.vn/bang-trung-cap-duoc-co-duoc-mo-quay-thuoc-hay-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/bang-trung-cap-duoc-co-duoc-mo-quay-thuoc-hay-khong-.aspx Fri, 17 Sep 2021 03:02:38 GMT Giám sát đầu tư của cộng đồng là gì? Trình tự, thủ tục giám sát đầu tư của cộng đồng https://luatminhkhue.vn/giam-sat-dau-tu-cua-cong-dong-la-gi-trinh-tu-thu-tuc-giam-sat-dau-tu-cua-cong-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/giam-sat-dau-tu-cua-cong-dong-la-gi-trinh-tu-thu-tuc-giam-sat-dau-tu-cua-cong-dong.aspx Fri, 17 Sep 2021 03:00:42 GMT Quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-han-muc-cong-nhan-quyen-su-dung-dat-nong-nghiep--.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-han-muc-cong-nhan-quyen-su-dung-dat-nong-nghiep--.aspx Fri, 17 Sep 2021 02:58:46 GMT Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất sản việt nam https://luatminhkhue.vn/quy-che-hoat-dong-cua-san-giao-dich-bat-san-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-che-hoat-dong-cua-san-giao-dich-bat-san-viet-nam.aspx Fri, 17 Sep 2021 02:56:17 GMT Trường hợp nào được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu? Định mức miễn thuế với quà biếu, tặng https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-duoc-mien-thue-xuat--nhap-khau---dinh-muc-mien-thue-voi-qua-bieu--tang-bao-nhieu--.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-duoc-mien-thue-xuat--nhap-khau---dinh-muc-mien-thue-voi-qua-bieu--tang-bao-nhieu--.aspx Fri, 17 Sep 2021 02:50:02 GMT Tư vấn thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp https://luatminhkhue.vn/tu-van-thanh-lap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-thanh-lap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep.aspx Fri, 17 Sep 2021 02:47:41 GMT Vận đơn hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và vận đơn vận tải đa phương thức. Sự khác nhau giữa hai vận đơn trên. https://luatminhkhue.vn/van-don-hop-dong-van-chuyen-hang-hoa-bang-duong-bien-va-van-don-van-tai-da-phuong-thuc-su-khac-nhau-giua-hai-van-don-tren.aspx https://luatminhkhue.vn/van-don-hop-dong-van-chuyen-hang-hoa-bang-duong-bien-va-van-don-van-tai-da-phuong-thuc-su-khac-nhau-giua-hai-van-don-tren.aspx Fri, 17 Sep 2021 02:44:41 GMT Một người có thể mua 2 bảo hiểm y tế không? https://luatminhkhue.vn/mot-nguoi-co-the-mua-2-bao-hiem-y-te-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-nguoi-co-the-mua-2-bao-hiem-y-te-khong-.aspx Fri, 17 Sep 2021 02:38:24 GMT Hợp đồng tặng cho quyển sử dụng đất vô hiệu trong trường hợp nào? https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-hop-dong-tang-cho-quyen-su-dung-dat-vo-hieu.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-hop-dong-tang-cho-quyen-su-dung-dat-vo-hieu.aspx Fri, 17 Sep 2021 02:35:40 GMT Trình tự, thủ tục cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi cho các ngân hàng chính sách https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-cap-bu-lai-suat-tin-dung-uu-dai-cho-cac-ngan-hang-chinh-sach.aspx https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-cap-bu-lai-suat-tin-dung-uu-dai-cho-cac-ngan-hang-chinh-sach.aspx Fri, 17 Sep 2021 02:32:16 GMT Chức năng của ngân hàng phát triển Việt Nam là gì? Quy định pháp luật về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng phát triển Việt Nam https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-cua-ngan-hang-phat-trien-viet-nam-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-phan-loai-tai-san-co-va-cam-ket-ngoai-bang-cua-ngan-hang-phat-trien-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-cua-ngan-hang-phat-trien-viet-nam-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-phan-loai-tai-san-co-va-cam-ket-ngoai-bang-cua-ngan-hang-phat-trien-viet-nam.aspx Fri, 17 Sep 2021 02:31:08 GMT Để trở thành giám đốc trung tâm ngoại ngữ thì cần những điều kiện gì ? https://luatminhkhue.vn/de-tro-thanh-giam-doc-trung-tam-ngoai-ngu-thi-can-nhung-dieu-kien-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/de-tro-thanh-giam-doc-trung-tam-ngoai-ngu-thi-can-nhung-dieu-kien-gi--.aspx Fri, 17 Sep 2021 02:25:58 GMT Thông báo về người nộp thuế chuyển địa điểm (Mẫu 09) và những vấn đề liên quan https://luatminhkhue.vn/thong-bao-ve-nguoi-nop-thue-chuyen-dia-diem---mau-09.aspx https://luatminhkhue.vn/thong-bao-ve-nguoi-nop-thue-chuyen-dia-diem---mau-09.aspx Fri, 17 Sep 2021 02:25:33 GMT Pháp luật về hoạt động mua bán nhà ở tại Việt Nam hiện nay https://luatminhkhue.vn/phap-luat-ve-hoat-dong-mua-ban-nha-o-tai-viet-nam-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-ve-hoat-dong-mua-ban-nha-o-tai-viet-nam-hien-nay.aspx Fri, 17 Sep 2021 02:22:21 GMT Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban trong công ty https://luatminhkhue.vn/du-thao-quy-donh-chuc-nang-nhiem-vu-cac-phong-truc-thuoc-cong-ty-cp-dau-tu-tuvan-va-xd-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/du-thao-quy-donh-chuc-nang-nhiem-vu-cac-phong-truc-thuoc-cong-ty-cp-dau-tu-tuvan-va-xd-viet-nam.aspx Fri, 17 Sep 2021 02:18:34 GMT Thời hạn cấp bằng Trung học cơ sở là bao nhiêu? https://luatminhkhue.vn/thoi-han-cap-bang-thcs.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-han-cap-bang-thcs.aspx Fri, 17 Sep 2021 02:07:04 GMT Quan hệ pháp luật về tranh chấp thừa kế. https://luatminhkhue.vn/quan-he-phap-luat-ve-tranh-chap-thua-ke.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-he-phap-luat-ve-tranh-chap-thua-ke.aspx Fri, 17 Sep 2021 01:57:08 GMT Thủ tục làm thẻ căn cước công dân mới nhất https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-lam-the-can-cuoc-cong-dan-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-lam-the-can-cuoc-cong-dan-moi-nhat.aspx Fri, 17 Sep 2021 01:54:23 GMT Trích lập quỹ từ nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như thế nào? https://luatminhkhue.vn/trich-lap-quy-tu-nguon-thu-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/trich-lap-quy-tu-nguon-thu-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx Fri, 17 Sep 2021 01:52:48 GMT Quy trình và điều kiện mở phòng khám tư nhân https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-va-dieu-kien-mo-phong-kham-tu-thuc-.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-va-dieu-kien-mo-phong-kham-tu-thuc-.aspx Fri, 17 Sep 2021 01:42:13 GMT Hệ số lương của nhân viên văn thư trường học trình độ trung cấp được tính như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/he-so-luong-cua-nhan-vien-van-thu-truong-hoc-trinh-do-trung-cap-duoc-tinh-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/he-so-luong-cua-nhan-vien-van-thu-truong-hoc-trinh-do-trung-cap-duoc-tinh-nhu-the-nao--.aspx Thu, 16 Sep 2021 23:53:13 GMT Các loại thức ăn chăn nuôi nào thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ? https://luatminhkhue.vn/cac-loai-thuc-an-chan-nuoi-nao-thuoc-doi-tuong-khong-chiu-thue-gtgt-.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-loai-thuc-an-chan-nuoi-nao-thuoc-doi-tuong-khong-chiu-thue-gtgt-.aspx Thu, 16 Sep 2021 23:20:36 GMT Vi phạm hành chính là gì ? Cho ví dụ về vi phạm hành chính ? https://luatminhkhue.vn/vi-pham-hanh-chinh-va-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/vi-pham-hanh-chinh-va-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.aspx Thu, 16 Sep 2021 18:17:45 GMT Áp dụng pháp luật là gì ? Khái niệm áp dụng pháp luật ? https://luatminhkhue.vn/ap-dung-phap-luat-la-gi---khai-niem-ap-dung-phap-luat--.aspx https://luatminhkhue.vn/ap-dung-phap-luat-la-gi---khai-niem-ap-dung-phap-luat--.aspx Thu, 16 Sep 2021 18:12:22 GMT Quy định mới nhất năm 2021 về điều kiện kết nạp Đảng viên ? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-nhat-ve-dieu-kien-ket-nap-dang-vien-.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-nhat-ve-dieu-kien-ket-nap-dang-vien-.aspx Thu, 16 Sep 2021 18:07:48 GMT Giá trị thời hạn của văn bản công chứng, chứng thực là bao lâu ? https://luatminhkhue.vn/gia-tri-thoi-han-cua-van-ban-cong-chung--chung-thuc-la-bao-lau--.aspx https://luatminhkhue.vn/gia-tri-thoi-han-cua-van-ban-cong-chung--chung-thuc-la-bao-lau--.aspx Thu, 16 Sep 2021 18:03:41 GMT Dân tộc là gì ? Các khái niệm về dân tộc ? https://luatminhkhue.vn/dan-toc-la-gi---khai-niem-ve-dan-toc.aspx https://luatminhkhue.vn/dan-toc-la-gi---khai-niem-ve-dan-toc.aspx Thu, 16 Sep 2021 18:00:04 GMT Chức vụ và chức danh được quy định như thế nào ? Tiêu chuẩn một số chức danh cụ thể https://luatminhkhue.vn/chuc-vu-chinh-quyen--doan-the.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-vu-chinh-quyen--doan-the.aspx Thu, 16 Sep 2021 17:56:56 GMT Cơ quan hành chính nhà nước là gì ? Phân loại cơ quan hành chính nhà nước ? https://luatminhkhue.vn/co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-la-gi---khai-niem-ve-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-la-gi---khai-niem-ve-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc.aspx Thu, 16 Sep 2021 17:53:09 GMT Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành mới nhất 2021 https://luatminhkhue.vn/mau-mot-so-cong-van-thong-dung-hien-hanh---cach-huong-dan-viet-cong-van.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-mot-so-cong-van-thong-dung-hien-hanh---cach-huong-dan-viet-cong-van.aspx Thu, 16 Sep 2021 17:51:42 GMT Thủ tục xin cấp giấy phép sửa nhà ở năm 2021 như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xin-cap-giay-phep-sua-nha-o-nam-2019-nhu-the-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xin-cap-giay-phep-sua-nha-o-nam-2019-nhu-the-nao-.aspx Thu, 16 Sep 2021 17:45:21 GMT Một số mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp do ảnh hưởng của dịch covid https://luatminhkhue.vn/mau-don-de-nghi-mau-d01-ts-.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-de-nghi-mau-d01-ts-.aspx Thu, 16 Sep 2021 16:43:18 GMT Đăng ký tạm trú cho những người đang thuê nhà trọ của gia đình phải làm thủ tục như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/dang-ky-tam-tru-cho-nhung-nguoi-dang-thue-nha-tro-cua-gia-dinh-phai-lam-thu-tuc-nhu-the-nao----.aspx https://luatminhkhue.vn/dang-ky-tam-tru-cho-nhung-nguoi-dang-thue-nha-tro-cua-gia-dinh-phai-lam-thu-tuc-nhu-the-nao----.aspx Thu, 16 Sep 2021 16:23:43 GMT Xin xác nhận sơ yếu lý lịch ở đâu và như thế nào? https://luatminhkhue.vn/xin-xac-nhan-so-yeu-ly-lich-o-dau-.aspx https://luatminhkhue.vn/xin-xac-nhan-so-yeu-ly-lich-o-dau-.aspx Thu, 16 Sep 2021 16:17:40 GMT Thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là bao lâu ? https://luatminhkhue.vn/thoi-gian-giai-quyet-khieu-nai--to-cao--kien-nghi--phan-anh-la-bao-lau--.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-gian-giai-quyet-khieu-nai--to-cao--kien-nghi--phan-anh-la-bao-lau--.aspx Thu, 16 Sep 2021 16:12:47 GMT Nguyên tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa của Luật Hình sự Việt Nam https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-nhan-dao-xa-hoi-chu-nghia-cua-luat-hinh-su-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-nhan-dao-xa-hoi-chu-nghia-cua-luat-hinh-su-viet-nam.aspx Thu, 16 Sep 2021 16:10:59 GMT Bản chất giai cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh https://luatminhkhue.vn/ban-chat-giai-cap-cua-dang-cong-san-viet-nam-theo-tu-tuong-ho-chi-minh.aspx https://luatminhkhue.vn/ban-chat-giai-cap-cua-dang-cong-san-viet-nam-theo-tu-tuong-ho-chi-minh.aspx Thu, 16 Sep 2021 16:06:38 GMT Chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề kinh doanh than ? https://luatminhkhue.vn/chung-chi-hanh-nghe-doi-voi-nganh-nghe-kinh-doanh-than-.aspx https://luatminhkhue.vn/chung-chi-hanh-nghe-doi-voi-nganh-nghe-kinh-doanh-than-.aspx Thu, 16 Sep 2021 15:15:19 GMT Mẫu đơn đặt hàng và mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất https://luatminhkhue.vn/ve-bien-ban-giao-nhan-hang-hoa.aspx https://luatminhkhue.vn/ve-bien-ban-giao-nhan-hang-hoa.aspx Thu, 16 Sep 2021 14:22:56 GMT Ông đã từng là lính Ngụy thì có đủ điều kiện kết hôn với công an ? https://luatminhkhue.vn/ong-da-tung-la-linh-nguy-thi-co-du-dieu-kien-ket-hon-voi-cong-an--.aspx https://luatminhkhue.vn/ong-da-tung-la-linh-nguy-thi-co-du-dieu-kien-ket-hon-voi-cong-an--.aspx Thu, 16 Sep 2021 14:16:47 GMT Những lưu ý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vào khi phi thuế quan https://luatminhkhue.vn/nhung-luu-y-doi-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau-vao-khi-phi-thue-quan.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-luu-y-doi-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau-vao-khi-phi-thue-quan.aspx Thu, 16 Sep 2021 14:11:09 GMT Hàng nhập khẩu sau đó tái xuất vào khu phi thuế quan có được hoàn thuế? https://luatminhkhue.vn/hang-nhap-khau-sau-do-tai-xuat-vao-khu-phi-thue-quan-co-duoc-hoan-thue.aspx https://luatminhkhue.vn/hang-nhap-khau-sau-do-tai-xuat-vao-khu-phi-thue-quan-co-duoc-hoan-thue.aspx Thu, 16 Sep 2021 13:54:34 GMT Tìm hiểu mẫu biên bản xác nhận trẻ bị bỏ rơi https://luatminhkhue.vn/bien-ban-ve-viec-tre-bi-bo-roi-.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-ban-ve-viec-tre-bi-bo-roi-.aspx Thu, 16 Sep 2021 12:59:03 GMT Quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh theo Luật Đầu tư năm 2020. https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-cua-ubnd-tinh-theo-luat-dau-tu-nam-2020.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-cua-ubnd-tinh-theo-luat-dau-tu-nam-2020.aspx Thu, 16 Sep 2021 12:48:39 GMT Quy định của pháp luật về việc kết hôn cùng huyết thống https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-viec-ket-hon-cung-huyet-thong.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-viec-ket-hon-cung-huyet-thong.aspx Thu, 16 Sep 2021 12:37:32 GMT Mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng theo quy định hiện hành 2021 https://luatminhkhue.vn/mau-thu-chap-thuan-ho-so-du-thau-va-trao-hop-dong-theo-quy-dinh-hien-hanh-2021.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-thu-chap-thuan-ho-so-du-thau-va-trao-hop-dong-theo-quy-dinh-hien-hanh-2021.aspx Thu, 16 Sep 2021 12:35:39 GMT Quy định về giới hạn cấp tín dụng? Điều kiện cấp tín dụng vượt giới hạn là gì? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-gioi-han-cap-tin-dung-dieu-kien-cap-tin-dung-vuot-gioi-han-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-gioi-han-cap-tin-dung-dieu-kien-cap-tin-dung-vuot-gioi-han-la-gi.aspx Thu, 16 Sep 2021 12:30:56 GMT Công nhân may có được phụ cấp độc hại không? https://luatminhkhue.vn/cong-nhan-may-co-duoc-phu-cap-doc-hai-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-nhan-may-co-duoc-phu-cap-doc-hai-khong-.aspx Thu, 16 Sep 2021 12:28:29 GMT Quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-cua-thu-tuong-chinh-phu-theo-quy-dinh-cua-luat-dau-tu-nam-2020.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-cua-thu-tuong-chinh-phu-theo-quy-dinh-cua-luat-dau-tu-nam-2020.aspx Thu, 16 Sep 2021 12:24:58 GMT Có nhờ người khác lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp hộ được không ? https://luatminhkhue.vn/co-nho-nguoi-khac-lay-tien-bao-hiem-that-nghiep-ho-duoc-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/co-nho-nguoi-khac-lay-tien-bao-hiem-that-nghiep-ho-duoc-khong-.aspx Thu, 16 Sep 2021 12:19:54 GMT Mẫu giấy ủy quyền giữa hai cá nhân được lập tại văn phòng công chứng https://luatminhkhue.vn/mau-giay-uy-quyen-giua-hai-ca-nhan-duoc-lap-tai-van-phong-cong-chung.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-giay-uy-quyen-giua-hai-ca-nhan-duoc-lap-tai-van-phong-cong-chung.aspx Thu, 16 Sep 2021 12:13:08 GMT Xin hỏi về mức lương và dấu hiệu bóc lột sức lao động https://luatminhkhue.vn/xin-hoi-ve-muc-luong-va-dau-hieu-boc-lot-suc-lao-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/xin-hoi-ve-muc-luong-va-dau-hieu-boc-lot-suc-lao-dong.aspx Thu, 16 Sep 2021 12:04:04 GMT Tỉnh Đồng Nai có quy định về hạn mức công nhận đất ở mới nhất là bao nhiêu? https://luatminhkhue.vn/tinh-dong-nai-co-quy-dinh-ve-han-muc-cong-nhan-dat-o-moi-nhat-la-bao-nhieu-.aspx https://luatminhkhue.vn/tinh-dong-nai-co-quy-dinh-ve-han-muc-cong-nhan-dat-o-moi-nhat-la-bao-nhieu-.aspx Thu, 16 Sep 2021 11:50:27 GMT