Tư vấn luật môi trường https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-moi-truong.aspx Wed, 18 May 2022 17:19:17 GMT https://luatminhkhue.vn Copyright © luatminhkhue.vn vi-VN Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt theo quy định mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-duong-sat-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-duong-sat-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx Wed, 18 May 2022 10:09:17 GMT Quy định mới về quyền từ chối tiếp công dân? Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc trực tiếp tiếp công dân? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-quyen-tu-choi-tiep-cong-dan-trach-nhiem-cua-nguoi-dung-dau-co-quan-don-vi-trong-viec-truc-tiep-tiep-cong-dan.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-quyen-tu-choi-tiep-cong-dan-trach-nhiem-cua-nguoi-dung-dau-co-quan-don-vi-trong-viec-truc-tiep-tiep-cong-dan.aspx Wed, 18 May 2022 09:56:11 GMT Tàng trữ trái phép tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là gì ? https://luatminhkhue.vn/tang-tru-trai-phep-tang-vat--phuong-tien-vi-pham-hanh-chinh-la-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/tang-tru-trai-phep-tang-vat--phuong-tien-vi-pham-hanh-chinh-la-gi--.aspx Wed, 18 May 2022 09:53:47 GMT Sách Cẩm nang phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học - Biện pháp ngăn ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-pho-bien-giao-duc-phap-luat-trong-truong-hoc-bien-phap-ngan-ngua-toi-pham-va-phong-chong-vi-pham-phap-luat-trong-hoc-sinh-sinh-vien.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-pho-bien-giao-duc-phap-luat-trong-truong-hoc-bien-phap-ngan-ngua-toi-pham-va-phong-chong-vi-pham-phap-luat-trong-hoc-sinh-sinh-vien.aspx Wed, 18 May 2022 09:51:44 GMT Điều kiện kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-ket-cau-ha-tang-duong-sat-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-ket-cau-ha-tang-duong-sat-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx Wed, 18 May 2022 09:47:48 GMT Chủ thể của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là gì ? Nội dung của quan hệ pháp luật hôn nhân https://luatminhkhue.vn/chu-the-cua-quan-he-phap-luat-hon-nhan-va-gia-dinh-la-gi---noi-dung-cua-quan-he-phap-luat-hon-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/chu-the-cua-quan-he-phap-luat-hon-nhan-va-gia-dinh-la-gi---noi-dung-cua-quan-he-phap-luat-hon-nhan.aspx Wed, 18 May 2022 09:42:48 GMT Điều tra xã hội học là gì? Các bước điều tra xã hội học? https://luatminhkhue.vn/dieu-tra-xa-hoi-hoc-la-gi-cac-buoc-dieu-tra-xa-hoi-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-tra-xa-hoi-hoc-la-gi-cac-buoc-dieu-tra-xa-hoi-hoc.aspx Wed, 18 May 2022 09:29:59 GMT Sách tình huống - Bình luận bản án Luật Sở hữu trí tuệ - Trường Đại học luật TP. Hồ Chí Minh https://luatminhkhue.vn/sach-tinh-huong-binh-luan-ban-an-luat-so-huu-tri-tue-truong-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-tinh-huong-binh-luan-ban-an-luat-so-huu-tri-tue-truong-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh.aspx Wed, 18 May 2022 09:26:54 GMT Sự tập trung (CONCENTRATION) là gì ? Cách để rèn luyện nâng cao sự tập trung https://luatminhkhue.vn/su-tap-trung-concentration-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/su-tap-trung-concentration-la-gi.aspx Wed, 18 May 2022 09:23:04 GMT Những vị trí nào bị coi là vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt? https://luatminhkhue.vn/nhung-vi-tri-nao-bi-coi-la-vi-tri-nguy-hiem-doi-voi-an-toan-giao-thong-duong-sat.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-vi-tri-nao-bi-coi-la-vi-tri-nguy-hiem-doi-voi-an-toan-giao-thong-duong-sat.aspx Wed, 18 May 2022 09:22:01 GMT Giáo trình xã hội học đại cương - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Chủ biên: TS. Phạm Đức Trọng) https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-xa-hoi-hoc-dai-cuong-truong-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh-chu-bien-ts-pham-duc-trong.aspx https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-xa-hoi-hoc-dai-cuong-truong-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh-chu-bien-ts-pham-duc-trong.aspx Wed, 18 May 2022 09:00:34 GMT Quy định về đối tượng, mức hưởng học bổng chính sách theo quy định pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-doi-tuong-muc-huong-hoc-bong-chinh-sach-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-doi-tuong-muc-huong-hoc-bong-chinh-sach-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx Wed, 18 May 2022 08:44:07 GMT Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và thừa kế - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-phap-luat-ve-tai-san-quyen-so-huu-va-thua-ke-truong-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh.aspx https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-phap-luat-ve-tai-san-quyen-so-huu-va-thua-ke-truong-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh.aspx Wed, 18 May 2022 08:21:59 GMT Quy định pháp luật hiện hành về điều kiện, mức hưởng đối với Học bổng khuyến khích học tập dành cho học sinh, sinh viên https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-hien-hanh-ve-dieu-kien-muc-huong-doi-voi-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-danh-cho-hoc-sinh-sinh-vien.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-hien-hanh-ve-dieu-kien-muc-huong-doi-voi-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-danh-cho-hoc-sinh-sinh-vien.aspx Wed, 18 May 2022 08:21:43 GMT Quy định về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-cac-bien-phap-bao-dam-thuc-hien-nghia-vu.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-cac-bien-phap-bao-dam-thuc-hien-nghia-vu.aspx Wed, 18 May 2022 08:11:08 GMT Quy trình, thủ tục, hồ sơ chuyển đổi các loại hình trường tư thục sang hình thức hoạt động không vì lợi nhuận https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-thu-tuc-ho-so-chuyen-doi-cac-loai-hinh-truong-tu-thuc-sang-hinh-thuc-hoat-dong-khong-vi-loi-nhuan.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-thu-tuc-ho-so-chuyen-doi-cac-loai-hinh-truong-tu-thuc-sang-hinh-thuc-hoat-dong-khong-vi-loi-nhuan.aspx Wed, 18 May 2022 08:04:13 GMT Tư vấn về đối tượng thuộc diện được giao đất nông nghiệp, lâm nghiệp ? Xử lý trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-doi-tuong-thuoc-dien-duoc-giao-dat-nong-nghiep--.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-doi-tuong-thuoc-dien-duoc-giao-dat-nong-nghiep--.aspx Wed, 18 May 2022 07:51:35 GMT Sách Cẩm nang nghiệp vụ dành cho kế toán trường học- quy định mơí về quản lý thu chi trong trường học https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-nghiep-vu-danh-cho-ke-toan-truong-hoc-quy-dinh-moi-ve-quan-ly-thu-chi-trong-truong-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-nghiep-vu-danh-cho-ke-toan-truong-hoc-quy-dinh-moi-ve-quan-ly-thu-chi-trong-truong-hoc.aspx Wed, 18 May 2022 07:33:50 GMT Tìm hiểu một số lý thuyết về tâm lý trong quản trị kinh doanh https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-mot-so-ly-thuyet-ve-tam-ly-trong-quan-tri-kinh-doanh.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-mot-so-ly-thuyet-ve-tam-ly-trong-quan-tri-kinh-doanh.aspx Wed, 18 May 2022 07:29:31 GMT Quy định pháp luật hiện nay về giáo dục kiến thức Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho học sinh, sinh viên https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-hien-nay-ve-giao-duc-kien-thuc-phong-chay-chua-chay-cuu-nan-cuu-ho-cho-hoc-sinh-sinh-vien.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-hien-nay-ve-giao-duc-kien-thuc-phong-chay-chua-chay-cuu-nan-cuu-ho-cho-hoc-sinh-sinh-vien.aspx Wed, 18 May 2022 07:18:51 GMT Quy định về việc thế chấp tài sản theo luật dân sự mới nhất https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-viec-the-chap-tai-san-theo-luat-dan-su-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-viec-the-chap-tai-san-theo-luat-dan-su-moi-nhat.aspx Wed, 18 May 2022 07:14:29 GMT Sách Luật giáo dục - Quy tắc ứng xử trong môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện https://luatminhkhue.vn/sach-luat-giao-duc-quy-tac-ung-xu-trong-moi-truong-giao-duc-bao-dam-an-toan-lanh-manh-than-thien.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-luat-giao-duc-quy-tac-ung-xu-trong-moi-truong-giao-duc-bao-dam-an-toan-lanh-manh-than-thien.aspx Wed, 18 May 2022 06:53:48 GMT Tâm lý học Quản trị kinh doanh là gì? Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của Tâm lý học Quản trị kinh doanh? https://luatminhkhue.vn/tam-ly-hoc-quan-tri-kinh-doanh-la-gi-doi-tuong-nhiem-vu-phuong-phap-nghien-cuu-cua-tam-ly-hoc-quan-tri-kinh-doanh.aspx https://luatminhkhue.vn/tam-ly-hoc-quan-tri-kinh-doanh-la-gi-doi-tuong-nhiem-vu-phuong-phap-nghien-cuu-cua-tam-ly-hoc-quan-tri-kinh-doanh.aspx Wed, 18 May 2022 06:24:41 GMT Tìm hiểu về các học thuyết Tâm lý học nổi tiếng https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-cac-hoc-thuyet-tam-ly-hoc-noi-tieng.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-cac-hoc-thuyet-tam-ly-hoc-noi-tieng.aspx Wed, 18 May 2022 05:59:06 GMT Phạm vi nghiên cứu tâm lý học? Các lĩnh vực của Tâm lý học https://luatminhkhue.vn/pham-vi-nghien-cuu-tam-ly-hoc-cac-linh-vuc-cua-tam-ly-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/pham-vi-nghien-cuu-tam-ly-hoc-cac-linh-vuc-cua-tam-ly-hoc.aspx Wed, 18 May 2022 05:43:05 GMT Sách Cẩm nang công tác tham vấn học đường - Quy định pháp lý về hành vi bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục trẻ em, tệ nạn xã hội trong trường học https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-cong-tac-tham-van-hoc-duong-quy-dinh-phap-ly-ve-hanh-vi-bao-luc-boc-lot-xam-hai-tinh-duc-tre-em-te-nan-xa-hoi-trong-truong-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-cong-tac-tham-van-hoc-duong-quy-dinh-phap-ly-ve-hanh-vi-bao-luc-boc-lot-xam-hai-tinh-duc-tre-em-te-nan-xa-hoi-trong-truong-hoc.aspx Wed, 18 May 2022 04:47:05 GMT Hướng dẫn thủ tục ly hôn và cung cấp mẫu đơn ly hôn mới nhất? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-ly-hon-va-mau-don-ly-hon-.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-ly-hon-va-mau-don-ly-hon-.aspx Wed, 18 May 2022 04:39:05 GMT Sách Để hoàn thành tốt luận văn ngành luật (dùng cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh) https://luatminhkhue.vn/sach-de-hoan-thanh-tot-luan-van-nganh-luat-dung-cho-sinh-vien-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu-sinh.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-de-hoan-thanh-tot-luan-van-nganh-luat-dung-cho-sinh-vien-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu-sinh.aspx Wed, 18 May 2022 04:14:33 GMT Quy định pháp luật về giảm thuế GTGT mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-giam-thue-gtgt-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-giam-thue-gtgt-moi-nhat-hien-nay.aspx Wed, 18 May 2022 03:38:13 GMT Sách Luật giáo dục - Luật giáo dục đại học (sửa đổi) và Quy định mới về chương trình giáo dục phổ thông và công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục https://luatminhkhue.vn/sach-luat-giao-duc-luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi-va-quy-dinh-moi-ve-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-va-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nganh-giao-duc.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-luat-giao-duc-luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi-va-quy-dinh-moi-ve-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-va-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nganh-giao-duc.aspx Wed, 18 May 2022 03:36:25 GMT Sách Cẩm nang nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng quản lý, giảng dạy trong học đường (Nguyễn Phương) https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-nghiep-vu-su-pham-va-ky-nang-quan-ly-giang-day-trong-hoc-duong-nguyen-phuong.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-nghiep-vu-su-pham-va-ky-nang-quan-ly-giang-day-trong-hoc-duong-nguyen-phuong.aspx Wed, 18 May 2022 03:11:48 GMT Sách Tập bài giảng Giám định pháp y - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (TS. Nguyễn Đăng Chiêu) https://luatminhkhue.vn/sach-tap-bai-giang-giam-dinh-phap-y-truong-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh-ts-nguyen-dang-chieu.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-tap-bai-giang-giam-dinh-phap-y-truong-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh-ts-nguyen-dang-chieu.aspx Wed, 18 May 2022 02:48:20 GMT Có thể điều chỉnh giá thuê đất công ích không ? https://luatminhkhue.vn/co-the-dieu-chinh-gia-thue-dat-cong-ich-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/co-the-dieu-chinh-gia-thue-dat-cong-ich-khong.aspx Wed, 18 May 2022 02:46:17 GMT Tìm hiểu lý thuyết về chân lý của William James https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ly-thuyet-ve-chan-ly-cua-william-james.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ly-thuyet-ve-chan-ly-cua-william-james.aspx Wed, 18 May 2022 02:22:43 GMT Thủ tục giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-giai-the-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-giai-the-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai.aspx Wed, 18 May 2022 02:13:14 GMT Tìm hiểu về lịch sử văn minh Ả Rập?Cơ sở hình thành? Điều kiện phát triển https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-lich-su-van-minh-a-rap-co-so-hinh-thanh-dieu-kien-phat-trien.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-lich-su-van-minh-a-rap-co-so-hinh-thanh-dieu-kien-phat-trien.aspx Wed, 18 May 2022 02:05:43 GMT Phạm nhân nữ mang thai có bị xử tử hình không? https://luatminhkhue.vn/pham-nhan-nu-mang-thai-co-bi-xu-tu-hinh-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/pham-nhan-nu-mang-thai-co-bi-xu-tu-hinh-khong.aspx Wed, 18 May 2022 01:57:00 GMT Sách tình huống - Bình luận bản án Luật Hôn nhân và gia đình (Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh) https://luatminhkhue.vn/sach-tinh-huong-binh-luan-ban-an-luat-hon-nhan-va-gia-dinh-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-tinh-huong-binh-luan-ban-an-luat-hon-nhan-va-gia-dinh-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh.aspx Wed, 18 May 2022 01:56:46 GMT Cách điền tờ khai 01/GTGT - Tờ khai thuế giá trị gia tăng mới nhất! https://luatminhkhue.vn/cach-dien-to-khai-01-gtgt---to-khai-thue-gia-tri-gia-tang-moi-nhat-.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-dien-to-khai-01-gtgt---to-khai-thue-gia-tri-gia-tang-moi-nhat-.aspx Tue, 17 May 2022 21:36:19 GMT Phân biệt chủng tộc là gì ? Nguyên nhân dẫn đến phân biệt chủng tộc ? Thực trạng phân biệt chủng tộc với người gốc Á trong đại dịch Covid hiện nay? https://luatminhkhue.vn/phan-biet-chung-toc-la-gi---quy-dinh-ve-phan-biet-chung-toc.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-biet-chung-toc-la-gi---quy-dinh-ve-phan-biet-chung-toc.aspx Tue, 17 May 2022 21:31:46 GMT Những chi phí phải nộp khi xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở ? https://luatminhkhue.vn/nhung-chi-phi-phai-nop-khi-xin-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-nong-nghiep-sang-dat-o.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-chi-phi-phai-nop-khi-xin-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-nong-nghiep-sang-dat-o.aspx Tue, 17 May 2022 21:28:24 GMT Thủ tục sang tên, đổi biển số xe khác tỉnh thực hiện như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-sang-ten--doi-bien-so-xe-khac-tinh-thuc-hien-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-sang-ten--doi-bien-so-xe-khac-tinh-thuc-hien-nhu-the-nao--.aspx Tue, 17 May 2022 21:20:36 GMT Phân tích các biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả nhất ? https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-bien-phap-bao-ve-moi-truong-hieu-qua-nhat--.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-bien-phap-bao-ve-moi-truong-hieu-qua-nhat--.aspx Tue, 17 May 2022 21:17:05 GMT Trường hợp nào Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất ? Trường hợp nào Nhà nước cho thuê đất ? https://luatminhkhue.vn/truong-hop-nao-nha-nuoc-giao-dat-co-thu-tien-su-dung-dat---truong-hop-nao-nha-nuoc-cho-thue-dat--.aspx https://luatminhkhue.vn/truong-hop-nao-nha-nuoc-giao-dat-co-thu-tien-su-dung-dat---truong-hop-nao-nha-nuoc-cho-thue-dat--.aspx Tue, 17 May 2022 21:13:52 GMT Xác định tài sản chung, riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân ? https://luatminhkhue.vn/xac-dinh-tai-san-chung--rieng-cua-vo-chong-trong-thoi-ky-hon-nhan--.aspx https://luatminhkhue.vn/xac-dinh-tai-san-chung--rieng-cua-vo-chong-trong-thoi-ky-hon-nhan--.aspx Tue, 17 May 2022 21:07:44 GMT Thủ tục mua bán nhà đất đang thế chấp tại ngân hàng như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-mua-ban-nha-dat-dang-the-chap-tai-ngan-hang-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-mua-ban-nha-dat-dang-the-chap-tai-ngan-hang-nhu-the-nao--.aspx Tue, 17 May 2022 21:01:57 GMT Dân quân tự vệ có phải là nghĩa vụ bắt buộc không ? Điều kiện miễn tham gia dân quân tự vệ https://luatminhkhue.vn/dan-quan-tu-ve-co-bat-buoc-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/dan-quan-tu-ve-co-bat-buoc-khong-.aspx Tue, 17 May 2022 20:56:01 GMT Thừa kế thế vị là gì ? Cách xác định người được hưởng thừa kế thế vị ? https://luatminhkhue.vn/thua-ke-the-vi-la-gi---cach-xac-dinh-nguoi-duoc-huong-thua-ke-the-vi--.aspx https://luatminhkhue.vn/thua-ke-the-vi-la-gi---cach-xac-dinh-nguoi-duoc-huong-thua-ke-the-vi--.aspx Tue, 17 May 2022 20:49:32 GMT Lãnh hải là gì ? Xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải https://luatminhkhue.vn/lanh-hai-la-gi---quy-dinh-ve-lanh-hai.aspx https://luatminhkhue.vn/lanh-hai-la-gi---quy-dinh-ve-lanh-hai.aspx Tue, 17 May 2022 20:48:22 GMT Đánh người vô cớ phạm vào tội gì và bị xử phạt như thế nào ? Làm sao để kiện hành vu chửi bới, đe dọa đánh người https://luatminhkhue.vn/danh-nguoi-vo-co-pham-vao-toi-gi-va-bi-xu-phat-nhu-the-nao---lam-sao-de-kien-hanh-vi-de-doa-chui-boi-va-danh-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/danh-nguoi-vo-co-pham-vao-toi-gi-va-bi-xu-phat-nhu-the-nao---lam-sao-de-kien-hanh-vi-de-doa-chui-boi-va-danh-nguoi.aspx Tue, 17 May 2022 20:43:34 GMT Mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng thuê văn phòng mới nhất https://luatminhkhue.vn/mau-don-xin-gia-han-hop-dong-thue-van-phong-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-xin-gia-han-hop-dong-thue-van-phong-moi-nhat.aspx Tue, 17 May 2022 20:39:25 GMT Mẫu giấy ủy quyền để người thân dẫn trẻ dưới 12 tuổi đi máy bay mới nhất https://luatminhkhue.vn/mau-giay-uy-quyen-de-nguoi-than-dan-tre-duoi-12-tuoi-di-may-bay-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-giay-uy-quyen-de-nguoi-than-dan-tre-duoi-12-tuoi-di-may-bay-moi-nhat.aspx Tue, 17 May 2022 20:33:35 GMT Thương nhân là gì ? Các đặc điểm của thương nhân theo luật thương mại https://luatminhkhue.vn/thuong-nhan-la-gi-cac-dac-diem-cua-thuong-nhan-theo-luat-thuong-mai.aspx https://luatminhkhue.vn/thuong-nhan-la-gi-cac-dac-diem-cua-thuong-nhan-theo-luat-thuong-mai.aspx Tue, 17 May 2022 20:15:44 GMT Năng lực chủ thể quan hệ pháp luật là gì? Điều kiện có năng lực chủ thể https://luatminhkhue.vn/nang-luc-chu-the-quan-he-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-nang-luc-chu-the-quan-he-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/nang-luc-chu-the-quan-he-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-nang-luc-chu-the-quan-he-phap-luat.aspx Tue, 17 May 2022 20:14:05 GMT Thông tư là gì ? Thẩm quyền, nội dung, cách thức soạn thảo thông tư https://luatminhkhue.vn/thong-tu-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-thong-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/thong-tu-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-thong-tu.aspx Tue, 17 May 2022 20:12:27 GMT Nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự của những người đồng phạm ? https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-xac-dinh-trach-nhiem-hinh-su-cua-nhung-nguoi-dong-pham---.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-xac-dinh-trach-nhiem-hinh-su-cua-nhung-nguoi-dong-pham---.aspx Tue, 17 May 2022 20:09:07 GMT Mức phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ? https://luatminhkhue.vn/muc-phi-cong-chung-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phi-cong-chung-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-.aspx Tue, 17 May 2022 20:04:14 GMT Người được ủy quyền có được tự ý bán đất cho người khác? https://luatminhkhue.vn/nguoi-duoc-uy-quyen-co-duoc-tu-y-ban-dat-cho-nguoi-khac-.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-duoc-uy-quyen-co-duoc-tu-y-ban-dat-cho-nguoi-khac-.aspx Tue, 17 May 2022 19:58:03 GMT Xử phạt vi phạm hành chính là gì ? Đặc điểm, hình thức xử phạt vi phạm hành chính? https://luatminhkhue.vn/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-la-gi---quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-la-gi---quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh.aspx Tue, 17 May 2022 19:54:17 GMT Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự https://luatminhkhue.vn/thong-tu-lien-tich-16-2016-ttlt-byt-bqp-ngay-30-thang-6-nam-2016-quy-dinh-viec-kham-suc-khoe-thuc-hien-nghia-vu-quan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/thong-tu-lien-tich-16-2016-ttlt-byt-bqp-ngay-30-thang-6-nam-2016-quy-dinh-viec-kham-suc-khoe-thuc-hien-nghia-vu-quan-su.aspx Tue, 17 May 2022 19:52:23 GMT Như thế nào là di chúc hợp pháp được pháp luật công nhận ? Cách lập di chúc sao cho hợp lệ ? https://luatminhkhue.vn/nhu-the-nao-la-di-chuc-hop-phap-duoc-phap-luat-cong-nhan-.aspx https://luatminhkhue.vn/nhu-the-nao-la-di-chuc-hop-phap-duoc-phap-luat-cong-nhan-.aspx Tue, 17 May 2022 19:50:23 GMT Nghị quyết là gì ? Cách thức soạn thảo nghị quyết https://luatminhkhue.vn/nghi-quyet-la-gi---khai-niem-nghi-quyet-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/nghi-quyet-la-gi---khai-niem-nghi-quyet-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx Tue, 17 May 2022 19:45:57 GMT Đặt cọc là gì ? Quy định pháp luật về nội dung, mục đích của đặt cọc https://luatminhkhue.vn/dat-coc-la-gi---khai-niem-dat-coc-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/dat-coc-la-gi---khai-niem-dat-coc-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx Tue, 17 May 2022 19:42:11 GMT Tội hiếp dâm bị phạt bao nhiêu năm tù theo Pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/toi-hiep-dam-theo-luat-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/toi-hiep-dam-theo-luat-hinh-su.aspx Tue, 17 May 2022 19:38:18 GMT Séc là gì ? Khái niệm, cách hiểu về séc theo quy định pháp luật https://luatminhkhue.vn/sec-la-gi---khai-niem--cach-hieu-ve-sec-theo-quy-dinh-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/sec-la-gi---khai-niem--cach-hieu-ve-sec-theo-quy-dinh-phap-luat.aspx Tue, 17 May 2022 18:39:33 GMT Quyết định hành chính là gì ? Căn cứ phân loại các quyết định hành chính? https://luatminhkhue.vn/quyet-dinh-hanh-chinh-la-gi---quy-dinh-ve-quyet-dinh-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/quyet-dinh-hanh-chinh-la-gi---quy-dinh-ve-quyet-dinh-hanh-chinh.aspx Tue, 17 May 2022 18:35:17 GMT Tải mẫu đơn ly hôn thuận tình ở Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, Hà Nội https://luatminhkhue.vn/tai-mau-don-ly-hon-thuan-tinh-o-toa-an-nhan-dan-quan-hoang-mai--ha-noi.aspx https://luatminhkhue.vn/tai-mau-don-ly-hon-thuan-tinh-o-toa-an-nhan-dan-quan-hoang-mai--ha-noi.aspx Tue, 17 May 2022 18:32:00 GMT Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính, phòng chống bạo lực gia đình https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-so-167-2013-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh--phong-chong-bao-luc-gia-dinh.aspx https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-so-167-2013-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh--phong-chong-bao-luc-gia-dinh.aspx Tue, 17 May 2022 18:25:06 GMT Phân biệt tiền án, tiền sự và thời hạn được xóa tiền án, tiền sự ? https://luatminhkhue.vn/phan-biet-tien-an--tien-su-va-thoi-han-duoc-xoa-tien-an--tien-su--.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-biet-tien-an--tien-su-va-thoi-han-duoc-xoa-tien-an--tien-su--.aspx Tue, 17 May 2022 18:22:03 GMT Kiểu nhà nước tư sản là gì ? Sự ra đời và quá trình phát triển của nhà nước tư sản ? https://luatminhkhue.vn/kieu-nha-nuoc-tu-san-la-gi---tim-hieu-chung-ve-kieu-nha-nuoc-tu-san.aspx https://luatminhkhue.vn/kieu-nha-nuoc-tu-san-la-gi---tim-hieu-chung-ve-kieu-nha-nuoc-tu-san.aspx Tue, 17 May 2022 18:16:31 GMT Quy định về mở lối đi chung theo luật dân sự ? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-mo-loi-di-chung-theo-luat-dan-su--.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-mo-loi-di-chung-theo-luat-dan-su--.aspx Tue, 17 May 2022 18:11:34 GMT Mẫu hợp đồng đặt cọc tiền thuê nhà mới nhất ? Chấm dứt hợp đồng đặt cọc thuê nhà như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/hop-dong-dat-coc-tien-thue-nha.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-dat-coc-tien-thue-nha.aspx Tue, 17 May 2022 18:07:43 GMT Chủ quyền lãnh thổ quốc gia và quyền tài phán của quốc gia ven biển ? https://luatminhkhue.vn/chu-quyen-quoc-gia-la-gi---khai-niem-ve-chu-quyen-quoc-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/chu-quyen-quoc-gia-la-gi---khai-niem-ve-chu-quyen-quoc-gia.aspx Tue, 17 May 2022 17:58:28 GMT Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ? https://luatminhkhue.vn/trinh-tu--thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-lan-dau--.aspx https://luatminhkhue.vn/trinh-tu--thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-lan-dau--.aspx Tue, 17 May 2022 17:55:02 GMT Dấu hiệu của tội phạm là gì ? Phân tích các đặc điểm (dấu hiệu) của tội phạm ? https://luatminhkhue.vn/dau-hieu-cua-toi-pham-la-gi---khai-niem-ve-dau-hieu-cua-toi-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/dau-hieu-cua-toi-pham-la-gi---khai-niem-ve-dau-hieu-cua-toi-pham.aspx Tue, 17 May 2022 17:50:42 GMT Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất https://luatminhkhue.vn/mau-don-de-nghi-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai-moi-nhat--.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-de-nghi-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai-moi-nhat--.aspx Tue, 17 May 2022 17:47:45 GMT Chi Đảng phí như thế nào là hợp lý ? Cách tính tiền Đảng phi cho cá nhân Đảng viên ? https://luatminhkhue.vn/chi-dang-phi-nhu-the-nao-la-hop-ly--.aspx https://luatminhkhue.vn/chi-dang-phi-nhu-the-nao-la-hop-ly--.aspx Tue, 17 May 2022 17:42:27 GMT Người đang hưởng lương hưu mà mất thì sẽ được tiền tử tuất như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/nguoi-dang-huong-luong-huu-ma-mat-thi-se-duoc-tien-tu-tuat-nhu-the-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-dang-huong-luong-huu-ma-mat-thi-se-duoc-tien-tu-tuat-nhu-the-nao-.aspx Tue, 17 May 2022 17:37:54 GMT Công dân Việt Nam là gì ? Quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam https://luatminhkhue.vn/cong-dan-viet-nam-la-gi---tim-hieu-ve-khai-niem-cong-dan-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-dan-viet-nam-la-gi---tim-hieu-ve-khai-niem-cong-dan-viet-nam.aspx Tue, 17 May 2022 17:32:56 GMT Thủ tục hưởng chế độ tử tuất của bảo hiểm xã hội mới nhất 2022 https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-huong-che-do-tu-tuat-cua-bao-hiem-xa-hoi.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-huong-che-do-tu-tuat-cua-bao-hiem-xa-hoi.aspx Tue, 17 May 2022 17:29:18 GMT Tội giết người bị xử phạt như thế nào ? Mức phạt tội đe dọa giết người https://luatminhkhue.vn/toi-giet-nguoi-bi-xu-phat-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/toi-giet-nguoi-bi-xu-phat-nhu-the-nao--.aspx Tue, 17 May 2022 17:24:59 GMT Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản bản mới nhất năm 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-cam-co-tai-san-ban-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-cam-co-tai-san-ban-moi-nhat.aspx Tue, 17 May 2022 17:20:59 GMT Hậu quả pháp lý khi nghỉ việc trong thời gian thử việc như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/hau-qua-phap-ly-khi-nghi-viec-trong-thoi-gian-thu-viec-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/hau-qua-phap-ly-khi-nghi-viec-trong-thoi-gian-thu-viec-nhu-the-nao--.aspx Tue, 17 May 2022 17:13:33 GMT Tâm lý tội phạm là gì ? Phân tích các yếu tố của tội phạm ? https://luatminhkhue.vn/tam-ly-toi-pham-la-gi---tim-hieu-ve-tam-ly-toi-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/tam-ly-toi-pham-la-gi---tim-hieu-ve-tam-ly-toi-pham.aspx Tue, 17 May 2022 17:09:29 GMT Cổ phần là gì ? Cho ví dụ về cổ phần ? Đặc điểm cổ phần trong công ty cổ phần https://luatminhkhue.vn/co-phan-la-gi---khai-niem-co-phan-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/co-phan-la-gi---khai-niem-co-phan-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx Tue, 17 May 2022 17:05:52 GMT Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ của Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-chuc-nang-nhiem-vu-cua-cuc-phong-chong-rua-tien-thuoc-ngan-hang-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-chuc-nang-nhiem-vu-cua-cuc-phong-chong-rua-tien-thuoc-ngan-hang-nha-nuoc.aspx Tue, 17 May 2022 16:49:39 GMT Thế chế là gì ? Khái niệm thể chế được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/the-che-la-gi---khai-niem-the-che-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/the-che-la-gi---khai-niem-the-che-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx Tue, 17 May 2022 16:34:52 GMT Hành vi mua bán dâm thì xử lý như thế nào ? Người mua dâm có bị phạt tù không ? https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-mua-ban-dam-thi-xu-ly-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-mua-ban-dam-thi-xu-ly-nhu-the-nao--.aspx Tue, 17 May 2022 16:33:11 GMT Một số nội dung chính trong hoạt động kiểm sát việc thi hành án dân sự https://luatminhkhue.vn/mot-so-noi-dung-chinh-trong-hoat-dong-kiem-sat-viec-thi-hanh-an-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-noi-dung-chinh-trong-hoat-dong-kiem-sat-viec-thi-hanh-an-dan-su.aspx Tue, 17 May 2022 16:28:43 GMT Giáo trình kỹ năng nghiên cứu và lập luận - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-ky-nang-nghien-cuu-va-lap-luan-truong-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh.aspx https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-ky-nang-nghien-cuu-va-lap-luan-truong-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh.aspx Tue, 17 May 2022 16:22:10 GMT Thỏa thuận bảo mật thông tin là gì ? Mẫu biên bản thoả thuận bảo mật thông tin https://luatminhkhue.vn/thoa-thuan-bao-mat-thong-tin.aspx https://luatminhkhue.vn/thoa-thuan-bao-mat-thong-tin.aspx Tue, 17 May 2022 16:21:15 GMT Đánh giá hiện trạng, nguyên nhân, tác động ô nhiễm không khí tại Hà Nội, đề xuất các giải pháp https://luatminhkhue.vn/danh-gia-hien-trang-nguyen-nhan-tac-dong-o-nhiem-khong-khi-tai-ha-noi-de-xuat-cac-giai-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/danh-gia-hien-trang-nguyen-nhan-tac-dong-o-nhiem-khong-khi-tai-ha-noi-de-xuat-cac-giai-phap.aspx Tue, 17 May 2022 16:09:44 GMT Danh mục dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/danh-muc-du-an-phai-lap-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/danh-muc-du-an-phai-lap-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-theo-quy-dinh-moi.aspx Tue, 17 May 2022 16:06:28 GMT Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) là gì ? Đặc điểm, ý nghĩa hợp đồng kỳ hạn https://luatminhkhue.vn/giao-ky-han-forward-delivery-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/giao-ky-han-forward-delivery-la-gi.aspx Tue, 17 May 2022 16:03:47 GMT Quy định pháp luật về tạm ứng hợp đồng xây dựng và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-tam-ung-hop-dong-xay-dung-va-bao-lanh-tam-ung-hop-dong-xay-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-tam-ung-hop-dong-xay-dung-va-bao-lanh-tam-ung-hop-dong-xay-dung.aspx Tue, 17 May 2022 16:00:17 GMT Những trường hợp yêu cầu phải có phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ? https://luatminhkhue.vn/nhung-truong-hop-yeu-cau-phai-co-phieu-xuat-kho-kiem-van-chuyen-noi-bo--.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-truong-hop-yeu-cau-phai-co-phieu-xuat-kho-kiem-van-chuyen-noi-bo--.aspx Tue, 17 May 2022 15:55:10 GMT Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ? Chế độ kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp https://luatminhkhue.vn/chi-phi-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-la-gi-che-do-ke-toan-chi-phi-thue-thu-nhap-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/chi-phi-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-la-gi-che-do-ke-toan-chi-phi-thue-thu-nhap-doanh-nghiep.aspx Tue, 17 May 2022 15:50:10 GMT Đúng tuyến, trái tuyến, vượt tuyến, thông tuyến trong Bảo hiểm y tế theo quy định mới nhất https://luatminhkhue.vn/dung-tuyen-trai-tuyen-vuot-tuyen-thong-tuyen-trong-bao-hiem-y-te-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/dung-tuyen-trai-tuyen-vuot-tuyen-thong-tuyen-trong-bao-hiem-y-te-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx Tue, 17 May 2022 15:44:47 GMT Cá nhân có 2 mã số thuế thì xử lý thế nào ? https://luatminhkhue.vn/ca-nhan-co-2-ma-so-thue--xu-ly-the-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/ca-nhan-co-2-ma-so-thue--xu-ly-the-nao-.aspx Tue, 17 May 2022 15:35:40 GMT Phân tích những hình thức vận động của vật chất trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên của Ăngghen https://luatminhkhue.vn/phan-tich-nhung-hinh-thuc-van-dong-cua-vat-chat-trong-tac-pham-bien-chung-cua-tu-nhien-cua-angghen.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-nhung-hinh-thuc-van-dong-cua-vat-chat-trong-tac-pham-bien-chung-cua-tu-nhien-cua-angghen.aspx Tue, 17 May 2022 15:28:44 GMT Quy định pháp luật về chuẩn mực kế toán số 14 ? So sánh thời điểm xuất hóa đơn với thời điểm ghi nhận doanh thu ? https://luatminhkhue.vn/so-sanh-thoi-diem-xuat-hoa-don-voi-thoi-diem-ghi-nhan-doanh-thu--.aspx https://luatminhkhue.vn/so-sanh-thoi-diem-xuat-hoa-don-voi-thoi-diem-ghi-nhan-doanh-thu--.aspx Tue, 17 May 2022 15:25:11 GMT Xã hội hóa là gì ? Khái niệm về cơ chế xã hội hóa ? Vai trò của xã hội hóa ? https://luatminhkhue.vn/xa-hoi-hoa-la-gi-khai-niem-ve-co-che-xa-hoi-hoa-vai-tro-cua-xa-hoi-hoa.aspx https://luatminhkhue.vn/xa-hoi-hoa-la-gi-khai-niem-ve-co-che-xa-hoi-hoa-vai-tro-cua-xa-hoi-hoa.aspx Tue, 17 May 2022 15:22:08 GMT Ảnh hưởng của Nho giáo tới sự hình thành và phát triển lịch sử tư tưởng Việt Nam https://luatminhkhue.vn/anh-huong-cua-nho-giao-toi-su-hinh-thanh-va-phat-trien-lich-su-tu-tuong-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/anh-huong-cua-nho-giao-toi-su-hinh-thanh-va-phat-trien-lich-su-tu-tuong-viet-nam.aspx Tue, 17 May 2022 15:19:21 GMT Các yếu tố tác động đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế ? https://luatminhkhue.vn/cac-yeu-to-tac-dong-den-viec-thu-hut-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-vao-vung-kinh-te.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-yeu-to-tac-dong-den-viec-thu-hut-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-vao-vung-kinh-te.aspx Tue, 17 May 2022 15:16:21 GMT Hướng dẫn hạch toán tài khoản 214 - hao mòn tài sản cố định https://luatminhkhue.vn/huong-dan-hach-toan-tai-khoan-214-hao-mon-tai-san-co-dinh.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-hach-toan-tai-khoan-214-hao-mon-tai-san-co-dinh.aspx Tue, 17 May 2022 15:11:04 GMT Giới thiệu các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật và phân tích một số cặp phạm trù phổ biến https://luatminhkhue.vn/gioi-thieu-cac-cap-pham-tru-co-ban-cua-phep-bien-chung-duy-vat-va-phan-tich-mot-so-cap-pham-tru-pho-bien.aspx https://luatminhkhue.vn/gioi-thieu-cac-cap-pham-tru-co-ban-cua-phep-bien-chung-duy-vat-va-phan-tich-mot-so-cap-pham-tru-pho-bien.aspx Tue, 17 May 2022 14:59:59 GMT Sách Các giải pháp và chính sách mới trong công tác giáo dục thể chất, y tế trường học và chăm sóc giáo dục học sinh https://luatminhkhue.vn/sach-cac-giai-phap-va-chinh-sach-moi-trong-cong-tac-giao-duc-the-chat-y-te-truong-hoc-va-cham-soc-giao-duc-hoc-sinh.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-cac-giai-phap-va-chinh-sach-moi-trong-cong-tac-giao-duc-the-chat-y-te-truong-hoc-va-cham-soc-giao-duc-hoc-sinh.aspx Tue, 17 May 2022 14:20:04 GMT Bảy nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế là gì ? https://luatminhkhue.vn/bay-nguyen-tac-co-ban-cua-luat-quoc-te-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/bay-nguyen-tac-co-ban-cua-luat-quoc-te-la-gi.aspx Tue, 17 May 2022 13:55:49 GMT Hướng dẫn cách viết hoa trong văn bản hành chính https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-viet-hoa-trong-van-ban-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-viet-hoa-trong-van-ban-hanh-chinh.aspx Tue, 17 May 2022 13:51:42 GMT Giấy xác nhận đăng ký tạm trú và sổ tạm trú khác nhau như thế nào ? Thủ tục đăng ký gồm những gì ? https://luatminhkhue.vn/giay-xac-nhan-dang-ky-tam-tru-va-so-tam-tru-khac-nhau-nhu-the-nao---thu-tuc-dang-ky-gom-nhung-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/giay-xac-nhan-dang-ky-tam-tru-va-so-tam-tru-khac-nhau-nhu-the-nao---thu-tuc-dang-ky-gom-nhung-gi--.aspx Tue, 17 May 2022 13:47:33 GMT Mức đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được xác định thế nào ? https://luatminhkhue.vn/muc-dong-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep-.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-dong-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep-.aspx Tue, 17 May 2022 13:42:27 GMT Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng là gì ? Khái niệm về bồi thường thiệt hại https://luatminhkhue.vn/boi-thuong-thiet-hai-trong-hop-dong-la-gi---khai-niem-ve-boi-thuong-thiet-hai.aspx https://luatminhkhue.vn/boi-thuong-thiet-hai-trong-hop-dong-la-gi---khai-niem-ve-boi-thuong-thiet-hai.aspx Tue, 17 May 2022 13:36:04 GMT Tham gia bảo hiểm y tế liên tục 5 năm được hỗ trợ bao nhiêu phần trăm chi phí khám, chữa bệnh ? https://luatminhkhue.vn/tham-gia-bao-hiem-y-te-lien-tuc-5-nam-duoc-ho-tro-bao-nhieu-phan-tram-chi-phi-kham-chua-benh-thu-tuc-huong-bao-hiem-y-te.aspx https://luatminhkhue.vn/tham-gia-bao-hiem-y-te-lien-tuc-5-nam-duoc-ho-tro-bao-nhieu-phan-tram-chi-phi-kham-chua-benh-thu-tuc-huong-bao-hiem-y-te.aspx Tue, 17 May 2022 13:32:26 GMT Quyết định 1666/QĐ-BHXH 2020 mẫu thẻ bảo hiểm y tế https://luatminhkhue.vn/quyet-dinh-1666-qd-bhxh-2020-mau-the-bao-hiem-y-te.aspx https://luatminhkhue.vn/quyet-dinh-1666-qd-bhxh-2020-mau-the-bao-hiem-y-te.aspx Tue, 17 May 2022 13:30:49 GMT Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-thanh-ly-tai-san-cong-tai-co-quan-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-thanh-ly-tai-san-cong-tai-co-quan-nha-nuoc.aspx Tue, 17 May 2022 13:22:15 GMT Quyền tự do tôn giáo quy định trong pháp luật Việt Nam https://luatminhkhue.vn/quyen-tu-do-ton-giao-quy-dinh-trong-phap-luat-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-tu-do-ton-giao-quy-dinh-trong-phap-luat-viet-nam.aspx Tue, 17 May 2022 13:18:05 GMT Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của lực lượng Dân quân tự vệ https://luatminhkhue.vn/vi-tri-chuc-nang-va-nhiem-vu-cua-luc-luong-dan-quan-tu-ve.aspx https://luatminhkhue.vn/vi-tri-chuc-nang-va-nhiem-vu-cua-luc-luong-dan-quan-tu-ve.aspx Tue, 17 May 2022 13:11:56 GMT Khái niệm quyết định hành chính và hành vi hành chính ? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-quyet-dinh-hanh-chinh-va-hanh-vi-hanh-chinh-.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-quyet-dinh-hanh-chinh-va-hanh-vi-hanh-chinh-.aspx Tue, 17 May 2022 13:06:00 GMT Cơ sở hình thành và nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về con người https://luatminhkhue.vn/co-so-hinh-thanh-va-noi-dung-co-ban-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-con-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/co-so-hinh-thanh-va-noi-dung-co-ban-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-con-nguoi.aspx Tue, 17 May 2022 13:01:39 GMT Hướng dẫn điền Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh - Mẫu số: 01/CNKD (Thông tư số 92/2015/TT-BTC ) https://luatminhkhue.vn/huong-dan-dien-to-khai-thue-doi-voi-ca-nhan-kinh-doanh---mau-so--01-cnkd--thong-tu-so-92-2015-tt-btc--.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-dien-to-khai-thue-doi-voi-ca-nhan-kinh-doanh---mau-so--01-cnkd--thong-tu-so-92-2015-tt-btc--.aspx Tue, 17 May 2022 12:57:57 GMT Trung tâm hành chính công là gì? Sự khác biệt giữa hành chính công và hành chính tư? https://luatminhkhue.vn/trung-tam-hanh-chinh-cong-la-gi-su-khac-biet-giua-hanh-chinh-cong-va-hanh-chinh-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/trung-tam-hanh-chinh-cong-la-gi-su-khac-biet-giua-hanh-chinh-cong-va-hanh-chinh-tu.aspx Tue, 17 May 2022 12:24:34 GMT Công ty môi giới lao động thu tiền phí bất hợp pháp thì sẽ bị xử phạt như thế nào? https://luatminhkhue.vn/cong-ty-moi-gioi-lao-dong-thu-tien-phi-bat-hop-phap-thi-se-bi-xu-phat-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-ty-moi-gioi-lao-dong-thu-tien-phi-bat-hop-phap-thi-se-bi-xu-phat-nhu-the-nao.aspx Tue, 17 May 2022 10:56:25 GMT Đánh giá và phân loại rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính ? https://luatminhkhue.vn/danh-va-va-phan-loai-rui-ro-trong-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/danh-va-va-phan-loai-rui-ro-trong-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh.aspx Tue, 17 May 2022 10:28:57 GMT Tâm lý học giải thích lý do con người thích nhau https://luatminhkhue.vn/tam-ly-hoc-giai-thich-ly-do-con-nguoi-thich-nhau.aspx https://luatminhkhue.vn/tam-ly-hoc-giai-thich-ly-do-con-nguoi-thich-nhau.aspx Tue, 17 May 2022 10:20:27 GMT Thông tư 25/2013/TT-NHNN quy định thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông https://luatminhkhue.vn/thong-tu-25-2013-tt-nhnn-quy-dinh-thu-doi-tien-khong-du-tieu-chuan-luu-thong.aspx https://luatminhkhue.vn/thong-tu-25-2013-tt-nhnn-quy-dinh-thu-doi-tien-khong-du-tieu-chuan-luu-thong.aspx Tue, 17 May 2022 10:16:23 GMT Mua bán tiền có số seri đẹp, đổi tiền lẻ giá cao có vi phạm pháp luật không? https://luatminhkhue.vn/mua-ban-tien-co-so-seri-dep-doi-tien-le-gia-cao-co-vi-pham-phap-luat-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/mua-ban-tien-co-so-seri-dep-doi-tien-le-gia-cao-co-vi-pham-phap-luat-khong.aspx Tue, 17 May 2022 10:15:01 GMT Mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế mới nhất https://luatminhkhue.vn/mau-cong-van-xin-xac-nhan-khong-no-thue-moi-nhat-.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-cong-van-xin-xac-nhan-khong-no-thue-moi-nhat-.aspx Tue, 17 May 2022 10:06:01 GMT Khái niệm thượng tôn pháp luật ? Các quan điểm về thượng tôn pháp luật ? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-thuong-ton-phap-luat-cac-quan-diem-ve-thuong-ton-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-thuong-ton-phap-luat-cac-quan-diem-ve-thuong-ton-phap-luat.aspx Tue, 17 May 2022 09:57:51 GMT Ý nghĩa của hình thái kinh tế – xã hội ? Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế – xã hội như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/y-nghia-cua-hinh-thai-kinh-te-–-xa-hoi-van-dung-hoc-thuyet-hinh-thai-kinh-te-–-xa-hoi-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/y-nghia-cua-hinh-thai-kinh-te-–-xa-hoi-van-dung-hoc-thuyet-hinh-thai-kinh-te-–-xa-hoi-nhu-the-nao.aspx Tue, 17 May 2022 09:54:59 GMT Nội dung và quy trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/noi-dung-va-quy-trinh-kham-suc-khoe-nghia-vu-quan-su-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-va-quy-trinh-kham-suc-khoe-nghia-vu-quan-su-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Tue, 17 May 2022 09:52:02 GMT Sách Sổ tay dành cho công tác hiệu trưởng và chính sách mới đối với giao viên, cán bộ chuyên trách, sinh viên, học sinh https://luatminhkhue.vn/sach-so-tay-danh-cho-cong-tac-hieu-truong-va-chinh-sach-moi-doi-voi-giao-vien-can-bo-chuyen-trach-sinh-vien-hoc-sinh.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-so-tay-danh-cho-cong-tac-hieu-truong-va-chinh-sach-moi-doi-voi-giao-vien-can-bo-chuyen-trach-sinh-vien-hoc-sinh.aspx Tue, 17 May 2022 09:48:59 GMT Vận dụng kiến thức về điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa với thực tiễn ở Việt Nam https://luatminhkhue.vn/van-dung-kien-thuc-ve-dieu-kien-ra-doi-va-ton-tai-cua-san-xuat-hang-hoa-voi-thuc-tien-o-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/van-dung-kien-thuc-ve-dieu-kien-ra-doi-va-ton-tai-cua-san-xuat-hang-hoa-voi-thuc-tien-o-viet-nam.aspx Tue, 17 May 2022 09:43:56 GMT Chế độ trợ cấp thôi việc đối với Viên chức được chuyển từ ngạch từ Công chức sang được tính như thế nào? https://luatminhkhue.vn/che-do-tro-cap-thoi-viec-doi-voi-vien-chuc-duoc-chuyen-tu-ngach-tu-cong-chuc-sang-duoc-tinh-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/che-do-tro-cap-thoi-viec-doi-voi-vien-chuc-duoc-chuyen-tu-ngach-tu-cong-chuc-sang-duoc-tinh-nhu-the-nao.aspx Tue, 17 May 2022 09:43:03 GMT Sách Chuẩn Hiệu Trưởng - chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chính sách quản lý tài chính trong trường học https://luatminhkhue.vn/sach-chuan-hieu-truong-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-va-chinh-sach-quan-ly-tai-chinh-trong-truong-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-chuan-hieu-truong-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-va-chinh-sach-quan-ly-tai-chinh-trong-truong-hoc.aspx Tue, 17 May 2022 09:20:16 GMT Sách Cẩm nang pháp luật dành cho Hiệu trưởng trường học - chế độ chính sách dành cho giáo viên sinh viên học sinh https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-phap-luat-danh-cho-hieu-truong-truong-hoc-che-do-chinh-sach-danh-cho-giao-vien-sinh-vien-hoc-sinh.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-phap-luat-danh-cho-hieu-truong-truong-hoc-che-do-chinh-sach-danh-cho-giao-vien-sinh-vien-hoc-sinh.aspx Tue, 17 May 2022 08:57:02 GMT Bạn trai cũ tự ý đăng video khỏa thân của bạn gái lên mạng xã hội sẽ bị xử lý như thế nào? https://luatminhkhue.vn/ban-trai-cu-tu-y-dang-video-khoa-than-cua-ban-gai-len-mang-xa-hoi-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/ban-trai-cu-tu-y-dang-video-khoa-than-cua-ban-gai-len-mang-xa-hoi-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx Tue, 17 May 2022 08:32:10 GMT Sách Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học - thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-nghiep-vu-ke-toan-truong-hoc-thu-tuc-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-mien-nhiem-thay-the-phu-cap-trach-nhiem-cua-ke-toan-truong-phu-trach-ke-toan.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-nghiep-vu-ke-toan-truong-hoc-thu-tuc-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-mien-nhiem-thay-the-phu-cap-trach-nhiem-cua-ke-toan-truong-phu-trach-ke-toan.aspx Tue, 17 May 2022 08:28:57 GMT Sách Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn phát biểu khai mạc bế mạc hội nghị dùng trong trường học https://luatminhkhue.vn/sach-tuyen-chon-tham-khao-cac-bai-dien-van-phat-bieu-khai-mac-be-mac-hoi-nghi-dung-trong-truong-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-tuyen-chon-tham-khao-cac-bai-dien-van-phat-bieu-khai-mac-be-mac-hoi-nghi-dung-trong-truong-hoc.aspx Tue, 17 May 2022 08:01:48 GMT Điều kiện, quy trình, thủ tục đăng ký hiến tặng mô, tạng cơ thể người https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-quy-trinh-thu-tuc-dang-ky-hien-tang-mo-tang-co-the-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-quy-trinh-thu-tuc-dang-ky-hien-tang-mo-tang-co-the-nguoi.aspx Tue, 17 May 2022 07:45:39 GMT Sách Cẩm nang nghiệp vụ dành cho giáo viên, lãnh đạo trường học https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-nghiep-vu-danh-cho-giao-vien-lanh-dao-truong-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-nghiep-vu-danh-cho-giao-vien-lanh-dao-truong-hoc.aspx Tue, 17 May 2022 07:33:28 GMT Quy định về việc chiếm hữu tài sản theo pháp luật dân sự mới nhất https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-viec-chiem-huu-tai-san-theo-phap-luat-dan-su-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-viec-chiem-huu-tai-san-theo-phap-luat-dan-su-moi-nhat.aspx Tue, 17 May 2022 07:04:47 GMT Sách Hệ Thống văn bản quy phạm pháp luật, trích văn quy phạm pháp luật về hôn nhân gia đình https://luatminhkhue.vn/sach-he-thong-van-ban-quy-pham-phap-luat-trich-van-quy-pham-phap-luat-ve-hon-nhan-gia-dinh.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-he-thong-van-ban-quy-pham-phap-luat-trich-van-quy-pham-phap-luat-ve-hon-nhan-gia-dinh.aspx Tue, 17 May 2022 07:03:47 GMT Điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm định an toàn xe nâng hàng (forklift truck) https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-an-toan-xe-nang-hang-forklift-truck.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-an-toan-xe-nang-hang-forklift-truck.aspx Tue, 17 May 2022 07:01:23 GMT Sách Cẩm nang công tác thư viện (Nguyễn Phương) https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-cong-tac-thu-vien-nguyen-phuong.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-cong-tac-thu-vien-nguyen-phuong.aspx Tue, 17 May 2022 06:31:18 GMT Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-giao-nhiem-vu-dat-hang-hoac-dau-thau-cung-cap-san-pham-dich-vu-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-tu-nguon-kinh-phi-chi-thuong-xuyen.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-giao-nhiem-vu-dat-hang-hoac-dau-thau-cung-cap-san-pham-dich-vu-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-tu-nguon-kinh-phi-chi-thuong-xuyen.aspx Tue, 17 May 2022 04:56:39 GMT Điều kiện giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-giao-nhiem-vu-cung-cap-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-kinh-phi-ngan-sach-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-giao-nhiem-vu-cung-cap-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-kinh-phi-ngan-sach-nha-nuoc.aspx Tue, 17 May 2022 04:54:26 GMT Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam (PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh) https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-luat-hien-phap-viet-nam-pgs-ts-vu-van-nhiem-truong-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh.aspx https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-luat-hien-phap-viet-nam-pgs-ts-vu-van-nhiem-truong-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh.aspx Tue, 17 May 2022 04:52:03 GMT Đất của Hộ gia đình nhưng một người tự đứng ra bán bằng giấy viết tay thì có giá trị pháp lý không? https://luatminhkhue.vn/dat-cua-ho-gia-dinh-nhung-mot-nguoi-tu-dung-ra-ban-bang-giay-viet-tay-thi-co-gia-tri-phap-ly-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/dat-cua-ho-gia-dinh-nhung-mot-nguoi-tu-dung-ra-ban-bang-giay-viet-tay-thi-co-gia-tri-phap-ly-khong.aspx Tue, 17 May 2022 04:49:08 GMT Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản (Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh) https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-ky-thuat-soan-thao-van-ban-truong-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh.aspx https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-ky-thuat-soan-thao-van-ban-truong-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh.aspx Tue, 17 May 2022 04:22:17 GMT Giáo trình đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-duong-loi-cach-mang-dang-cong-san-viet-nam-danh-cho-sinh-vien-dai-hoc-cao-dang-khoi-khong-chuyen-nganh-mac-lenin-tu-tuong-ho-chi-minh.aspx https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-duong-loi-cach-mang-dang-cong-san-viet-nam-danh-cho-sinh-vien-dai-hoc-cao-dang-khoi-khong-chuyen-nganh-mac-lenin-tu-tuong-ho-chi-minh.aspx Tue, 17 May 2022 03:48:03 GMT Giáo trình bầu cử trong nhà nước pháp quyền - PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-bau-cu-trong-nha-nuoc-phap-quyen-pgs-ts-vu-van-nhiem.aspx https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-bau-cu-trong-nha-nuoc-phap-quyen-pgs-ts-vu-van-nhiem.aspx Tue, 17 May 2022 03:18:18 GMT Sách Giải thích và bình luận Luật tố tụng hành chính năm 2015 https://luatminhkhue.vn/sach-giai-thich-va-binh-luan-luat-to-tung-hanh-chinh-nam-2015.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-giai-thich-va-binh-luan-luat-to-tung-hanh-chinh-nam-2015.aspx Tue, 17 May 2022 02:30:44 GMT Giáo trình quản lý nhà nước về lâm nghiệp https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-quan-ly-nha-nuoc-ve-lam-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-quan-ly-nha-nuoc-ve-lam-nghiep.aspx Tue, 17 May 2022 02:05:18 GMT Khái quát về Ban Tuyên giáo Trung ương? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tuyên giáo Trung ương? https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-ban-tuyen-giao-trung-uong-nhiem-vu-quyen-han-cua-ban-tuyen-giao-trung-uong.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-ban-tuyen-giao-trung-uong-nhiem-vu-quyen-han-cua-ban-tuyen-giao-trung-uong.aspx Mon, 16 May 2022 16:03:20 GMT Sách Hướng dẫn ôn và thi môn Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật (Dành cho sinh viên chuyên luật văn bằng 1 và văn bằng 2) https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-on-va-thi-mon-ly-luan-chung-ve-nha-nuoc-va-phap-luat-danh-cho-sinh-vien-chuyen-luat-van-bang-1-va-van-bang-2.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-on-va-thi-mon-ly-luan-chung-ve-nha-nuoc-va-phap-luat-danh-cho-sinh-vien-chuyen-luat-van-bang-1-va-van-bang-2.aspx Mon, 16 May 2022 16:01:42 GMT Lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về tập trung kinh tế https://luatminhkhue.vn/ly-luan-cua-chu-nghia-mac-lenin-ve-tap-trung-kinh-te.aspx https://luatminhkhue.vn/ly-luan-cua-chu-nghia-mac-lenin-ve-tap-trung-kinh-te.aspx Mon, 16 May 2022 15:49:54 GMT Tài nguyên biển là gì? Nguyên tắc bảo vệ môi trường, tài nguyên biển? https://luatminhkhue.vn/tai-nguyen-bien-la-gi-nguyen-tac-bao-ve-moi-truong-tai-nguyen-bien.aspx https://luatminhkhue.vn/tai-nguyen-bien-la-gi-nguyen-tac-bao-ve-moi-truong-tai-nguyen-bien.aspx Mon, 16 May 2022 15:49:34 GMT Sách Hướng dẫn học và ôn tập môn Tư pháp quốc tế (TS.GVC. Nguyễn Hồng Bắc chủ biên) https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-hoc-va-on-tap-mon-tu-phap-quoc-te-ts-gvc-nguyen-hong-bac-chu-bien.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-hoc-va-on-tap-mon-tu-phap-quoc-te-ts-gvc-nguyen-hong-bac-chu-bien.aspx Mon, 16 May 2022 15:21:20 GMT Thị phần là gì? Vai trò và cách gi tăng thị phần đối với doanh nghiệp https://luatminhkhue.vn/thi-phan-la-gi-vai-tro-va-cach-gi-tang-thi-phan-doi-voi-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/thi-phan-la-gi-vai-tro-va-cach-gi-tang-thi-phan-doi-voi-doanh-nghiep.aspx Mon, 16 May 2022 15:01:29 GMT Sách Hướng dẫn học tư pháp quốc tế (TS. Vũ Thị Phương Lan, TS. Nguyễn Thái Mai đồng chủ biên) https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-hoc-tu-phap-quoc-te-ts-vu-thi-phuong-lan-ts-nguyen-thai-mai-dong-chu-bien.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-hoc-tu-phap-quoc-te-ts-vu-thi-phuong-lan-ts-nguyen-thai-mai-dong-chu-bien.aspx Mon, 16 May 2022 14:32:38 GMT Người lao động có thể làm tối đa đến 300 giờ/năm? https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-co-the-lam-toi-da-den-300-gio-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-co-the-lam-toi-da-den-300-gio-nam.aspx Mon, 16 May 2022 13:24:49 GMT Người lao động được hưởng chế độ gì khi con ốm đau? https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-duoc-huong-che-do-gi-khi-con-om-dau.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-duoc-huong-che-do-gi-khi-con-om-dau.aspx Mon, 16 May 2022 13:17:55 GMT Những lưu ý khi ký hợp đồng mua bán giữa công ty mẹ và công ty con https://luatminhkhue.vn/nhung-luu-y-khi-ky-hop-dong-mua-ban-giua-cong-ty-me-va-cong-ty-con.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-luu-y-khi-ky-hop-dong-mua-ban-giua-cong-ty-me-va-cong-ty-con.aspx Mon, 16 May 2022 11:31:00 GMT Người lao động Việt Nam tôi có thể trực tiếp kí kết hợp đồng lao động với công ty nước ngoài được không? https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-viet-nam-toi-co-the-truc-tiep-ki-ket-hop-dong-lao-dong-voi-cong-ty-nuoc-ngoai-duoc-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-viet-nam-toi-co-the-truc-tiep-ki-ket-hop-dong-lao-dong-voi-cong-ty-nuoc-ngoai-duoc-khong.aspx Mon, 16 May 2022 11:04:48 GMT Quy định về chi phí giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-chi-phi-giai-quyet-tranh-chap-bang-trong-tai.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-chi-phi-giai-quyet-tranh-chap-bang-trong-tai.aspx Mon, 16 May 2022 10:58:26 GMT Sách Quyết định quản lý nhà nước của Chính phủ - Lý luận và thực tiễn https://luatminhkhue.vn/sach-quyet-dinh-quan-ly-nha-nuoc-cua-chinh-phu-ly-luan-va-thuc-tien.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-quyet-dinh-quan-ly-nha-nuoc-cua-chinh-phu-ly-luan-va-thuc-tien.aspx Mon, 16 May 2022 10:32:45 GMT Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cần những gì ? https://luatminhkhue.vn/ho-so-dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-can-nhung-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-can-nhung-gi--.aspx Mon, 16 May 2022 10:15:39 GMT Quan hệ pháp luật hành chính là gì ? Phân loại quan hệ pháp luật hành chính ? https://luatminhkhue.vn/quan-he-phap-luat-hanh-chinh-la-gi-phan-loai-quan-he-phap-luat-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-he-phap-luat-hanh-chinh-la-gi-phan-loai-quan-he-phap-luat-hanh-chinh.aspx Mon, 16 May 2022 10:11:42 GMT Tổ chức phi chính phủ (NGO) là gì ? Quy định về tổ chức phi chính phủ https://luatminhkhue.vn/to-chuc-phi-chinh-phu--ngo--la-gi---quy-dinh-ve-to-chuc-phi-chinh-phu.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-phi-chinh-phu--ngo--la-gi---quy-dinh-ve-to-chuc-phi-chinh-phu.aspx Mon, 16 May 2022 10:10:30 GMT Thủ tục hành chính là gì ? Các đặc điểm, đặc trưng cơ bản của thủ tục hành chính https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-hanh-chinh-la-gi---quy-dinh-ve-thu-tuc-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-hanh-chinh-la-gi---quy-dinh-ve-thu-tuc-hanh-chinh.aspx Mon, 16 May 2022 10:09:06 GMT Chế độ chính trị là gì ? Mối quan hệ giữa nhà nước với Đảng chính trị, tổ chức xã hội https://luatminhkhue.vn/che-do-chinh-tri-la-gi---khai-niem-ve-che-do-chinh-tri.aspx https://luatminhkhue.vn/che-do-chinh-tri-la-gi---khai-niem-ve-che-do-chinh-tri.aspx Mon, 16 May 2022 10:01:57 GMT Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-moi-nhat-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-giao-thong--.aspx https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-moi-nhat-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-giao-thong--.aspx Mon, 16 May 2022 09:59:17 GMT Tội cướp tài sản theo quy định luật hình sự ? Phân biệt tội cướp, cướp giật, cưỡng đoạt https://luatminhkhue.vn/toi-cuop-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/toi-cuop-tai-san.aspx Mon, 16 May 2022 09:55:41 GMT Sách Pháp luật đại cương (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp) - TS. Lê Minh Toàn https://luatminhkhue.vn/sach-phap-luat-dai-cuong-dung-trong-cac-truong-dai-hoc-cao-dang-va-trung-cap-ts-le-minh-toan.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-phap-luat-dai-cuong-dung-trong-cac-truong-dai-hoc-cao-dang-va-trung-cap-ts-le-minh-toan.aspx Mon, 16 May 2022 09:52:09 GMT Hướng dẫn cách làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên facebook ? https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-lam-don-to-cao-hanh-vi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-tren-facebook--.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-lam-don-to-cao-hanh-vi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-tren-facebook--.aspx Mon, 16 May 2022 09:50:30 GMT Đô thị là gì ? Cách phân loại đô thị theo quy định pháp luật https://luatminhkhue.vn/do-thi-la-gi---khai-niem-do-thi-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/do-thi-la-gi---khai-niem-do-thi-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx Mon, 16 May 2022 09:46:12 GMT Quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao là gì ? Quy định về quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao https://luatminhkhue.vn/quyen-uu-dai-va-mien-tru-ngoai-giao-la-gi---quy-dinh-ve-quyen-uu-dai-mien-tru-ngoai-giao.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-uu-dai-va-mien-tru-ngoai-giao-la-gi---quy-dinh-ve-quyen-uu-dai-mien-tru-ngoai-giao.aspx Mon, 16 May 2022 09:42:13 GMT Quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong xử phạt hành chính ? https://luatminhkhue.vn/tinh-tiet-tang-nang--giam-nhe-trong-xu-phat-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/tinh-tiet-tang-nang--giam-nhe-trong-xu-phat-hanh-chinh.aspx Mon, 16 May 2022 09:39:13 GMT Đại hội đồng Cổ đông là gì ? Quy định về đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần https://luatminhkhue.vn/dai-hoi-dong-co-dong-la-gi---khai-niem-ve-dai-hoi-dong-co-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/dai-hoi-dong-co-dong-la-gi---khai-niem-ve-dai-hoi-dong-co-dong.aspx Mon, 16 May 2022 09:34:45 GMT Quyết định là gì ? Thẩm quyền ban hành quyết định và nội dung của quyết định https://luatminhkhue.vn/quyet-dinh-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-quyet-dinh.aspx https://luatminhkhue.vn/quyet-dinh-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-quyet-dinh.aspx Mon, 16 May 2022 09:29:23 GMT Khách thể của tội phạm trong Bộ Luật Hình sự https://luatminhkhue.vn/khach-the-cua-toi-pham-trong-bo-luat-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/khach-the-cua-toi-pham-trong-bo-luat-hinh-su.aspx Mon, 16 May 2022 09:27:44 GMT Cấu thành tội phạm là gì ? Các yếu tố cấu thành tội phạm ? Ý nghĩa của cấu thành tội phạm https://luatminhkhue.vn/cau-thanh-toi-pham-va-nhung-yeu-to-cau-thanh-toi-pham-y-nghia-cua-cau-thanh-toi-pham-.aspx https://luatminhkhue.vn/cau-thanh-toi-pham-va-nhung-yeu-to-cau-thanh-toi-pham-y-nghia-cua-cau-thanh-toi-pham-.aspx Mon, 16 May 2022 09:27:14 GMT Thủ tục chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm thế nào? Có được chuyển đổi từ đất trồng cây thành đất thổ cư ? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chuyen-dat-trong-lua-sang-dat-trong-cay-lau-nam-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chuyen-dat-trong-lua-sang-dat-trong-cay-lau-nam-the-nao--.aspx Mon, 16 May 2022 09:24:33 GMT Sách Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tài liệu phục vụ môn học Luật Hiến Pháp Việt Nam https://luatminhkhue.vn/sach-he-thong-van-ban-quy-pham-phap-luat-tai-lieu-phuc-vu-mon-hoc-luat-hien-phap-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-he-thong-van-ban-quy-pham-phap-luat-tai-lieu-phuc-vu-mon-hoc-luat-hien-phap-viet-nam.aspx Mon, 16 May 2022 09:24:30 GMT Phân biệt điều ước quốc tế với thoả thuận quốc tế https://luatminhkhue.vn/phan-biet-dieu-uoc-quoc-te-voi-thoa-thuan-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-biet-dieu-uoc-quoc-te-voi-thoa-thuan-quoc-te.aspx Mon, 16 May 2022 09:21:01 GMT Công vụ là gì ? Hoạt động công vụ là gì ? Nguyên tắc trong thi hành công vụ ? https://luatminhkhue.vn/cong-vu-la-gi---khai-niem-ve-cong-vu.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-vu-la-gi---khai-niem-ve-cong-vu.aspx Mon, 16 May 2022 09:20:39 GMT Thủ tục sang tên sổ đỏ và các khoản lệ phí phải nộp ? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-sang-ten-so-do-va-cac-khoan-le-phi-phai-nop--.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-sang-ten-so-do-va-cac-khoan-le-phi-phai-nop--.aspx Mon, 16 May 2022 09:16:23 GMT Sách Hệ thống văn bản pháp luật quốc tế và Việt Nam - sử dụng học tập môn học luật về lãnh thổ biên giới quốc gia và luật biển https://luatminhkhue.vn/sach-he-thong-van-ban-phap-luat-quoc-te-va-viet-nam-su-dung-hoc-tap-mon-hoc-luat-ve-lanh-tho-bien-gioi-quoc-gia-va-luat-bien.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-he-thong-van-ban-phap-luat-quoc-te-va-viet-nam-su-dung-hoc-tap-mon-hoc-luat-ve-lanh-tho-bien-gioi-quoc-gia-va-luat-bien.aspx Mon, 16 May 2022 08:44:13 GMT Phân biệt các loại vi phạm pháp luật ? trách nhiệm pháp luật https://luatminhkhue.vn/phan-biet-cac-loai-vi-pham-phap-luat-trach-nhiem-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-biet-cac-loai-vi-pham-phap-luat-trach-nhiem-phap-luat.aspx Mon, 16 May 2022 08:23:13 GMT Sách Hệ thống văn bản pháp luật quốc tế và Việt Nam - sử dụng học tập môn Công Pháp Quốc Tế https://luatminhkhue.vn/sach-he-thong-van-ban-phap-luat-quoc-te-va-viet-nam-su-dung-hoc-tap-mon-cong-phap-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-he-thong-van-ban-phap-luat-quoc-te-va-viet-nam-su-dung-hoc-tap-mon-cong-phap-quoc-te.aspx Mon, 16 May 2022 07:50:45 GMT Giáo trình Luật hành chính Việt Nam (phần 1) Những vấn đề chung của Luật hành chính -PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-luat-hanh-chinh-viet-nam-phan-1-nhung-van-de-chung-cua-luat-hanh-chinh-pgs-ts-gvcc-phan-trung-hien-chu-bien.aspx https://luatminhkhue.vn/giao-trinh-luat-hanh-chinh-viet-nam-phan-1-nhung-van-de-chung-cua-luat-hanh-chinh-pgs-ts-gvcc-phan-trung-hien-chu-bien.aspx Mon, 16 May 2022 07:17:15 GMT Mua đất bằng giấy tờ viết tay có người làm chứng có hợp lệ không? https://luatminhkhue.vn/mua-dat-bang-giay-to-viet-tay-co-nguoi-lam-chung-co-hop-le-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/mua-dat-bang-giay-to-viet-tay-co-nguoi-lam-chung-co-hop-le-khong.aspx Mon, 16 May 2022 07:05:09 GMT Người lao động có phải làm đủ 12 tháng mới được trả phép năm không? https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-co-phai-lam-du-12-thang-moi-duoc-tra-phep-nam-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-co-phai-lam-du-12-thang-moi-duoc-tra-phep-nam-khong.aspx Mon, 16 May 2022 04:35:38 GMT Sách Hướng dẫn áp dụng các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong trường học https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-ap-dung-cac-nghiep-vu-ke-toan-phat-sinh-trong-truong-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-ap-dung-cac-nghiep-vu-ke-toan-phat-sinh-trong-truong-hoc.aspx Mon, 16 May 2022 04:08:11 GMT Sách Luật Hiến pháp Việt Nam: đề cương môn học, câu hỏi ôn tập và những tình huống https://luatminhkhue.vn/sach-luat-hien-phap-viet-nam-de-cuong-mon-hoc-cau-hoi-on-tap-va-nhung-tinh-huong.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-luat-hien-phap-viet-nam-de-cuong-mon-hoc-cau-hoi-on-tap-va-nhung-tinh-huong.aspx Mon, 16 May 2022 03:44:40 GMT Pháp luật quy định về vi phạm hình ảnh cá nhân? https://luatminhkhue.vn/phap-luat-quy-dinh-ve-vi-pham-hinh-anh-ca-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-quy-dinh-ve-vi-pham-hinh-anh-ca-nhan.aspx Mon, 16 May 2022 03:17:07 GMT Các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định và thời hạn giám định tư pháp hình sự? https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-bat-buoc-phai-trung-cau-giam-dinh-va-thoi-han-giam-dinh-tu-phap-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-bat-buoc-phai-trung-cau-giam-dinh-va-thoi-han-giam-dinh-tu-phap-hinh-su.aspx Mon, 16 May 2022 02:35:44 GMT Đặc điểm, ý nghĩa của định giá tài sản trong thi hành án dân sự theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/dac-diem-y-nghia-cua-dinh-gia-tai-san-trong-thi-hanh-an-dan-su-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/dac-diem-y-nghia-cua-dinh-gia-tai-san-trong-thi-hanh-an-dan-su-theo-quy-dinh-moi.aspx Mon, 16 May 2022 02:08:30 GMT Mục đích và ý nghĩa của giám định tư pháp hình sự theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/muc-dich-va-y-nghia-cua-giam-dinh-tu-phap-hinh-su-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-dich-va-y-nghia-cua-giam-dinh-tu-phap-hinh-su-theo-quy-dinh-moi.aspx Mon, 16 May 2022 02:08:00 GMT Bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của NLĐ, được bồi thường như thế nào? https://luatminhkhue.vn/bi-tai-nan-lao-dong-ma-khong-hoan-toan-do-loi-cua-nld-duoc-boi-thuong-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/bi-tai-nan-lao-dong-ma-khong-hoan-toan-do-loi-cua-nld-duoc-boi-thuong-nhu-the-nao.aspx Mon, 16 May 2022 02:07:26 GMT Sách Hướng dẫn tập luyện kỹ năng các môn thể thao trong trường học https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-tap-luyen-ky-nang-cac-mon-the-thao-trong-truong-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-tap-luyen-ky-nang-cac-mon-the-thao-trong-truong-hoc.aspx Mon, 16 May 2022 02:00:06 GMT Xử phạt hành vi xả thải chất thải Doanh nghiệp ra môi trường https://luatminhkhue.vn/xu-phat-hanh-vi-xa-thai-chat-thai-doanh-nghiep-ra-moi-truong.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-phat-hanh-vi-xa-thai-chat-thai-doanh-nghiep-ra-moi-truong.aspx Mon, 16 May 2022 01:58:17 GMT Pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động https://luatminhkhue.vn/phap-luat-ve-doi-thoai-xa-hoi-trong-quan-he-lao-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-ve-doi-thoai-xa-hoi-trong-quan-he-lao-dong.aspx Mon, 16 May 2022 01:39:26 GMT Thủ tục về xin giấy phép nâng tầng căn nhà https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xin-giay-phep-nang-tang-can-nha.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xin-giay-phep-nang-tang-can-nha.aspx Mon, 16 May 2022 01:39:10 GMT Pháp luật La Mã cổ đại ghi nhận quyền thừa kế https://luatminhkhue.vn/phap-luat-la-ma-co-dai-ve-quyen-thua-ke.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-la-ma-co-dai-ve-quyen-thua-ke.aspx Mon, 16 May 2022 01:38:52 GMT So sánh giữa khiếu nại và khiếu kiện? Về khái niệm, chủ thể https://luatminhkhue.vn/so-sanh-giua-khieu-nai-va-khieu-kien-ve-khai-niem-chu-the.aspx https://luatminhkhue.vn/so-sanh-giua-khieu-nai-va-khieu-kien-ve-khai-niem-chu-the.aspx Mon, 16 May 2022 01:37:26 GMT Phân biệt giữa nhãn hiệu và thương hiệu? https://luatminhkhue.vn/phan-biet-giua-nhan-hieu-va-thuong-hieu.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-biet-giua-nhan-hieu-va-thuong-hieu.aspx Mon, 16 May 2022 01:30:48 GMT Bảo hộ thương hiệu? Quy trình bảo hộ thương hiệu https://luatminhkhue.vn/bao-ho-thuong-hieu-quy-trinh-bao-ho-thuong-hieu.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-ho-thuong-hieu-quy-trinh-bao-ho-thuong-hieu.aspx Mon, 16 May 2022 01:30:18 GMT Pháp luật quy về thỏa ước lao động tập thể ,vai trò và ý nghĩa của thỏa ước lao động tập thể xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ https://luatminhkhue.vn/phap-luat-quy-ve-thoa-uoc-lao-dong-tap-the-vai-tro-va-y-nghia-cua-thoa-uoc-lao-dong-tap-the-xay-dung-quan-he-lao-dong-hai-hoa-on-dinh-va-tien-bo.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-quy-ve-thoa-uoc-lao-dong-tap-the-vai-tro-va-y-nghia-cua-thoa-uoc-lao-dong-tap-the-xay-dung-quan-he-lao-dong-hai-hoa-on-dinh-va-tien-bo.aspx Mon, 16 May 2022 01:29:54 GMT Sách Những điều cần biết về quyền trẻ em - luật trẻ em và các chương trình hành động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ em https://luatminhkhue.vn/sach-nhung-dieu-can-biet-ve-quyen-tre-em-luat-tre-em-va-cac-chuong-trinh-hanh-dong-bao-ve-cham-soc-suc-khoe-giao-duc-tre-em.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-nhung-dieu-can-biet-ve-quyen-tre-em-luat-tre-em-va-cac-chuong-trinh-hanh-dong-bao-ve-cham-soc-suc-khoe-giao-duc-tre-em.aspx Mon, 16 May 2022 01:13:24 GMT Người đại diện theo pháp luật là gì ? Người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần https://luatminhkhue.vn/nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat.aspx Sun, 15 May 2022 20:17:48 GMT Biên giới quốc gia là gì ? Cách xác định biên giới quốc gia https://luatminhkhue.vn/bien-gioi-quoc-gia-la-gi---khai-niem-ve-bien-gioi-quoc-gia--.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-gioi-quoc-gia-la-gi---khai-niem-ve-bien-gioi-quoc-gia--.aspx Sun, 15 May 2022 20:14:03 GMT Cá nhân chuyển nhượng cổ phần, vốn góp có phải nộp thuế TNCN không ? https://luatminhkhue.vn/ca-nhan-chuyen-nhuong-co-phan--chung-khoan-co-phai-nop-thue-tncn-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/ca-nhan-chuyen-nhuong-co-phan--chung-khoan-co-phai-nop-thue-tncn-khong--.aspx Sun, 15 May 2022 20:09:04 GMT Luật chứng khoán năm 2006 số 70/2006/QH11 https://luatminhkhue.vn/luat-chung-khoan-so-70-2006-qh11.aspx https://luatminhkhue.vn/luat-chung-khoan-so-70-2006-qh11.aspx Sun, 15 May 2022 20:04:10 GMT Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010 số 62/2010/QH12: https://luatminhkhue.vn/luat-sua-doi--bo-sung-luat-chung-khoan-so-62-2010-qh12-.aspx https://luatminhkhue.vn/luat-sua-doi--bo-sung-luat-chung-khoan-so-62-2010-qh12-.aspx Sun, 15 May 2022 19:58:51 GMT Vay Fecrecdit quá hạn không trả bị khởi kiện ra toà thì có bị phạt tù không ? https://luatminhkhue.vn/vay-no-ngan-hang-qua-han-tra-bi-khoi-kien-ra-toa-thi-co-bi-phat-tu-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/vay-no-ngan-hang-qua-han-tra-bi-khoi-kien-ra-toa-thi-co-bi-phat-tu-khong--.aspx Sun, 15 May 2022 19:51:40 GMT Quy định mới về người giám hộ theo Bộ luật dân sự năm 2015 ? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-nguoi-giam-ho-theo-bo-luat-dan-su-2015.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-nguoi-giam-ho-theo-bo-luat-dan-su-2015.aspx Sun, 15 May 2022 19:41:24 GMT Nghĩa vụ là gì ? Khái niệm, đặc điểm của nghĩa vụ dân sự ? Cho ví dụ https://luatminhkhue.vn/nghia-vu-la-gi---khai-niem-nghia-vu-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/nghia-vu-la-gi---khai-niem-nghia-vu-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx Sun, 15 May 2022 19:35:05 GMT Thế chấp tài sản là gì ? Quy định về nội dung, chủ thể của thế chấp tài sản https://luatminhkhue.vn/the-chap-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-viec-the-chap.aspx https://luatminhkhue.vn/the-chap-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-viec-the-chap.aspx Sun, 15 May 2022 19:32:08 GMT Nợ công là gì ? Bản chất pháp lý của nợ công ? Hậu quả pháp lý của nợ công ? https://luatminhkhue.vn/no-cong-la-gi---ban-chat-phap-ly-cua-no-cong--.aspx https://luatminhkhue.vn/no-cong-la-gi---ban-chat-phap-ly-cua-no-cong--.aspx Sun, 15 May 2022 19:27:13 GMT Cách thức phân loại vi phạm pháp luật hiện nay ? https://luatminhkhue.vn/cach-thuc-phan-loai-vi-pham-phap-luat-hien-nay--.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-thuc-phan-loai-vi-pham-phap-luat-hien-nay--.aspx Sun, 15 May 2022 19:24:08 GMT Rút sổ bảo hiểm được hưởng bao nhiêu ? Tính tiền bảo hiểm xã hội một lần thế nào ? https://luatminhkhue.vn/rut-so-bao-hiem-duoc-huong-bao-nhieu--tinh-tien-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/rut-so-bao-hiem-duoc-huong-bao-nhieu--tinh-tien-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-the-nao--.aspx Sun, 15 May 2022 19:21:50 GMT Được tách sổ hộ khẩu trong những trường hợp nào ? Các giấy tờ để tách hộ khẩu https://luatminhkhue.vn/duoc-tach-so-ho-khau-trong-nhung-truong-hop-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/duoc-tach-so-ho-khau-trong-nhung-truong-hop-nao--.aspx Sun, 15 May 2022 19:14:30 GMT Khái niệm tội phạm ? Dấu hiệu tội phạm, cách xác định tội phạm? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-toi-pham-.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-toi-pham-.aspx Sun, 15 May 2022 19:07:45 GMT Văn bản áp dụng pháp luật là gì ? Cho ví dụ về văn bản áp dụng pháp luật https://luatminhkhue.vn/van-ban-ap-dung-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-van-ban-ap-dung-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/van-ban-ap-dung-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-van-ban-ap-dung-phap-luat.aspx Sun, 15 May 2022 19:03:21 GMT Khách thể của tội phạm là gì ? Cho ví dụ về khách thể của tội phạm ? https://luatminhkhue.vn/khach-the-cua-toi-pham-la-gi---quy-dinh-ve-khach-the-cua-toi-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/khach-the-cua-toi-pham-la-gi---quy-dinh-ve-khach-the-cua-toi-pham.aspx Sun, 15 May 2022 19:01:56 GMT Cách tính lãi vay và trả nợ gốc mỗi tháng như thế nào ? Quy định thời hạn tính lãi suất của Ngân hàng ? https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-lai-vay-va-tra-no-goc-moi-thang-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-tinh-lai-vay-va-tra-no-goc-moi-thang-nhu-the-nao.aspx Sun, 15 May 2022 18:57:23 GMT Ủy ban nhân dân là gì ? Chức năng, vị trí của Ủy ban nhân dân ? https://luatminhkhue.vn/uy-ban-nhan-dan-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-ubnd.aspx https://luatminhkhue.vn/uy-ban-nhan-dan-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-ubnd.aspx Sun, 15 May 2022 17:54:53 GMT Hồ sơ xin ly hôn gồm những giấy tờ gì ? Làm đơn ly hôn như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/ho-so-xin-ly-hon-gom-nhung-giay-to-gi---lam-don-ly-hon-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-xin-ly-hon-gom-nhung-giay-to-gi---lam-don-ly-hon-nhu-the-nao--.aspx Sun, 15 May 2022 17:51:51 GMT Gây thương tích, tổn hại sức khỏe cho người khác bị phạt thế nào ? https://luatminhkhue.vn/gay-thuong-tich--ton-hai-suc-khoe-cho-nguoi-khac-bi-phat-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/gay-thuong-tich--ton-hai-suc-khoe-cho-nguoi-khac-bi-phat-the-nao--.aspx Sun, 15 May 2022 17:46:25 GMT Làm giấy khai sinh cho con muộn bị phạt bao nhiêu tiền ? Thủ tục thay đổi nội dung trong giấy khai sinh ? https://luatminhkhue.vn/em-lam-giay-khai-sinh-cho-con-muon-2-nam--bi-phat-bao-nhieu-tien--.aspx https://luatminhkhue.vn/em-lam-giay-khai-sinh-cho-con-muon-2-nam--bi-phat-bao-nhieu-tien--.aspx Sun, 15 May 2022 17:36:11 GMT Lương là gì ? Tiền lương là gì ? Quy định luật lao động về tiền lương https://luatminhkhue.vn/luong-la-gi---khai-niem-ve-luong-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/luong-la-gi---khai-niem-ve-luong-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx Sun, 15 May 2022 17:30:24 GMT Khái lược lịch sử triết học trước Mác và phương Tây hiện đại và việc vận dụng triết học xây dựng pháp luật https://luatminhkhue.vn/khai-luoc-lich-su-triet-hoc-truoc-mac-va-phuong-tay-hien-dai.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-luoc-lich-su-triet-hoc-truoc-mac-va-phuong-tay-hien-dai.aspx Sun, 15 May 2022 17:26:23 GMT Quản lý nhà nước là gì ? Phân tích mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân ? https://luatminhkhue.vn/quan-ly-nha-nuoc-la-gi---quy-dinh-ve-quan-li-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-ly-nha-nuoc-la-gi---quy-dinh-ve-quan-li-nha-nuoc.aspx Sun, 15 May 2022 17:23:29 GMT Các loại thuế, phí, lệ phí phải nộp khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất https://luatminhkhue.vn/cac-loai-thue--phi--le-phi-phai-nop-khi-chuyen-nhuong--tang-cho--thua-ke-quyen-su-dung-dat.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-loai-thue--phi--le-phi-phai-nop-khi-chuyen-nhuong--tang-cho--thua-ke-quyen-su-dung-dat.aspx Sun, 15 May 2022 17:21:10 GMT Điều kiện, thủ tục mở hiệu thuốc, quầy thuốc tây mới năm 2022 https://luatminhkhue.vn/dieu-kien--thu-tuc-mo-hieu-thuoc--quay-thuoc-tay-moi-nhat-hien-nay--.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien--thu-tuc-mo-hieu-thuoc--quay-thuoc-tay-moi-nhat-hien-nay--.aspx Sun, 15 May 2022 17:09:50 GMT Quy định của pháp luật đất đai về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-dat-dai-ve-boi-thuong--giai-phong-mat-bang-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat--.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-dat-dai-ve-boi-thuong--giai-phong-mat-bang-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat--.aspx Sun, 15 May 2022 17:03:19 GMT Sách Hướng dẫn môn học Luật dân sự - Tập 1 và Tập 2 https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-mon-hoc-luat-dan-su-tap-1-va-tap-2.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-mon-hoc-luat-dan-su-tap-1-va-tap-2.aspx Sun, 15 May 2022 17:00:00 GMT Phân loại các dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn theo luật đấu thầu ? Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu ? https://luatminhkhue.vn/phan-loai-cac-dich-vu-tu-van-va-dich-vu-phi-tu-van-theo-luat-dau-thau-.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-loai-cac-dich-vu-tu-van-va-dich-vu-phi-tu-van-theo-luat-dau-thau-.aspx Sun, 15 May 2022 16:46:37 GMT Hệ thống chính trị là gì ? Đặc điểm của hệ thống chính trị ? https://luatminhkhue.vn/he-thong-chinh-tri-la-gi---khai-niem-ve-he-thong-chinh-tri.aspx https://luatminhkhue.vn/he-thong-chinh-tri-la-gi---khai-niem-ve-he-thong-chinh-tri.aspx Sun, 15 May 2022 16:41:04 GMT Chia di sản thừa kế theo quy định mới của Bộ luật dân sự khi có di chúc hoặc không có di chúc ? https://luatminhkhue.vn/chia-di-san-thua-ke-theo-quy-dinh-cua-bo-luat-dan-su--.aspx https://luatminhkhue.vn/chia-di-san-thua-ke-theo-quy-dinh-cua-bo-luat-dan-su--.aspx Sun, 15 May 2022 16:38:42 GMT Nhận thức lý tính là gì? So ѕánh giữa nhận thức cảm tính ᴠà nhận thức lý tính? https://luatminhkhue.vn/nhan-thuc-ly-tinh-la-gi-so-ѕanh-giua-nhan-thuc-cam-tinh-ᴠa-nhan-thuc-ly-tinh.aspx https://luatminhkhue.vn/nhan-thuc-ly-tinh-la-gi-so-ѕanh-giua-nhan-thuc-cam-tinh-ᴠa-nhan-thuc-ly-tinh.aspx Sun, 15 May 2022 16:36:51 GMT Một số quan điểm về nhận thức? Khái niệm về nhận thức cảm tính? https://luatminhkhue.vn/mot-so-quan-diem-ve-nhan-thuc-khai-niem-ve-nhan-thuc-cam-tinh.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-quan-diem-ve-nhan-thuc-khai-niem-ve-nhan-thuc-cam-tinh.aspx Sun, 15 May 2022 16:25:34 GMT Công văn 11185/GDTH hướng dẫn tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông https://luatminhkhue.vn/cong-van-11185-gdth-huong-dan-tieu-chuan-thu-vien-truong-pho-thong.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-van-11185-gdth-huong-dan-tieu-chuan-thu-vien-truong-pho-thong.aspx Sun, 15 May 2022 16:15:54 GMT Công văn 141-CV/VPTW/nb hướng dẫn thực hiện Quyết định 342-QĐ/TW chế độ đảng phí https://luatminhkhue.vn/cong-van-141-cv-vptw-nb-huong-dan-thuc-hien-quyet-dinh-342-qd-tw-che-do-dang-phi.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-van-141-cv-vptw-nb-huong-dan-thuc-hien-quyet-dinh-342-qd-tw-che-do-dang-phi.aspx Sun, 15 May 2022 16:12:02 GMT Điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi xử phạt ra sao ? Bao nhiêu tuổi thì được lái xe https://luatminhkhue.vn/dieu-khien-xe-may-khi-chua-du-tuoi-xu-phat-ra-sao--.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-khien-xe-may-khi-chua-du-tuoi-xu-phat-ra-sao--.aspx Sun, 15 May 2022 16:07:15 GMT Khái quát về học thuyết nhân cách hành vi của Burrhus Frederic Skinner https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-hoc-thuyet-nhan-cach-hanh-vi-cua-burrhus-frederic-skinner.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-hoc-thuyet-nhan-cach-hanh-vi-cua-burrhus-frederic-skinner.aspx Sun, 15 May 2022 16:03:43 GMT Nhận thức khoa học là gì? Đặc điểm của hoạt động nhận thức trong hoạt động xét xử? https://luatminhkhue.vn/nhan-thuc-khoa-hoc-la-gi-dac-diem-cua-hoat-dong-nhan-thuc-trong-hoat-dong-xet-xu.aspx https://luatminhkhue.vn/nhan-thuc-khoa-hoc-la-gi-dac-diem-cua-hoat-dong-nhan-thuc-trong-hoat-dong-xet-xu.aspx Sun, 15 May 2022 15:54:46 GMT Các yếu tố ảnh hưởng tới cưỡng chế thi hành án dân sự? https://luatminhkhue.vn/cac-yeu-to-anh-huong-toi-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-yeu-to-anh-huong-toi-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su.aspx Sun, 15 May 2022 09:54:02 GMT Một số vấn đề về đặc điểm của cưỡng chế thi hành án dân sự? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-dac-diem-cua-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-dac-diem-cua-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su.aspx Sun, 15 May 2022 09:52:11 GMT Khái niệm và đặc điểm của truy tố bị can trong tố tụng hình sự theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-va-dac-diem-cua-truy-to-bi-can-trong-to-tung-hinh-su-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-va-dac-diem-cua-truy-to-bi-can-trong-to-tung-hinh-su-theo-quy-dinh-moi.aspx Sun, 15 May 2022 09:47:42 GMT Phân biệt bắt người với các biện pháp cưỡng chế tố tụng hình sự khác? https://luatminhkhue.vn/phan-biet-bat-nguoi-voi-cac-bien-phap-cuong-che-to-tung-hinh-su-khac.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-biet-bat-nguoi-voi-cac-bien-phap-cuong-che-to-tung-hinh-su-khac.aspx Sun, 15 May 2022 09:42:24 GMT Sách Cẩm nang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dành cho học sinh, sinh viên https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-danh-cho-hoc-sinh-sinh-vien.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-cam-nang-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-danh-cho-hoc-sinh-sinh-vien.aspx Sun, 15 May 2022 09:42:11 GMT Quyền và nghĩa vụ của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên mới nhất? https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-thanh-vien-trong-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-thanh-vien-trong-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len-moi-nhat.aspx Sun, 15 May 2022 09:39:24 GMT Một vài đặc điểm chính của tập đoàn kinh tế, tổng công ty theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/mot-vai-dac-diem-chinh-cua-tap-doan-kinh-te-tong-cong-ty-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-vai-dac-diem-chinh-cua-tap-doan-kinh-te-tong-cong-ty-theo-quy-dinh-moi.aspx Sun, 15 May 2022 09:17:06 GMT Những đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/nhung-doi-tuong-bi-cam-thanh-lap-va-quan-ly-doanh-nghiep-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-doi-tuong-bi-cam-thanh-lap-va-quan-ly-doanh-nghiep-theo-quy-dinh-moi.aspx Sun, 15 May 2022 09:05:20 GMT Sách Hướng dẫn chẩn đoán điều trị, cách ly y tế, giám sát phòng, chống dịch bệnh và một số bệnh thường gặp tại các cơ quan đơn vị, trường học, gia đình và cộng đồng https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-cach-ly-y-te-giam-sat-phong-chong-dich-benh-va-mot-so-benh-thuong-gap-tai-cac-co-quan-don-vi-truong-hoc-gia-dinh-va-cong-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-cach-ly-y-te-giam-sat-phong-chong-dich-benh-va-mot-so-benh-thuong-gap-tai-cac-co-quan-don-vi-truong-hoc-gia-dinh-va-cong-dong.aspx Sun, 15 May 2022 08:53:51 GMT Phân loại nhận thức theo chủ nghĩa duy vật của Mác và Lênin https://luatminhkhue.vn/phan-loai-nhan-thuc-theo-chu-nghia-duy-vat-cua-mac-va-lenin.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-loai-nhan-thuc-theo-chu-nghia-duy-vat-cua-mac-va-lenin.aspx Sun, 15 May 2022 03:38:06 GMT Khái niệm về hiệu quả thi hành pháp luật https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-hieu-qua-thi-hanh-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-hieu-qua-thi-hanh-phap-luat.aspx Sun, 15 May 2022 03:01:38 GMT Sách Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm - Hướng dẫn công tác cộng đồng và phòng chống dịch bệnh Virus Corona (Covid 19) https://luatminhkhue.vn/sach-luat-phong-chong-benh-truyen-nhiem-huong-dan-cong-tac-cong-dong-va-phong-chong-dich-benh-virus-corona-covid-19.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-luat-phong-chong-benh-truyen-nhiem-huong-dan-cong-tac-cong-dong-va-phong-chong-dich-benh-virus-corona-covid-19.aspx Sun, 15 May 2022 02:32:27 GMT Quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hiện nay https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-mo-va-su-dung-tai-khoan-thanh-toan-tai-ngan-hang-va-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-mo-va-su-dung-tai-khoan-thanh-toan-tai-ngan-hang-va-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-hien-nay.aspx Sun, 15 May 2022 02:11:42 GMT Sách Sống khỏe mỗi ngày - Những cây thuốc nam trong vườn nhà (Tăng Bình - Ái Phương) https://luatminhkhue.vn/sach-song-khoe-moi-ngay-nhung-cay-thuoc-nam-trong-vuon-nha-tang-binh-ai-phuong.aspx https://luatminhkhue.vn/sach-song-khoe-moi-ngay-nhung-cay-thuoc-nam-trong-vuon-nha-tang-binh-ai-phuong.aspx Sun, 15 May 2022 02:04:36 GMT Chính phủ là gì ? Vị trí, tính chất và chức năng của Chính Phủ https://luatminhkhue.vn/chinh-phu-la-gi---khai-niem-ve-chinh-phu.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-phu-la-gi---khai-niem-ve-chinh-phu.aspx Sun, 15 May 2022 00:48:21 GMT Bảo đảm dự thầu là gì ? Bảo đảm dự thầu được quy định như thế nào trong luật đấu thầu ? https://luatminhkhue.vn/bao-dam-du-thau-la-gi-va-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-trong-luat-dau-thau--.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-dam-du-thau-la-gi-va-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-trong-luat-dau-thau--.aspx Sun, 15 May 2022 00:42:19 GMT Nguyên tắc tối huệ quốc (viết tắt theo tiếng Anh là MFN) là gì ? Phân tích nguyên tắc tối huệ quốc ? https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-toi-hue-quoc--mfn-.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-toi-hue-quoc--mfn-.aspx Sun, 15 May 2022 00:37:52 GMT Thực hiện pháp luật là gì ? Các hình thức thực hiện pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/thuc-hien-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-thuc-hien-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/thuc-hien-phap-luat-la-gi---quy-dinh-ve-thuc-hien-phap-luat.aspx Sun, 15 May 2022 00:32:19 GMT Sự hình thành, phát triển và các yếu tố chi phối nhân cách con người ? https://luatminhkhue.vn/su-hinh-thanh-phat-trien-nhan-cach---cac-yeu-to-chi-phoi.aspx https://luatminhkhue.vn/su-hinh-thanh-phat-trien-nhan-cach---cac-yeu-to-chi-phoi.aspx Sun, 15 May 2022 00:28:35 GMT Đối tượng điều chỉnh của pháp luật là gì ? Đối tượng điều chỉnh của các ngành luật cơ bản https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-dieu-chinh-cua-phap-luat-la-gi---khai-niem-ve-doi-tuong-dieu-chinh-cua-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-dieu-chinh-cua-phap-luat-la-gi---khai-niem-ve-doi-tuong-dieu-chinh-cua-phap-luat.aspx Sun, 15 May 2022 00:23:22 GMT Mẫu đơn xin xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất năm 2022 https://luatminhkhue.vn/to-khai-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/to-khai-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan.aspx Sun, 15 May 2022 00:19:52 GMT Nghị định 40/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-40-2019-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong.aspx https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-40-2019-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong.aspx Sun, 15 May 2022 00:14:34 GMT Luật bảo vệ môi trường là gì ? Vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ môi trường ? https://luatminhkhue.vn/luat-bao-ve-moi-truong-la-gi---tim-hieu-ve-luat-bao-ve-moi-truong.aspx https://luatminhkhue.vn/luat-bao-ve-moi-truong-la-gi---tim-hieu-ve-luat-bao-ve-moi-truong.aspx Sun, 15 May 2022 00:05:56 GMT Sau bao lâu thì người lao động được rút bảo hiểm xã hội một lần ? https://luatminhkhue.vn/sau-bao-lau-thi-duoc-rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan.aspx https://luatminhkhue.vn/sau-bao-lau-thi-duoc-rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan.aspx Sun, 15 May 2022 00:01:24 GMT Bảo vệ môi trường là gì ? Phân tích về hiện trạng bảo vệ môi trường ? https://luatminhkhue.vn/bao-ve-moi-truong-la-gi---khai-niem-ve-bao-ve-moi-truong--.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-ve-moi-truong-la-gi---khai-niem-ve-bao-ve-moi-truong--.aspx Sat, 14 May 2022 23:55:36 GMT Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người ? https://luatminhkhue.vn/cac-toi-xam-pham-tinh-mang--suc-khoe--nhan-pham--danh-du-cua-con-nguoi----.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-toi-xam-pham-tinh-mang--suc-khoe--nhan-pham--danh-du-cua-con-nguoi----.aspx Sat, 14 May 2022 23:51:38 GMT Ô nhiễm môi trường là gì ? Suy thoái môi trường là gì ? Sự cố môi trường là gì ? https://luatminhkhue.vn/o-nhiem-moi-truong-la-gi---suy-thoai-moi-truong-la-gi---su-co-moi-truong-la-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/o-nhiem-moi-truong-la-gi---suy-thoai-moi-truong-la-gi---su-co-moi-truong-la-gi--.aspx Sat, 14 May 2022 23:48:11 GMT Chính thể Cộng Hòa là gì ? Phân biệt chính thể quân chủ và chính thể cộng hòa https://luatminhkhue.vn/chinh-the-cong-hoa-la-gi---khai-niem-ve-chinh-the-cong-hoa.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-the-cong-hoa-la-gi---khai-niem-ve-chinh-the-cong-hoa.aspx Sat, 14 May 2022 23:45:28 GMT Mẫu đơn trình bày nguyện vọng của con đủ 7 tuổi trở lên khi bố mẹ ly hôn mới nhất https://luatminhkhue.vn/mau-don-trinh-bay-nguyen-vong-cua-con-du-7-tuoi-tro-len-khi-bo-me-ly-hon-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-trinh-bay-nguyen-vong-cua-con-du-7-tuoi-tro-len-khi-bo-me-ly-hon-moi-nhat.aspx Sat, 14 May 2022 23:42:19 GMT Thời gian thử việc có được hưởng tiền bảo hiểm trả cùng lương không ? https://luatminhkhue.vn/thoi-gian-thu-viec-co-duoc-huong-tien-bao-hiem-tra-cung-luong-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-gian-thu-viec-co-duoc-huong-tien-bao-hiem-tra-cung-luong-khong-.aspx Sat, 14 May 2022 23:37:32 GMT Lãnh thổ quốc gia là gì ? Các bộ phận của lãnh thổ quốc gia https://luatminhkhue.vn/lanh-tho-quoc-gia-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-lanh-tho-quoc-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/lanh-tho-quoc-gia-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-lanh-tho-quoc-gia.aspx Sat, 14 May 2022 23:33:10 GMT Quan hệ với người dưới 16 tuổi có bị đi tù bao nhiêu lâu ? Có tố cáo được không ? https://luatminhkhue.vn/quan-he-voi-nguoi-duoi-16-tuoi-co-bi-di-tu-bao-nhieu-lau--.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-he-voi-nguoi-duoi-16-tuoi-co-bi-di-tu-bao-nhieu-lau--.aspx Sat, 14 May 2022 23:31:32 GMT Hành vi đe dọa người khác có kiện được không ? Kiện, trình báo đến cơ quan nào ? https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-de-doa-nguoi-khac-co-kien-duoc-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-de-doa-nguoi-khac-co-kien-duoc-khong--.aspx Sat, 14 May 2022 23:25:34 GMT Mẫu đơn tố giác tội phạm cập nhật mới nhất năm 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-don-to-giac-toi-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-to-giac-toi-pham.aspx Sat, 14 May 2022 23:20:08 GMT Cận thị 3 độ có phải đi nghĩa vụ quân sự ? Cận bao nhiêu điop thì được miễn nghĩa vụ quân sự ? https://luatminhkhue.vn/can-thi-3-do-co-phai-di-nghia-vu-quan-su-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/can-thi-3-do-co-phai-di-nghia-vu-quan-su-khong--.aspx Sat, 14 May 2022 23:16:17 GMT Quyền con người là gì ? Đặc điểm, phân loại các quyền con người https://luatminhkhue.vn/quyen-con-nguoi-la-gi---khai-niem--cach-hieu-ve-quyen-con-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-con-nguoi-la-gi---khai-niem--cach-hieu-ve-quyen-con-nguoi.aspx Sat, 14 May 2022 23:12:31 GMT Tài sản là gì ? Cho ví dụ về tài sản ? Nước, không khí, phần mềm có phải là tài sản hay không ? https://luatminhkhue.vn/tai-san-la-gi---khai-niem-tai-san-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/tai-san-la-gi---khai-niem-tai-san-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx Sat, 14 May 2022 23:10:30 GMT Thanh toán quốc tế là gì ? Điều kiện thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế ? https://luatminhkhue.vn/thanh-toan-quoc-te-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-thanh-toan-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/thanh-toan-quoc-te-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-thanh-toan-quoc-te.aspx Sat, 14 May 2022 23:05:51 GMT Dân chủ trực tiếp là gì ? Phương thức thực hiện dân chủ trực tiếp https://luatminhkhue.vn/dan-chu-truc-tiep-la-gi---khai-niem-ve-dan-chu-truc-tiep.aspx https://luatminhkhue.vn/dan-chu-truc-tiep-la-gi---khai-niem-ve-dan-chu-truc-tiep.aspx Sat, 14 May 2022 23:04:12 GMT Bị mất cà vẹt xe máy thì thủ tục và đến nơi nào để xin cấp lại ? Cấp lại đăng ký xe https://luatminhkhue.vn/bi-mat-ca-vet-xe-may-thi-thu-tuc-va-den-noi-nao-de-xin-cap-lai--.aspx https://luatminhkhue.vn/bi-mat-ca-vet-xe-may-thi-thu-tuc-va-den-noi-nao-de-xin-cap-lai--.aspx Sat, 14 May 2022 23:00:39 GMT Vợ hoặc chồng có quan hệ ngoại tình thì bị xử phạt như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/vo-hoac-chong-co-quan-he-ngoai-tinh-thi-bi-xu-phat-nhu-the-nao-theo-luat-moi--.aspx https://luatminhkhue.vn/vo-hoac-chong-co-quan-he-ngoai-tinh-thi-bi-xu-phat-nhu-the-nao-theo-luat-moi--.aspx Sat, 14 May 2022 22:54:28 GMT Hội đồng nhân dân là gì ? Chức năng của Hội đồng nhân dân ? https://luatminhkhue.vn/hoi-dong-nhan-dan-la-gi---khai-niem-ve-hoi-dong-nhan-dan.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-dong-nhan-dan-la-gi---khai-niem-ve-hoi-dong-nhan-dan.aspx Sat, 14 May 2022 22:50:15 GMT Mẫu đơn xin ly hôn của tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội https://luatminhkhue.vn/mau-don--thu-tuc-ly-hon-toa-an-nhan-dan-quan-dong-da--thanh-pho-ha-noi.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don--thu-tuc-ly-hon-toa-an-nhan-dan-quan-dong-da--thanh-pho-ha-noi.aspx Sat, 14 May 2022 22:47:10 GMT Ban công được phép xây dựng thò ra ngoài bao nhiêu ? Diện tích ban công được phép xây dựng tói đa là bao nhiêu? https://luatminhkhue.vn/ban-cong-duoc-phep-xay-dung-tho-ra-ngoai-bao-nhieu--.aspx https://luatminhkhue.vn/ban-cong-duoc-phep-xay-dung-tho-ra-ngoai-bao-nhieu--.aspx Sat, 14 May 2022 22:40:01 GMT Phân tích các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ? https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-nguyen-tac-co-ban-trong-to-chuc-va-hoat-dong-cua-bo-may-nha-nuoc--.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-nguyen-tac-co-ban-trong-to-chuc-va-hoat-dong-cua-bo-may-nha-nuoc--.aspx Sat, 14 May 2022 22:35:06 GMT Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là gì ? Mục tiêu, nguyên tắc, cơ cấu tổ chức của ASEAN https://luatminhkhue.vn/hiep-hoi-cac-nuoc-dong-nam-a--asean--la-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/hiep-hoi-cac-nuoc-dong-nam-a--asean--la-gi--.aspx Sat, 14 May 2022 22:31:39 GMT Hình thức nhà nước là gì ? Hình thức cấu trúc nhà nước là gì ? Chế độ chính trị của nhà nước là gì ? https://luatminhkhue.vn/hinh-thuc-nha-nuoc-la-gi---khai-niem-ve-hinh-thuc-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/hinh-thuc-nha-nuoc-la-gi---khai-niem-ve-hinh-thuc-nha-nuoc.aspx Sat, 14 May 2022 22:28:29 GMT Chính trị là gì ? Vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị ? https://luatminhkhue.vn/chinh-tri-la-gi---khai-niem-ve-chinh-tri.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-tri-la-gi---khai-niem-ve-chinh-tri.aspx Sat, 14 May 2022 22:26:53 GMT Phân tích các yếu tố cấu thành của vi phạm pháp luật ? https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-yeu-to-cau-thanh-cua-vi-pham-phap-luat--.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-yeu-to-cau-thanh-cua-vi-pham-phap-luat--.aspx Sat, 14 May 2022 22:21:00 GMT Quy trình chỉ định thầu thông thường và chỉ định thầu rút gọn ? Cách thức lựa chọn nhà thầu ? https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-chi-dinh-thau-thong-thuong-va-rut-gon-.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-chi-dinh-thau-thong-thuong-va-rut-gon-.aspx Sat, 14 May 2022 22:18:03 GMT Luật cạnh tranh năm 2018 số 23/2018/QH14 mới nhất https://luatminhkhue.vn/luat-canh-tranh-2018.aspx https://luatminhkhue.vn/luat-canh-tranh-2018.aspx Sat, 14 May 2022 22:15:49 GMT