Dịch vụ Luật sư https://luatminhkhue.vn/dich-vu-luat-su.aspx Giới thiệu về các dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp luật trọng điểm do Công ty Luật Minh Khuê cung cấp trên phạm vi toàn quốc. Thu, 28 Oct 2021 09:39:41 GMT https://luatminhkhue.vn Copyright © luatminhkhue.vn vi-VN Các nguyên tắc của luật quốc tế và các nguyên tắc chung của pháp luật https://luatminhkhue.vn/cac-nguyen-tac-cua-luat-quoc-te-va-cac-nguyen-tac-chung-cua-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-nguyen-tac-cua-luat-quoc-te-va-cac-nguyen-tac-chung-cua-phap-luat.aspx Thu, 28 Oct 2021 02:36:36 GMT Phân tích trình tự, thủ tục rút gọn ký kết thỏa thuận quốc tế https://luatminhkhue.vn/phan-tich-trinh-tu-thu-tuc-rut-gon-ky-ket-thoa-thuan-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-trinh-tu-thu-tuc-rut-gon-ky-ket-thoa-thuan-quoc-te.aspx Thu, 28 Oct 2021 02:19:16 GMT Giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài trong thương mại quốc tế https://luatminhkhue.vn/giai-quyet-tranh-chap-bang-phuong-thuc-trong-tai-trong-thuong-mai-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/giai-quyet-tranh-chap-bang-phuong-thuc-trong-tai-trong-thuong-mai-quoc-te.aspx Thu, 28 Oct 2021 02:14:36 GMT Công ty cũ không trả sổ bảo hiểm xã hội thì có thể báo mất để xin cấp lại không ? https://luatminhkhue.vn/cong-ty-cu-khong-tra-so-bao-hiem-xa-hoi-thi-co-the-bao-mat-de-xin-cap-lai-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-ty-cu-khong-tra-so-bao-hiem-xa-hoi-thi-co-the-bao-mat-de-xin-cap-lai-khong--.aspx Thu, 28 Oct 2021 02:13:06 GMT Phân tích các trường hợp ký kết thỏa thuận quốc tế https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-truong-hop-ky-ket-thoa-thuan-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-truong-hop-ky-ket-thoa-thuan-quoc-te.aspx Thu, 28 Oct 2021 01:56:28 GMT Khái niệm về thẩm quyền của toà án và các loại thẩm quyền của toà án trong thương mại quốc tế https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-tham-quyen-cua-toa-an-va-cac-loai-tham-quyen-cua-toa-an-trong-thuong-mai-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-tham-quyen-cua-toa-an-va-cac-loai-tham-quyen-cua-toa-an-trong-thuong-mai-quoc-te.aspx Thu, 28 Oct 2021 01:16:17 GMT Các lợi thế của phương thức tranh tụng trước toà án trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế https://luatminhkhue.vn/cac-loi-the-cua-phuong-thuc-tranh-tung-truoc-toa-an-trong-giai-quyet-tranh-chap-thuong-mai-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-loi-the-cua-phuong-thuc-tranh-tung-truoc-toa-an-trong-giai-quyet-tranh-chap-thuong-mai-quoc-te.aspx Thu, 28 Oct 2021 01:02:17 GMT Hỏi về sổ bảo hiểm xã hội tại công ty đã phá sản, giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động ? https://luatminhkhue.vn/hoi-ve-so-bao-hiem-xa-hoi-tai-cong-ty-da-pha-san--giai-the-hoac-tam-ngung-hoat-dong--.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-ve-so-bao-hiem-xa-hoi-tai-cong-ty-da-pha-san--giai-the-hoac-tam-ngung-hoat-dong--.aspx Wed, 27 Oct 2021 17:08:35 GMT Các nhà thầu dùng thủ đoạn thông thầu? Có phạm pháp? https://luatminhkhue.vn/dung-thu-doan-de-thong-dong-du-thau---co-pham-phap---.aspx https://luatminhkhue.vn/dung-thu-doan-de-thong-dong-du-thau---co-pham-phap---.aspx Wed, 27 Oct 2021 17:03:23 GMT Bị viêm xoang có được miễn nghĩa vụ quân sự không ? https://luatminhkhue.vn/bi-viem-xoang-co-duoc-mien-nghia-vu-quan-su-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/bi-viem-xoang-co-duoc-mien-nghia-vu-quan-su-khong--.aspx Wed, 27 Oct 2021 16:55:48 GMT Nghỉ trước khi sinh 3 tháng có được hưởng bảo hiểm không ? https://luatminhkhue.vn/nghi-truoc-khi-sinh-3-thang-co-duoc-huong-bao-hiem-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/nghi-truoc-khi-sinh-3-thang-co-duoc-huong-bao-hiem-khong--.aspx Wed, 27 Oct 2021 16:47:53 GMT Vai trò của Luật hình sự trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế hiện nay. https://luatminhkhue.vn/vai-tro-cua-luat-hinh-su-trong-viec-xay-dung-nha-nuoc-phap-quyen-cai-cach-tu-phap-va-hoi-nhap-quoc-te-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/vai-tro-cua-luat-hinh-su-trong-viec-xay-dung-nha-nuoc-phap-quyen-cai-cach-tu-phap-va-hoi-nhap-quoc-te-hien-nay.aspx Wed, 27 Oct 2021 16:26:38 GMT Vợ của thương binh khi đi làm có phải nộp bảo hiểm y tế không? https://luatminhkhue.vn/-xu-ly-rac-thai-co-thuoc-nganh-nghe-nang-nhoc--doc-hai-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/-xu-ly-rac-thai-co-thuoc-nganh-nghe-nang-nhoc--doc-hai-khong--.aspx Wed, 27 Oct 2021 15:27:22 GMT Các hình thức trọng tài thương mại quốc tế https://luatminhkhue.vn/cac-hinh-thuc-trong-tai-thuong-mai-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-hinh-thuc-trong-tai-thuong-mai-quoc-te.aspx Wed, 27 Oct 2021 15:09:20 GMT Các thức đóng và hưởng chế độ hưu trí của bảo hiểm xã hội tự nguyện https://luatminhkhue.vn/cac-thuc-dong-va-huong-che-do-huu-tri-cua-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-thuc-dong-va-huong-che-do-huu-tri-cua-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-.aspx Wed, 27 Oct 2021 15:09:01 GMT Ưu và nhược điểm của phương thức trọng tài quốc tế https://luatminhkhue.vn/uu-va-nhuoc-diem-cua-phuong-thuc-trong-tai-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/uu-va-nhuoc-diem-cua-phuong-thuc-trong-tai-quoc-te.aspx Wed, 27 Oct 2021 14:51:25 GMT Chế độ bảo hiểm y tế đối với thương binh (hiện là công chức nhà nước) https://luatminhkhue.vn/che-do-bao-hiem-y-te-doi-voi-thuong-binh--hien-la-cong-chuc-nha-nuoc-.aspx https://luatminhkhue.vn/che-do-bao-hiem-y-te-doi-voi-thuong-binh--hien-la-cong-chuc-nha-nuoc-.aspx Wed, 27 Oct 2021 14:32:28 GMT Trọng tài thương mại quốc tế là gì? Tại sao phải sử dụng trọng tài? https://luatminhkhue.vn/trong-tai-thuong-mai-quoc-te-la-gi-tai-sao-phai-su-dung-trong-tai.aspx https://luatminhkhue.vn/trong-tai-thuong-mai-quoc-te-la-gi-tai-sao-phai-su-dung-trong-tai.aspx Wed, 27 Oct 2021 14:08:27 GMT Chủ thể mở tài khoản tiền gửi là gì ? Khái niệm về chủ thể mở tài khoản tiền gửi https://luatminhkhue.vn/chu-the-mo-tai-khoan-tien-gui-la-gi---khai-niem-ve-chu-the-mo-tai-khoan-tien-gui.aspx https://luatminhkhue.vn/chu-the-mo-tai-khoan-tien-gui-la-gi---khai-niem-ve-chu-the-mo-tai-khoan-tien-gui.aspx Wed, 27 Oct 2021 13:49:23 GMT Các khoản chi phí không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế? https://luatminhkhue.vn/cac-khoan-chi-phi-khong-nam-trong-danh-muc-bao-hiem-y-te-.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-khoan-chi-phi-khong-nam-trong-danh-muc-bao-hiem-y-te-.aspx Wed, 27 Oct 2021 13:49:10 GMT Tư vấn chế độ cho giáo viên giảng dạy và đóng bảo hiểm liên tục trong 30 năm ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-che-do-huu-tri-cho-giao-vien-giang-day-va-dong-bao-hiem-lien-tuc-trong-30-nam--.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-che-do-huu-tri-cho-giao-vien-giang-day-va-dong-bao-hiem-lien-tuc-trong-30-nam--.aspx Wed, 27 Oct 2021 13:45:53 GMT cơ quan đăng ký bảo hiểm thất nghiệp? Mức hưởng và cơ quan giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp. https://luatminhkhue.vn/dang-ki-bao-hiem-that-nghiep-tai-dau--.aspx https://luatminhkhue.vn/dang-ki-bao-hiem-that-nghiep-tai-dau--.aspx Wed, 27 Oct 2021 13:35:34 GMT Nội dung cơ bản của quyền được xét xử công bằng theo quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR, 1966) https://luatminhkhue.vn/noi-dung-co-ban-cua-quyen-duoc-xet-xu-cong-bang-theo-quy-dinh-cua-cong-uoc-quoc-te-ve-cac-quyen-dan-su-chinh-tri-iccpr-1966.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-co-ban-cua-quyen-duoc-xet-xu-cong-bang-theo-quy-dinh-cua-cong-uoc-quoc-te-ve-cac-quyen-dan-su-chinh-tri-iccpr-1966.aspx Wed, 27 Oct 2021 12:54:31 GMT Các lỗi thường gặp khi kê khai thuế ( phần 1 ) năm 2020 https://luatminhkhue.vn/cac-loi-thuong-gap-khi-ke-khai-thue---phan-1---nam-2019.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-loi-thuong-gap-khi-ke-khai-thue---phan-1---nam-2019.aspx Wed, 27 Oct 2021 12:50:38 GMT Hoạt động chứng minh theo tố tụng hành chính https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-chung-minh-theo-to-tung-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-chung-minh-theo-to-tung-hanh-chinh.aspx Wed, 27 Oct 2021 12:25:03 GMT Người đại diện và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tụng hành chính https://luatminhkhue.vn/nguoi-dai-dien-va-nguoi-bao-ve-quyen-va-loi-ich-hop-phap-cua-duong-su-trong-to-tung-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-dai-dien-va-nguoi-bao-ve-quyen-va-loi-ich-hop-phap-cua-duong-su-trong-to-tung-hanh-chinh.aspx Wed, 27 Oct 2021 12:18:37 GMT Các đương sự tham gia tố tụng hành chính theo quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2015 https://luatminhkhue.vn/cac-duong-su-tham-gia-to-tung-hanh-chinh-theo-quy-dinh-cua-luat-to-tung-hanh-chinh-nam-2015.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-duong-su-tham-gia-to-tung-hanh-chinh-theo-quy-dinh-cua-luat-to-tung-hanh-chinh-nam-2015.aspx Wed, 27 Oct 2021 12:07:21 GMT Các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng trong hành chính https://luatminhkhue.vn/cac-co-quan-tien-hanh-to-tung-va-nguoi-tien-hanh-to-tung-trong-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-co-quan-tien-hanh-to-tung-va-nguoi-tien-hanh-to-tung-trong-hanh-chinh.aspx Wed, 27 Oct 2021 11:52:09 GMT Các nguyên tắc được quy định trong luật tố tụng hành chính năm 2015 https://luatminhkhue.vn/cac-nguyen-tac-duoc-quy-dinh-trong-luat-to-tung-hanh-chinh-nam-2015.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-nguyen-tac-duoc-quy-dinh-trong-luat-to-tung-hanh-chinh-nam-2015.aspx Wed, 27 Oct 2021 11:40:46 GMT Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-chuc-nang-nhiem-vu-va-co-cau-to-chuc-cua-ban-tuyen-giao-trung-uong.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-chuc-nang-nhiem-vu-va-co-cau-to-chuc-cua-ban-tuyen-giao-trung-uong.aspx Wed, 27 Oct 2021 11:28:02 GMT Quy định về thành lập các cơ sở giáo dục thường xuyên https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-thanh-lap-cac-co-so-giao-duc-thuong-xuyen.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-thanh-lap-cac-co-so-giao-duc-thuong-xuyen.aspx Wed, 27 Oct 2021 10:18:04 GMT Rút sổ BHXH rồi có được quay lại cty cũ làm việc không? https://luatminhkhue.vn/rut-so-bhxh-roi-co-duoc-quay-lai-cty-cu-lam-viec-ko.aspx https://luatminhkhue.vn/rut-so-bhxh-roi-co-duoc-quay-lai-cty-cu-lam-viec-ko.aspx Wed, 27 Oct 2021 10:16:53 GMT Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội như thế nào là đúng? https://luatminhkhue.vn/giay-chung-nhan-nghi-viec-huong-bao-hiem-xa-hoi-nhu-the-nao-la-dung--.aspx https://luatminhkhue.vn/giay-chung-nhan-nghi-viec-huong-bao-hiem-xa-hoi-nhu-the-nao-la-dung--.aspx Wed, 27 Oct 2021 10:08:38 GMT Đóng bảo hiểm y tế (BHYT) ở một tình khác có được khám, chữa bệnh tại Sài Gòn không? https://luatminhkhue.vn/dong-bao-hiem-y-te--bhyt--o-mot-tinh-khac-co-duoc-kham--chua-benh-tai-sai-gon-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/dong-bao-hiem-y-te--bhyt--o-mot-tinh-khac-co-duoc-kham--chua-benh-tai-sai-gon-khong--.aspx Wed, 27 Oct 2021 10:06:54 GMT Công ty có quyền không ký hợp đồng lại với phụ nữ đang mang thai không ? Hình phạt với hình thức này thế nào ? https://luatminhkhue.vn/cong-ty-co-quyen-khong-ky-hop-dong-lai-voi-phu-nu-dang-mang-thai-khong---hinh-phat-voi-hinh-thuc-nay-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-ty-co-quyen-khong-ky-hop-dong-lai-voi-phu-nu-dang-mang-thai-khong---hinh-phat-voi-hinh-thuc-nay-the-nao--.aspx Wed, 27 Oct 2021 10:00:34 GMT Những quy định mới về hoạt động xin cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa https://luatminhkhue.vn/nhung-quy-dinh-moi-ve-hoat-dong-xin-cap-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-quy-dinh-moi-ve-hoat-dong-xin-cap-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa.aspx Wed, 27 Oct 2021 09:56:42 GMT Sự khác nhau giữa phương thức trung gian và phương thức hoà giải https://luatminhkhue.vn/su-khac-nhau-giua-phuong-thuc-trung-gian-va-phuong-thuc-hoa-giai.aspx https://luatminhkhue.vn/su-khac-nhau-giua-phuong-thuc-trung-gian-va-phuong-thuc-hoa-giai.aspx Wed, 27 Oct 2021 09:56:26 GMT Thời hạn có hiệu lực của bảo hiểm y tế là bao lâu ? https://luatminhkhue.vn/thoi-han-co-hieu-luc-cua-bao-hiem-y-te-la-bao-lau--.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-han-co-hieu-luc-cua-bao-hiem-y-te-la-bao-lau--.aspx Wed, 27 Oct 2021 09:56:07 GMT Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-xay-dung-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-xay-dung-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx Wed, 27 Oct 2021 09:39:16 GMT Tại sao phải xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O? Hàng hóa được miễn chứng từ chứng nhận xuất xứ? https://luatminhkhue.vn/tai-sao-phai-xin-cap-giay-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa-c-o-hang-hoa-duoc-mien-chung-tu-chung-nhan-xuat-xu.aspx https://luatminhkhue.vn/tai-sao-phai-xin-cap-giay-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa-c-o-hang-hoa-duoc-mien-chung-tu-chung-nhan-xuat-xu.aspx Wed, 27 Oct 2021 09:38:42 GMT Phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp https://luatminhkhue.vn/phuong-thuc-thuong-luong-trong-giai-quyet-tranh-chap.aspx https://luatminhkhue.vn/phuong-thuc-thuong-luong-trong-giai-quyet-tranh-chap.aspx Wed, 27 Oct 2021 09:37:18 GMT Nghỉ hưu được hưởng những chế độ gì? Bảo hiểm xã hội https://luatminhkhue.vn/nghi-huu-duoc-huong-nhung-che-do-gi-.aspx https://luatminhkhue.vn/nghi-huu-duoc-huong-nhung-che-do-gi-.aspx Wed, 27 Oct 2021 09:32:29 GMT Thỏa thuận quốc tế và ký kết thỏa thuận quốc tế nhânh danh nhà nước, chính phủ thực hiện như thế nào? https://luatminhkhue.vn/thoa-thuan-quoc-te-va-ky-ket-thoa-thuan-quoc-te-nhanh-danh-nha-nuoc-chinh-phu-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/thoa-thuan-quoc-te-va-ky-ket-thoa-thuan-quoc-te-nhanh-danh-nha-nuoc-chinh-phu-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx Wed, 27 Oct 2021 09:25:49 GMT Trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O mới nhất https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-xin-cap-giay-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa-c-o-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-xin-cap-giay-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa-c-o-moi-nhat.aspx Wed, 27 Oct 2021 09:22:42 GMT Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-cap-the-huong-dan-vien-du-lich.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-cap-the-huong-dan-vien-du-lich.aspx Wed, 27 Oct 2021 09:11:46 GMT Các loại giấy chứng nhận xuất xứ? Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nước ta hiện nay? https://luatminhkhue.vn/cac-loai-giay-chung-nhan-xuat-xu-co-che-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa-cua-nuoc-ta-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-loai-giay-chung-nhan-xuat-xu-co-che-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa-cua-nuoc-ta-hien-nay.aspx Wed, 27 Oct 2021 09:07:34 GMT Nêu và phân tích nội hàm của nghĩa vụ quốc gia về quyền con người. Nêu ví dụ minh họa. https://luatminhkhue.vn/neu-va-phan-tich-noi-ham-cua-nghia-vu-quoc-gia-ve-quyen-con-nguoi-neu-vi-du-minh-hoa.aspx https://luatminhkhue.vn/neu-va-phan-tich-noi-ham-cua-nghia-vu-quoc-gia-ve-quyen-con-nguoi-neu-vi-du-minh-hoa.aspx Wed, 27 Oct 2021 09:07:05 GMT Công ước của Liên hợp quốc về sử dụng phương tiện điện tử trong hợp đồng quốc tế 2005 https://luatminhkhue.vn/cong-uoc-cua-lien-hop-quoc-ve-su-dung-phuong-tien-dien-tu-trong-hop-dong-quoc-te-2005.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-uoc-cua-lien-hop-quoc-ve-su-dung-phuong-tien-dien-tu-trong-hop-dong-quoc-te-2005.aspx Wed, 27 Oct 2021 09:05:47 GMT Có cần phải xin cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai hay không ? https://luatminhkhue.vn/co-can-phai-xin-cap-giay-chung-nhan-nghi-duong-thai-hay-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/co-can-phai-xin-cap-giay-chung-nhan-nghi-duong-thai-hay-khong--.aspx Wed, 27 Oct 2021 09:00:42 GMT Phòng Dân tộc có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào theo quy định mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/phong-dan-toc-co-chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-nhu-the-nao-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/phong-dan-toc-co-chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-nhu-the-nao-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx Wed, 27 Oct 2021 08:59:42 GMT Thương mại điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử (‘EDI’) https://luatminhkhue.vn/thuong-mai-dien-tu-va-trao-doi-du-lieu-dien-tu-‘edi’.aspx https://luatminhkhue.vn/thuong-mai-dien-tu-va-trao-doi-du-lieu-dien-tu-‘edi’.aspx Wed, 27 Oct 2021 08:52:07 GMT Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-ban-dan-toc-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-ban-dan-toc-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Wed, 27 Oct 2021 08:43:40 GMT Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch https://luatminhkhue.vn/cap-bien-hieu-phuong-tien-van-tai-khach-du-lich.aspx https://luatminhkhue.vn/cap-bien-hieu-phuong-tien-van-tai-khach-du-lich.aspx Wed, 27 Oct 2021 08:39:55 GMT Phân tích cụ thể nội dung cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cu-the-noi-dung-cho-vay-dac-biet-doi-voi-to-chuc-tin-dung-duoc-kiem-soat-dac-biet.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cu-the-noi-dung-cho-vay-dac-biet-doi-voi-to-chuc-tin-dung-duoc-kiem-soat-dac-biet.aspx Wed, 27 Oct 2021 08:37:03 GMT Có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau khi hưởng thai sản và đang nuôi con nhỏ hay không? https://luatminhkhue.vn/co-duoc-huong-bao-hiem-that-nghiep-sau-khi-huong-thai-san-va-dang-nuoi-con-nho-hay-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/co-duoc-huong-bao-hiem-that-nghiep-sau-khi-huong-thai-san-va-dang-nuoi-con-nho-hay-khong--.aspx Wed, 27 Oct 2021 08:29:13 GMT Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-so-ngoai-vu-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-so-ngoai-vu-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Wed, 27 Oct 2021 08:13:40 GMT Những quy định chung về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt https://luatminhkhue.vn/nhung-quy-dinh-chung-ve-cho-vay-dac-biet-doi-voi-to-chuc-tin-dung-duoc-kiem-soat-dac-biet.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-quy-dinh-chung-ve-cho-vay-dac-biet-doi-voi-to-chuc-tin-dung-duoc-kiem-soat-dac-biet.aspx Wed, 27 Oct 2021 08:12:15 GMT Những ưu điểm và hạn chế của hình thức tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN https://luatminhkhue.vn/nhung-uu-diem-va-han-che-cua-hinh-thuc-tu-chung-nhan-xuat-xu-trong-asean.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-uu-diem-va-han-che-cua-hinh-thuc-tu-chung-nhan-xuat-xu-trong-asean.aspx Wed, 27 Oct 2021 08:07:47 GMT Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho Việt Nam và chính sách mới về hình thức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc https://luatminhkhue.vn/quy-che-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-cho-viet-nam-va-chinh-sach-moi-ve-hinh-thuc-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-che-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-cho-viet-nam-va-chinh-sach-moi-ve-hinh-thuc-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac.aspx Wed, 27 Oct 2021 07:45:16 GMT Những ưu điểm và hạn chế khi áp dụng quyền bề mặt https://luatminhkhue.vn/nhung-uu-diem-va-han-che-khi-ap-dung-quyen-be-mat.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-uu-diem-va-han-che-khi-ap-dung-quyen-be-mat.aspx Wed, 27 Oct 2021 07:31:44 GMT Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-chuc-nang-nhiem-vu-va-co-cau-to-chuc-cua-van-phong-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-chuc-nang-nhiem-vu-va-co-cau-to-chuc-cua-van-phong-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong.aspx Wed, 27 Oct 2021 07:27:43 GMT Quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ky-thuat-lap-dieu-chinh-ke-hoach-su-dung-dat-cap-tinh-theo-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ky-thuat-lap-dieu-chinh-ke-hoach-su-dung-dat-cap-tinh-theo-phap-luat-hien-hanh.aspx Wed, 27 Oct 2021 07:09:45 GMT Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn gì? https://luatminhkhue.vn/thanh-tra-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-co-chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/thanh-tra-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-co-chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-gi.aspx Wed, 27 Oct 2021 07:07:56 GMT Giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao phải bảo đảm tiêu chuẩn gì? https://luatminhkhue.vn/giao-vien-giang-vien-the-duc-the-thao-phai-bao-dam-tieu-chuan-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/giao-vien-giang-vien-the-duc-the-thao-phai-bao-dam-tieu-chuan-gi.aspx Wed, 27 Oct 2021 07:03:53 GMT Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-thanh-tra-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-thanh-tra-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Wed, 27 Oct 2021 06:49:13 GMT Quy định kỹ thuật lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối quốc gia theo pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ky-thuat-lap-ke-hoach-su-dung-dat-ky-cuoi-quoc-gia-theo-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ky-thuat-lap-ke-hoach-su-dung-dat-ky-cuoi-quoc-gia-theo-phap-luat-hien-hanh.aspx Wed, 27 Oct 2021 06:43:50 GMT Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-co-so-vat-chat-ky-thuat-thiet-bi-cua-cac-co-so-kham-benh-chua-benh-truyen-nhiem.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-co-so-vat-chat-ky-thuat-thiet-bi-cua-cac-co-so-kham-benh-chua-benh-truyen-nhiem.aspx Wed, 27 Oct 2021 06:23:45 GMT Bảo vệ trẻ em khỏi những tác động tiêu cực https://luatminhkhue.vn/bao-ve-tre-em-khoi-nhung-tac-dong-tieu-cuc.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-ve-tre-em-khoi-nhung-tac-dong-tieu-cuc.aspx Wed, 27 Oct 2021 04:59:12 GMT Phân biệt quyền bề mặt trong pháp luật dân sự và quyền sử dụng đất trong pháp luật đất đai https://luatminhkhue.vn/phan-biet-quyen-be-mat-trong-phap-luat-dan-su-va-quyen-su-dung-dat-trong-phap-luat-dat-dai.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-biet-quyen-be-mat-trong-phap-luat-dan-su-va-quyen-su-dung-dat-trong-phap-luat-dat-dai.aspx Wed, 27 Oct 2021 04:52:35 GMT Phân tích kỹ thuật lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu quốc gia theo quy định pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/phan-tich-ky-thuat-lap-ke-hoach-su-dung-dat-ky-dau-quoc-gia-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-ky-thuat-lap-ke-hoach-su-dung-dat-ky-dau-quoc-gia-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx Wed, 27 Oct 2021 04:45:24 GMT Mức lương đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật hiện nay là bao nhiêu tiền ? https://luatminhkhue.vn/muc-luong-dong-bao-hiem-xa-hoi-nam-2016--.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-luong-dong-bao-hiem-xa-hoi-nam-2016--.aspx Wed, 27 Oct 2021 04:18:56 GMT Áp dụng các biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch https://luatminhkhue.vn/ap-dung-cac-bien-phap-chong-dich-dac-thu-trong-thoi-gian-co-dich.aspx https://luatminhkhue.vn/ap-dung-cac-bien-phap-chong-dich-dac-thu-trong-thoi-gian-co-dich.aspx Wed, 27 Oct 2021 04:17:18 GMT Quy định hiện hành quy định về đào tạo cán bộ, công chức, viên chức https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-hien-hanh-quy-dinh-ve-dao-tao-can-bo-cong-chuc-vien-chuc.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-hien-hanh-quy-dinh-ve-dao-tao-can-bo-cong-chuc-vien-chuc.aspx Wed, 27 Oct 2021 04:16:32 GMT Ý nghĩa đối với thực hiện quyền tự quyết dân tộc ở Việt Nam https://luatminhkhue.vn/y-nghia-doi-voi-thuc-hien-quyen-tu-quyet-dan-toc-o-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/y-nghia-doi-voi-thuc-hien-quyen-tu-quyet-dan-toc-o-viet-nam.aspx Wed, 27 Oct 2021 03:50:14 GMT Thẩm quyền cho phép, trình tự, thủ tục khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-cho-phep-trinh-tu-thu-tuc-khai-thac-thong-tin-trong-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu.aspx https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-cho-phep-trinh-tu-thu-tuc-khai-thac-thong-tin-trong-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu.aspx Wed, 27 Oct 2021 03:48:25 GMT Các công ước toàn cầu về vận tải hàng hoá và các hiệp định ASEAN về vận tải https://luatminhkhue.vn/cac-cong-uoc-toan-cau-ve-van-tai-hang-hoa-va-cac-hiep-dinh-asean-ve-van-tai.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-cong-uoc-toan-cau-ve-van-tai-hang-hoa-va-cac-hiep-dinh-asean-ve-van-tai.aspx Wed, 27 Oct 2021 03:44:19 GMT Cho người khác mượn hồ sơ mang tên mình đi xin việc - các quyền lợi về BHXH của bạn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng https://luatminhkhue.vn/cho-nguoi-khac-muon-ho-so-mang-ten-minh-di-xin-viec---cac-quyen-loi-ve-bhxh-cua-ban-se-bi-anh-huong-nghiem-trong.aspx https://luatminhkhue.vn/cho-nguoi-khac-muon-ho-so-mang-ten-minh-di-xin-viec---cac-quyen-loi-ve-bhxh-cua-ban-se-bi-anh-huong-nghiem-trong.aspx Wed, 27 Oct 2021 03:40:10 GMT Hỏi đáp về các Điều kiện để cơ sở giáo dục đi vào hoạt động https://luatminhkhue.vn/hoi-dap-ve-cac-dieu-kien-de-co-so-giao-duc-di-vao-hoat-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-dap-ve-cac-dieu-kien-de-co-so-giao-duc-di-vao-hoat-dong.aspx Wed, 27 Oct 2021 03:37:00 GMT Giới thiệu chung về logistics và các hoạt động của logistics https://luatminhkhue.vn/gioi-thieu-chung-ve-logistics-va-cac-hoat-dong-cua-logistics.aspx https://luatminhkhue.vn/gioi-thieu-chung-ve-logistics-va-cac-hoat-dong-cua-logistics.aspx Wed, 27 Oct 2021 03:34:49 GMT Quy định về áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-ap-dung-bien-phap-cuong-che-cach-ly-y-te.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-ap-dung-bien-phap-cuong-che-cach-ly-y-te.aspx Wed, 27 Oct 2021 03:33:20 GMT Nội dung Hiệp định thương mại giữa chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào https://luatminhkhue.vn/noi-dung-hiep-dinh-thuong-mai-giua-chinh-phu-nuoc-chxhcn-viet-nam-va-chinh-phu-nuoc-chdcnd-lao.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-hiep-dinh-thuong-mai-giua-chinh-phu-nuoc-chxhcn-viet-nam-va-chinh-phu-nuoc-chdcnd-lao.aspx Wed, 27 Oct 2021 03:28:15 GMT Lịch hẹn bảo hiểm thất nghiệp trùng vào những ngày nghỉ tết âm lịch thì như thế nào? https://luatminhkhue.vn/lich-hen-bao-hiem-that-nghiep-trung-vao-nhung-ngay-nghi-tet-am-lich-thi-nhu-the-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/lich-hen-bao-hiem-that-nghiep-trung-vao-nhung-ngay-nghi-tet-am-lich-thi-nhu-the-nao-.aspx Wed, 27 Oct 2021 03:18:45 GMT Các vấn đề về tiêu chuẩn thực thi và quan hệ giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-ve-tieu-chuan-thuc-thi-va-quan-he-giua-ben-nhuong-quyen-va-ben-nhan-quyen.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-ve-tieu-chuan-thuc-thi-va-quan-he-giua-ben-nhuong-quyen-va-ben-nhan-quyen.aspx Wed, 27 Oct 2021 03:07:41 GMT Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cách ly y tế https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-ap-dung-bien-phap-cach-ly-y-te.aspx https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-ap-dung-bien-phap-cach-ly-y-te.aspx Wed, 27 Oct 2021 02:57:08 GMT 5 ngày khám thai không được hưởng do khám phòng khám tư nhân? https://luatminhkhue.vn/5-ngay-kham-thai-khong-duoc-huong-do-kham-phong-kham-tu-nhan-.aspx https://luatminhkhue.vn/5-ngay-kham-thai-khong-duoc-huong-do-kham-phong-kham-tu-nhan-.aspx Wed, 27 Oct 2021 02:56:33 GMT Quyền dân tộc tự quyết trong pháp luật quốc tế https://luatminhkhue.vn/quyen-dan-toc-tu-quyet-trong-phap-luat-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-dan-toc-tu-quyet-trong-phap-luat-quoc-te.aspx Wed, 27 Oct 2021 02:56:17 GMT Chính sách mới về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam- Lào theo quy định pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-moi-ve-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-cua-viet-nam-lao-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-moi-ve-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-cua-viet-nam-lao-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx Wed, 27 Oct 2021 02:53:43 GMT Điều kiện đối với bên nhượng quyền và bên nhận quyền https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-doi-voi-ben-nhuong-quyen-va-ben-nhan-quyen.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-doi-voi-ben-nhuong-quyen-va-ben-nhan-quyen.aspx Wed, 27 Oct 2021 02:22:12 GMT Phân tích nội dung điều chỉnh cam kết chi, xử lý cuối năm và hạch toán kế toán cam kết chi tại kho bạc nhà nước https://luatminhkhue.vn/phan-tich-noi-dung-dieu-chinh-cam-ket-chi-xu-ly-cuoi-nam-va-hach-toan-ke-toan-cam-ket-chi-tai-kho-bac-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-noi-dung-dieu-chinh-cam-ket-chi-xu-ly-cuoi-nam-va-hach-toan-ke-toan-cam-ket-chi-tai-kho-bac-nha-nuoc.aspx Wed, 27 Oct 2021 02:16:53 GMT Điều kiện, thủ tục xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-xet-tang-giai-thuong-chat-luong-quoc-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-xet-tang-giai-thuong-chat-luong-quoc-gia.aspx Wed, 27 Oct 2021 02:14:03 GMT Các vấn đề về tiêu chuẩn thực thi, hay quan hệ giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-ve-tieu-chuan-thuc-thi-hay-quan-he-giua-ben-nhuong-quyen-va-ben-nhan-quyen.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-ve-tieu-chuan-thuc-thi-hay-quan-he-giua-ben-nhuong-quyen-va-ben-nhan-quyen.aspx Wed, 27 Oct 2021 02:05:28 GMT Phân tích quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước https://luatminhkhue.vn/phan-tich-quan-ly-va-kiem-soat-cam-ket-chi-ngan-sach-nha-nuoc-qua-kho-bac-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-quan-ly-va-kiem-soat-cam-ket-chi-ngan-sach-nha-nuoc-qua-kho-bac-nha-nuoc.aspx Wed, 27 Oct 2021 01:59:30 GMT Khái niệm nhượng quyền thương mại và sự phát triển của nhượng quyền thương mại https://luatminhkhue.vn/khai-niem-nhuong-quyen-thuong-mai-va-su-phat-trien-cua-nhuong-quyen-thuong-mai.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-nhuong-quyen-thuong-mai-va-su-phat-trien-cua-nhuong-quyen-thuong-mai.aspx Wed, 27 Oct 2021 01:45:28 GMT ​Giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước như thế nào? https://luatminhkhue.vn/​giao-ket-va-thuc-hien-hop-dong-dien-tu-trong-hoat-dong-nghiep-vu-kho-bac-nha-nuoc-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/​giao-ket-va-thuc-hien-hop-dong-dien-tu-trong-hoat-dong-nghiep-vu-kho-bac-nha-nuoc-nhu-the-nao.aspx Wed, 27 Oct 2021 01:43:40 GMT Phân tích cách tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước bằng phương thức điện tử https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cach-tiep-nhan-va-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-linh-vuc-kho-bac-nha-nuoc-bang-phuong-thuc-dien-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cach-tiep-nhan-va-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-linh-vuc-kho-bac-nha-nuoc-bang-phuong-thuc-dien-tu.aspx Wed, 27 Oct 2021 01:25:35 GMT Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình https://luatminhkhue.vn/co-so-tro-giup-nan-nhan-bao-luc-gia-dinh.aspx https://luatminhkhue.vn/co-so-tro-giup-nan-nhan-bao-luc-gia-dinh.aspx Wed, 27 Oct 2021 01:24:38 GMT Đặc điểm của quy phạm pháp luật hành chính và cơ cấu của quy phạm pháp luật hành chính https://luatminhkhue.vn/dac-diem-cua-quy-pham-phap-luat-hanh-chinh-va-co-cau-cua-quy-pham-phap-luat-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/dac-diem-cua-quy-pham-phap-luat-hanh-chinh-va-co-cau-cua-quy-pham-phap-luat-hanh-chinh.aspx Wed, 27 Oct 2021 01:07:14 GMT Những quy định về sáng chế theo Công ước Paris về sở hữu công nghiệp https://luatminhkhue.vn/nhung-quy-dinh-ve-sang-che-theo-cong-uoc-paris-ve-so-huu-cong-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-quy-dinh-ve-sang-che-theo-cong-uoc-paris-ve-so-huu-cong-nghiep.aspx Tue, 26 Oct 2021 16:29:00 GMT Rút hết bảo hiểm xã hội một lần khi đã đóng được 12 năm? https://luatminhkhue.vn/ve-viec-tu-van-ve-bhxh.aspx https://luatminhkhue.vn/ve-viec-tu-van-ve-bhxh.aspx Tue, 26 Oct 2021 16:09:12 GMT Tư vấn về điều kiện hưởng lương hưu, hưởng lương hưu trước tuổi, mức lương hưu được hưởng theo quy định của pháp luật? https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-dieu-kien-huong-luong-huu--huong-luong-huu-truoc-tuoi--muc-luong-huu-duoc-huong-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-dieu-kien-huong-luong-huu--huong-luong-huu-truoc-tuoi--muc-luong-huu-duoc-huong-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-.aspx Tue, 26 Oct 2021 14:50:24 GMT Thu nhập do lao động là gì ? Quy định về thu nhập do lao động https://luatminhkhue.vn/thu-nhap-do-lao-dong-la-gi---quy-dinh-ve-thu-nhap-do-lao-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-nhap-do-lao-dong-la-gi---quy-dinh-ve-thu-nhap-do-lao-dong.aspx Tue, 26 Oct 2021 14:35:28 GMT Yêu cầu nhà thầu thu hồi vốn trong đấu thầu khi nào? https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-nha-thau-thu-hoi-von-trong-dau-thau-khi-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-nha-thau-thu-hoi-von-trong-dau-thau-khi-nao-.aspx Tue, 26 Oct 2021 14:30:02 GMT Tiêu đề quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu https://luatminhkhue.vn/tieu-de-quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-nha-thau.aspx https://luatminhkhue.vn/tieu-de-quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-nha-thau.aspx Tue, 26 Oct 2021 14:29:45 GMT Tìm hiểu sơ lược “về các đạo luật của XIXÊRÔNG” https://luatminhkhue.vn/tim-hieu--ve-cac-dao-luat-cua-xixerong-.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu--ve-cac-dao-luat-cua-xixerong-.aspx Tue, 26 Oct 2021 14:29:27 GMT Vốn góp khi tham gia đấu thầu là bao nhiêu thì vi phạm cạnh tranh trong đấu thầu ? https://luatminhkhue.vn/von-gop-khi-tham-gia-dau-thau-la-bao-nhieu-thi-vi-pham-canh-tranh-trong-dau-thau-.aspx https://luatminhkhue.vn/von-gop-khi-tham-gia-dau-thau-la-bao-nhieu-thi-vi-pham-canh-tranh-trong-dau-thau-.aspx Tue, 26 Oct 2021 14:28:30 GMT Quyền lợi của người lao động khi bị ốm đau được quy định như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/quyen-loi-cua-nguoi-lao-dong-khi-bi-om-dau-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-loi-cua-nguoi-lao-dong-khi-bi-om-dau-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao--.aspx Tue, 26 Oct 2021 14:27:58 GMT Hướng dẫn thủ tục mới đăng ký thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu cho người lao động ? https://luatminhkhue.vn/huong-dan-thu-tuc-moi-dang-ky-thay-doi-noi-kham-chua-benh-ban-dau-cho-nguoi-lao-dong--.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-thu-tuc-moi-dang-ky-thay-doi-noi-kham-chua-benh-ban-dau-cho-nguoi-lao-dong--.aspx Tue, 26 Oct 2021 14:27:20 GMT Hội đồng tộc biểu là gì ? Khái niệm về hội đồng tộc biểu https://luatminhkhue.vn/hoi-dong-toc-bieu-la-gi---khai-niem-ve-hoi-dong-toc-bieu.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-dong-toc-bieu-la-gi---khai-niem-ve-hoi-dong-toc-bieu.aspx Tue, 26 Oct 2021 14:26:55 GMT Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) là gì ? https://luatminhkhue.vn/to-chuc-hop-tac-kinh-te-va-phat-trien--oecd--la-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-hop-tac-kinh-te-va-phat-trien--oecd--la-gi--.aspx Tue, 26 Oct 2021 14:26:31 GMT Phòng Y tế có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào theo quy định mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/phong-y-te-co-chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-nhu-the-nao-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/phong-y-te-co-chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-nhu-the-nao-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx Tue, 26 Oct 2021 10:49:00 GMT Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được bảo lưu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/bao-hiem-that-nghiep--bhtn--duoc-bao-luu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-hiem-that-nghiep--bhtn--duoc-bao-luu-nhu-the-nao--.aspx Tue, 26 Oct 2021 10:47:53 GMT Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-y-te-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-y-te-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Tue, 26 Oct 2021 10:27:33 GMT Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có chức năng nhiệm vụ gì? https://luatminhkhue.vn/hoi-dong-nhan-quyen-lien-hop-quoc-co-chuc-nang-nhiem-vu-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-dong-nhan-quyen-lien-hop-quoc-co-chuc-nang-nhiem-vu-gi.aspx Tue, 26 Oct 2021 10:03:05 GMT Nội dung của học thuyết phạm tội thừa kế? Việt Nam đã ứng dụng của học thuyết phạm tội thừa kế như thế nào? https://luatminhkhue.vn/noi-dung-cua-hoc-thuyet-pham-toi-thua-ke-viet-nam-da-ung-dung-cua-hoc-thuyet-pham-toi-thua-ke-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-cua-hoc-thuyet-pham-toi-thua-ke-viet-nam-da-ung-dung-cua-hoc-thuyet-pham-toi-thua-ke-nhu-the-nao.aspx Tue, 26 Oct 2021 09:59:56 GMT Phòng Giáo dục và Đào tạo có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào theo quy định mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/phong-giao-duc-va-dao-tao-co-chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-nhu-the-nao-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/phong-giao-duc-va-dao-tao-co-chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-nhu-the-nao-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx Tue, 26 Oct 2021 09:53:54 GMT Tư vấn về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ? chính sách tinh giảm biên chế ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-che-do-phu-cap-tham-nien-doi-voi-nha-giao---chinh-sach-tinh-giam-bien-che--.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-che-do-phu-cap-tham-nien-doi-voi-nha-giao---chinh-sach-tinh-giam-bien-che--.aspx Tue, 26 Oct 2021 09:53:36 GMT Nhà giáo và Người học trong các cơ sở giáo dục đại học https://luatminhkhue.vn/nha-giao-va-nguoi-hoc-trong-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/nha-giao-va-nguoi-hoc-trong-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc.aspx Tue, 26 Oct 2021 09:51:10 GMT Học thuyết về tội phạm là gì? Ý nghĩa của việc nghiên cứu học thuyết về tội phạm ở Việt Nam? https://luatminhkhue.vn/hoc-thuyet-ve-toi-pham-la-gi-y-nghia-cua-viec-nghien-cuu-hoc-thuyet-ve-toi-pham-o-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/hoc-thuyet-ve-toi-pham-la-gi-y-nghia-cua-viec-nghien-cuu-hoc-thuyet-ve-toi-pham-o-viet-nam.aspx Tue, 26 Oct 2021 09:46:37 GMT Hồ sơ, cách thức thực hiện, điều kiện thực hiện cam kết chi và thời hạn gửi, chấp thuận cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước https://luatminhkhue.vn/ho-so-cach-thuc-thuc-hien-dieu-kien-thuc-hien-cam-ket-chi-va-thoi-han-gui-chap-thuan-cam-ket-chi-ngan-sach-nha-nuoc-qua-kho-bac-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-cach-thuc-thuc-hien-dieu-kien-thuc-hien-cam-ket-chi-va-thoi-han-gui-chap-thuan-cam-ket-chi-ngan-sach-nha-nuoc-qua-kho-bac-nha-nuoc.aspx Tue, 26 Oct 2021 09:32:58 GMT Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-giao-duc-va-dao-tao-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-giao-duc-va-dao-tao-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Tue, 26 Oct 2021 09:32:35 GMT Thư tín dụng dự phòng (Standby Credits), trái phiếu bảo lãnh (Performance Bonds) và bảo lãnh (Guarantees) https://luatminhkhue.vn/thu-tin-dung-du-phong-standby-credits-trai-phieu-bao-lanh-performance-bonds-va-bao-lanh-guarantees.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tin-dung-du-phong-standby-credits-trai-phieu-bao-lanh-performance-bonds-va-bao-lanh-guarantees.aspx Tue, 26 Oct 2021 09:30:26 GMT Nội dung và ý nghĩa của thuyết tội phạm bẩm sinh của Cesare Lombroso https://luatminhkhue.vn/noi-dung-va-y-nghia-cua-thuyet-toi-pham-bam-sinh-cua-cesare-lombroso.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-va-y-nghia-cua-thuyet-toi-pham-bam-sinh-cua-cesare-lombroso.aspx Tue, 26 Oct 2021 09:19:17 GMT Có những đơn vị sự nghiệp công lập nào thuộc Sở Khoa học và Công nghệ hiện nay https://luatminhkhue.vn/co-nhung-don-vi-su-nghiep-cong-lap-nao-thuoc-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/co-nhung-don-vi-su-nghiep-cong-lap-nao-thuoc-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-hien-nay.aspx Tue, 26 Oct 2021 09:15:29 GMT Các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình https://luatminhkhue.vn/cac-bien-phap-bao-ve-ho-tro-nan-nhan-bao-luc-gia-dinh.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-bien-phap-bao-ve-ho-tro-nan-nhan-bao-luc-gia-dinh.aspx Tue, 26 Oct 2021 09:13:15 GMT Nguyên tắc về tính độc lập của thư tín dụng https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-ve-tinh-doc-lap-cua-thu-tin-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-ve-tinh-doc-lap-cua-thu-tin-dung.aspx Tue, 26 Oct 2021 09:11:57 GMT Xem xét trình tự, thủ tục xét, quyết định và thi hành quyết định miễn chấp hành án phạt tù https://luatminhkhue.vn/xem-xet-trinh-tu-thu-tuc-xet-quyet-dinh-va-thi-hanh-quyet-dinh-mien-chap-hanh-an-phat-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/xem-xet-trinh-tu-thu-tuc-xet-quyet-dinh-va-thi-hanh-quyet-dinh-mien-chap-hanh-an-phat-tu.aspx Tue, 26 Oct 2021 09:06:38 GMT Thư tín dụng ‘điều khoản đỏ’ và thư tín dụng ‘điều khoản xanh’ https://luatminhkhue.vn/thu-tin-dung-‘dieu-khoan-do’-va-thu-tin-dung-‘dieu-khoan-xanh’.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tin-dung-‘dieu-khoan-do’-va-thu-tin-dung-‘dieu-khoan-xanh’.aspx Tue, 26 Oct 2021 09:00:23 GMT Quy định về chủ thể thực hiện hoạt động thanh tra hành chính https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-chu-the-thuc-hien-hoat-dong-thanh-tra-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-chu-the-thuc-hien-hoat-dong-thanh-tra-hanh-chinh.aspx Tue, 26 Oct 2021 08:53:22 GMT Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-chi-cuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-chi-cuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Tue, 26 Oct 2021 08:45:44 GMT Xem xét trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, đề nghị, quyết định và thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù https://luatminhkhue.vn/xem-xet-trinh-tu-thu-tuc-ho-so-xet-de-nghi-quyet-dinh-va-thi-hanh-quyet-dinh-hoan-chap-hanh-an-phat-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/xem-xet-trinh-tu-thu-tuc-ho-so-xet-de-nghi-quyet-dinh-va-thi-hanh-quyet-dinh-hoan-chap-hanh-an-phat-tu.aspx Tue, 26 Oct 2021 08:41:32 GMT Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx Tue, 26 Oct 2021 08:10:36 GMT Quy định về hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên quỹ xã hội, quỹ từ thiện https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-hop-nhat-sap-nhap-chia-tach-doi-ten-quy-xa-hoi-quy-tu-thien.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-hop-nhat-sap-nhap-chia-tach-doi-ten-quy-xa-hoi-quy-tu-thien.aspx Tue, 26 Oct 2021 08:07:00 GMT Kho bạc nhà nước và Quyết định 4663/QĐ-KBNN của kho bạc nhà nước về danh mục mã phí, lệ phí https://luatminhkhue.vn/kho-bac-nha-nuoc-va-quyet-dinh-4663-qd-kbnn-cua-kho-bac-nha-nuoc-ve-danh-muc-ma-phi-le-phi.aspx https://luatminhkhue.vn/kho-bac-nha-nuoc-va-quyet-dinh-4663-qd-kbnn-cua-kho-bac-nha-nuoc-ve-danh-muc-ma-phi-le-phi.aspx Tue, 26 Oct 2021 07:59:26 GMT Quy định của pháp luật Việt Nam về chức năng đại diện chủ sở hữu của Nhà nước đối với đất đai https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-viet-nam-ve-chuc-nang-dai-dien-chu-so-huu-cua-nha-nuoc-doi-voi-dat-dai.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-viet-nam-ve-chuc-nang-dai-dien-chu-so-huu-cua-nha-nuoc-doi-voi-dat-dai.aspx Tue, 26 Oct 2021 07:50:09 GMT Phân tích giai đoạn kiểm tra điều kiện thụ lý và chuẩn bị xác minh nội dung tố cáo giải quyết tố cáo trong Công an Nhân dân https://luatminhkhue.vn/phan-tich-giai-doan-kiem-tra-dieu-kien-thu-ly-va-chuan-bi-xac-minh-noi-dung-to-cao-giai-quyet-to-cao-trong-cong-an-nhan-dan.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-giai-doan-kiem-tra-dieu-kien-thu-ly-va-chuan-bi-xac-minh-noi-dung-to-cao-giai-quyet-to-cao-trong-cong-an-nhan-dan.aspx Tue, 26 Oct 2021 07:32:44 GMT Cơ cấu tổ chức của quỹ xã hội, quỹ từ thiện https://luatminhkhue.vn/co-cau-to-chuc-cua-quy-xa-hoi-quy-tu-thien.aspx https://luatminhkhue.vn/co-cau-to-chuc-cua-quy-xa-hoi-quy-tu-thien.aspx Tue, 26 Oct 2021 07:28:19 GMT Xác minh nội dung tố cáo và trường hợp xử lý tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo trong Công an nhân dân https://luatminhkhue.vn/xac-minh-noi-dung-to-cao-va-truong-hop-xu-ly-to-cao-khong-ro-ho-ten-dia-chi-cua-nguoi-to-cao-trong-cong-an-nhan-dan.aspx https://luatminhkhue.vn/xac-minh-noi-dung-to-cao-va-truong-hop-xu-ly-to-cao-khong-ro-ho-ten-dia-chi-cua-nguoi-to-cao-trong-cong-an-nhan-dan.aspx Tue, 26 Oct 2021 07:08:30 GMT Hoạt động chữ thập đỏ của thanh niên, thiếu niên trong trường học https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-chu-thap-do-cua-thanh-nien-thieu-nien-trong-truong-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-chu-thap-do-cua-thanh-nien-thieu-nien-trong-truong-hoc.aspx Tue, 26 Oct 2021 06:56:57 GMT Một số hoạt động của quản lý xuất, nhập khẩu và chính sách tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất khẩu trang y tế đến hết năm 2021 https://luatminhkhue.vn/mot-so-hoat-dong-cua-quan-ly-xuat-nhap-khau-va-chinh-sach-tam-ngung-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-khau-trang-y-te-den-het-nam-2021.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-hoat-dong-cua-quan-ly-xuat-nhap-khau-va-chinh-sach-tam-ngung-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-khau-trang-y-te-den-het-nam-2021.aspx Tue, 26 Oct 2021 06:48:03 GMT Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật https://luatminhkhue.vn/cong-uoc-quoc-te-ve-quyen-cua-nguoi-khuyet-tat.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-uoc-quoc-te-ve-quyen-cua-nguoi-khuyet-tat.aspx Tue, 26 Oct 2021 06:00:16 GMT Bảo vệ quyền của trẻ em tị nạn, thiểu số, khuyết tật.... https://luatminhkhue.vn/bao-ve-quyen-cua-tre-em-ti-nan-thieu-so-khuyet-tat.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-ve-quyen-cua-tre-em-ti-nan-thieu-so-khuyet-tat.aspx Tue, 26 Oct 2021 05:12:03 GMT Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-chuc-nang-nhiem-vu-va-co-cau-to-chuc-cua-phong-van-hoa-va-thong-tin.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-chuc-nang-nhiem-vu-va-co-cau-to-chuc-cua-phong-van-hoa-va-thong-tin.aspx Tue, 26 Oct 2021 04:53:48 GMT Điều kiện hoạt động, thủ tục thành lập trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-hoat-dong-thu-tuc-thanh-lap-tram-diem-so-cap-cuu-chu-thap-do.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-hoat-dong-thu-tuc-thanh-lap-tram-diem-so-cap-cuu-chu-thap-do.aspx Tue, 26 Oct 2021 04:46:24 GMT Nghỉ việc được 04 tháng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không ? https://luatminhkhue.vn/nghi-viec-duoc-04-thang-co-duoc-huong-bao-hiem-that-nghiep-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/nghi-viec-duoc-04-thang-co-duoc-huong-bao-hiem-that-nghiep-khong--.aspx Tue, 26 Oct 2021 04:41:55 GMT Chính sách mới về hỗ trợ tài chính trong Khu kinh tế - quốc phòng cùng với nội dung liên quan https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-moi-ve-ho-tro-tai-chinh-trong-khu-kinh-te-quoc-phong-cung-voi-noi-dung-lien-quan.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-moi-ve-ho-tro-tai-chinh-trong-khu-kinh-te-quoc-phong-cung-voi-noi-dung-lien-quan.aspx Tue, 26 Oct 2021 04:36:04 GMT Những căn cứ để xác lập quyền hưởng dụng https://luatminhkhue.vn/nhung-can-cu-de-xac-lap-quyen-huong-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-can-cu-de-xac-lap-quyen-huong-dung.aspx Tue, 26 Oct 2021 04:32:57 GMT Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx Tue, 26 Oct 2021 04:26:10 GMT Khu kinh tế quốc phòng và hợp phần quy hoạch khu kinh tế - quốc phòng https://luatminhkhue.vn/khu-kinh-te-quoc-phong-va-hop-phan-quy-hoach-khu-kinh-te-quoc-phong.aspx https://luatminhkhue.vn/khu-kinh-te-quoc-phong-va-hop-phan-quy-hoach-khu-kinh-te-quoc-phong.aspx Tue, 26 Oct 2021 04:16:25 GMT Điều kiện hoạt động, thủ tục thành lập cơ sở hiến máu chữ thập đỏ https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-hoat-dong-thu-tuc-thanh-lap-co-so-hien-mau-chu-thap-do.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-hoat-dong-thu-tuc-thanh-lap-co-so-hien-mau-chu-thap-do.aspx Tue, 26 Oct 2021 04:04:51 GMT Nguyên tắc giao dịch thuế điện tử và chính sách mới về chứng từ điện tử trong giao dịch thuế điện tử và những vấn đề liên quan https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-giao-dich-thue-dien-tu-va-chinh-sach-moi-ve-chung-tu-dien-tu-trong-giao-dich-thue-dien-tu-va-nhung-van-de-lien-quan.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-giao-dich-thue-dien-tu-va-chinh-sach-moi-ve-chung-tu-dien-tu-trong-giao-dich-thue-dien-tu-va-nhung-van-de-lien-quan.aspx Tue, 26 Oct 2021 03:57:06 GMT Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ sở giáo dục đại học https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-nhiem-vu-quyen-han-cua-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-nhiem-vu-quyen-han-cua-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc.aspx Tue, 26 Oct 2021 03:51:22 GMT Đối tượng được hưởng chính sách theo quyết định 62/2011/QĐ-TTg ? https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-duoc-huong-chinh-sach-theo-quyet-dinh-62-2011-qd-ttg--.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-duoc-huong-chinh-sach-theo-quyet-dinh-62-2011-qd-ttg--.aspx Tue, 26 Oct 2021 03:49:52 GMT Chính sách pháp luật mới về trường hợp yêu cầu về người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp thẩm định giá https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-phap-luat-moi-ve-truong-hop-yeu-cau-ve-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-doanh-nghiep-tham-dinh-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-phap-luat-moi-ve-truong-hop-yeu-cau-ve-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-doanh-nghiep-tham-dinh-gia.aspx Tue, 26 Oct 2021 03:38:30 GMT Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-phong-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-phong-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx Tue, 26 Oct 2021 03:36:05 GMT Điều kiện cấp phép đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-cap-phep-doi-voi-hoat-dong-kham-benh-chua-benh-nhan-dao.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-cap-phep-doi-voi-hoat-dong-kham-benh-chua-benh-nhan-dao.aspx Tue, 26 Oct 2021 03:30:38 GMT Quy định mới nhất về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-nhat-ve-viec-chi-tra-luong-huu--tro-cap-bao-hiem-xa-hoi--bhxh---bao-hiem-that-nghiep--bhtn---.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-nhat-ve-viec-chi-tra-luong-huu--tro-cap-bao-hiem-xa-hoi--bhxh---bao-hiem-that-nghiep--bhtn---.aspx Tue, 26 Oct 2021 03:27:23 GMT Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-chuc-nang-nhiem-vu-va-co-cau-to-chuc-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-chuc-nang-nhiem-vu-va-co-cau-to-chuc-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi.aspx Tue, 26 Oct 2021 03:19:32 GMT Sở hữu toàn dân về đất đai theo quan điểm của Mác - Lênin https://luatminhkhue.vn/so-huu-toan-dan-ve-dat-dai-theo-quan-diem-cua-mac-lenin.aspx https://luatminhkhue.vn/so-huu-toan-dan-ve-dat-dai-theo-quan-diem-cua-mac-lenin.aspx Tue, 26 Oct 2021 03:18:36 GMT Các quy tắc UCP áp dụng đối với thư tín dụng https://luatminhkhue.vn/cac-quy-tac-ucp-ap-dung-doi-voi-thu-tin-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-quy-tac-ucp-ap-dung-doi-voi-thu-tin-dung.aspx Tue, 26 Oct 2021 03:12:08 GMT Các bên trong phương thức nhờ thu kèm chứng từ https://luatminhkhue.vn/cac-ben-trong-phuong-thuc-nho-thu-kem-chung-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-ben-trong-phuong-thuc-nho-thu-kem-chung-tu.aspx Tue, 26 Oct 2021 02:57:34 GMT Phân tích chế độ thu chi tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam https://luatminhkhue.vn/phan-tich-che-do-thu-chi-tai-chinh-cua-cong-ty-me-tap-doan-dau-khi-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-che-do-thu-chi-tai-chinh-cua-cong-ty-me-tap-doan-dau-khi-viet-nam.aspx Tue, 26 Oct 2021 02:57:07 GMT Vận động, quyên góp tiền, hiện vật và các nguồn lực khác cho hoạt động chữ thập đỏ https://luatminhkhue.vn/van-dong-quyen-gop-tien-hien-vat-va-cac-nguon-luc-khac-cho-hoat-dong-chu-thap-do.aspx https://luatminhkhue.vn/van-dong-quyen-gop-tien-hien-vat-va-cac-nguon-luc-khac-cho-hoat-dong-chu-thap-do.aspx Tue, 26 Oct 2021 02:50:25 GMT Hối phiếu kèm chứng từ và hoạt động của hối phiếu kèm chứng từ https://luatminhkhue.vn/hoi-phieu-kem-chung-tu-va-hoat-dong-cua-hoi-phieu-kem-chung-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-phieu-kem-chung-tu-va-hoat-dong-cua-hoi-phieu-kem-chung-tu.aspx Tue, 26 Oct 2021 02:44:03 GMT Quy định mới về ưu đãi người có công với cách mạng https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang.aspx Tue, 26 Oct 2021 02:43:49 GMT Phân tích về sự quản lý và sử dụng tài sản của của Công ty mẹ theo Nghị định 36/2021/NĐ-CP https://luatminhkhue.vn/phan-tich-ve-su-quan-ly-va-su-dung-tai-san-cua-cua-cong-ty-me-theo-nghi-dinh-36-2021-nd-cp.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-ve-su-quan-ly-va-su-dung-tai-san-cua-cua-cong-ty-me-theo-nghi-dinh-36-2021-nd-cp.aspx Tue, 26 Oct 2021 02:36:29 GMT Quyền của trẻ em theo công ước của liên hợp quốc https://luatminhkhue.vn/quyen-cua-tre-em-theo-cong-uoc-cua-lien-hop-quoc.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-cua-tre-em-theo-cong-uoc-cua-lien-hop-quoc.aspx Tue, 26 Oct 2021 02:25:05 GMT Quy định của pháp luật về hoạt động chữ thập đỏ https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hoat-dong-chu-thap-do.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hoat-dong-chu-thap-do.aspx Tue, 26 Oct 2021 02:19:04 GMT Quản lý và sử dụng vốn tại công ty mẹ - tập đoàn dầu khí Việt Nam https://luatminhkhue.vn/quan-ly-va-su-dung-von-tai-cong-ty-me-tap-doan-dau-khi-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-ly-va-su-dung-von-tai-cong-ty-me-tap-doan-dau-khi-viet-nam.aspx Tue, 26 Oct 2021 02:18:16 GMT Một số quy định quan trọng trong công ước về quyền phụ nữ (CEDAW) https://luatminhkhue.vn/mot-so-quy-dinh-quan-trong-trong-cong-uoc-ve-quyen-phu-nu-cedaw.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-quy-dinh-quan-trong-trong-cong-uoc-ve-quyen-phu-nu-cedaw.aspx Tue, 26 Oct 2021 02:18:05 GMT Cây trồng lâm nghiệp và chính sách mới hướng dẫn ghi nhãn giống cây trồng lâm nghiệp https://luatminhkhue.vn/cay-trong-lam-nghiep-va-chinh-sach-moi-huong-dan-ghi-nhan-giong-cay-trong-lam-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/cay-trong-lam-nghiep-va-chinh-sach-moi-huong-dan-ghi-nhan-giong-cay-trong-lam-nghiep.aspx Tue, 26 Oct 2021 01:58:41 GMT Thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học https://luatminhkhue.vn/thanh-lap-co-so-bao-ton-da-dang-sinh-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/thanh-lap-co-so-bao-ton-da-dang-sinh-hoc.aspx Tue, 26 Oct 2021 01:44:13 GMT Tài sản bảo đảm, chính sách mới về xử lý tài sản bảo đảm https://luatminhkhue.vn/tai-san-bao-dam-chinh-sach-moi-ve-xu-ly-tai-san-bao-dam.aspx https://luatminhkhue.vn/tai-san-bao-dam-chinh-sach-moi-ve-xu-ly-tai-san-bao-dam.aspx Tue, 26 Oct 2021 01:40:18 GMT Quy định về lựa chọn áp dụng pháp luật cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-lua-chon-ap-dung-phap-luat-cho-hop-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-lua-chon-ap-dung-phap-luat-cho-hop-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te.aspx Tue, 26 Oct 2021 01:39:23 GMT Pháp luật Việt Nam điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế https://luatminhkhue.vn/phap-luat-viet-nam-dieu-chinh-hoat-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-viet-nam-dieu-chinh-hoat-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te.aspx Tue, 26 Oct 2021 00:44:24 GMT Bộ nguyên tắc của luật hợp đồng châu Âu (PECL) https://luatminhkhue.vn/bo-nguyen-tac-cua-luat-hop-dong-chau-au-pecl.aspx https://luatminhkhue.vn/bo-nguyen-tac-cua-luat-hop-dong-chau-au-pecl.aspx Tue, 26 Oct 2021 00:01:52 GMT Bộ nguyên tắc của UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế năm 2010 – PICC https://luatminhkhue.vn/bo-nguyen-tac-cua-unidroit-ve-hop-dong-thuong-mai-quoc-te-nam-2010-–-picc.aspx https://luatminhkhue.vn/bo-nguyen-tac-cua-unidroit-ve-hop-dong-thuong-mai-quoc-te-nam-2010-–-picc.aspx Mon, 25 Oct 2021 23:45:58 GMT Giá trị của nhận thức đúng đắn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay https://luatminhkhue.vn/gia-tri-cua-nhan-thuc-dung-dan-ve-con-duong-di-len-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/gia-tri-cua-nhan-thuc-dung-dan-ve-con-duong-di-len-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam-hien-nay.aspx Mon, 25 Oct 2021 14:52:21 GMT Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp là gì ? Ai là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp ? https://luatminhkhue.vn/bao-ve-quyen-va-loi-ich-hop-phap-la-gi---ai-la-nguoi-bao-ve-quyen-loi-hop-phap--.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-ve-quyen-va-loi-ich-hop-phap-la-gi---ai-la-nguoi-bao-ve-quyen-loi-hop-phap--.aspx Mon, 25 Oct 2021 14:18:19 GMT Đặc trưng mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam https://luatminhkhue.vn/dac-trung-mo-hinh-xa-hoi-xa-hoi-chu-nghia-o-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/dac-trung-mo-hinh-xa-hoi-xa-hoi-chu-nghia-o-viet-nam.aspx Mon, 25 Oct 2021 13:32:17 GMT Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Mon, 25 Oct 2021 10:31:15 GMT Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Văn hóa và Thông tin theo quy định mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-phong-van-hoa-va-thong-tin-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-phong-van-hoa-va-thong-tin-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx Mon, 25 Oct 2021 10:30:42 GMT Bị bãi nhiệm thì tôi có được áp dụng nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP hay không? https://luatminhkhue.vn/bi-bai-nhiem-thi-toi-co-duoc-ap-dung-nghi-huu-truoc-tuoi-theo-nghi-dinh-26-2015-nd-cp-hay-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/bi-bai-nhiem-thi-toi-co-duoc-ap-dung-nghi-huu-truoc-tuoi-theo-nghi-dinh-26-2015-nd-cp-hay-khong--.aspx Mon, 25 Oct 2021 10:28:07 GMT Quyền làm việc của người khuyết tật theo pháp luật Việt Nam https://luatminhkhue.vn/quyen-lam-viec-cua-nguoi-khuyet-tat-theo-phap-luat-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-lam-viec-cua-nguoi-khuyet-tat-theo-phap-luat-viet-nam.aspx Mon, 25 Oct 2021 09:58:24 GMT Phòng Tài nguyên và Môi trường có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào? https://luatminhkhue.vn/phong-tai-nguyen-va-moi-truong-co-chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/phong-tai-nguyen-va-moi-truong-co-chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-nhu-the-nao.aspx Mon, 25 Oct 2021 09:45:21 GMT Quy định về chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục đại học và liên kết các trường đại học https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-chuyen-doi-loai-hinh-co-so-giao-duc-dai-hoc-va-lien-ket-cac-truong-dai-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-chuyen-doi-loai-hinh-co-so-giao-duc-dai-hoc-va-lien-ket-cac-truong-dai-hoc.aspx Mon, 25 Oct 2021 09:44:06 GMT Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx Mon, 25 Oct 2021 09:28:41 GMT Lập, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia https://luatminhkhue.vn/lap-tham-dinh-du-an-thanh-lap-khu-bao-ton-cap-quoc-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/lap-tham-dinh-du-an-thanh-lap-khu-bao-ton-cap-quoc-gia.aspx Mon, 25 Oct 2021 09:21:48 GMT Các trường hợp miễn lệ phí cấp hộ chiếu từ 22/5/2021 theo quy định pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-mien-le-phi-cap-ho-chieu-tu-22-5-2021-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-mien-le-phi-cap-ho-chieu-tu-22-5-2021-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx Mon, 25 Oct 2021 09:03:41 GMT Thể chế hóa là gì? Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành pháp luật? https://luatminhkhue.vn/the-che-hoa-la-gi-the-che-hoa-duong-loi-chu-truong-cua-dang-thanh-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/the-che-hoa-la-gi-the-che-hoa-duong-loi-chu-truong-cua-dang-thanh-phap-luat.aspx Mon, 25 Oct 2021 08:51:25 GMT Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương ở thị trấn https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-o-thi-tran.aspx https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-o-thi-tran.aspx Mon, 25 Oct 2021 08:43:56 GMT Mua sắm tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo phương thức tập trung https://luatminhkhue.vn/mua-sam-tai-san-cong-tai-co-quan-to-chuc-don-vi-theo-phuong-thuc-tap-trung.aspx https://luatminhkhue.vn/mua-sam-tai-san-cong-tai-co-quan-to-chuc-don-vi-theo-phuong-thuc-tap-trung.aspx Mon, 25 Oct 2021 08:35:04 GMT Các trường hợp áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-ap-dung-quan-ly-rui-ro-trong-quan-ly-thue.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-ap-dung-quan-ly-rui-ro-trong-quan-ly-thue.aspx Mon, 25 Oct 2021 08:25:44 GMT Pháp luật quốc tế và Việt Nam trong việc thể chế hóa quyền bình đẳng trước pháp luật https://luatminhkhue.vn/phap-luat-quoc-te-va-viet-nam-trong-viec-the-che-hoa-quyen-binh-dang-truoc-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-quoc-te-va-viet-nam-trong-viec-the-che-hoa-quyen-binh-dang-truoc-phap-luat.aspx Mon, 25 Oct 2021 08:13:15 GMT Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chính quyền địa phương ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-chinh-quyen-dia-phuong-o-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-thanh-pho-thuoc-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong.aspx https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-chinh-quyen-dia-phuong-o-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-thanh-pho-thuoc-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong.aspx Mon, 25 Oct 2021 08:11:27 GMT Nghĩa vụ các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa https://luatminhkhue.vn/nghia-vu-cac-ben-trong-hop-dong-mua-ban-hang-hoa.aspx https://luatminhkhue.vn/nghia-vu-cac-ben-trong-hop-dong-mua-ban-hang-hoa.aspx Mon, 25 Oct 2021 08:09:24 GMT Các mức độ rủi ro với người nộp thuế là cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/cac-muc-do-rui-ro-voi-nguoi-nop-thue-la-ca-nhan-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-muc-do-rui-ro-voi-nguoi-nop-thue-la-ca-nhan-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx Mon, 25 Oct 2021 08:04:36 GMT Điều kiện đăng ký; sự độc lập của việc bảo hộ một nhãn hiệu tại các nước khác nhau https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-dang-ky;-su-doc-lap-cua-viec-bao-ho-mot-nhan-hieu-tai-cac-nuoc-khac-nhau.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-dang-ky;-su-doc-lap-cua-viec-bao-ho-mot-nhan-hieu-tai-cac-nuoc-khac-nhau.aspx Mon, 25 Oct 2021 08:03:35 GMT Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (‘CISG’) https://luatminhkhue.vn/cong-uoc-vien-1980-ve-hop-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te-‘cisg’.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-uoc-vien-1980-ve-hop-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te-‘cisg’.aspx Mon, 25 Oct 2021 07:57:00 GMT Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng và sự tương tự đến mức gây nhầm lẫn được quy định như thế nào? https://luatminhkhue.vn/tieu-chi-danh-gia-nhan-hieu-noi-tieng-va-su-tuong-tu-den-muc-gay-nham-lan-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/tieu-chi-danh-gia-nhan-hieu-noi-tieng-va-su-tuong-tu-den-muc-gay-nham-lan-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx Mon, 25 Oct 2021 07:45:08 GMT Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân https://luatminhkhue.vn/che-do-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-tai-don-vi-luc-luong-vu-trang-nhan-dan.aspx https://luatminhkhue.vn/che-do-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-tai-don-vi-luc-luong-vu-trang-nhan-dan.aspx Mon, 25 Oct 2021 07:40:30 GMT Các điều kiện cơ sở giao hàng trong mua bán hàng hóa quốc tế - INCOTERMS https://luatminhkhue.vn/cac-dieu-kien-co-so-giao-hang-trong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te-incoterms.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-dieu-kien-co-so-giao-hang-trong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te-incoterms.aspx Mon, 25 Oct 2021 07:36:12 GMT Quá trình thu nhập, xử lý thông tin quản lý rủi ro về thuế được thực hiện như thế nào? https://luatminhkhue.vn/qua-trinh-thu-nhap-xu-ly-thong-tin-quan-ly-rui-ro-ve-thue-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/qua-trinh-thu-nhap-xu-ly-thong-tin-quan-ly-rui-ro-ve-thue-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx Mon, 25 Oct 2021 07:33:50 GMT Nguyên tắc quản lý rủi ro và trình tự áp dụng quản lý rủi ro về thuế https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-quan-ly-rui-ro-va-trinh-tu-ap-dung-quan-ly-rui-ro-ve-thue.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-quan-ly-rui-ro-va-trinh-tu-ap-dung-quan-ly-rui-ro-ve-thue.aspx Mon, 25 Oct 2021 07:17:32 GMT Trợ cấp xã hội cho người khuyết tật được quy định như thế nào? https://luatminhkhue.vn/tro-cap-xa-hoi-cho-nguoi-khuyet-tat--.aspx https://luatminhkhue.vn/tro-cap-xa-hoi-cho-nguoi-khuyet-tat--.aspx Mon, 25 Oct 2021 07:10:58 GMT Chính sách mới về lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đấu giá năm 2021 https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-moi-ve-luong-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-duong-dau-gia-nam-2021.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-moi-ve-luong-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-duong-dau-gia-nam-2021.aspx Mon, 25 Oct 2021 06:53:04 GMT Pháp luật về mua bán hàng hoá quốc tế quy định như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/phap-luat-ve-mua-ban-hang-hoa-quoc-te-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-ve-mua-ban-hang-hoa-quoc-te-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx Mon, 25 Oct 2021 06:50:16 GMT Đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết trong trường hợp nào? https://luatminhkhue.vn/don-vi-su-nghiep-cong-lap-duoc-su-dung-tai-san-cong-de-lien-doanh-lien-ket-trong-truong-hop-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/don-vi-su-nghiep-cong-lap-duoc-su-dung-tai-san-cong-de-lien-doanh-lien-ket-trong-truong-hop-nao.aspx Mon, 25 Oct 2021 06:46:28 GMT Điều kiện, thủ tục cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-cap-chung-chi-vo-tuyen-dien-vien-hang-hai.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-cap-chung-chi-vo-tuyen-dien-vien-hang-hai.aspx Mon, 25 Oct 2021 06:34:22 GMT Nội dung chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 theo Quyết định số 2205/QĐ-TTg https://luatminhkhue.vn/noi-dung-chuong-trinh-phat-trien-tai-san-tri-tue-den-nam-2030-theo-quyet-dinh-so-2205-qd-ttg.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-chuong-trinh-phat-trien-tai-san-tri-tue-den-nam-2030-theo-quyet-dinh-so-2205-qd-ttg.aspx Mon, 25 Oct 2021 06:27:31 GMT Điều kiện, thủ tục tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần có giá trị thương mại cao https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-tham-gia-dau-gia-quyen-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-doi-voi-bang-tan-co-gia-tri-thuong-mai-cao.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-tham-gia-dau-gia-quyen-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-doi-voi-bang-tan-co-gia-tri-thuong-mai-cao.aspx Mon, 25 Oct 2021 06:23:37 GMT Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương ở Phường như thế nào? https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-o-phuong-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-o-phuong-nhu-the-nao.aspx Mon, 25 Oct 2021 05:08:43 GMT Những nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng và đề xuất chính sách công https://luatminhkhue.vn/nhung-nguyen-tac-co-ban-trong-viec-xay-dung-va-de-xuat-chinh-sach-cong.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-nguyen-tac-co-ban-trong-viec-xay-dung-va-de-xuat-chinh-sach-cong.aspx Mon, 25 Oct 2021 04:56:23 GMT Phải làm sao khi chữ ký trong thủ tục bảo hiểm xã hội không giống nhau ? https://luatminhkhue.vn/phai-lam-sao-khi-chu-ky-trong-thu-tuc-bao-hiem-xa-hoi-khong-giong-nhau--.aspx https://luatminhkhue.vn/phai-lam-sao-khi-chu-ky-trong-thu-tuc-bao-hiem-xa-hoi-khong-giong-nhau--.aspx Mon, 25 Oct 2021 04:55:27 GMT Đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh trong trường hợp nào? https://luatminhkhue.vn/don-vi-su-nghiep-cong-lap-duoc-su-dung-tai-san-cong-vao-muc-dich-kinh-doanh-trong-truong-hop-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/don-vi-su-nghiep-cong-lap-duoc-su-dung-tai-san-cong-vao-muc-dich-kinh-doanh-trong-truong-hop-nao.aspx Mon, 25 Oct 2021 04:53:09 GMT Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-chinh-quyen-dia-phuong-o-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong.aspx https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-chinh-quyen-dia-phuong-o-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong.aspx Mon, 25 Oct 2021 04:35:45 GMT Quy định pháp luật về tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-tuyen-chon-giao-truc-tiep-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-quoc-gia-thuoc-chuong-trinh-phat-trien-tai-san-tri-tue-den-nam-2030.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-tuyen-chon-giao-truc-tiep-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-quoc-gia-thuoc-chuong-trinh-phat-trien-tai-san-tri-tue-den-nam-2030.aspx Mon, 25 Oct 2021 04:32:11 GMT Đơn vị sự nghiệp công lập được cho thuê tài sản công trong các trường hợp nào? https://luatminhkhue.vn/don-vi-su-nghiep-cong-lap-duoc-cho-thue-tai-san-cong-trong-cac-truong-hop-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/don-vi-su-nghiep-cong-lap-duoc-cho-thue-tai-san-cong-trong-cac-truong-hop-nao.aspx Mon, 25 Oct 2021 04:21:49 GMT Mối quan hệ giữa quyền con người và quyền dân tộc cơ bản ở Việt Nam hiện nay https://luatminhkhue.vn/moi-quan-he-giua-quyen-con-nguoi-va-quyen-dan-toc-co-ban-o-viet-nam-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/moi-quan-he-giua-quyen-con-nguoi-va-quyen-dan-toc-co-ban-o-viet-nam-hien-nay.aspx Mon, 25 Oct 2021 04:14:27 GMT Xây dựng, xác định và phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp quốc gia thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 https://luatminhkhue.vn/xay-dung-xac-dinh-va-phe-duyet-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-dat-hang-cap-quoc-gia-thuoc-chuong-trinh-phat-trien-tai-san-tri-tue-den-nam-2030.aspx https://luatminhkhue.vn/xay-dung-xac-dinh-va-phe-duyet-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-dat-hang-cap-quoc-gia-thuoc-chuong-trinh-phat-trien-tai-san-tri-tue-den-nam-2030.aspx Mon, 25 Oct 2021 04:02:55 GMT Thế nào là mua bán hàng hoá quốc tế? Nội dung của hợp đồng mua bán quốc tế https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-mua-ban-hang-hoa-quoc-te-noi-dung-cua-hop-dong-mua-ban-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-mua-ban-hang-hoa-quoc-te-noi-dung-cua-hop-dong-mua-ban-quoc-te.aspx Mon, 25 Oct 2021 03:58:46 GMT Chính quyền địa phương ở quận được tổ chức như thế nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở quận là gì? https://luatminhkhue.vn/chinh-quyen-dia-phuong-o-quan-duoc-to-chuc-nhu-the-nao-nhiem-vu-quyen-han-cua-chinh-quyen-dia-phuong-o-quan-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-quyen-dia-phuong-o-quan-duoc-to-chuc-nhu-the-nao-nhiem-vu-quyen-han-cua-chinh-quyen-dia-phuong-o-quan-la-gi.aspx Mon, 25 Oct 2021 03:54:36 GMT Điều kiện thành lập và thủ tục thành lập trường đại học https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thanh-lap-va-thu-tuc-thanh-lap-truong-dai-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thanh-lap-va-thu-tuc-thanh-lap-truong-dai-hoc.aspx Mon, 25 Oct 2021 03:52:45 GMT Xử lý tài sản công trong trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập https://luatminhkhue.vn/xu-ly-tai-san-cong-trong-truong-hop-chuyen-doi-mo-hinh-hoat-dong-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-ly-tai-san-cong-trong-truong-hop-chuyen-doi-mo-hinh-hoat-dong-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap.aspx Mon, 25 Oct 2021 03:41:16 GMT Phân tích tổ chức quản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 https://luatminhkhue.vn/phan-tich-to-chuc-quan-ly-chuong-trinh-phat-trien-tai-san-tri-tue-den-nam-2030.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-to-chuc-quan-ly-chuong-trinh-phat-trien-tai-san-tri-tue-den-nam-2030.aspx Mon, 25 Oct 2021 03:40:01 GMT Điều kiện, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien.aspx Mon, 25 Oct 2021 03:36:37 GMT Việt Nam giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển https://luatminhkhue.vn/viet-nam-giai-quyet-cac-van-de-tranh-chap-tren-bien.aspx https://luatminhkhue.vn/viet-nam-giai-quyet-cac-van-de-tranh-chap-tren-bien.aspx Mon, 25 Oct 2021 03:32:26 GMT Pháp luật trong nước của VN và TQ liên quan đến quan hệ TM song phương giữa hai nước https://luatminhkhue.vn/phap-luat-trong-nuoc-cua-vn-va-tq-lien-quan-den-quan-he-tm-song-phuong-giua-hai-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-trong-nuoc-cua-vn-va-tq-lien-quan-den-quan-he-tm-song-phuong-giua-hai-nuoc.aspx Mon, 25 Oct 2021 03:25:35 GMT Chính quyền địa phương ở xã được tổ chức như thế nào? Nhiệm vụ và quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã là gì? https://luatminhkhue.vn/chinh-quyen-dia-phuong-o-xa-duoc-to-chuc-nhu-the-nao-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-chinh-quyen-dia-phuong-o-xa-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-quyen-dia-phuong-o-xa-duoc-to-chuc-nhu-the-nao-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-chinh-quyen-dia-phuong-o-xa-la-gi.aspx Mon, 25 Oct 2021 03:25:02 GMT Chính sách mới về nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-moi-ve-nhiem-vu-thuoc-chuong-trinh-phat-trien-tai-san-tri-tue-den-nam-2030.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-moi-ve-nhiem-vu-thuoc-chuong-trinh-phat-trien-tai-san-tri-tue-den-nam-2030.aspx Mon, 25 Oct 2021 03:24:36 GMT Chính sách mới về kế hoạch và trình tự xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-moi-ve-ke-hoach-va-trinh-tu-xay-dung-ke-hoach-phong-chong-thien-tai-cac-cap-o-dia-phuong.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-moi-ve-ke-hoach-va-trinh-tu-xay-dung-ke-hoach-phong-chong-thien-tai-cac-cap-o-dia-phuong.aspx Mon, 25 Oct 2021 03:04:30 GMT Cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý kiến trúc, xây dựng ở cấp huyện là cơ quan nào? https://luatminhkhue.vn/co-quan-chuyen-mon-thuc-hien-chuc-nang-quan-ly-kien-truc-xay-dung-o-cap-huyen-la-co-quan-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/co-quan-chuyen-mon-thuc-hien-chuc-nang-quan-ly-kien-truc-xay-dung-o-cap-huyen-la-co-quan-nao.aspx Mon, 25 Oct 2021 03:03:41 GMT Tàu biển Việt Nam là gì ? Quy định pháp luật về tàu biển Việt Nam https://luatminhkhue.vn/tau-bien-viet-nam-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-tau-bien-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/tau-bien-viet-nam-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-tau-bien-viet-nam.aspx Mon, 25 Oct 2021 03:02:49 GMT Xử lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập https://luatminhkhue.vn/xu-ly-tai-san-cong-tai-don-vi-su-nghiep-cong-lap.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-ly-tai-san-cong-tai-don-vi-su-nghiep-cong-lap.aspx Mon, 25 Oct 2021 03:00:38 GMT Các vấn đề tại vùng biển của Việt Nam hiện nay https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-tai-vung-bien-cua-viet-nam-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-tai-vung-bien-cua-viet-nam-hien-nay.aspx Mon, 25 Oct 2021 03:00:08 GMT Tổng quan về quan hệ thương mại Việt Nam-Trung Quốc https://luatminhkhue.vn/tong-quan-ve-quan-he-thuong-mai-viet-nam-trung-quoc.aspx https://luatminhkhue.vn/tong-quan-ve-quan-he-thuong-mai-viet-nam-trung-quoc.aspx Mon, 25 Oct 2021 02:52:34 GMT Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng trong sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-cua-co-quan-don-vi-doanh-nghiep-truc-thuoc-bo-quoc-phong-trong-su-dung-dat-quoc-phong-ket-hop-voi-hoat-dong-lao-dong-san-xuat.aspx https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-cua-co-quan-don-vi-doanh-nghiep-truc-thuoc-bo-quoc-phong-trong-su-dung-dat-quoc-phong-ket-hop-voi-hoat-dong-lao-dong-san-xuat.aspx Mon, 25 Oct 2021 02:43:23 GMT Điều kiện và thủ tục cho thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-cho-thue-muon-thiet-bi-vo-tuyen-dien-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-cho-thue-muon-thiet-bi-vo-tuyen-dien-theo-quy-dinh-moi.aspx Mon, 25 Oct 2021 02:43:04 GMT Quyền bình đẳng dân tộc là gì? Tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng dân tộc? https://luatminhkhue.vn/quyen-binh-dang-dan-toc-la-gi-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-binh-dang-dan-toc.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-binh-dang-dan-toc-la-gi-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-binh-dang-dan-toc.aspx Mon, 25 Oct 2021 02:33:32 GMT Cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng được quy định như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/co-cau-to-chuc-cua-so-xay-dung-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/co-cau-to-chuc-cua-so-xay-dung-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx Mon, 25 Oct 2021 02:33:26 GMT Hiệp định dệt may Việt Nam-Hoa Kỳ 2003 và hiệp định khung về thương mại và đầu tư https://luatminhkhue.vn/hiep-dinh-det-may-viet-nam-hoa-ky-2003-va-hiep-dinh-khung-ve-thuong-mai-va-dau-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/hiep-dinh-det-may-viet-nam-hoa-ky-2003-va-hiep-dinh-khung-ve-thuong-mai-va-dau-tu.aspx Mon, 25 Oct 2021 02:31:21 GMT Khái quát về hợp tác và các hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kì https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-hop-tac-va-cac-hiep-dinh-thuong-mai-song-phuong-giua-viet-nam-va-hoa-ki.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-hop-tac-va-cac-hiep-dinh-thuong-mai-song-phuong-giua-viet-nam-va-hoa-ki.aspx Mon, 25 Oct 2021 02:13:39 GMT Phương án xử lý dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/phuong-an-xu-ly-du-an-hop-dong-lien-doanh-lien-ket-da-thuc-hien-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/phuong-an-xu-ly-du-an-hop-dong-lien-doanh-lien-ket-da-thuc-hien-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-hanh.aspx Mon, 25 Oct 2021 02:12:16 GMT Khấu hao và hao mòn tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập https://luatminhkhue.vn/khau-hao-va-hao-mon-tai-san-co-dinh-tai-don-vi-su-nghiep-cong-lap.aspx https://luatminhkhue.vn/khau-hao-va-hao-mon-tai-san-co-dinh-tai-don-vi-su-nghiep-cong-lap.aspx Mon, 25 Oct 2021 02:06:55 GMT Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh https://luatminhkhue.vn/huong-dan-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-su-dung-tan-so-va-quy-dao-ve-tinh.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-su-dung-tan-so-va-quy-dao-ve-tinh.aspx Mon, 25 Oct 2021 01:57:22 GMT Quyền sở hữu trí tuệ (IPRs), thương mại và phát triển bền vững https://luatminhkhue.vn/quyen-so-huu-tri-tue-iprs-thuong-mai-va-phat-trien-ben-vung.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-so-huu-tri-tue-iprs-thuong-mai-va-phat-trien-ben-vung.aspx Mon, 25 Oct 2021 01:52:49 GMT Chính sách pháp luật mới về trường hợp sử dụng đất quốc phòng kết hợp sản xuất phải nộp tiền sử dụng đất và những vấn đề liên quan https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-phap-luat-moi-ve-truong-hop-su-dung-dat-quoc-phong-ket-hop-san-xuat-phai-nop-tien-su-dung-dat-va-nhung-van-de-lien-quan.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-phap-luat-moi-ve-truong-hop-su-dung-dat-quoc-phong-ket-hop-san-xuat-phai-nop-tien-su-dung-dat-va-nhung-van-de-lien-quan.aspx Mon, 25 Oct 2021 01:45:43 GMT Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Giao thông vận tải theo quy định pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-giao-thong-van-tai-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-giao-thong-van-tai-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx Sun, 24 Oct 2021 16:17:28 GMT Người bị tai biến có được trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần? https://luatminhkhue.vn/nguoi-bi-tai-bien-co-duoc-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi--bhxh--mot-lan-.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-bi-tai-bien-co-duoc-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi--bhxh--mot-lan-.aspx Sun, 24 Oct 2021 16:15:58 GMT Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-phong-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-phong-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx Sun, 24 Oct 2021 15:21:24 GMT Cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/co-cau-to-chuc-cua-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/co-cau-to-chuc-cua-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx Sun, 24 Oct 2021 14:56:13 GMT Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính theo quy định pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-tai-chinh-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-tai-chinh-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx Sun, 24 Oct 2021 14:18:16 GMT Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx Sun, 24 Oct 2021 14:17:28 GMT Sử dụng đất đấu thầu hơn 20 thì có được nhận bồi thường khi thu hồi đất không ? https://luatminhkhue.vn/su-dung-dat-dau-thau-hon-20-thi-co-duoc-nhan-boi-thuong-khi-thu-hoi-dat-khong---.aspx https://luatminhkhue.vn/su-dung-dat-dau-thau-hon-20-thi-co-duoc-nhan-boi-thuong-khi-thu-hoi-dat-khong---.aspx Sun, 24 Oct 2021 13:23:26 GMT Lịch sử mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) https://luatminhkhue.vn/lich-su-moi-quan-he-kinh-te-giua-viet-nam-va-lien-minh-chau-au-eu.aspx https://luatminhkhue.vn/lich-su-moi-quan-he-kinh-te-giua-viet-nam-va-lien-minh-chau-au-eu.aspx Sun, 24 Oct 2021 13:16:32 GMT Một số khó khăn trong hợp tác ASEM và Việt Nam tham gia các FTAs https://luatminhkhue.vn/mot-so-kho-khan-trong-hop-tac-asem-va-viet-nam-tham-gia-cac-ftas.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-kho-khan-trong-hop-tac-asem-va-viet-nam-tham-gia-cac-ftas.aspx Sun, 24 Oct 2021 12:55:36 GMT "Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào?" và đôi điều về Hiến pháp Việt Nam https://luatminhkhue.vn/hien-phap-my-duoc-lam-ra-nhu-the-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/hien-phap-my-duoc-lam-ra-nhu-the-nao-.aspx Sun, 24 Oct 2021 12:50:44 GMT Việt Nam tham gia chương trình loại bỏ các biện pháp phi thuế quan (NTBs) https://luatminhkhue.vn/viet-nam-tham-gia-chuong-trinh-loai-bo-cac-bien-phap-phi-thue-quan-ntbs.aspx https://luatminhkhue.vn/viet-nam-tham-gia-chuong-trinh-loai-bo-cac-bien-phap-phi-thue-quan-ntbs.aspx Sun, 24 Oct 2021 12:43:52 GMT Phẫu thuật thay khớp háng được bảo hiểm chi trả thế nào ? https://luatminhkhue.vn/phau-thuat-thay-khop-hang-duoc-bao-hiem-chi-tra-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/phau-thuat-thay-khop-hang-duoc-bao-hiem-chi-tra-the-nao--.aspx Sun, 24 Oct 2021 10:46:09 GMT Khái quát về cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-co-cau-to-chuc-cua-co-so-giao-duc-dai-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-co-cau-to-chuc-cua-co-so-giao-duc-dai-hoc.aspx Sun, 24 Oct 2021 10:43:41 GMT Việt Nam gia nhập APEC như thế nào ? Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của APEC https://luatminhkhue.vn/viet-nam-gia-nhap-apec-nhu-the-nao-muc-tieu-va-nguyen-tac-hoat-dong-cua-apec.aspx https://luatminhkhue.vn/viet-nam-gia-nhap-apec-nhu-the-nao-muc-tieu-va-nguyen-tac-hoat-dong-cua-apec.aspx Sun, 24 Oct 2021 08:55:15 GMT FTAs giữa các nước Đông Nam Á ASEAN và các đối tác https://luatminhkhue.vn/ftas-giua-cac-nuoc-dong-nam-a-asean-va-cac-doi-tac.aspx https://luatminhkhue.vn/ftas-giua-cac-nuoc-dong-nam-a-asean-va-cac-doi-tac.aspx Sun, 24 Oct 2021 08:21:27 GMT Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung của Khu vực thương mại tự do ASEAN https://luatminhkhue.vn/hiep-dinh-ve-chuong-trinh-uu-dai-thue-quan-co-hieu-luc-chung-cua-khu-vuc-thuong-mai-tu-do-asean.aspx https://luatminhkhue.vn/hiep-dinh-ve-chuong-trinh-uu-dai-thue-quan-co-hieu-luc-chung-cua-khu-vuc-thuong-mai-tu-do-asean.aspx Sun, 24 Oct 2021 08:09:15 GMT Băng tần số vô vô tuyến điện là gì? Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép sử dụng băng tần số vô tuyến điện https://luatminhkhue.vn/bang-tan-so-vo-vo-tuyen-dien-la-gi-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-su-dung-bang-tan-so-vo-tuyen-dien.aspx https://luatminhkhue.vn/bang-tan-so-vo-vo-tuyen-dien-la-gi-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-su-dung-bang-tan-so-vo-tuyen-dien.aspx Sun, 24 Oct 2021 08:02:28 GMT Ba thủ tục giải quyết tranh chấp trong NAFTA https://luatminhkhue.vn/ba-thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-trong-nafta.aspx https://luatminhkhue.vn/ba-thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-trong-nafta.aspx Sun, 24 Oct 2021 07:48:40 GMT Phương pháp ‘Danh sách phủ định’ đối với tự do hoá thương mại dịch vụ trong NAFTA https://luatminhkhue.vn/phuong-phap-‘danh-sach-phu-dinh’-doi-voi-tu-do-hoa-thuong-mai-dich-vu-trong-nafta.aspx https://luatminhkhue.vn/phuong-phap-‘danh-sach-phu-dinh’-doi-voi-tu-do-hoa-thuong-mai-dich-vu-trong-nafta.aspx Sun, 24 Oct 2021 07:36:45 GMT Điều kiện và thủ tục đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-su-dung-tan-so-va-thiet-bi-vo-tuyen-dien.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-su-dung-tan-so-va-thiet-bi-vo-tuyen-dien.aspx Sun, 24 Oct 2021 07:28:25 GMT Những thách thức của việc đàm phán loại bỏ thuế quan trong NAFTA https://luatminhkhue.vn/nhung-thach-thuc-cua-viec-dam-phan-loai-bo-thue-quan-trong-nafta.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-thach-thuc-cua-viec-dam-phan-loai-bo-thue-quan-trong-nafta.aspx Sun, 24 Oct 2021 07:24:14 GMT Giới thiệu chung về Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ https://luatminhkhue.vn/gioi-thieu-chung-ve-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-bac-my.aspx https://luatminhkhue.vn/gioi-thieu-chung-ve-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-bac-my.aspx Sun, 24 Oct 2021 07:09:43 GMT Cơ quan chuyên môn về Công thương ở cấp huyện là cơ quan nào? Cơ quan đó có chức năng nhiệm vụ là gì? https://luatminhkhue.vn/co-quan-chuyen-mon-ve-cong-thuong-o-cap-huyen-la-co-quan-nao-co-quan-do-co-chuc-nang-nhiem-vu-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/co-quan-chuyen-mon-ve-cong-thuong-o-cap-huyen-la-co-quan-nao-co-quan-do-co-chuc-nang-nhiem-vu-la-gi.aspx Sun, 24 Oct 2021 06:36:43 GMT Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Công thương theo quy định pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-cong-thuong-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-so-cong-thuong-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx Sun, 24 Oct 2021 06:06:56 GMT Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế hoạch theo quy định pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-phong-tai-chinh-ke-hoach-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-phong-tai-chinh-ke-hoach-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx Sun, 24 Oct 2021 04:49:00 GMT Khái quát về giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-giao-duc-dai-hoc-trong-he-thong-giao-duc-quoc-dan.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-giao-duc-dai-hoc-trong-he-thong-giao-duc-quoc-dan.aspx Sun, 24 Oct 2021 03:52:57 GMT Phân tích các hình phạt đối với các tội xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của con người https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-hinh-phat-doi-voi-cac-toi-xam-pham-den-tinh-mang-suc-khoe-cua-con-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-hinh-phat-doi-voi-cac-toi-xam-pham-den-tinh-mang-suc-khoe-cua-con-nguoi.aspx Sun, 24 Oct 2021 01:39:58 GMT Dấu hiệu pháp lý các tội phạm xâm phạm tính mạng sức khỏe của con người https://luatminhkhue.vn/dau-hieu-phap-ly-cac-toi-pham-xam-pham-tinh-mang-suc-khoe-cua-con-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/dau-hieu-phap-ly-cac-toi-pham-xam-pham-tinh-mang-suc-khoe-cua-con-nguoi.aspx Sun, 24 Oct 2021 01:18:58 GMT Các quy định trong những lĩnh vực khác trong Liên minh Châu Âu https://luatminhkhue.vn/cac-quy-dinh-trong-nhung-linh-vuc-khac-trong-lien-minh-chau-au.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-quy-dinh-trong-nhung-linh-vuc-khac-trong-lien-minh-chau-au.aspx Sat, 23 Oct 2021 15:31:37 GMT Thị trường nội khối - Khung pháp lí chung và các quy định về ‘bốn tự do cơ bản’ https://luatminhkhue.vn/thi-truong-noi-khoi-khung-phap-li-chung-va-cac-quy-dinh-ve-‘bon-tu-do-co-ban’.aspx https://luatminhkhue.vn/thi-truong-noi-khoi-khung-phap-li-chung-va-cac-quy-dinh-ve-‘bon-tu-do-co-ban’.aspx Sat, 23 Oct 2021 15:18:40 GMT Tiền thưởng có phải kê khai đóng bảo hiểm xã hội không? https://luatminhkhue.vn/tien-thuong-co-phai-ke-khai-dong-bao-hiem-xa-hoi-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/tien-thuong-co-phai-ke-khai-dong-bao-hiem-xa-hoi-khong-.aspx Sat, 23 Oct 2021 15:14:23 GMT Thủ tục xác nhận sổ bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chot-so-bao-hiem-xa-hoi-sau-khi-nghi-viec-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chot-so-bao-hiem-xa-hoi-sau-khi-nghi-viec-nhu-the-nao--.aspx Sat, 23 Oct 2021 13:30:14 GMT Tư vấn chính sách tinh giảm biên chế đối với công chức đang làm tại công ty điện lực ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-chinh-sach-tinh-giam-bien-che-doi-voi-cong-chuc-dang-lam-tai-cong-ty-dien-luc---.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-chinh-sach-tinh-giam-bien-che-doi-voi-cong-chuc-dang-lam-tai-cong-ty-dien-luc---.aspx Sat, 23 Oct 2021 12:55:26 GMT Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-dinh-muc-va-che-do-quan-ly-su-dung-xe-o-to-cua-co-quan-viet-nam-o-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-dinh-muc-va-che-do-quan-ly-su-dung-xe-o-to-cua-co-quan-viet-nam-o-nuoc-ngoai.aspx Sat, 23 Oct 2021 09:30:52 GMT Các cấp độ hội nhập kinh tế khu vực truyền thống https://luatminhkhue.vn/cac-cap-do-hoi-nhap-kinh-te-khu-vuc-truyen-thong.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-cap-do-hoi-nhap-kinh-te-khu-vuc-truyen-thong.aspx Sat, 23 Oct 2021 09:17:38 GMT Tổng quan về luật của các nước Liên minh Châu Âu (EU) https://luatminhkhue.vn/tong-quan-ve-luat-cua-cac-nuoc-lien-minh-chau-au-eu.aspx https://luatminhkhue.vn/tong-quan-ve-luat-cua-cac-nuoc-lien-minh-chau-au-eu.aspx Sat, 23 Oct 2021 08:56:03 GMT Tìm hiểu quy định về đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-quy-dinh-ve-doi-tuong-chiu-thue-va-doi-tuong-khong-chiu-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-quy-dinh-ve-doi-tuong-chiu-thue-va-doi-tuong-khong-chiu-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep.aspx Sat, 23 Oct 2021 08:47:31 GMT Quy định về bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở, nhà riêng Đại sứ https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-ban-tru-so-lam-viec-co-so-hoat-dong-su-nghiep-nha-o-nha-rieng-dai-su.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-ban-tru-so-lam-viec-co-so-hoat-dong-su-nghiep-nha-o-nha-rieng-dai-su.aspx Sat, 23 Oct 2021 08:39:15 GMT Quy định của WTO về hội nhập kinh tế khu vực và những ngoại lệ https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-wto-ve-hoi-nhap-kinh-te-khu-vuc-va-nhung-ngoai-le.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-wto-ve-hoi-nhap-kinh-te-khu-vuc-va-nhung-ngoai-le.aspx Sat, 23 Oct 2021 08:18:50 GMT Tư vấn thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ và chứng chỉ hành nghề lưu trữ https://luatminhkhue.vn/tu-van-thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-dich-vu-luu-tru-va-chung-chi-hanh-nghe-luu-tru.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-dich-vu-luu-tru-va-chung-chi-hanh-nghe-luu-tru.aspx Sat, 23 Oct 2021 08:02:32 GMT Tiếp nhận, xử lý thông tin và tổ chức thăm dò, khai quật, trục vớt tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm https://luatminhkhue.vn/tiep-nhan-xu-ly-thong-tin-va-to-chuc-tham-do-khai-quat-truc-vot-tai-san-bi-chon-giau-bi-vui-lap-chim-dam.aspx https://luatminhkhue.vn/tiep-nhan-xu-ly-thong-tin-va-to-chuc-tham-do-khai-quat-truc-vot-tai-san-bi-chon-giau-bi-vui-lap-chim-dam.aspx Sat, 23 Oct 2021 07:46:31 GMT Tiến trình đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam và cam kết đa phương https://luatminhkhue.vn/tien-trinh-dam-phan-gia-nhap-wto-cua-viet-nam-va-cam-ket-da-phuong.aspx https://luatminhkhue.vn/tien-trinh-dam-phan-gia-nhap-wto-cua-viet-nam-va-cam-ket-da-phuong.aspx Sat, 23 Oct 2021 07:17:34 GMT Hoạt động cơ yếu là gì? Quy định pháp luật về hoạt động cơ yếu https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-co-yeu-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-hoat-dong-co-yeu.aspx https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-co-yeu-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-hoat-dong-co-yeu.aspx Sat, 23 Oct 2021 07:01:29 GMT Trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-xac-lap-quyen-so-huu-toan-dan-ve-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-xac-lap-quyen-so-huu-toan-dan-ve-tai-san.aspx Sat, 23 Oct 2021 07:01:08 GMT Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là gì? Cấp chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi https://luatminhkhue.vn/to-chuc-tham-gia-bao-hiem-tien-gui-la-gi-cap-chung-nhan-tham-gia-bao-hiem-tien-gui.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-tham-gia-bao-hiem-tien-gui-la-gi-cap-chung-nhan-tham-gia-bao-hiem-tien-gui.aspx Sat, 23 Oct 2021 06:52:38 GMT Thương mại và quyền xã hội - một số vấn đề mới trong WTO https://luatminhkhue.vn/thuong-mai-va-quyen-xa-hoi-mot-so-van-de-moi-trong-wto.aspx https://luatminhkhue.vn/thuong-mai-va-quyen-xa-hoi-mot-so-van-de-moi-trong-wto.aspx Sat, 23 Oct 2021 06:24:39 GMT Công ty đóng trễ tiền Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho nhân viên có bị xử phạt không ? https://luatminhkhue.vn/cong-ty-dong-tre-tien-bao-hiem-xa-hoi--bhxh--cho-nhan-vien-co-bi-xu-phat-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-ty-dong-tre-tien-bao-hiem-xa-hoi--bhxh--cho-nhan-vien-co-bi-xu-phat-khong--.aspx Sat, 23 Oct 2021 04:41:02 GMT Tài sản thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân https://luatminhkhue.vn/tai-san-thuoc-doi-tuong-duoc-xac-lap-quyen-so-huu-toan-dan.aspx https://luatminhkhue.vn/tai-san-thuoc-doi-tuong-duoc-xac-lap-quyen-so-huu-toan-dan.aspx Sat, 23 Oct 2021 04:37:13 GMT Quy định về hình thức xử lý tài sản công tại cơ quan của Đảng https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-hinh-thuc-xu-ly-tai-san-cong-tai-co-quan-cua-dang.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-hinh-thuc-xu-ly-tai-san-cong-tai-co-quan-cua-dang.aspx Sat, 23 Oct 2021 03:42:04 GMT Các điều khoản liên quan của GATT và WTO https://luatminhkhue.vn/cac-dieu-khoan-lien-quan-cua-gatt-va-wto.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-dieu-khoan-lien-quan-cua-gatt-va-wto.aspx Sat, 23 Oct 2021 03:36:40 GMT Tìm hiểu về Luật thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-luat-thuc-hien-tiet-kiem-chong-lang-phi.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-luat-thuc-hien-tiet-kiem-chong-lang-phi.aspx Sat, 23 Oct 2021 03:26:56 GMT Thủ tục giải quyết tranh chấp của tổ chức thương mại thế giới - WTO https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-cua-to-chuc-thuong-mai-the-gioi-wto.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-cua-to-chuc-thuong-mai-the-gioi-wto.aspx Sat, 23 Oct 2021 03:15:23 GMT Tiêu hủy tài sản công tại cơ quan nhà nước https://luatminhkhue.vn/tieu-huy-tai-san-cong-tai-co-quan-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/tieu-huy-tai-san-cong-tai-co-quan-nha-nuoc.aspx Sat, 23 Oct 2021 02:52:31 GMT