Tiêu chuẩn Việt Nam https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-viet-nam.aspx Tue, 25 Jan 2022 17:56:21 GMT https://luatminhkhue.vn Copyright © luatminhkhue.vn vi-VN Phương thức thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định https://luatminhkhue.vn/thanh-toan-tra-sau-deferred-payments-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/thanh-toan-tra-sau-deferred-payments-la-gi.aspx Tue, 25 Jan 2022 10:41:10 GMT Mức phạt hành chính các hành vi vi phạm quy định về giấy phép hoạt động báo chí https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-cac-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-giay-phep-hoat-dong-bao-chi.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-cac-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-giay-phep-hoat-dong-bao-chi.aspx Tue, 25 Jan 2022 10:38:27 GMT Phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật https://luatminhkhue.vn/ve-hanh-ly-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-ve-hanh-li.aspx https://luatminhkhue.vn/ve-hanh-ly-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-ve-hanh-li.aspx Tue, 25 Jan 2022 10:24:52 GMT Thế nào được coi là khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế https://luatminhkhue.vn/the-nao-duoc-coi-la-kham-chua-benh-theo-bao-hiem-y-te-la-dung-tuyen--.aspx https://luatminhkhue.vn/the-nao-duoc-coi-la-kham-chua-benh-theo-bao-hiem-y-te-la-dung-tuyen--.aspx Tue, 25 Jan 2022 10:05:16 GMT Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-thu-tuc-gia-han-giay-dang-ky-luu-hanh-thuoc-co-truyen.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-thu-tuc-gia-han-giay-dang-ky-luu-hanh-thuoc-co-truyen.aspx Tue, 25 Jan 2022 10:02:07 GMT Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-thuoc-co-truyen-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-thuoc-co-truyen-theo-quy-dinh-moi.aspx Tue, 25 Jan 2022 09:37:17 GMT Quy định pháp luật về hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-huong-cac-che-do-bao-hiem-xa-hoi--.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-huong-cac-che-do-bao-hiem-xa-hoi--.aspx Tue, 25 Jan 2022 09:36:52 GMT Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin, đặc san trong hoạt động báo chi https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-cap-giay-phep-xuat-ban-ban-tin-dac-san-trong-hoat-dong-bao-chi.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-cap-giay-phep-xuat-ban-ban-tin-dac-san-trong-hoat-dong-bao-chi.aspx Tue, 25 Jan 2022 09:29:25 GMT Trường hợp cơ quan, tổ chức được đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/truong-hop-co-quan-to-chuc-duoc-de-nghi-cap-giay-phep-thuc-hien-hai-loai-hinh-bao-chi-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/truong-hop-co-quan-to-chuc-duoc-de-nghi-cap-giay-phep-thuc-hien-hai-loai-hinh-bao-chi-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Tue, 25 Jan 2022 08:53:32 GMT Dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền vi phạm chất lượng bị thu hồi và xử lý như thế nào? https://luatminhkhue.vn/duoc-lieu-vi-thuoc-co-truyen-thuoc-co-truyen-vi-pham-chat-luong-bi-thu-hoi-va-xu-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/duoc-lieu-vi-thuoc-co-truyen-thuoc-co-truyen-vi-pham-chat-luong-bi-thu-hoi-va-xu-ly-nhu-the-nao.aspx Tue, 25 Jan 2022 08:31:34 GMT Giấy nợ (PROMISSORY NOTE) là gì ? Sự khác biệt chính giữa Bill of Exchange và Promissory Note https://luatminhkhue.vn/giay-no-promissory-note-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/giay-no-promissory-note-la-gi.aspx Tue, 25 Jan 2022 08:16:35 GMT Hệ thống ngân hang cho vay mua nhà Liên Bang (FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM) là gì ? https://luatminhkhue.vn/he-thong-ngan-hang-cho-vay-mua-nha-lien-bang-federal-home-loan-bank-system-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/he-thong-ngan-hang-cho-vay-mua-nha-lien-bang-federal-home-loan-bank-system-la-gi.aspx Tue, 25 Jan 2022 08:00:52 GMT Quy trình kiểm nghiệm chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền và thuốc cổ truyền https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-kiem-nghiem-chat-luong-duoc-lieu-vi-thuoc-co-truyen-va-thuoc-co-truyen.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-kiem-nghiem-chat-luong-duoc-lieu-vi-thuoc-co-truyen-va-thuoc-co-truyen.aspx Tue, 25 Jan 2022 07:37:38 GMT Cấp giấy phép hoạt động báo điện tử, tạp chí điện tử mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử https://luatminhkhue.vn/cap-giay-phep-hoat-dong-bao-dien-tu-tap-chi-dien-tu-mo-chuyen-trang-cua-bao-dien-tu-tap-chi-dien-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/cap-giay-phep-hoat-dong-bao-dien-tu-tap-chi-dien-tu-mo-chuyen-trang-cua-bao-dien-tu-tap-chi-dien-tu.aspx Tue, 25 Jan 2022 07:33:23 GMT Tiêu chuẩn chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền là gì? https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-chat-luong-duoc-lieu-vi-thuoc-co-truyen-thuoc-co-truyen-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-chat-luong-duoc-lieu-vi-thuoc-co-truyen-thuoc-co-truyen-la-gi.aspx Tue, 25 Jan 2022 06:53:51 GMT Khả năng sinh lãi (EARNING POWER) là gì ? https://luatminhkhue.vn/kha-nang-sinh-lai-earning-power-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/kha-nang-sinh-lai-earning-power-la-gi.aspx Tue, 25 Jan 2022 06:13:00 GMT Chứng khoán được bảo lãnh bằng cầm cố phát sinh (DERIVATIVE MORTGAGE-BACKED SECURITIES) là gì ? https://luatminhkhue.vn/chung-khoan-duoc-bao-lanh-bang-cam-co-phat-sinh-derivative-mortgage-backed-securities-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/chung-khoan-duoc-bao-lanh-bang-cam-co-phat-sinh-derivative-mortgage-backed-securities-la-gi.aspx Tue, 25 Jan 2022 05:42:24 GMT Cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, xuất bản phụ trương https://luatminhkhue.vn/cap-giay-phep-hoat-dong-bao-in-tap-chi-in-xuat-ban-them-an-pham-bao-chi-xuat-ban-phu-truong.aspx https://luatminhkhue.vn/cap-giay-phep-hoat-dong-bao-in-tap-chi-in-xuat-ban-them-an-pham-bao-chi-xuat-ban-phu-truong.aspx Tue, 25 Jan 2022 04:43:31 GMT Người qua đời (DECEDENT) là gì ? Khi có người qua đời có phải làm thủ tục khai tử hay không? https://luatminhkhue.vn/nguoi-qua-doi-decedent-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-qua-doi-decedent-la-gi.aspx Tue, 25 Jan 2022 04:34:14 GMT Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo nói, báo hình https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-noi-bao-hinh.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-noi-bao-hinh.aspx Tue, 25 Jan 2022 04:27:24 GMT Những điểm mới trong luật Doanh nghiệp 2020 so với luật Doanh nghiệp 2014 https://luatminhkhue.vn/nhung-diem-moi-trong-luat-doanh-nghiep-2020-so-voi-luat-doanh-nghiep-2014.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-diem-moi-trong-luat-doanh-nghiep-2020-so-voi-luat-doanh-nghiep-2014.aspx Tue, 25 Jan 2022 04:20:38 GMT Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-chi-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-chi-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Tue, 25 Jan 2022 04:02:31 GMT Quấy rối tình dục tại nơi làm việc có thể bị phạt hành chính đến 30 triệu đồng https://luatminhkhue.vn/quay-roi-tinh-duc-tai-noi-lam-viec-co-the-bi-phat-hanh-chinh-den-30-trieu-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/quay-roi-tinh-duc-tai-noi-lam-viec-co-the-bi-phat-hanh-chinh-den-30-trieu-dong.aspx Tue, 25 Jan 2022 03:44:58 GMT Tiền lãi trả sau (DEFERRED INTEREST) là gì ? https://luatminhkhue.vn/tien-lai-tra-sau-deferred-interest-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/tien-lai-tra-sau-deferred-interest-la-gi.aspx Tue, 25 Jan 2022 03:30:14 GMT Đặc điểm và các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm? https://luatminhkhue.vn/dac-diem-va-cac-nguyen-tac-co-ban-cua-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/dac-diem-va-cac-nguyen-tac-co-ban-cua-bao-hiem.aspx Tue, 25 Jan 2022 03:11:41 GMT Nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí là gì? Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động báo chí hiện nay là gì? https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-va-quyen-han-cua-bao-chi-la-gi-nhung-hanh-vi-bi-nghiem-cam-trong-hoat-dong-bao-chi-hien-nay-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-va-quyen-han-cua-bao-chi-la-gi-nhung-hanh-vi-bi-nghiem-cam-trong-hoat-dong-bao-chi-hien-nay-la-gi.aspx Tue, 25 Jan 2022 02:57:04 GMT Những điểm mới của pháp luật về Quảng cáo doanh nghiệp nên biết https://luatminhkhue.vn/nhung-diem-moi-cua-phap-luat-ve-quang-cao-doanh-nghiep-nen-biet.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-diem-moi-cua-phap-luat-ve-quang-cao-doanh-nghiep-nen-biet.aspx Tue, 25 Jan 2022 02:51:24 GMT Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trợ giúp pháp lý hiện nay https://luatminhkhue.vn/nhung-hanh-vi-bi-nghiem-cam-trong-hoat-dong-tro-giup-phap-ly-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-hanh-vi-bi-nghiem-cam-trong-hoat-dong-tro-giup-phap-ly-hien-nay.aspx Tue, 25 Jan 2022 02:25:53 GMT Quy định mới về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-muc-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-doi-voi-doanh-nghiep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-muc-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-doi-voi-doanh-nghiep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam.aspx Tue, 25 Jan 2022 01:25:29 GMT Quy định của pháp luật về hoạt động tập sự hành nghề trợ giúp pháp lý https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hoat-dong-tap-su-hanh-nghe-tro-giup-phap-ly.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hoat-dong-tap-su-hanh-nghe-tro-giup-phap-ly.aspx Mon, 24 Jan 2022 18:08:03 GMT Quy định pháp luật về trình tự, thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-trinh-tu-thu-tuc-dang-ky-tham-gia-tro-giup-phap-ly.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-trinh-tu-thu-tuc-dang-ky-tham-gia-tro-giup-phap-ly.aspx Mon, 24 Jan 2022 17:34:38 GMT Hợp đồng trợ giúp pháp lý có những nội dung chính gì? https://luatminhkhue.vn/hop-dong-tro-giup-phap-ly-co-nhung-noi-dung-chinh-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-tro-giup-phap-ly-co-nhung-noi-dung-chinh-gi.aspx Mon, 24 Jan 2022 17:09:35 GMT Nội dung của phiếu lý lịch tư pháp theo quy định pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/noi-dung-cua-phieu-ly-lich-tu-phap-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-cua-phieu-ly-lich-tu-phap-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx Mon, 24 Jan 2022 16:42:01 GMT Giảm điều tiết (DEREGULATION) là gì theo quy định hiện nay ? https://luatminhkhue.vn/giam-dieu-tiet-deregulation-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/giam-dieu-tiet-deregulation-la-gi.aspx Mon, 24 Jan 2022 16:29:57 GMT Trả dần mỗi năm số tiền vay 1,000USD với lãi suất dồn 10% là gì ? https://luatminhkhue.vn/tra-dan-moi-nam-so-tien-vay-1-000usd-voi-lai-suat-don-10-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/tra-dan-moi-nam-so-tien-vay-1-000usd-voi-lai-suat-don-10-la-gi.aspx Mon, 24 Jan 2022 16:21:58 GMT Nhiệm vụ của các cơ quan trong việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-cua-cac-co-quan-trong-viec-cung-cap-thong-tin-ly-lich-tu-phap-ve-an-tich.aspx https://luatminhkhue.vn/nhiem-vu-cua-cac-co-quan-trong-viec-cung-cap-thong-tin-ly-lich-tu-phap-ve-an-tich.aspx Mon, 24 Jan 2022 16:11:20 GMT Lãi suất hỗn hợp (BLENDED RATE) là gì theo quy định hiện nay? https://luatminhkhue.vn/lai-suat-hon-hop-blended-rate-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/lai-suat-hon-hop-blended-rate-la-gi.aspx Mon, 24 Jan 2022 15:55:57 GMT Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cham-dut-hoat-dong-van-phong-dai-dien-chi-nhanh-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cham-dut-hoat-dong-van-phong-dai-dien-chi-nhanh-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.aspx Mon, 24 Jan 2022 15:31:51 GMT Tỷ số tiền mặt (CASH RATIO) là gì theo quy định hiện nay? https://luatminhkhue.vn/ty-so-tien-mat-cash-ratio-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/ty-so-tien-mat-cash-ratio-la-gi.aspx Mon, 24 Jan 2022 14:55:16 GMT Thị trường chứng khoán (Châu Âu – BOURSE) là gì ? https://luatminhkhue.vn/thi-truong-chung-khoan-chau-au-–-bourse-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/thi-truong-chung-khoan-chau-au-–-bourse-la-gi.aspx Mon, 24 Jan 2022 14:53:46 GMT Đấu giá theo kiểu Hà Lan (DUTCH AUTION) là gì ? https://luatminhkhue.vn/dau-gia-theo-kieu-ha-lan-dutch-aution-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/dau-gia-theo-kieu-ha-lan-dutch-aution-la-gi.aspx Mon, 24 Jan 2022 12:45:11 GMT Quy định pháp luật hiện hành về cơ cấu tổ chức hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-hien-hanh-ve-co-cau-to-chuc-hoat-dong-cua-van-phong-dai-dien-chi-nhanh-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-hien-hanh-ve-co-cau-to-chuc-hoat-dong-cua-van-phong-dai-dien-chi-nhanh-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.aspx Mon, 24 Jan 2022 12:11:13 GMT Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-gia-han-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-giay-phep-thanh-lap-chi-nhanh-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-gia-han-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-giay-phep-thanh-lap-chi-nhanh-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.aspx Mon, 24 Jan 2022 11:58:33 GMT Nghĩa vụ nợ được thế chấp (COLLATERALIZED DEBT OBLIGATION-CDO) là gì ? https://luatminhkhue.vn/nghia-vu-no-duoc-the-chap-collateralized-debt-obligation-cdo-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/nghia-vu-no-duoc-the-chap-collateralized-debt-obligation-cdo-la-gi.aspx Mon, 24 Jan 2022 11:49:58 GMT Khái quát về tổ chức kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp? https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-to-chuc-ke-toan-tai-don-vi-hanh-chinh-su-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-to-chuc-ke-toan-tai-don-vi-hanh-chinh-su-nghiep.aspx Mon, 24 Jan 2022 11:37:08 GMT Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-cap-lai-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-giay-phep-thanh-lap-chi-nhanh-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-cap-lai-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-giay-phep-thanh-lap-chi-nhanh-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.aspx Mon, 24 Jan 2022 11:33:42 GMT Sổ sách kế toán (BOOK) là gì theo quy định hiện nay ? https://luatminhkhue.vn/so-sach-ke-toan-book-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/so-sach-ke-toan-book-la-gi.aspx Mon, 24 Jan 2022 11:30:07 GMT Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dieu-chinh-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-chi-nhanh-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dieu-chinh-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-chi-nhanh-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.aspx Mon, 24 Jan 2022 11:10:40 GMT Nghiệp vụ ngân hàng điện tử (ELECTRONIC BANKING) là gì ? https://luatminhkhue.vn/nghiep-vu-ngan-hang-dien-tu-electronic-banking-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/nghiep-vu-ngan-hang-dien-tu-electronic-banking-la-gi.aspx Mon, 24 Jan 2022 11:09:11 GMT Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-cap-giay-phep-thanh-lap-chi-nhanh-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-cap-giay-phep-thanh-lap-chi-nhanh-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.aspx Mon, 24 Jan 2022 10:49:45 GMT Thấu chi (OVERDRAFT) là gì theo quy định hiện nay ? https://luatminhkhue.vn/thau-chi-overdraft-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/thau-chi-overdraft-la-gi.aspx Mon, 24 Jan 2022 10:32:01 GMT Các khoản thu nhập không tính đóng bảo hiểm xã hội theo quy định https://luatminhkhue.vn/cac-khoan-thu-nhap-khong-tinh-dong-bao-hiem-xa-hoi-theo-quy-dinh-moi-nhat---.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-khoan-thu-nhap-khong-tinh-dong-bao-hiem-xa-hoi-theo-quy-dinh-moi-nhat---.aspx Mon, 24 Jan 2022 10:23:12 GMT Chế độ bảo hiểm thai sản cho phụ nữ khi sinh con mới cập nhật https://luatminhkhue.vn/che-do-bao-hiem-thai-san-cho-phu-nu-khi-sinh-con-moi-cap-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/che-do-bao-hiem-thai-san-cho-phu-nu-khi-sinh-con-moi-cap-nhat.aspx Mon, 24 Jan 2022 10:13:59 GMT Giải đáp thắc mắc của người lao động về bảo hiểm xã hội ? https://luatminhkhue.vn/giai-dap-thac-mac-cua-nguoi-lao-dong-ve-bao-hiem-xa-hoi--.aspx https://luatminhkhue.vn/giai-dap-thac-mac-cua-nguoi-lao-dong-ve-bao-hiem-xa-hoi--.aspx Mon, 24 Jan 2022 10:11:30 GMT Đăng ký nộp bảo hiểm y tế thủ tục và trình tự thực hiện mua bảo hiểm y tế như thế nào https://luatminhkhue.vn/dang-ky-nop-bao-hiem-y-te--thu-tuc-va-trinh-tu-thuc-hien-mua-bao-hiem-y-te-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/dang-ky-nop-bao-hiem-y-te--thu-tuc-va-trinh-tu-thuc-hien-mua-bao-hiem-y-te-nhu-the-nao--.aspx Mon, 24 Jan 2022 10:05:28 GMT Quy định của pháp luật về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm y tế bắt buộc ? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-doi-tuong-tham-gia-bao-hiem-y-te--bhyt--va-bao-hiem-y-te-bat-buoc--.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-doi-tuong-tham-gia-bao-hiem-y-te--bhyt--va-bao-hiem-y-te-bat-buoc--.aspx Mon, 24 Jan 2022 10:04:51 GMT Điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất theo quy định https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-duoc-huong-tro-cap-that-nghiep-moi-nhat-theo-quy-dinh.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-duoc-huong-tro-cap-that-nghiep-moi-nhat-theo-quy-dinh.aspx Mon, 24 Jan 2022 10:01:04 GMT Mức chi trả nợ (DEBT SERVICE) là gì theo quy định hiện nay? https://luatminhkhue.vn/muc-chi-tra-no-debt-service-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-chi-tra-no-debt-service-la-gi.aspx Mon, 24 Jan 2022 09:53:32 GMT Chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao đồng thời vụ được tính như thế nào cho đúng luật ? https://luatminhkhue.vn/che-do-bao-hiem-xa-hoi-doi-voi-lao-dong-thoi-vu---tvpl.aspx https://luatminhkhue.vn/che-do-bao-hiem-xa-hoi-doi-voi-lao-dong-thoi-vu---tvpl.aspx Mon, 24 Jan 2022 09:53:06 GMT Chế độ bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ nghỉ việc trước khi sinh con https://luatminhkhue.vn/che-do-bao-hiem-thai-san-doi-voi-lao-dong-nu-nghi-viec-truoc-khi-sinh-con.aspx https://luatminhkhue.vn/che-do-bao-hiem-thai-san-doi-voi-lao-dong-nu-nghi-viec-truoc-khi-sinh-con.aspx Mon, 24 Jan 2022 09:44:46 GMT Quan hệ lao động theo quy định pháp luật https://luatminhkhue.vn/thi-truong-lao-dong-la-gi---quy-dinh-ve-thi-truong-lao-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/thi-truong-lao-dong-la-gi---quy-dinh-ve-thi-truong-lao-dong.aspx Mon, 24 Jan 2022 09:19:34 GMT Xin nghỉ không lương trước khi sinh có được hưởng tiền thai sản không ? https://luatminhkhue.vn/xin-nghi-khong-luong-truoc-khi-sinh-co-duoc-huong-tien-thai-san-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/xin-nghi-khong-luong-truoc-khi-sinh-co-duoc-huong-tien-thai-san-khong--.aspx Mon, 24 Jan 2022 09:18:36 GMT Người cho vay nặng lãi (LOAN SHARK) là gì ? https://luatminhkhue.vn/nguoi-cho-vay-nang-lai-loan-shark-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-cho-vay-nang-lai-loan-shark-la-gi.aspx Mon, 24 Jan 2022 09:17:19 GMT Hướng dẫn cách tính việc cộng nối thời gian hưởng bảo hiểm xã hội ? https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-tinh-viec-cong-noi-thoi-gian-huong-bao-hiem-xa-hoi--.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-tinh-viec-cong-noi-thoi-gian-huong-bao-hiem-xa-hoi--.aspx Mon, 24 Jan 2022 09:12:16 GMT Niên khoản, khoản niên kim (ANNUITY) là gì ? https://luatminhkhue.vn/nien-khoan-khoan-nien-kim-annuity-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/nien-khoan-khoan-nien-kim-annuity-la-gi.aspx Mon, 24 Jan 2022 08:45:48 GMT Năm 2020 nếu nghĩ việc thì 1 năm sau có được rút bảo hiểm xã không? https://luatminhkhue.vn/nam-2019-neu-nghi-viec-thi-1nam-sau-van-duoc-rut-bao-hiem-xa-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/nam-2019-neu-nghi-viec-thi-1nam-sau-van-duoc-rut-bao-hiem-xa-khong.aspx Mon, 24 Jan 2022 08:38:19 GMT Các trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội, thủ tục hưởng, mức độ hưởng ? https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-duoc-huong-bao-hiem-xa-hoi--thu-tuc-huong--muc-do-huong--.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-duoc-huong-bao-hiem-xa-hoi--thu-tuc-huong--muc-do-huong--.aspx Mon, 24 Jan 2022 08:32:37 GMT Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-cap-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-cap-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.aspx Mon, 24 Jan 2022 08:19:08 GMT Hàng giả là gì ? Khái niệm về hàng giả được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/hang-gia-la-gi---khai-niem-ve-hang-gia-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/hang-gia-la-gi---khai-niem-ve-hang-gia-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx Mon, 24 Jan 2022 07:56:17 GMT Đình bản là gì ? Khái niệm đình bản được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/dinh-ban-la-gi---khai-niem-dinh-ban-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/dinh-ban-la-gi---khai-niem-dinh-ban-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx Mon, 24 Jan 2022 07:36:47 GMT Quy định pháp luật về khởi kiện vụ án lao động https://luatminhkhue.vn/khoi-kien-vu-an-lao-dong-la-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/khoi-kien-vu-an-lao-dong-la-gi--.aspx Mon, 24 Jan 2022 07:02:20 GMT Điều kiện để trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-tro-lai-quoc-tich-viet-nam-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-tro-lai-quoc-tich-viet-nam-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx Mon, 24 Jan 2022 05:04:07 GMT Trình tự, thủ tục xin thôi quốc tịch Việt nam được thực hiện như thế nào? https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-xin-thoi-quoc-tich-viet-nam-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-xin-thoi-quoc-tich-viet-nam-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx Mon, 24 Jan 2022 04:38:57 GMT Những trường hợp nào Công dân Việt nam sẽ bị hủy bỏ quốc tịch? Trình tự thực hiện như thế nào? https://luatminhkhue.vn/nhung-truong-hop-nao-cong-dan-viet-nam-se-bi-huy-bo-quoc-tich-trinh-tu-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-truong-hop-nao-cong-dan-viet-nam-se-bi-huy-bo-quoc-tich-trinh-tu-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx Mon, 24 Jan 2022 02:15:23 GMT Thủ tục xin cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xin-cap-giay-xac-nhan-co-quoc-tich-viet-nam-cho-nguoi-viet-nam-dinh-cu-o-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xin-cap-giay-xac-nhan-co-quoc-tich-viet-nam-cho-nguoi-viet-nam-dinh-cu-o-nuoc-ngoai.aspx Mon, 24 Jan 2022 01:51:54 GMT Mức phí thực hiện các công việc của cơ Thừa phát lại là bao nhiêu? https://luatminhkhue.vn/muc-phi-thuc-hien-cac-cong-viec-cua-co-thua-phat-lai-la-bao-nhieu.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phi-thuc-hien-cac-cong-viec-cua-co-thua-phat-lai-la-bao-nhieu.aspx Sun, 23 Jan 2022 15:34:51 GMT Các trường hợp nào chấm dứt việc thi hành án của Thừa phát lại? Hậu quả của việc chấm dứt là gì? https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-nao-cham-dut-viec-thi-hanh-an-cua-thua-phat-lai-hau-qua-cua-viec-cham-dut-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-nao-cham-dut-viec-thi-hanh-an-cua-thua-phat-lai-hau-qua-cua-viec-cham-dut-la-gi.aspx Sun, 23 Jan 2022 15:19:22 GMT Quy định pháp luật hiện nay về thẩm quyền tổ chức thi hành án của Thừa phát lại https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-hien-nay-ve-tham-quyen-to-chuc-thi-hanh-an-cua-thua-phat-lai.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-hien-nay-ve-tham-quyen-to-chuc-thi-hanh-an-cua-thua-phat-lai.aspx Sun, 23 Jan 2022 14:58:06 GMT Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án dân sự hay không ? https://luatminhkhue.vn/thua-phat-lai-co-quyen-xac-minh-dieu-kien-thi-hanh-an-dan-su-hay-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/thua-phat-lai-co-quyen-xac-minh-dieu-kien-thi-hanh-an-dan-su-hay-khong.aspx Sun, 23 Jan 2022 10:32:30 GMT Tổng đạt hồ sơ là gì? Thẩm quyền tống đạt hồ sơ của Văn phòng Thừa phát lại như thế nào? https://luatminhkhue.vn/tong-dat-ho-so-la-gi-tham-quyen-tong-dat-ho-so-cua-van-phong-thua-phat-lai-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/tong-dat-ho-so-la-gi-tham-quyen-tong-dat-ho-so-cua-van-phong-thua-phat-lai-nhu-the-nao.aspx Sun, 23 Jan 2022 10:12:11 GMT Việc tạm ngừng, chấm dứt hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại được thực hiện như thế nào? https://luatminhkhue.vn/viec-tam-ngung-cham-dut-hoat-dong-cua-van-phong-thua-phat-lai-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/viec-tam-ngung-cham-dut-hoat-dong-cua-van-phong-thua-phat-lai-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx Sun, 23 Jan 2022 09:42:32 GMT Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại được thực hiện như thế nào? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-thay-doi-noi-dung-dang-ky-hoat-dong-van-phong-thua-phat-lai-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-thay-doi-noi-dung-dang-ky-hoat-dong-van-phong-thua-phat-lai-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx Sun, 23 Jan 2022 09:05:42 GMT Điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thanh-lap-va-dang-ky-hoat-dong-cua-van-phong-thua-phat-lai.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thanh-lap-va-dang-ky-hoat-dong-cua-van-phong-thua-phat-lai.aspx Sun, 23 Jan 2022 08:23:49 GMT Thủ tục cấp mệnh lệnh vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạ vi quản lý của Bộ quốc phòng https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-menh-lenh-van-chuyen-vat-lieu-no-cong-nghiep-tien-chat-thuoc-no-thuoc-pha-vi-quan-ly-cua-bo-quoc-phong.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-menh-lenh-van-chuyen-vat-lieu-no-cong-nghiep-tien-chat-thuoc-no-thuoc-pha-vi-quan-ly-cua-bo-quoc-phong.aspx Sun, 23 Jan 2022 03:43:50 GMT Thương mại điện tử là gì? Thủ tục đăng ký TMĐT https://luatminhkhue.vn/thuong-mai-dien-tu-la-gi-thu-tuc-dang-ky-tmdt.aspx https://luatminhkhue.vn/thuong-mai-dien-tu-la-gi-thu-tuc-dang-ky-tmdt.aspx Sun, 23 Jan 2022 03:37:49 GMT Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp lần đầu https://luatminhkhue.vn/huong-dan-thu-tuc-cap-giay-phep-su-dung-vat-lieu-no-cong-nghiep-lan-dau.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-thu-tuc-cap-giay-phep-su-dung-vat-lieu-no-cong-nghiep-lan-dau.aspx Sun, 23 Jan 2022 01:39:57 GMT Đối tượng nào phải huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-phai-huan-luyen-ky-thuat-an-toan-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-phai-huan-luyen-ky-thuat-an-toan-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx Sun, 23 Jan 2022 01:09:59 GMT Ngân hàng (BANK) là gì ? Các loại hình ngân hàng ? https://luatminhkhue.vn/ngan-hang-bank-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/ngan-hang-bank-la-gi.aspx Sat, 22 Jan 2022 15:01:53 GMT Quy định pháp luật về sử dụng khóa số tám (còng số tám) https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-su-dung-khoa-so-tam-cong-so-tam.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-su-dung-khoa-so-tam-cong-so-tam.aspx Sat, 22 Jan 2022 08:10:26 GMT Quy trình thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-tham-dinh-ket-qua-kiem-ke-khi-nha-kinh-giam-nhe-phat-thai-khi-nha-kinh.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-tham-dinh-ket-qua-kiem-ke-khi-nha-kinh-giam-nhe-phat-thai-khi-nha-kinh.aspx Sat, 22 Jan 2022 04:38:25 GMT Đánh giá tác động của biến đội khí hậu là gì? https://luatminhkhue.vn/danh-gia-tac-dong-cua-bien-doi-khi-hau-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/danh-gia-tac-dong-cua-bien-doi-khi-hau-la-gi.aspx Sat, 22 Jan 2022 04:19:43 GMT Quy định mới về thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-tham-dinh-dieu-kien-hoat-dong-dich-vu-quan-trac-moi-truong.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-tham-dinh-dieu-kien-hoat-dong-dich-vu-quan-trac-moi-truong.aspx Sat, 22 Jan 2022 03:46:34 GMT Dán nhãn, công bố thông tin và đánh giá sự phù hợp và kiểm tra đối với chất ô nhiễm khó phân hủy theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/dan-nhan-cong-bo-thong-tin-va-danh-gia-su-phu-hop-va-kiem-tra-doi-voi-chat-o-nhiem-kho-phan-huy-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/dan-nhan-cong-bo-thong-tin-va-danh-gia-su-phu-hop-va-kiem-tra-doi-voi-chat-o-nhiem-kho-phan-huy-theo-quy-dinh-moi.aspx Sat, 22 Jan 2022 02:41:03 GMT Quản lý chất thải đối với hoạt động dầu khí trên biển như thế nào? https://luatminhkhue.vn/quan-ly-chat-thai-doi-voi-hoat-dong-dau-khi-tren-bien-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-ly-chat-thai-doi-voi-hoat-dong-dau-khi-tren-bien-nhu-the-nao.aspx Sat, 22 Jan 2022 01:11:46 GMT Quy định pháp luật về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo toàn tài sản khi thực hiện thủ tục phá sản https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-ap-dung-bien-phap-khan-cap-tam-thoi-de-bao-toan-tai-san-khi-thuc-hien-thu-tuc-pha-san.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-ap-dung-bien-phap-khan-cap-tam-thoi-de-bao-toan-tai-san-khi-thuc-hien-thu-tuc-pha-san.aspx Fri, 21 Jan 2022 15:22:39 GMT Thời gian trả quả cho bốn loại nghiệp dưới góc nhìn Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/thoi-gian-tra-qua-cho-bon-loai-nghiep-duoi-goc-nhin-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-gian-tra-qua-cho-bon-loai-nghiep-duoi-goc-nhin-dao-phat.aspx Fri, 21 Jan 2022 14:51:08 GMT Các biện pháp bảo toàn tài sản trong giải quyết phá sản https://luatminhkhue.vn/cac-bien-phap-bao-toan-tai-san-trong-giai-quyet-pha-san.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-bien-phap-bao-toan-tai-san-trong-giai-quyet-pha-san.aspx Fri, 21 Jan 2022 14:48:20 GMT Có thể chấm dứt nghiệp báo hay không ? Phương diện năng lực của nghiệp báo theo Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/co-the-cham-dut-nghiep-bao-hay-khong-phuong-dien-nang-luc-cua-nghiep-bao-theo-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/co-the-cham-dut-nghiep-bao-hay-khong-phuong-dien-nang-luc-cua-nghiep-bao-theo-dao-phat.aspx Fri, 21 Jan 2022 14:41:40 GMT Nghiệp trú ở đâu ? Có Bao Nhiêu Loại Nghiệp ? Biểu hiện, tính chất của Nghiệp báo https://luatminhkhue.vn/nghiep-tru-o-dau-co-bao-nhieu-loai-nghiep-bieu-hien-tinh-chat-cua-nghiep-bao.aspx https://luatminhkhue.vn/nghiep-tru-o-dau-co-bao-nhieu-loai-nghiep-bieu-hien-tinh-chat-cua-nghiep-bao.aspx Fri, 21 Jan 2022 14:32:26 GMT Hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo quy định pháp luật mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-cap-chung-chi-hanh-nghe-quan-tai-vien-theo-quy-dinh-phap-luat-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-cap-chung-chi-hanh-nghe-quan-tai-vien-theo-quy-dinh-phap-luat-moi-nhat-hien-nay.aspx Fri, 21 Jan 2022 14:28:11 GMT Nghiệp là gì ? Vô tâm, vô ý, vô tình, không cố ý, không chú tâm, không chủ ý có tạo nghiệp không ? https://luatminhkhue.vn/nghiep-la-gi-vo-tam-vo-y-vo-tinh-khong-co-y-khong-chu-tam-khong-chu-y-co-tao-nghiep-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/nghiep-la-gi-vo-tam-vo-y-vo-tinh-khong-co-y-khong-chu-tam-khong-chu-y-co-tao-nghiep-khong.aspx Fri, 21 Jan 2022 14:25:08 GMT Yêu cầu đối với hoạt động quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-doi-voi-hoat-dong-quan-ly-chat-thai-ran-cong-nghiep-thong-thuong-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-doi-voi-hoat-dong-quan-ly-chat-thai-ran-cong-nghiep-thong-thuong-theo-quy-dinh-moi.aspx Fri, 21 Jan 2022 14:23:13 GMT Nguồn gốc của nghiệp do đâu ? Vô minh là gì ? Hiểu thế nào về nghiệp do mình tạo https://luatminhkhue.vn/nguon-goc-cua-nghiep-do-dau-vo-minh-la-gi-hieu-the-nao-ve-nghiep-do-minh-tao.aspx https://luatminhkhue.vn/nguon-goc-cua-nghiep-do-dau-vo-minh-la-gi-hieu-the-nao-ve-nghiep-do-minh-tao.aspx Fri, 21 Jan 2022 14:18:43 GMT Cách hiểu đúng về nhân quả nghiệp báo theo Đạo Phật nguyên thủy https://luatminhkhue.vn/cach-hieu-dung-ve-nhan-qua-nghiep-bao-theo-dao-phat-nguyen-thuy.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-hieu-dung-ve-nhan-qua-nghiep-bao-theo-dao-phat-nguyen-thuy.aspx Fri, 21 Jan 2022 13:59:19 GMT Hướng dẫn hồ sơ, trình tự đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo quy định mới nhất https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-trinh-tu-dang-ky-van-chuyen-xuyen-bien-gioi-chat-thai-nguy-hai-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-trinh-tu-dang-ky-van-chuyen-xuyen-bien-gioi-chat-thai-nguy-hai-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx Fri, 21 Jan 2022 13:53:51 GMT Tâm Hỷ Vô Lượng (Muditā-Appamaññā) là gì ? Phương pháp tu tập tâm hỷ vô lượng theo Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/tam-hy-vo-luong-muditā-appamaññā-la-gi-phuong-phap-tu-tap-tam-hy-vo-luong-theo-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/tam-hy-vo-luong-muditā-appamaññā-la-gi-phuong-phap-tu-tap-tam-hy-vo-luong-theo-dao-phat.aspx Fri, 21 Jan 2022 13:46:24 GMT Quy định pháp luật hiện hành về Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-hien-hanh-ve-doanh-nghiep-quan-ly-thanh-ly-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-hien-hanh-ve-doanh-nghiep-quan-ly-thanh-ly-tai-san.aspx Fri, 21 Jan 2022 13:37:33 GMT Tâm bi vô lượng (Karuṇā-Appamaññā) là gì ? Phương pháp tu tập tâm bi vô lượng theo Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/tam-bi-vo-luong-karuṇā-appamaññā-la-gi-phuong-phap-tu-tap-tam-bi-vo-luong-theo-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/tam-bi-vo-luong-karuṇā-appamaññā-la-gi-phuong-phap-tu-tap-tam-bi-vo-luong-theo-dao-phat.aspx Fri, 21 Jan 2022 13:36:49 GMT Lưu ý yêu cầu về bao bì, thiết bị lưu chứa, khu vực lưu chứa chất thải nguy hại đối với chủ xử lý chất thải nguy hại https://luatminhkhue.vn/luu-y-yeu-cau-ve-bao-bi-thiet-bi-luu-chua-khu-vuc-luu-chua-chat-thai-nguy-hai-doi-voi-chu-xu-ly-chat-thai-nguy-hai.aspx https://luatminhkhue.vn/luu-y-yeu-cau-ve-bao-bi-thiet-bi-luu-chua-khu-vuc-luu-chua-chat-thai-nguy-hai-doi-voi-chu-xu-ly-chat-thai-nguy-hai.aspx Fri, 21 Jan 2022 13:20:06 GMT Bao bì đựng, thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại phải đáp ứng yêu cầu nào theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/bao-bi-dung-thiet-bi-luu-chua-chat-thai-nguy-hai-phai-dap-ung-yeu-cau-nao-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-bi-dung-thiet-bi-luu-chua-chat-thai-nguy-hai-phai-dap-ung-yeu-cau-nao-theo-quy-dinh-moi.aspx Fri, 21 Jan 2022 09:29:31 GMT Quản lý chất thải rắn sinh hoạt phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường như thế nào? https://luatminhkhue.vn/quan-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat-phai-dam-bao-cac-yeu-cau-ky-thuat-ve-bao-ve-moi-truong-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat-phai-dam-bao-cac-yeu-cau-ky-thuat-ve-bao-ve-moi-truong-nhu-the-nao.aspx Fri, 21 Jan 2022 09:04:06 GMT Đăng ký môi trường là gì? Đối tượng, thủ tục đăng ký môi trường theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/dang-ky-moi-truong-la-gi-doi-tuong-thu-tuc-dang-ky-moi-truong-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/dang-ky-moi-truong-la-gi-doi-tuong-thu-tuc-dang-ky-moi-truong-theo-quy-dinh-moi.aspx Fri, 21 Jan 2022 08:40:23 GMT Nguyên tắc làm việc và trách nhiệm của hội đồng thẩm định, tổ thẩm định, đoàn kiểm tra, tổ kiểm tra cấp giấy phép môi trường https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-lam-viec-va-trach-nhiem-cua-hoi-dong-tham-dinh-to-tham-dinh-doan-kiem-tra-to-kiem-tra-cap-giay-phep-moi-truong.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-lam-viec-va-trach-nhiem-cua-hoi-dong-tham-dinh-to-tham-dinh-doan-kiem-tra-to-kiem-tra-cap-giay-phep-moi-truong.aspx Fri, 21 Jan 2022 08:09:13 GMT Các trường hợp đặt ra trách nhiệm dân sự của người đại diện pháp nhân https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-dat-ra-trach-nhiem-dan-su-cua-nguoi-dai-dien-phap-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-dat-ra-trach-nhiem-dan-su-cua-nguoi-dai-dien-phap-nhan.aspx Fri, 21 Jan 2022 07:20:06 GMT Tâm xả vô lượng (Upekkhā-Appamaññā) là gì ? Phương pháp tu tập tâm xả vô lượng theo Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/tam-xa-vo-luong-upekkhā-appamaññā-la-gi-phuong-phap-tu-tap-tam-xa-vo-luong-theo-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/tam-xa-vo-luong-upekkhā-appamaññā-la-gi-phuong-phap-tu-tap-tam-xa-vo-luong-theo-dao-phat.aspx Fri, 21 Jan 2022 07:17:12 GMT Tứ vố lượng tâm là gì ? Tìm hiểu về từ vô lượng tâm và phương pháp tu tập theo Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/tu-vo-luong-tam-la-gi-tim-hieu-ve-tu-vo-luong-tam-va-phuong-phap-tu-tap-theo-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-vo-luong-tam-la-gi-tim-hieu-ve-tu-vo-luong-tam-va-phuong-phap-tu-tap-theo-dao-phat.aspx Fri, 21 Jan 2022 06:51:57 GMT Sáu pháp hòa kính: Thân hành, khẩu hành, ý hành, lợi hòa, giới hòa, kiến hòa trong Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/sau-phap-hoa-kinh-than-hanh-khau-hanh-y-hanh-loi-hoa-gioi-hoa-kien-hoa-trong-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/sau-phap-hoa-kinh-than-hanh-khau-hanh-y-hanh-loi-hoa-gioi-hoa-kien-hoa-trong-dao-phat.aspx Fri, 21 Jan 2022 06:18:16 GMT Tìm hiểu về tứ nhiếp pháp: Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự trong đạo phật https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-tu-nhiep-phap-bo-thi-ai-ngu-loi-hanh-dong-su-trong-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-tu-nhiep-phap-bo-thi-ai-ngu-loi-hanh-dong-su-trong-dao-phat.aspx Fri, 21 Jan 2022 06:03:47 GMT Bốn cảnh giới bất hạnh, Bảy cảnh giới hữu phúc, Mười sáu cảnh giới thiền Hữu sắc trong Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/bon-canh-gioi-bat-hanh-bay-canh-gioi-huu-phuc-muoi-sau-canh-gioi-thien-huu-sac-trong-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/bon-canh-gioi-bat-hanh-bay-canh-gioi-huu-phuc-muoi-sau-canh-gioi-thien-huu-sac-trong-dao-phat.aspx Fri, 21 Jan 2022 05:42:15 GMT Mức phạt vi phạm hành chính về lao động, BHXH mới nhất https://luatminhkhue.vn/muc-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-lao-dong-bhxh-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-lao-dong-bhxh-moi-nhat.aspx Fri, 21 Jan 2022 05:21:25 GMT Quy y Phật Bảo là gì ? Chín đức tính cao thượng của người quy y Phật Bảo https://luatminhkhue.vn/quy-y-phat-bao-la-gi-chin-duc-tinh-cao-thuong-cua-nguoi-quy-y-phat-bao.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-y-phat-bao-la-gi-chin-duc-tinh-cao-thuong-cua-nguoi-quy-y-phat-bao.aspx Fri, 21 Jan 2022 05:09:28 GMT Hướng dẫn nội dung cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản https://luatminhkhue.vn/huong-dan-noi-dung-cai-tao-phuc-hoi-moi-truong-trong-hoat-dong-khai-thac-khoang-san.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-noi-dung-cai-tao-phuc-hoi-moi-truong-trong-hoat-dong-khai-thac-khoang-san.aspx Fri, 21 Jan 2022 04:52:00 GMT Trách nhiệm hình sự của Pháp nhân theo luật pháp Hoa Kỳ https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-hinh-su-cua-phap-nhan-theo-luat-phap-hoa-ky.aspx https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-hinh-su-cua-phap-nhan-theo-luat-phap-hoa-ky.aspx Fri, 21 Jan 2022 04:20:12 GMT Chào hàng là gì ? Chào hàng cố định và chào hàng tự do ? Phân loại chào hàng https://luatminhkhue.vn/chao-hang-chao-tau-co-dinh-offer-firm-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/chao-hang-chao-tau-co-dinh-offer-firm-la-gi.aspx Fri, 21 Jan 2022 03:58:57 GMT Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-hanh-nghe-quan-ly-thanh-ly-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-hanh-nghe-quan-ly-thanh-ly-tai-san.aspx Fri, 21 Jan 2022 03:52:50 GMT Biểu mẫu áp dụng trong thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với đối tượng khai thác khoáng sản https://luatminhkhue.vn/bieu-mau-ap-dung-trong-tham-dinh-phuong-an-cai-tao-phuc-hoi-moi-truong-doi-voi-doi-tuong-khai-thac-khoang-san.aspx https://luatminhkhue.vn/bieu-mau-ap-dung-trong-tham-dinh-phuong-an-cai-tao-phuc-hoi-moi-truong-doi-voi-doi-tuong-khai-thac-khoang-san.aspx Fri, 21 Jan 2022 03:40:57 GMT Khái niệm về Hội thẩm nhân dân? Về địa vị pháp lý và vai trò của Hội Thẩm nhân dân trong công tác xét xử? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-hoi-tham-nhan-dan-ve-dia-vi-phap-ly-va-vai-tro-cua-hoi-tham-nhan-dan-trong-cong-tac-xet-xu.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-hoi-tham-nhan-dan-ve-dia-vi-phap-ly-va-vai-tro-cua-hoi-tham-nhan-dan-trong-cong-tac-xet-xu.aspx Fri, 21 Jan 2022 03:06:33 GMT Lập, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/lap-tham-dinh-phuong-an-cai-tao-phuc-hoi-moi-truong-trong-hoat-dong-khai-thac-khoang-san-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/lap-tham-dinh-phuong-an-cai-tao-phuc-hoi-moi-truong-trong-hoat-dong-khai-thac-khoang-san-theo-quy-dinh-moi.aspx Fri, 21 Jan 2022 03:04:19 GMT Mức phạt hành vi làm giả tài liệu hoặc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-vi-lam-gia-tai-lieu-hoac-su-dung-tai-lieu-gia-cua-co-quan-to-chuc-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-vi-lam-gia-tai-lieu-hoac-su-dung-tai-lieu-gia-cua-co-quan-to-chuc-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Fri, 21 Jan 2022 02:58:15 GMT Quy định mới về bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-bao-ve-moi-truong-di-san-thien-nhien.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-bao-ve-moi-truong-di-san-thien-nhien.aspx Fri, 21 Jan 2022 02:53:11 GMT Mức phạt hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực thi hành án dân sự https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-trong-linh-vuc-thi-hanh-an-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-trong-linh-vuc-thi-hanh-an-dan-su.aspx Fri, 21 Jan 2022 02:33:09 GMT Tiêu chí, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xác lập, công nhận di sản thiên nhiên khác https://luatminhkhue.vn/tieu-chi-trinh-tu-thu-tuc-va-tham-quyen-xac-lap-cong-nhan-di-san-thien-nhien-khac.aspx https://luatminhkhue.vn/tieu-chi-trinh-tu-thu-tuc-va-tham-quyen-xac-lap-cong-nhan-di-san-thien-nhien-khac.aspx Fri, 21 Jan 2022 01:24:19 GMT Quy định về điều tra, đánh giá sơ bộ chất lượng môi trường đất, đánh giá chi tiết khu vực ô nhiễm môi trường đất https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-dieu-tra-danh-gia-so-bo-chat-luong-moi-truong-dat-danh-gia-chi-tiet-khu-vuc-o-nhiem-moi-truong-dat.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-dieu-tra-danh-gia-so-bo-chat-luong-moi-truong-dat-danh-gia-chi-tiet-khu-vuc-o-nhiem-moi-truong-dat.aspx Fri, 21 Jan 2022 00:58:13 GMT Tiêu chí xác định, phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/tieu-chi-xac-dinh-phan-loai-khu-vuc-o-nhiem-moi-truong-dat-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/tieu-chi-xac-dinh-phan-loai-khu-vuc-o-nhiem-moi-truong-dat-theo-quy-dinh-moi.aspx Fri, 21 Jan 2022 00:38:14 GMT Mười nghiệp lành (Dasa- Kusaladhamma) đối với phật tử theo Đạo phật https://luatminhkhue.vn/muoi-nghiep-lanh-dasa-kusaladhamma-doi-voi-phat-tu-theo-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/muoi-nghiep-lanh-dasa-kusaladhamma-doi-voi-phat-tu-theo-dao-phat.aspx Fri, 21 Jan 2022 00:37:25 GMT Niệm Phật là gì ? Niệm Phật là niệm như thế nào ? Lợi ích của niệm Phật https://luatminhkhue.vn/niem-phat-la-gi-niem-phat-la-niem-nhu-the-nao-loi-ich-cua-niem-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/niem-phat-la-gi-niem-phat-la-niem-nhu-the-nao-loi-ich-cua-niem-phat.aspx Fri, 21 Jan 2022 00:24:41 GMT Tụng Kinh là gì ? Phải tụng kinh như thế nào ? Lợi ích của tụng kinh https://luatminhkhue.vn/tung-kinh-la-gi-phai-tung-kinh-nhu-the-nao-loi-ich-cua-tung-kinh.aspx https://luatminhkhue.vn/tung-kinh-la-gi-phai-tung-kinh-nhu-the-nao-loi-ich-cua-tung-kinh.aspx Fri, 21 Jan 2022 00:15:36 GMT Sám hối là gì ? Cách thức sám hối, Ý nghĩa sám hối thực hiện thế nào ? https://luatminhkhue.vn/sam-hoi-la-gi-cach-thuc-sam-hoi-y-nghia-sam-hoi-thuc-hien-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/sam-hoi-la-gi-cach-thuc-sam-hoi-y-nghia-sam-hoi-thuc-hien-the-nao.aspx Fri, 21 Jan 2022 00:04:34 GMT Quan miệm đúng về sám hối, tụng kinh, niệm phật https://luatminhkhue.vn/quan-miem-dung-ve-sam-hoi-tung-kinh-niem-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-miem-dung-ve-sam-hoi-tung-kinh-niem-phat.aspx Thu, 20 Jan 2022 23:53:54 GMT Cách hiểu đúng về Đạo phật với sự thờ cúng ? Lợi ích của sự thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật https://luatminhkhue.vn/cach-hieu-dung-ve-dao-phat-voi-su-tho-cung-loi-ich-cua-su-tho-phat-lay-phat-cung-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-hieu-dung-ve-dao-phat-voi-su-tho-cung-loi-ich-cua-su-tho-phat-lay-phat-cung-phat.aspx Thu, 20 Jan 2022 23:45:49 GMT Nội dung bát quan trai giới (8 Giới) theo Đạo Phật và Ý Nghĩa Của 8 Giới này là gì ? https://luatminhkhue.vn/noi-dung-bat-quan-trai-gioi-8-gioi-theo-dao-phat-va-y-nghia-cua-8-gioi-nay-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-bat-quan-trai-gioi-8-gioi-theo-dao-phat-va-y-nghia-cua-8-gioi-nay-la-gi.aspx Thu, 20 Jan 2022 23:31:46 GMT Giới là gì ? Ngũ giới (Pañca- sīla) trong Đạo Phật được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/gioi-la-gi-ngu-gioi-pañca-sīla-trong-dao-phat-duoc-hieu-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/gioi-la-gi-ngu-gioi-pañca-sīla-trong-dao-phat-duoc-hieu-nhu-the-nao.aspx Thu, 20 Jan 2022 22:21:39 GMT Những đức tin của người phật tử theo Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/nhung-duc-tin-cua-nguoi-phat-tu-theo-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-duc-tin-cua-nguoi-phat-tu-theo-dao-phat.aspx Thu, 20 Jan 2022 21:59:11 GMT Quy y Tăng Bảo là gì ? Những điều cần phải biết sau khi quy y tam bảo https://luatminhkhue.vn/quy-y-tang-bao-la-gi-nhung-dieu-can-phai-biet-sau-khi-quy-y-tam-bao.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-y-tang-bao-la-gi-nhung-dieu-can-phai-biet-sau-khi-quy-y-tam-bao.aspx Thu, 20 Jan 2022 21:46:42 GMT Quy y Pháp Bảo là gì ? Pháp bảo có ý nghĩa như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/quy-y-phap-bao-la-gi-phap-bao-co-y-nghia-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-y-phap-bao-la-gi-phap-bao-co-y-nghia-nhu-the-nao.aspx Thu, 20 Jan 2022 21:37:04 GMT Quy y là gì ? Quy y Tam Bảo như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/quy-y-la-gi-quy-y-tam-bao-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-y-la-gi-quy-y-tam-bao-nhu-the-nao.aspx Thu, 20 Jan 2022 21:04:18 GMT Phân tích sơ lược về Đạo Phật và những lợi ích mà Đạo Phật mang lại https://luatminhkhue.vn/phan-tich-so-luoc-ve-dao-phat-va-nhung-loi-ich-ma-dao-phat-mang-lai.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-so-luoc-ve-dao-phat-va-nhung-loi-ich-ma-dao-phat-mang-lai.aspx Thu, 20 Jan 2022 20:58:18 GMT Bối cảnh văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng thời Đức Phật https://luatminhkhue.vn/boi-canh-van-hoa-xa-hoi-ton-giao-tin-nguong-thoi-duc-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/boi-canh-van-hoa-xa-hoi-ton-giao-tin-nguong-thoi-duc-phat.aspx Thu, 20 Jan 2022 20:43:11 GMT Mức phạt các hành vi phạm liên quan đến hôn nhân và gia đình theo quy định mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/muc-phat-cac-hanh-vi-pham-lien-quan-den-hon-nhan-va-gia-dinh-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-cac-hanh-vi-pham-lien-quan-den-hon-nhan-va-gia-dinh-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx Thu, 20 Jan 2022 17:53:35 GMT Mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trách nhiệm bồi thường nhà nước https://luatminhkhue.vn/muc-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-trach-nhiem-boi-thuong-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-trach-nhiem-boi-thuong-nha-nuoc.aspx Thu, 20 Jan 2022 17:34:58 GMT Việc đăng tin xin lỗi công khai đối với trường hợp bị kết án oan được thực hiện như thế nào? https://luatminhkhue.vn/viec-dang-tin-xin-loi-cong-khai-doi-voi-truong-hop-bi-ket-an-oan-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/viec-dang-tin-xin-loi-cong-khai-doi-voi-truong-hop-bi-ket-an-oan-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx Thu, 20 Jan 2022 17:16:22 GMT Hình thức phục hồi danh dự đối với người bị kế tội oan như thế nào? https://luatminhkhue.vn/hinh-thuc-phuc-hoi-danh-du-doi-voi-nguoi-bi-ke-toi-oan-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/hinh-thuc-phuc-hoi-danh-du-doi-voi-nguoi-bi-ke-toi-oan-nhu-the-nao.aspx Thu, 20 Jan 2022 16:58:55 GMT Kinh phí bồi thường đối với thiệt hại do Nhà nước gây ra được lấy từ nguồn nào? Thủ tục chi trả bồi thường như thế nào? https://luatminhkhue.vn/kinh-phi-boi-thuong-doi-voi-thiet-hai-do-nha-nuoc-gay-ra-duoc-lay-tu-nguon-nao-thu-tuc-chi-tra-boi-thuong-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/kinh-phi-boi-thuong-doi-voi-thiet-hai-do-nha-nuoc-gay-ra-duoc-lay-tu-nguon-nao-thu-tuc-chi-tra-boi-thuong-nhu-the-nao.aspx Thu, 20 Jan 2022 16:41:49 GMT Người thi hành công vụ gây ra thiệt hại có phải hoàn trả kinh phí Nhà nước đã tiến hành bồi thường không? https://luatminhkhue.vn/nguoi-thi-hanh-cong-vu-gay-ra-thiet-hai-co-phai-hoan-tra-kinh-phi-nha-nuoc-da-tien-hanh-boi-thuong-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-thi-hanh-cong-vu-gay-ra-thiet-hai-co-phai-hoan-tra-kinh-phi-nha-nuoc-da-tien-hanh-boi-thuong-khong.aspx Thu, 20 Jan 2022 16:29:13 GMT Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-cac-ben-trong-viec-thuc-hien-trach-nhiem-boi-thuong-cua-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-cac-ben-trong-viec-thuc-hien-trach-nhiem-boi-thuong-cua-nha-nuoc.aspx Thu, 20 Jan 2022 16:10:31 GMT Phạm vi trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong các lĩnh vực hành chính, hình sự, dân sự như thế nào? https://luatminhkhue.vn/pham-vi-trach-nhiem-boi-thuong-nha-nuoc-trong-cac-linh-vuc-hanh-chinh-hinh-su-dan-su-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/pham-vi-trach-nhiem-boi-thuong-nha-nuoc-trong-cac-linh-vuc-hanh-chinh-hinh-su-dan-su-nhu-the-nao.aspx Thu, 20 Jan 2022 16:09:59 GMT Nguyên tắc yêu cầu bồi thường của Nhà nước là gì? Thời hiệu để yêu cầu bồi thường của Nhà nước là bao lâu? https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-yeu-cau-boi-thuong-cua-nha-nuoc-la-gi-thoi-hieu-de-yeu-cau-boi-thuong-cua-nha-nuoc-la-bao-lau.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-yeu-cau-boi-thuong-cua-nha-nuoc-la-gi-thoi-hieu-de-yeu-cau-boi-thuong-cua-nha-nuoc-la-bao-lau.aspx Thu, 20 Jan 2022 15:57:00 GMT Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định liên quan đến giao dịch bảo đảm https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-lien-quan-den-giao-dich-bao-dam.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-lien-quan-den-giao-dich-bao-dam.aspx Thu, 20 Jan 2022 14:32:14 GMT Biểu mẫu áp dụng trong thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/bieu-mau-ap-dung-trong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/bieu-mau-ap-dung-trong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-theo-quy-dinh-moi.aspx Thu, 20 Jan 2022 13:50:36 GMT Giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước như thế nào? https://luatminhkhue.vn/giam-sat-hoat-dong-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-nuoc-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/giam-sat-hoat-dong-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-nuoc-nhu-the-nao.aspx Thu, 20 Jan 2022 13:07:57 GMT Yêu cầu đối với hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước là gì? https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-doi-voi-he-thong-giam-sat-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-nuoc-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-doi-voi-he-thong-giam-sat-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-nuoc-la-gi.aspx Thu, 20 Jan 2022 10:12:31 GMT Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp ? Một số quy định trong luật việc làm https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-huong-bao-hiem-that-nghiep--.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-huong-bao-hiem-that-nghiep--.aspx Thu, 20 Jan 2022 09:48:14 GMT Tạm ứng và thanh toán trong hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn https://luatminhkhue.vn/tam-ung-va-thanh-toan-trong-hop-dong-voi-nha-thau-duoc-lua-chon.aspx https://luatminhkhue.vn/tam-ung-va-thanh-toan-trong-hop-dong-voi-nha-thau-duoc-lua-chon.aspx Thu, 20 Jan 2022 09:39:10 GMT Quy định về hợp đồng ký với nhà thầu được lựa chọn khi kết thúc quy trình đấu thầu https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-hop-dong-ky-voi-nha-thau-duoc-lua-chon-khi-ket-thuc-quy-trinh-dau-thau.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-hop-dong-ky-voi-nha-thau-duoc-lua-chon-khi-ket-thuc-quy-trinh-dau-thau.aspx Thu, 20 Jan 2022 09:26:15 GMT Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ xây dựng, hỗn hợp theo phương thức hai giai đoạn https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-dau-thau-rong-rai-doi-voi-goi-thau-mua-sam-hang-hoa-dich-vu-xay-dung-hon-hop-theo-phuong-thuc-hai-giai-doan.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-dau-thau-rong-rai-doi-voi-goi-thau-mua-sam-hang-hoa-dich-vu-xay-dung-hon-hop-theo-phuong-thuc-hai-giai-doan.aspx Thu, 20 Jan 2022 08:14:51 GMT Quy trình đấu thầu rộng rãi nhà thầu là tổ chức đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-dau-thau-rong-rai-nha-thau-la-to-chuc-doi-voi-goi-thau-cung-cap-dich-vu-tu-van.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-dau-thau-rong-rai-nha-thau-la-to-chuc-doi-voi-goi-thau-cung-cap-dich-vu-tu-van.aspx Thu, 20 Jan 2022 07:34:30 GMT Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-dau-thau-rong-rai-doi-voi-goi-thau-dich-vu-phi-tu-van-theo-phuong-thuc-mot-giai-doan-hai-tui-ho-so.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-dau-thau-rong-rai-doi-voi-goi-thau-dich-vu-phi-tu-van-theo-phuong-thuc-mot-giai-doan-hai-tui-ho-so.aspx Thu, 20 Jan 2022 04:29:20 GMT Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu trong quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-danh-gia-ho-so-du-thau-trong-quy-trinh-dau-thau-rong-rai-doi-voi-goi-thau-dich-vu-phi-tu-van-theo-phuong-thuc-mot-giai-doan-mot-tui-ho-so.aspx https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-danh-gia-ho-so-du-thau-trong-quy-trinh-dau-thau-rong-rai-doi-voi-goi-thau-dich-vu-phi-tu-van-theo-phuong-thuc-mot-giai-doan-mot-tui-ho-so.aspx Thu, 20 Jan 2022 04:10:15 GMT Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-dau-thau-rong-rai-doi-voi-goi-thau-dich-vu-phi-tu-van-dich-vu-xay-dung-mua-sam-hang-hoa-hon-hop-theo-phuong-thuc-mot-giai-doan-mot-tui-ho-so.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-dau-thau-rong-rai-doi-voi-goi-thau-dich-vu-phi-tu-van-dich-vu-xay-dung-mua-sam-hang-hoa-hon-hop-theo-phuong-thuc-mot-giai-doan-mot-tui-ho-so.aspx Thu, 20 Jan 2022 03:36:58 GMT Hướng dẫn mới về nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa https://luatminhkhue.vn/huong-dan-moi-ve-noi-dung-bat-buoc-the-hien-tren-nhan-hang-hoa.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-moi-ve-noi-dung-bat-buoc-the-hien-tren-nhan-hang-hoa.aspx Thu, 20 Jan 2022 03:04:06 GMT Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP https://luatminhkhue.vn/phuong-phap-danh-gia-ho-so-du-thau-mua-sam-theo-hiep-dinh-cptpp.aspx https://luatminhkhue.vn/phuong-phap-danh-gia-ho-so-du-thau-mua-sam-theo-hiep-dinh-cptpp.aspx Thu, 20 Jan 2022 02:17:05 GMT Các hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP https://luatminhkhue.vn/cac-hinh-thuc-phuong-thuc-lua-chon-nha-thau-mua-sam-theo-hiep-dinh-cptpp.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-hinh-thuc-phuong-thuc-lua-chon-nha-thau-mua-sam-theo-hiep-dinh-cptpp.aspx Thu, 20 Jan 2022 02:00:25 GMT Thời gian và chi phí trong lựa chọn nhà thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP https://luatminhkhue.vn/thoi-gian-va-chi-phi-trong-lua-chon-nha-thau-mua-sam-theo-hiep-dinh-cptpp.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-gian-va-chi-phi-trong-lua-chon-nha-thau-mua-sam-theo-hiep-dinh-cptpp.aspx Thu, 20 Jan 2022 01:57:44 GMT Nguyên tắc chung trong thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-chung-trong-thuc-hien-ve-dau-thau-mua-sam-theo-hiep-dinh-doi-tac-toan-dien-va-tien-bo-xuyen-thai-binh-duong.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-chung-trong-thuc-hien-ve-dau-thau-mua-sam-theo-hiep-dinh-doi-tac-toan-dien-va-tien-bo-xuyen-thai-binh-duong.aspx Thu, 20 Jan 2022 01:47:31 GMT Danh mục phương tiện phòng cháy, chữa cháy phải được kiểm định https://luatminhkhue.vn/danh-muc-phuong-tien-phong-chay-chua-chay-phai-duoc-kiem-dinh.aspx https://luatminhkhue.vn/danh-muc-phuong-tien-phong-chay-chua-chay-phai-duoc-kiem-dinh.aspx Thu, 20 Jan 2022 01:40:17 GMT Ứng cứu khẩn cấp sự cố trong quá trình vận chuyển hàng hóa nguy hiểm https://luatminhkhue.vn/ung-cuu-khan-cap-su-co-trong-qua-trinh-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/ung-cuu-khan-cap-su-co-trong-qua-trinh-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem.aspx Thu, 20 Jan 2022 01:39:10 GMT Kỹ thuật an toàn trong kinh doanh pháo hoa theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/ky-thuat-an-toan-trong-kinh-doanh-phao-hoa-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/ky-thuat-an-toan-trong-kinh-doanh-phao-hoa-theo-quy-dinh-moi.aspx Wed, 19 Jan 2022 23:48:01 GMT Quy định mới về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-ky-thuat-an-toan-trong-san-xuat-bao-quan-phao-hoa-phao-hoa-no.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-ky-thuat-an-toan-trong-san-xuat-bao-quan-phao-hoa-phao-hoa-no.aspx Wed, 19 Jan 2022 23:46:00 GMT Trách nhiệm của người thuê vận tải, người vận tải, người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-cua-nguoi-thue-van-tai-nguoi-van-tai-nguoi-dieu-khien-phuong-tien-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-cua-nguoi-thue-van-tai-nguoi-van-tai-nguoi-dieu-khien-phuong-tien-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem.aspx Wed, 19 Jan 2022 23:42:11 GMT Điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-bao-ve-moi-truong-lang-nghe-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-bao-ve-moi-truong-lang-nghe-theo-quy-dinh-moi.aspx Wed, 19 Jan 2022 23:28:29 GMT Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-thu-tuc-cap-doi-dieu-chinh-cap-lai-giay-phep-moi-truong.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-thu-tuc-cap-doi-dieu-chinh-cap-lai-giay-phep-moi-truong.aspx Wed, 19 Jan 2022 23:25:12 GMT Hướng dẫn vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp giấy phép môi trường https://luatminhkhue.vn/huong-dan-van-hanh-thu-nghiem-cong-trinh-xu-ly-chat-thai-sau-khi-duoc-cap-giay-phep-moi-truong.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-van-hanh-thu-nghiem-cong-trinh-xu-ly-chat-thai-sau-khi-duoc-cap-giay-phep-moi-truong.aspx Wed, 19 Jan 2022 23:19:41 GMT Cách hạch toán tài khoản 413 chênh lệch tỷ giá hối đoái theo Thông tư 133 https://luatminhkhue.vn/cach-hach-toan-tai-khoan-413-chenh-lech-ty-gia-hoi-doai-theo-thong-tu-133.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-hach-toan-tai-khoan-413-chenh-lech-ty-gia-hoi-doai-theo-thong-tu-133.aspx Wed, 19 Jan 2022 23:16:47 GMT Đăng ký miễn trừ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy theo quy định của Công ước Stockholm https://luatminhkhue.vn/dang-ky-mien-tru-cac-chat-o-nhiem-huu-co-kho-phan-huy-theo-quy-dinh-cua-cong-uoc-stockholm.aspx https://luatminhkhue.vn/dang-ky-mien-tru-cac-chat-o-nhiem-huu-co-kho-phan-huy-theo-quy-dinh-cua-cong-uoc-stockholm.aspx Wed, 19 Jan 2022 23:15:18 GMT Nội dung, ý nghĩa và thành quả của hội đồng kết tập Tam Tạng Kinh Điển (Tipitaka) https://luatminhkhue.vn/noi-dung-y-nghia-va-thanh-qua-cua-hoi-dong-ket-tap-tam-tang-kinh-dien-tipitaka.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-y-nghia-va-thanh-qua-cua-hoi-dong-ket-tap-tam-tang-kinh-dien-tipitaka.aspx Wed, 19 Jan 2022 23:13:12 GMT Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép môi trường theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-moi-truong-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-moi-truong-theo-quy-dinh-moi.aspx Wed, 19 Jan 2022 23:11:38 GMT Hướng dẫn tham vấn trong báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/huong-dan-tham-van-trong-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-tham-van-trong-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-theo-quy-dinh-moi.aspx Wed, 19 Jan 2022 23:05:03 GMT Mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/mau-bao-cao-phuc-vu-kiem-ke-khi-nha-kinh-cap-quoc-gia-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-bao-cao-phuc-vu-kiem-ke-khi-nha-kinh-cap-quoc-gia-theo-quy-dinh-moi.aspx Wed, 19 Jan 2022 23:02:22 GMT Kiểm kê khí nhà kính là gì? Đối tượng nào phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính? https://luatminhkhue.vn/kiem-ke-khi-nha-kinh-la-gi-doi-tuong-nao-phai-thuc-hien-kiem-ke-khi-nha-kinh.aspx https://luatminhkhue.vn/kiem-ke-khi-nha-kinh-la-gi-doi-tuong-nao-phai-thuc-hien-kiem-ke-khi-nha-kinh.aspx Wed, 19 Jan 2022 23:01:47 GMT Đối tượng nào phải thực hiện báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính? https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-phai-thuc-hien-bao-cao-giam-nhe-phat-thai-khi-nha-kinh.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-phai-thuc-hien-bao-cao-giam-nhe-phat-thai-khi-nha-kinh.aspx Wed, 19 Jan 2022 22:57:41 GMT Thời hạn khởi tố vụ án hình sự được quy định thế nào? https://luatminhkhue.vn/thoi-han-khoi-to-vu-an-hinh-su-duoc-quy-dinh-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-han-khoi-to-vu-an-hinh-su-duoc-quy-dinh-the-nao.aspx Wed, 19 Jan 2022 22:52:20 GMT Các trường phái Phật Giáo ly khai và Nguồn gốc của 18 trường phái Phật Giáo Kinh Bộ (nikaya) https://luatminhkhue.vn/cac-truong-phai-phat-giao-ly-khai-va-nguon-goc-cua-18-truong-phai-phat-giao-kinh-bo-nikaya.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-phai-phat-giao-ly-khai-va-nguon-goc-cua-18-truong-phai-phat-giao-kinh-bo-nikaya.aspx Wed, 19 Jan 2022 22:41:26 GMT Ngôn ngữ Pali là gì ? Tại sao Pali là ngôn ngữ thiêng liêng hay thánh ngữ của Phật giáo ? https://luatminhkhue.vn/ngon-ngu-pali-la-gi-tai-sao-pali-la-ngon-ngu-thieng-lieng-hay-thanh-ngu-cua-phat-giao.aspx https://luatminhkhue.vn/ngon-ngu-pali-la-gi-tai-sao-pali-la-ngon-ngu-thieng-lieng-hay-thanh-ngu-cua-phat-giao.aspx Wed, 19 Jan 2022 22:24:16 GMT Ngôn ngữ Đức Phật dùng để giảng dạy (Buddhavacana) là gì ? https://luatminhkhue.vn/ngon-ngu-duc-phat-dung-de-giang-day-buddhavacana-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/ngon-ngu-duc-phat-dung-de-giang-day-buddhavacana-la-gi.aspx Wed, 19 Jan 2022 22:10:53 GMT Tam Tạng Kinh Điển (Tipitaka, Ba Rỗ Kinh) là gì ? Những nội dung của Tam Tạng Kinh bằng tiếng Pali https://luatminhkhue.vn/tam-tang-kinh-dien-tipitaka-ba-ro-kinh-la-gi-nhung-noi-dung-cua-tam-tang-kinh-bang-tieng-pali.aspx https://luatminhkhue.vn/tam-tang-kinh-dien-tipitaka-ba-ro-kinh-la-gi-nhung-noi-dung-cua-tam-tang-kinh-bang-tieng-pali.aspx Wed, 19 Jan 2022 21:57:44 GMT Tưởng niệm Pháp (Dhammanussati) là gì ? Sáu đặc tính của tưởng niệm Pháp theo Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/tuong-niem-phap-dhammanussati-la-gi-sau-dac-tinh-cua-tuong-niem-phap-theo-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/tuong-niem-phap-dhammanussati-la-gi-sau-dac-tinh-cua-tuong-niem-phap-theo-dao-phat.aspx Wed, 19 Jan 2022 21:46:49 GMT Tưởng niệm Tăng (Sanghanussati) là gì ? Những ích lợi của việc niệm Tăng theo Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/tuong-niem-tang-sanghanussati-la-gi-nhung-ich-loi-cua-viec-niem-tang-theo-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/tuong-niem-tang-sanghanussati-la-gi-nhung-ich-loi-cua-viec-niem-tang-theo-dao-phat.aspx Wed, 19 Jan 2022 21:33:41 GMT Tưởng niệm phật là gì ? Làm thế nào để tưởng niệm những Đức hạnh của Phật ? https://luatminhkhue.vn/tuong-niem-phat-la-gi-lam-the-nao-de-tuong-niem-nhung-duc-hanh-cua-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/tuong-niem-phat-la-gi-lam-the-nao-de-tuong-niem-nhung-duc-hanh-cua-phat.aspx Wed, 19 Jan 2022 21:16:54 GMT Có những loại thiền nào ? Tìm hiểu về "Thiền Minh Sát" của Phật Giáo https://luatminhkhue.vn/co-nhung-loai-thien-nao-tim-hieu-ve-thien-minh-sat-cua-phat-giao.aspx https://luatminhkhue.vn/co-nhung-loai-thien-nao-tim-hieu-ve-thien-minh-sat-cua-phat-giao.aspx Wed, 19 Jan 2022 20:45:53 GMT Nhóm thiền (Bhavana) là gì ? Điều kỳ diệu của truyền dạy, lắng nghe Giáo Pháp của Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/nhom-thien-bhavana-la-gi-dieu-ky-dieu-cua-truyen-day-lang-nghe-giao-phap-cua-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/nhom-thien-bhavana-la-gi-dieu-ky-dieu-cua-truyen-day-lang-nghe-giao-phap-cua-dao-phat.aspx Wed, 19 Jan 2022 20:22:32 GMT Giới hạnh là gì ? Ý nghĩa của Tám giới hạnh trong Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/gioi-hanh-la-gi-y-nghia-cua-tam-gioi-hanh-trong-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/gioi-hanh-la-gi-y-nghia-cua-tam-gioi-hanh-trong-dao-phat.aspx Wed, 19 Jan 2022 19:13:06 GMT Mục đích Cúng Dường, bố thí là gì ? Hồi hướng, Công Đức dưới góc nhìn của Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/muc-dich-cung-duong-bo-thi-la-gi-hoi-huong-cong-duc-duoi-goc-nhin-cua-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-dich-cung-duong-bo-thi-la-gi-hoi-huong-cong-duc-duoi-goc-nhin-cua-dao-phat.aspx Wed, 19 Jan 2022 18:52:57 GMT Ý nghĩa cúng Dường cho Tăng Đoàn ? Những loại vật phẩm Bố Thí, Cúng Dường theo Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/y-nghia-cung-duong-cho-tang-doan-nhung-loai-vat-pham-bo-thi-cung-duong-theo-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/y-nghia-cung-duong-cho-tang-doan-nhung-loai-vat-pham-bo-thi-cung-duong-theo-dao-phat.aspx Wed, 19 Jan 2022 18:36:27 GMT Quy định pháp luật về tổ chức trợ giúp pháp lý? Mức phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-to-chuc-tro-giup-phap-ly-muc-phat-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-to-chuc-tham-gia-tro-giup-phap-ly.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-to-chuc-tro-giup-phap-ly-muc-phat-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-to-chuc-tham-gia-tro-giup-phap-ly.aspx Wed, 19 Jan 2022 18:25:33 GMT Bố thí là gì ? Lợi ích của bố thí, cúng dường theo Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/bo-thi-la-gi-loi-ich-cua-bo-thi-cung-duong-theo-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/bo-thi-la-gi-loi-ich-cua-bo-thi-cung-duong-theo-dao-phat.aspx Wed, 19 Jan 2022 18:21:54 GMT Người thực hiện trợ giúp pháp lý là ai? Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về người thực hiện trợ giúp pháp lý https://luatminhkhue.vn/nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-la-ai-muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-la-ai-muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly.aspx Wed, 19 Jan 2022 18:04:03 GMT Ý nghĩa hành động công đức là gì ? Mười căn bản của hành động công đức theo Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/y-nghia-hanh-dong-cong-duc-la-gi-muoi-can-ban-cua-hanh-dong-cong-duc-theo-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/y-nghia-hanh-dong-cong-duc-la-gi-muoi-can-ban-cua-hanh-dong-cong-duc-theo-dao-phat.aspx Wed, 19 Jan 2022 18:02:50 GMT Người được trợ giúp pháp lý là ai? Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về người được trợ giúp pháp lý như thế nào? https://luatminhkhue.vn/nguoi-duoc-tro-giup-phap-ly-la-ai-muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-nguoi-duoc-tro-giup-phap-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-duoc-tro-giup-phap-ly-la-ai-muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-nguoi-duoc-tro-giup-phap-ly-nhu-the-nao.aspx Wed, 19 Jan 2022 17:45:07 GMT Mức phạt hành vi vi phạm quy định về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và hợp tác quốc tế về pháp luật như thế nào? https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-pho-bien-giao-duc-phap-luat-va-hop-tac-quoc-te-ve-phap-luat-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-pho-bien-giao-duc-phap-luat-va-hop-tac-quoc-te-ve-phap-luat-nhu-the-nao.aspx Wed, 19 Jan 2022 17:07:48 GMT Năm giới hạnh về đạo đức (Pancasila) theo Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/nam-gioi-hanh-ve-dao-duc-pancasila-theo-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/nam-gioi-hanh-ve-dao-duc-pancasila-theo-dao-phat.aspx Wed, 19 Jan 2022 16:49:54 GMT Mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp như thế nào? https://luatminhkhue.vn/muc-phat-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-su-dung-va-khai-thac-co-so-du-lieu-ly-lich-tu-phap-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-su-dung-va-khai-thac-co-so-du-lieu-ly-lich-tu-phap-nhu-the-nao.aspx Wed, 19 Jan 2022 16:44:40 GMT Ý nghĩa, lợi ích và nguồn gốc của quy y nương tựa theo Đạo Phật ? https://luatminhkhue.vn/y-nghia-loi-ich-va-nguon-goc-cua-quy-y-nuong-tua-theo-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/y-nghia-loi-ich-va-nguon-goc-cua-quy-y-nuong-tua-theo-dao-phat.aspx Wed, 19 Jan 2022 16:27:11 GMT Mức phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý quốc tịch như thế nào? https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-quan-ly-quoc-tich-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-quan-ly-quoc-tich-nhu-the-nao.aspx Wed, 19 Jan 2022 16:18:49 GMT Nguyên tắc đăng ký, quản lý hộ tịch, sử dụng giấy tờ hộ tịch; xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-dang-ky-quan-ly-ho-tich-su-dung-giay-to-ho-tich;-xay-dung-quan-ly-va-khai-thac-co-so-du-lieu-ho-tich.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-dang-ky-quan-ly-ho-tich-su-dung-giay-to-ho-tich;-xay-dung-quan-ly-va-khai-thac-co-so-du-lieu-ho-tich.aspx Wed, 19 Jan 2022 15:56:15 GMT Những chu kỳ thế giới khi những Đức Phật xuất hiện https://luatminhkhue.vn/nhung-chu-ky-the-gioi-khi-nhung-duc-phat-xuat-hien.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-chu-ky-the-gioi-khi-nhung-duc-phat-xuat-hien.aspx Wed, 19 Jan 2022 14:38:45 GMT Làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp muộn thì có được hưởng trợ cấp không ? https://luatminhkhue.vn/lam-thu-tuc-huong-bao-hiem-that-nghiep-muon-thi-co-duoc-huong-tro-cap-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/lam-thu-tuc-huong-bao-hiem-that-nghiep-muon-thi-co-duoc-huong-tro-cap-khong--.aspx Wed, 19 Jan 2022 11:38:24 GMT Quy định về thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-thay-doi-cai-chinh-bo-sung-thong-tin-ho-tich-xac-dinh-lai-dan-toc.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-thay-doi-cai-chinh-bo-sung-thong-tin-ho-tich-xac-dinh-lai-dan-toc.aspx Wed, 19 Jan 2022 10:50:18 GMT Trách nhiệm đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường của pháp nhân thương mại https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-doi-voi-hanh-vi-gay-o-nhiem-moi-truong-cua-phap-nhan-thuong-mai.aspx https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-doi-voi-hanh-vi-gay-o-nhiem-moi-truong-cua-phap-nhan-thuong-mai.aspx Wed, 19 Jan 2022 09:43:14 GMT Điều kiện chịu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-chiu-trach-nhiem-hinh-su-doi-voi-phap-nhan-thuong-mai-pham-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-chiu-trach-nhiem-hinh-su-doi-voi-phap-nhan-thuong-mai-pham-toi.aspx Wed, 19 Jan 2022 08:30:22 GMT Các trường phái lý luận về Nhà nước pháp quyền https://luatminhkhue.vn/cac-truong-phai-ly-luan-ve-nha-nuoc-phap-quyen.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-phai-ly-luan-ve-nha-nuoc-phap-quyen.aspx Wed, 19 Jan 2022 07:53:41 GMT Ủy ban tư pháp của Quốc hội là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban tư pháp được quy định ra sao? https://luatminhkhue.vn/uy-ban-tu-phap-cua-quoc-hoi-la-gi-nhiem-vu-quyen-han-cua-uy-ban-tu-phap-duoc-quy-dinh-ra-sao.aspx https://luatminhkhue.vn/uy-ban-tu-phap-cua-quoc-hoi-la-gi-nhiem-vu-quyen-han-cua-uy-ban-tu-phap-duoc-quy-dinh-ra-sao.aspx Wed, 19 Jan 2022 07:36:52 GMT Kiểm sát hoạt động tư pháp là gì? Nội dung của kiểm sát hoạt động tư pháp? https://luatminhkhue.vn/kiem-sat-hoat-dong-tu-phap-la-gi-noi-dung-cua-kiem-sat-hoat-dong-tu-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/kiem-sat-hoat-dong-tu-phap-la-gi-noi-dung-cua-kiem-sat-hoat-dong-tu-phap.aspx Wed, 19 Jan 2022 06:54:09 GMT Ưu nhược điểm của quảng cáo ? Hợp đồng quảng cáo thương mại ? https://luatminhkhue.vn/uu-nhuoc-diem-cua-quang-cao-hop-dong-quang-cao-thuong-mai.aspx https://luatminhkhue.vn/uu-nhuoc-diem-cua-quang-cao-hop-dong-quang-cao-thuong-mai.aspx Wed, 19 Jan 2022 04:12:21 GMT Thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-ho-so-de-nghi-cap-giay-phep-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-ho-so-de-nghi-cap-giay-phep-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem-theo-quy-dinh-moi.aspx Wed, 19 Jan 2022 03:20:50 GMT Hàng hóa nguy hiểm là gì? Phân loại hàng hóa nguy hiểm như thế nào? https://luatminhkhue.vn/hang-hoa-nguy-hiem-la-gi-phan-loai-hang-hoa-nguy-hiem-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/hang-hoa-nguy-hiem-la-gi-phan-loai-hang-hoa-nguy-hiem-nhu-the-nao.aspx Wed, 19 Jan 2022 02:55:35 GMT Quảng cáo và các điều cần lưu ý khi đăng ký quảng cáo https://luatminhkhue.vn/moi-hoat-dong-denovo-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/moi-hoat-dong-denovo-la-gi.aspx Wed, 19 Jan 2022 02:33:50 GMT Thời hạn tạm giam điều tra vụ án hình sự là bao lâu? Hết thời hạn tạm giam thì được trả tự do đúng không? https://luatminhkhue.vn/thoi-han-tam-giam-dieu-tra-vu-an-hinh-su-la-bao-lau-het-thoi-han-tam-giam-thi-duoc-tra-tu-do-dung-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-han-tam-giam-dieu-tra-vu-an-hinh-su-la-bao-lau-het-thoi-han-tam-giam-thi-duoc-tra-tu-do-dung-khong.aspx Wed, 19 Jan 2022 00:28:46 GMT Quy trình xử lý, giải quyết đơn tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-xu-ly-giai-quyet-don-to-cao-ve-thi-hanh-an-dan-su-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-xu-ly-giai-quyet-don-to-cao-ve-thi-hanh-an-dan-su-theo-quy-dinh-moi.aspx Wed, 19 Jan 2022 00:27:46 GMT Quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại về thi hành án dân sự https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-xu-ly-giai-quyet-don-khieu-nai-ve-thi-hanh-an-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-xu-ly-giai-quyet-don-khieu-nai-ve-thi-hanh-an-dan-su.aspx Wed, 19 Jan 2022 00:23:02 GMT Từ ngày 01/03/2022 áp dụng quy định về lệ phí trươc bạ theo Nghị định mới https://luatminhkhue.vn/tu-ngay-01-03-2022-ap-dung-quy-dinh-ve-le-phi-truoc-ba-theo-nghi-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-ngay-01-03-2022-ap-dung-quy-dinh-ve-le-phi-truoc-ba-theo-nghi-dinh-moi.aspx Wed, 19 Jan 2022 00:17:41 GMT Danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phải đăng ký miễn trừ https://luatminhkhue.vn/danh-muc-cac-chat-o-nhiem-huu-co-kho-phan-huy-phai-dang-ky-mien-tru.aspx https://luatminhkhue.vn/danh-muc-cac-chat-o-nhiem-huu-co-kho-phan-huy-phai-dang-ky-mien-tru.aspx Wed, 19 Jan 2022 00:16:36 GMT Quy định về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, nhập khẩu phế liệu https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-bao-ve-moi-truong-trong-nhap-khau-pha-do-tau-bien-da-qua-su-dung-nhap-khau-phe-lieu.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-bao-ve-moi-truong-trong-nhap-khau-pha-do-tau-bien-da-qua-su-dung-nhap-khau-phe-lieu.aspx Wed, 19 Jan 2022 00:15:52 GMT Quy định về ký quỹ bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-ky-quy-bao-ve-moi-truong-trong-nhap-khau-phe-lieu-tu-nuoc-ngoai-lam-nguyen-lieu-san-xuat.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-ky-quy-bao-ve-moi-truong-trong-nhap-khau-phe-lieu-tu-nuoc-ngoai-lam-nguyen-lieu-san-xuat.aspx Wed, 19 Jan 2022 00:11:01 GMT Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường https://luatminhkhue.vn/mau-bao-cao-de-xuat-cap-giay-phep-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-da-co-quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-bao-cao-de-xuat-cap-giay-phep-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-da-co-quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong.aspx Wed, 19 Jan 2022 00:07:16 GMT Tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư là gì? Phân loại dự án đầu tư dựa trên tiêu chí về môi trường https://luatminhkhue.vn/tieu-chi-ve-moi-truong-de-phan-loai-du-an-dau-tu-la-gi-phan-loai-du-an-dau-tu-dua-tren-tieu-chi-ve-moi-truong.aspx https://luatminhkhue.vn/tieu-chi-ve-moi-truong-de-phan-loai-du-an-dau-tu-la-gi-phan-loai-du-an-dau-tu-dua-tren-tieu-chi-ve-moi-truong.aspx Wed, 19 Jan 2022 00:05:11 GMT Tín chỉ các-bon là gì? Đối tượng nào tham gia tị trường các-bon trong nước? https://luatminhkhue.vn/tin-chi-cac-bon-la-gi-doi-tuong-nao-tham-gia-ti-truong-cac-bon-trong-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/tin-chi-cac-bon-la-gi-doi-tuong-nao-tham-gia-ti-truong-cac-bon-trong-nuoc.aspx Wed, 19 Jan 2022 00:01:29 GMT Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về đăng ký nhận cha, mẹ, con https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-dang-ky-nhan-cha-me-con.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-dang-ky-nhan-cha-me-con.aspx Tue, 18 Jan 2022 15:38:21 GMT Làm thế nào để hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật hiện nay ? https://luatminhkhue.vn/lam-the-nao-de-huong-bao-hiem-that-nghiep-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-nay--.aspx https://luatminhkhue.vn/lam-the-nao-de-huong-bao-hiem-that-nghiep-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-nay--.aspx Tue, 18 Jan 2022 10:49:11 GMT Làm thế nào để rút tiền bảo hiểm xã hội ? https://luatminhkhue.vn/lam-the-nao-de-rut-tien-bao-hiem-xa-hoi--.aspx https://luatminhkhue.vn/lam-the-nao-de-rut-tien-bao-hiem-xa-hoi--.aspx Tue, 18 Jan 2022 10:16:21 GMT Hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp gồm những gì ? https://luatminhkhue.vn/ho-so-dang-ky-huong-bao-hiem-that-nghiep-gom-nhung-gi--.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-dang-ky-huong-bao-hiem-that-nghiep-gom-nhung-gi--.aspx Tue, 18 Jan 2022 09:59:59 GMT Năm cảnh giới tái sinh (Pancagati) theo Đạo Phật ? https://luatminhkhue.vn/nam-canh-gioi-tai-sinh-pancagati-theo-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/nam-canh-gioi-tai-sinh-pancagati-theo-dao-phat.aspx Tue, 18 Jan 2022 05:45:09 GMT Chết và Tái sinh theo quan điểm của Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/chet-va-tai-sinh-theo-quan-diem-cua-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/chet-va-tai-sinh-theo-quan-diem-cua-dao-phat.aspx Tue, 18 Jan 2022 05:14:40 GMT Hệ thống BRETTON WOODS (BRETTON WOODS SYSTEM) là gì ? https://luatminhkhue.vn/he-thong-bretton-woods-bretton-woods-system-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/he-thong-bretton-woods-bretton-woods-system-la-gi.aspx Tue, 18 Jan 2022 05:00:06 GMT Nghiệp (Kamma) là gì ? Quy luật của nghiệp dưới góc nhìn Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/nghiep-kamma-la-gi-quy-luat-cua-nghiep-duoi-goc-nhin-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/nghiep-kamma-la-gi-quy-luat-cua-nghiep-duoi-goc-nhin-dao-phat.aspx Tue, 18 Jan 2022 04:53:33 GMT Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về đăng ký giám hộ https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-dang-ky-giam-ho.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-dang-ky-giam-ho.aspx Tue, 18 Jan 2022 03:53:44 GMT Những điều cần biết về Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân? Mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-giay-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan-muc-phat-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-cap-giay-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-giay-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan-muc-phat-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-cap-giay-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan.aspx Tue, 18 Jan 2022 03:48:55 GMT Tổ chức, hoạt động của trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài như thế nào? https://luatminhkhue.vn/to-chuc-hoat-dong-cua-trung-tam-tu-van-ho-tro-hon-nhan-va-gia-dinh-co-yeu-to-nuoc-ngoai-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-hoat-dong-cua-trung-tam-tu-van-ho-tro-hon-nhan-va-gia-dinh-co-yeu-to-nuoc-ngoai-nhu-the-nao.aspx Tue, 18 Jan 2022 03:00:57 GMT Lý duyên khởi là gì ? Quy luật duyên khởi vận hành như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/ly-duyen-khoi-la-gi-quy-luat-duyen-khoi-van-hanh-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/ly-duyen-khoi-la-gi-quy-luat-duyen-khoi-van-hanh-nhu-the-nao.aspx Mon, 17 Jan 2022 22:32:28 GMT Con đường chánh đạo là gì ? Tổng quan về bát chánh đạo trong Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/con-duong-chanh-dao-la-gi-tong-quan-ve-bat-chanh-dao-trong-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/con-duong-chanh-dao-la-gi-tong-quan-ve-bat-chanh-dao-trong-dao-phat.aspx Mon, 17 Jan 2022 22:02:11 GMT Tổng quan về Tứ diệu đế (Bốn chân lý cao diệu) của Đức Phật https://luatminhkhue.vn/tong-quan-ve-tu-dieu-de-bon-chan-ly-cao-dieu-cua-duc-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/tong-quan-ve-tu-dieu-de-bon-chan-ly-cao-dieu-cua-duc-phat.aspx Mon, 17 Jan 2022 21:34:21 GMT Đức Phật khai giảng giáo pháp như thế nào ? Thời gian truyền bá giáo pháp https://luatminhkhue.vn/duc-phat-khai-giang-giao-phap-nhu-the-nao-thoi-gian-truyen-ba-giao-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/duc-phat-khai-giang-giao-phap-nhu-the-nao-thoi-gian-truyen-ba-giao-phap.aspx Mon, 17 Jan 2022 20:42:53 GMT Tuổi trẻ và Con đường giác ngộ của Đức Phật (Thái Tử Siddhatta) https://luatminhkhue.vn/tuoi-tre-va-con-duong-giac-ngo-cua-duc-phat-thai-tu-siddhatta.aspx https://luatminhkhue.vn/tuoi-tre-va-con-duong-giac-ngo-cua-duc-phat-thai-tu-siddhatta.aspx Mon, 17 Jan 2022 20:33:01 GMT Đản Sinh là gì ? Ngày sinh của Đức Phật và Lời tiên tri khi Đức Phật ra đời https://luatminhkhue.vn/dan-sinh-la-gi-ngay-sinh-cua-duc-phat-va-loi-tien-tri-khi-duc-phat-ra-doi.aspx https://luatminhkhue.vn/dan-sinh-la-gi-ngay-sinh-cua-duc-phat-va-loi-tien-tri-khi-duc-phat-ra-doi.aspx Mon, 17 Jan 2022 20:16:21 GMT Đạo Đế là gì ? Tìm hiểu về Đạo đế trong Tứ diệu đế của Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/dao-de-la-gi-tim-hieu-ve-dao-de-trong-tu-dieu-de-cua-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/dao-de-la-gi-tim-hieu-ve-dao-de-trong-tu-dieu-de-cua-dao-phat.aspx Mon, 17 Jan 2022 19:38:13 GMT Diệt Đế là gì ? Tìm hiểu về diệt đế trong tứ diệu đế của Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/diet-de-la-gi-tim-hieu-ve-diet-de-trong-tu-dieu-de-cua-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/diet-de-la-gi-tim-hieu-ve-diet-de-trong-tu-dieu-de-cua-dao-phat.aspx Mon, 17 Jan 2022 19:21:34 GMT Tập Đế là gì ? Tìm hiểu về tập đế trong tứ diệu đế của Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/tap-de-la-gi-tim-hieu-ve-tap-de-trong-tu-dieu-de-cua-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/tap-de-la-gi-tim-hieu-ve-tap-de-trong-tu-dieu-de-cua-dao-phat.aspx Mon, 17 Jan 2022 19:07:02 GMT Khổ Đế là gì ? Chân lý của khổ đế là gì ? https://luatminhkhue.vn/kho-de-la-gi-chan-ly-cua-kho-de-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/kho-de-la-gi-chan-ly-cua-kho-de-la-gi.aspx Mon, 17 Jan 2022 18:49:14 GMT Đơn vị tiền tệ (DENOMINATION) là gì theo quy định hiện nay? https://luatminhkhue.vn/don-vi-tien-te-menh-gia-cua-tien-te-denomination-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/don-vi-tien-te-menh-gia-cua-tien-te-denomination-la-gi.aspx Mon, 17 Jan 2022 15:56:57 GMT Điều kiện để đăng ký kết hôn mới nhất hiện nay? Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về đăng ký kết hôn như thế nào? https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-dang-ky-ket-hon-moi-nhat-hien-nay-muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-dang-ky-ket-hon-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-dang-ky-ket-hon-moi-nhat-hien-nay-muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-dang-ky-ket-hon-nhu-the-nao.aspx Mon, 17 Jan 2022 15:44:03 GMT Những điều cần biết về thủ tục cấp giấy khai sinh cho con? Mức xử phạt hành chính hành vi vi phạm về đăng ký khai sinh https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-thu-tuc-cap-giay-khai-sinh-cho-con-muc-xu-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-ve-dang-ky-khai-sinh.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-thu-tuc-cap-giay-khai-sinh-cho-con-muc-xu-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-ve-dang-ky-khai-sinh.aspx Mon, 17 Jan 2022 15:29:32 GMT Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký https://luatminhkhue.vn/muc-xu-phat-hanh-chinh-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-xu-phat-hanh-chinh-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky.aspx Mon, 17 Jan 2022 15:13:45 GMT Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch được thực hiện như thế nào? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chung-thuc-hop-dong-giao-dich-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chung-thuc-hop-dong-giao-dich-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx Mon, 17 Jan 2022 10:54:02 GMT Nghỉ việc rồi có thể tự đi làm chế độ thai sản được không? https://luatminhkhue.vn/nghi-viec-roi-co-the-tu-di-lam-che-do-thai-san-duoc-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/nghi-viec-roi-co-the-tu-di-lam-che-do-thai-san-duoc-khong-.aspx Mon, 17 Jan 2022 10:52:53 GMT Tư vấn mua bảo hiểm để được hưởng chế độ thai sản theo luật ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-mua-bao-hiem-de-duoc-huong-che-do-thai-san-theo-luat--.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-mua-bao-hiem-de-duoc-huong-che-do-thai-san-theo-luat--.aspx Mon, 17 Jan 2022 10:24:20 GMT Tiêu chuẩn người dịch văn bản chứng thực là gì? Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch như thế nào? https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-nguoi-dich-van-ban-chung-thuc-la-gi-thu-tuc-chung-thuc-chu-ky-nguoi-dich-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-nguoi-dich-van-ban-chung-thuc-la-gi-thu-tuc-chung-thuc-chu-ky-nguoi-dich-nhu-the-nao.aspx Mon, 17 Jan 2022 08:24:44 GMT Thủ tục thực hiện cấp bản sao từ bản gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký được thực hiện như thế nào? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-thuc-hien-cap-ban-sao-tu-ban-goc-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-thuc-hien-cap-ban-sao-tu-ban-goc-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx Mon, 17 Jan 2022 07:59:10 GMT Những cơ quan có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, hợp đồng giao dịch? https://luatminhkhue.vn/nhung-co-quan-co-tham-quyen-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky-hop-dong-giao-dich.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-co-quan-co-tham-quyen-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky-hop-dong-giao-dich.aspx Mon, 17 Jan 2022 07:37:47 GMT Tứ diệu đế (Bốn chân lý cao thượng) là gì ? Nội dung của tứ diệu đế theo Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/tu-dieu-de-bon-chan-ly-cao-thuong-la-gi-noi-dung-cua-tu-dieu-de-theo-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-dieu-de-bon-chan-ly-cao-thuong-la-gi-noi-dung-cua-tu-dieu-de-theo-dao-phat.aspx Sun, 16 Jan 2022 21:38:55 GMT Cuộc đời Đức phật có ý nghĩa như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/cuoc-doi-duc-phat-co-y-nghia-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/cuoc-doi-duc-phat-co-y-nghia-nhu-the-nao.aspx Sun, 16 Jan 2022 21:15:26 GMT Tăng (SAṄGHA) là gì ? Cách hiểu khái niệm Tăng theo Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/tang-saṅgha-la-gi-cach-hieu-khai-niem-tang-theo-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/tang-saṅgha-la-gi-cach-hieu-khai-niem-tang-theo-dao-phat.aspx Sun, 16 Jan 2022 21:01:19 GMT Pháp (DHAMMA) là gì ? Cách hiểu khái niệm pháp trong Đạo phật https://luatminhkhue.vn/phap-dhamma-la-gi-cach-hieu-khai-niem-phap-trong-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-dhamma-la-gi-cach-hieu-khai-niem-phap-trong-dao-phat.aspx Sun, 16 Jan 2022 20:54:46 GMT Phật, Đức phật (BUDDHA) là ai ? Một số đặc tính của Đức Phật https://luatminhkhue.vn/phat-duc-phat-buddha-la-ai-mot-so-dac-tinh-cua-duc-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/phat-duc-phat-buddha-la-ai-mot-so-dac-tinh-cua-duc-phat.aspx Sun, 16 Jan 2022 20:45:39 GMT Thiền là gì ? Tìm hiểu về pháp tu thiền trong Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/thien-la-gi-tim-hieu-ve-phap-tu-thien-trong-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/thien-la-gi-tim-hieu-ve-phap-tu-thien-trong-dao-phat.aspx Sun, 16 Jan 2022 20:27:18 GMT Tám pháp thế gian là gì ? Nội dung của 8 pháp thế gian theo Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/tam-phap-the-gian-la-gi-noi-dung-cua-8-phap-the-gian-theo-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/tam-phap-the-gian-la-gi-noi-dung-cua-8-phap-the-gian-theo-dao-phat.aspx Sun, 16 Jan 2022 20:26:36 GMT Niệm ân đức Tam Bảo là gì ? Nội dung ân đức Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo https://luatminhkhue.vn/niem-an-duc-tam-bao-la-gi-noi-dung-an-duc-phat-bao-phap-bao-tang-bao.aspx https://luatminhkhue.vn/niem-an-duc-tam-bao-la-gi-noi-dung-an-duc-phat-bao-phap-bao-tang-bao.aspx Sun, 16 Jan 2022 20:09:50 GMT Bát quan trai giới là gì ? Tìm hiểu về bát quan trai giới trong Đạo phật https://luatminhkhue.vn/bat-quan-trai-gioi-la-gi-tim-hieu-ve-bat-quan-trai-gioi-trong-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/bat-quan-trai-gioi-la-gi-tim-hieu-ve-bat-quan-trai-gioi-trong-dao-phat.aspx Sun, 16 Jan 2022 19:56:38 GMT Duyên khởi là gì ? Tìm hiểu sơ lược về lý duyên khởi trong Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/duyen-khoi-la-gi-tim-hieu-so-luoc-ve-ly-duyen-khoi-trong-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/duyen-khoi-la-gi-tim-hieu-so-luoc-ve-ly-duyen-khoi-trong-dao-phat.aspx Sun, 16 Jan 2022 19:46:02 GMT Ngày Chuyển Pháp Luân (Rằm Tháng Sáu) là gì ? Ý nghĩa ngày rằm tháng Sáu https://luatminhkhue.vn/ngay-chuyen-phap-luan-ram-thang-sau-la-gi-y-nghia-ngay-ram-thang-sau.aspx https://luatminhkhue.vn/ngay-chuyen-phap-luan-ram-thang-sau-la-gi-y-nghia-ngay-ram-thang-sau.aspx Sun, 16 Jan 2022 19:30:59 GMT Chánh Ngữ là gì ? Tìm hiểu về chánh ngữ trong Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/chanh-ngu-la-gi-tim-hieu-ve-chanh-ngu-trong-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/chanh-ngu-la-gi-tim-hieu-ve-chanh-ngu-trong-dao-phat.aspx Sun, 16 Jan 2022 19:22:09 GMT Hạnh bố thí là gì ? Tìm hiểu về hạnh bố thí trong Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/hanh-bo-thi-la-gi-tim-hieu-ve-hanh-bo-thi-trong-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/hanh-bo-thi-la-gi-tim-hieu-ve-hanh-bo-thi-trong-dao-phat.aspx Sun, 16 Jan 2022 19:09:11 GMT Quy định pháp luật hiện nay về trang phục của Thừa phát lại https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-hien-nay-ve-trang-phuc-cua-thua-phat-lai.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-hien-nay-ve-trang-phuc-cua-thua-phat-lai.aspx Sun, 16 Jan 2022 17:45:23 GMT Xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm quy định về hoạt động của văn phòng thừa phát lại https://luatminhkhue.vn/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-cua-van-phong-thua-phat-lai.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-cua-van-phong-thua-phat-lai.aspx Sun, 16 Jan 2022 17:21:59 GMT Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về hành nghề thừa phát lại như thế nào? https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hanh-nghe-thua-phat-lai-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hanh-nghe-thua-phat-lai-nhu-the-nao.aspx Sun, 16 Jan 2022 17:04:27 GMT Tiêu chuẩn để trở thành hòa giải viên thương mại là gì? Quyền và nghĩa vụ của Hòa giải viên thương mại https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-de-tro-thanh-hoa-giai-vien-thuong-mai-la-gi-quyen-va-nghia-vu-cua-hoa-giai-vien-thuong-mai.aspx https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-de-tro-thanh-hoa-giai-vien-thuong-mai-la-gi-quyen-va-nghia-vu-cua-hoa-giai-vien-thuong-mai.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:45:02 GMT Mẫu hợp đồng đặt cọc và biên bản giao nhận tiền đặt cọc mua nhà, đất mới nhất năm 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-dat-coc-va-bien-ban-giao-nhan-tien-dat-coc-mua-nha--dat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-dat-coc-va-bien-ban-giao-nhan-tien-dat-coc-mua-nha--dat.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:32:49 GMT Mẫu giấy vay tiền mới nhất năm 2022 và Cách viết giấy vay tiền, mượn tiền ? https://luatminhkhue.vn/mau-giay-vay-tien.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-giay-vay-tien.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:22:39 GMT Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động cập nhật mới nhất 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-dieu-tra-tai-nan-lao-dong-cap-nhat-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-dieu-tra-tai-nan-lao-dong-cap-nhat-moi-nhat.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:21:00 GMT Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp công ty mới nhất https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-chuyen-nhuong-phan-von-gop.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-chuyen-nhuong-phan-von-gop.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:18:09 GMT Mẫu văn bản đề nghị nhận thừa kế mới nhất 2022 ? Quy định về quyền hưởng thừa kế https://luatminhkhue.vn/van-ban-de-nghi-nhan-thua-ke.aspx https://luatminhkhue.vn/van-ban-de-nghi-nhan-thua-ke.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:15:56 GMT Mẫu hợp đồng lao động ngắn ngọn, mới nhất năm 2022 và Những lưu ý khi ký hợp đồng lao động ? https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-lao-dong-ngan-ngon.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-lao-dong-ngan-ngon.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:11:52 GMT Mẫu biên bản họp gia đình bản mới nhất năm 2022 ? Cách lập biên bản họp gia đình chia đất ? https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-hop-gia-dinh.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-hop-gia-dinh.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:10:12 GMT Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ? https://luatminhkhue.vn/mau-cong-van-de-nghi--yeu-cau-thanh-toan-cong-no-moi-nhat--.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-cong-van-de-nghi--yeu-cau-thanh-toan-cong-no-moi-nhat--.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:08:36 GMT Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên mới nhất https://luatminhkhue.vn/mau-giay-de-nghi-dang-ky-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len-phu-luc-i-3-.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-giay-de-nghi-dang-ky-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len-phu-luc-i-3-.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:06:29 GMT Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký nhãn hiệu mới 2022 https://luatminhkhue.vn/-mau-to-khai-dang-ky-nhan-hieu-mau-so-04-nh-.aspx https://luatminhkhue.vn/-mau-to-khai-dang-ky-nhan-hieu-mau-so-04-nh-.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:03:56 GMT Quy định mới về phân chia tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất, nhà ở ? https://luatminhkhue.vn/phap-luat-thua-ke-va-quyen-su-dung-dat-.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-thua-ke-va-quyen-su-dung-dat-.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:02:34 GMT Mẫu chứng thư thẩm định giá cập nhật mới nhất năm 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-chung-thu-tham-dinh-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-chung-thu-tham-dinh-gia.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:00:00 GMT Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công việc mới nhất năm 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-ban-giao-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-ban-giao-tai-san.aspx Sun, 16 Jan 2022 15:55:13 GMT Mức phạt hành vi vi phạm về hoạt động của trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh của trung tâm hòa giải thương mại https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-vi-vi-pham-ve-hoat-dong-cua-trung-tam-hoa-giai-thuong-mai-chi-nhanh-cua-trung-tam-hoa-giai-thuong-mai.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-vi-vi-pham-ve-hoat-dong-cua-trung-tam-hoa-giai-thuong-mai-chi-nhanh-cua-trung-tam-hoa-giai-thuong-mai.aspx Sun, 16 Jan 2022 11:17:21 GMT Mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về việc thành lập, đăng ký hoạt động trung tâm hòa giải thương mại https://luatminhkhue.vn/muc-phat-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-viec-thanh-lap-dang-ky-hoat-dong-trung-tam-hoa-giai-thuong-mai.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-viec-thanh-lap-dang-ky-hoat-dong-trung-tam-hoa-giai-thuong-mai.aspx Sun, 16 Jan 2022 11:01:46 GMT