Tư vấn pháp luật trực tuyến https://luatminhkhue.vn Văn phòng luật Minh Khuê: Văn phòng tư vấn pháp luật trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam Tue, 28 Sep 2021 12:50:01 GMT https://luatminhkhue.vn Copyright © luatminhkhue.vn vi-VN Những khái niệm căn bản về Luật Tố tụng Dân sự https://luatminhkhue.vn/nhung-khai-niem-can-ban-ve-luat-to-tung-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-khai-niem-can-ban-ve-luat-to-tung-dan-su.aspx Tue, 28 Sep 2021 05:38:51 GMT Những vấn đề chung về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương? https://luatminhkhue.vn/nhung-van-de-chung-ve-to-chuc-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-van-de-chung-ve-to-chuc-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong.aspx Tue, 28 Sep 2021 05:05:42 GMT Các đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và mức hỗ trợ https://luatminhkhue.vn/cac-doi-tuong-bao-hiem-duoc-ho-tro-phi-bao-hiem-nong-nghiep-va-muc-ho-tro.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-doi-tuong-bao-hiem-duoc-ho-tro-phi-bao-hiem-nong-nghiep-va-muc-ho-tro.aspx Tue, 28 Sep 2021 04:55:53 GMT CMND đã hết hạn 15 năm có làm thủ tục sang tên sổ đỏ không? https://luatminhkhue.vn/cmnd-da-het-han-15-nam-co-lam-thu-tuc-sang-ten-so-do-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/cmnd-da-het-han-15-nam-co-lam-thu-tuc-sang-ten-so-do-khong.aspx Tue, 28 Sep 2021 04:46:06 GMT Yêu cầu khi thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng? https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-khi-thu-gom-van-chuyen-chat-thai-ran-xay-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-khi-thu-gom-van-chuyen-chat-thai-ran-xay-dung.aspx Tue, 28 Sep 2021 04:36:23 GMT Trường hợp đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp https://luatminhkhue.vn/truong-hop-dinh-chi-hoat-dong-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/truong-hop-dinh-chi-hoat-dong-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep.aspx Tue, 28 Sep 2021 04:06:52 GMT Các vấn đề chung về doanh thu,chi phí, xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp? https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-chung-ve-doanh-thu-chi-phi-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-chung-ve-doanh-thu-chi-phi-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep.aspx Tue, 28 Sep 2021 04:00:05 GMT Nhà triết gia Bêkênit Xpinôza và quan điểm của ông trong triết học https://luatminhkhue.vn/nha-triet-gia-bekenit-xpinoza-va-quan-diem-cua-ong-trong-triet-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/nha-triet-gia-bekenit-xpinoza-va-quan-diem-cua-ong-trong-triet-hoc.aspx Tue, 28 Sep 2021 03:42:42 GMT Điều kiện và thủ tục cấp phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-cap-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-cua-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-cap-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-cua-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.aspx Tue, 28 Sep 2021 03:40:42 GMT Thế nào là tái bảo hiểm nông nghiệp? Phòng, chống gian lận bảo hiểm trong bảo hiểm nông nghiệp https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-tai-bao-hiem-nong-nghiep-phong-chong-gian-lan-bao-hiem-trong-bao-hiem-nong-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-tai-bao-hiem-nong-nghiep-phong-chong-gian-lan-bao-hiem-trong-bao-hiem-nong-nghiep.aspx Tue, 28 Sep 2021 03:39:40 GMT Người nổi tiếng quảng cáo không đúng sự thật về công dụng của sản phẩm có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không https://luatminhkhue.vn/nguoi-noi-tieng-quang-cao-khong-dung-su-that-ve-cong-dung-cua-san-pham-co-bi-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-noi-tieng-quang-cao-khong-dung-su-that-ve-cong-dung-cua-san-pham-co-bi-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-khong.aspx Tue, 28 Sep 2021 03:27:36 GMT Người nổi tiếng quảng cáo không đúng sự thật của sản phẩm có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không https://luatminhkhue.vn/nguoi-noi-tieng-quang-cao-khong-dung-su-that-cua-san-pham-co-bi-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-noi-tieng-quang-cao-khong-dung-su-that-cua-san-pham-co-bi-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-khong.aspx Tue, 28 Sep 2021 03:26:58 GMT Thủ tục đình chỉ hoạt động liên kết đào tạo nghề nghiệp với nước ngoài https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dinh-chi-hoat-dong-lien-ket-dao-tao-nghe-nghiep-voi-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dinh-chi-hoat-dong-lien-ket-dao-tao-nghe-nghiep-voi-nuoc-ngoai.aspx Tue, 28 Sep 2021 03:12:31 GMT Thế nào là đồng bảo hiểm nông nghiệp? Bảo hiểm nông nghiệp tại một số nước https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-dong-bao-hiem-nong-nghiep-bao-hiem-nong-nghiep-tai-mot-so-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/the-nao-la-dong-bao-hiem-nong-nghiep-bao-hiem-nong-nghiep-tai-mot-so-nuoc.aspx Tue, 28 Sep 2021 03:12:13 GMT Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán? https://luatminhkhue.vn/bang-can-doi-ke-toan-va-phuong-phap-lap-bang-can-doi-ke-toan.aspx https://luatminhkhue.vn/bang-can-doi-ke-toan-va-phuong-phap-lap-bang-can-doi-ke-toan.aspx Tue, 28 Sep 2021 03:10:26 GMT Nhà triết gia John Locke và quan điểm của ông trong triết học https://luatminhkhue.vn/nha-triet-gia-john-locke-va-quan-diem-cua-ong-trong-triet-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/nha-triet-gia-john-locke-va-quan-diem-cua-ong-trong-triet-hoc.aspx Tue, 28 Sep 2021 03:08:46 GMT Nhà triết gia Phranxis Bêcơn và quan điểm của ông trong triết học https://luatminhkhue.vn/nha-triet-gia-phranxis-becon-va-quan-diem-cua-ong-trong-triet-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/nha-triet-gia-phranxis-becon-va-quan-diem-cua-ong-trong-triet-hoc.aspx Tue, 28 Sep 2021 02:42:20 GMT Có những loại hình bảo hiểm nông nghiệp nào? https://luatminhkhue.vn/co-nhung-loai-hinh-bao-hiem-nong-nghiep-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/co-nhung-loai-hinh-bao-hiem-nong-nghiep-nao.aspx Tue, 28 Sep 2021 02:40:02 GMT Mẫu văn bản đăng ký hoạt động liên kết đào tạo nghề nghiệp với nước ngoài https://luatminhkhue.vn/mau-van-ban-dang-ky-hoat-dong-lien-ket-dao-tao-nghe-nghiep-voi-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-van-ban-dang-ky-hoat-dong-lien-ket-dao-tao-nghe-nghiep-voi-nuoc-ngoai.aspx Tue, 28 Sep 2021 02:36:16 GMT Điều kiện, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo nghề nghiệp với nước ngoài https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-lien-ket-dao-tao-nghe-nghiep-voi-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-lien-ket-dao-tao-nghe-nghiep-voi-nuoc-ngoai.aspx Tue, 28 Sep 2021 02:22:33 GMT Nhà triết gia Rêne Đềcáctơ và quan điểm của ông trong triết học https://luatminhkhue.vn/nha-triet-gia-rene-decacto-va-quan-diem-cua-ong-trong-triet-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/nha-triet-gia-rene-decacto-va-quan-diem-cua-ong-trong-triet-hoc.aspx Tue, 28 Sep 2021 02:08:31 GMT ​Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp? https://luatminhkhue.vn/​mot-so-van-de-chung-ve-he-thong-bao-cao-tai-chinh-trong-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/​mot-so-van-de-chung-ve-he-thong-bao-cao-tai-chinh-trong-doanh-nghiep.aspx Tue, 28 Sep 2021 01:52:34 GMT Triết học Tây Âu thời phục hưng và cận đại, các nhà triết gia tiêu biểu của triết học tiêu biểu https://luatminhkhue.vn/triet-hoc-tay-au-thoi-phuc-hung-va-can-dai-cac-nha-triet-gia-tieu-bieu-cua-triet-hoc-tieu-bieu.aspx https://luatminhkhue.vn/triet-hoc-tay-au-thoi-phuc-hung-va-can-dai-cac-nha-triet-gia-tieu-bieu-cua-triet-hoc-tieu-bieu.aspx Tue, 28 Sep 2021 01:29:55 GMT Triết học Tây Âu thời phục hưng và cận đại và các nhà triết gia tiêu biểu của triết học tiêu biểu https://luatminhkhue.vn/triet-hoc-tay-au-thoi-phuc-hung-va-can-dai-va-cac-nha-triet-gia-tieu-bieu-cua-triet-hoc-tieu-bieu.aspx https://luatminhkhue.vn/triet-hoc-tay-au-thoi-phuc-hung-va-can-dai-va-cac-nha-triet-gia-tieu-bieu-cua-triet-hoc-tieu-bieu.aspx Tue, 28 Sep 2021 01:27:32 GMT Khái niệm, nguồn gốc, phân loại về quyền con người theo quy định của pháp luật về quyền con người https://luatminhkhue.vn/khai-niem-nguon-goc-phan-loai-ve-quyen-con-nguoi-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-quyen-con-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-nguon-goc-phan-loai-ve-quyen-con-nguoi-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-quyen-con-nguoi.aspx Tue, 28 Sep 2021 00:23:06 GMT Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-phat-hanh-xuat-ban-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-phat-hanh-xuat-ban-pham.aspx Tue, 28 Sep 2021 00:17:42 GMT Điều kiện và thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động cơ sở in https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-de-nghi-cap-phep-hoat-dong-co-so-in.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-de-nghi-cap-phep-hoat-dong-co-so-in.aspx Tue, 28 Sep 2021 00:16:27 GMT Khái niệm, nguồn gốc, phân loại về quyền con người theo quy định của Lý luận và phá luật về quyền con người https://luatminhkhue.vn/khai-niem-nguon-goc-phan-loai-ve-quyen-con-nguoi-theo-quy-dinh-cua-ly-luan-va-pha-luat-ve-quyen-con-nguoi.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-nguon-goc-phan-loai-ve-quyen-con-nguoi-theo-quy-dinh-cua-ly-luan-va-pha-luat-ve-quyen-con-nguoi.aspx Tue, 28 Sep 2021 00:13:01 GMT Thủ tục khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-khai-bao-hoat-dong-cua-co-so-dich-vu-photocopy-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-khai-bao-hoat-dong-cua-co-so-dich-vu-photocopy-theo-quy-dinh-moi.aspx Tue, 28 Sep 2021 00:09:16 GMT Thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cong-nhan-van-bang-do-co-so-giao-duc-nuoc-ngoai-cap-de-su-dung-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cong-nhan-van-bang-do-co-so-giao-duc-nuoc-ngoai-cap-de-su-dung-tai-viet-nam.aspx Tue, 28 Sep 2021 00:03:42 GMT Điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên theo quy định pháp luật Việt Nam https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-giao-duc-thuong-xuyen-theo-quy-dinh-phap-luat-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-giao-duc-thuong-xuyen-theo-quy-dinh-phap-luat-viet-nam.aspx Tue, 28 Sep 2021 00:01:57 GMT Điều kiện, thủ tục thành lập trường đại học công lập và cho phép thành lập trường đại học tư thục https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-thanh-lap-truong-dai-hoc-cong-lap-va-cho-phep-thanh-lap-truong-dai-hoc-tu-thuc.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-thanh-lap-truong-dai-hoc-cong-lap-va-cho-phep-thanh-lap-truong-dai-hoc-tu-thuc.aspx Mon, 27 Sep 2021 23:57:59 GMT Điều kiện và thủ tục đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-de-nghi-cho-phep-thanh-lap-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-de-nghi-cho-phep-thanh-lap-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai.aspx Mon, 27 Sep 2021 23:56:16 GMT Điều kiện và thủ tục thành lập phân hiệu của trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-thanh-lap-phan-hieu-cua-truong-trung-cap-nghe-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-thanh-lap-phan-hieu-cua-truong-trung-cap-nghe-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai.aspx Mon, 27 Sep 2021 23:55:47 GMT Thủ tục giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-giai-the-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-giai-the-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-nhu-the-nao.aspx Mon, 27 Sep 2021 23:55:15 GMT Thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-kinh-doanh-nhap-khau-xuat-ban-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-kinh-doanh-nhap-khau-xuat-ban-pham.aspx Mon, 27 Sep 2021 23:10:55 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-nhap-khau-xuat-ban-pham-khong-kinh-doanh.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-nhap-khau-xuat-ban-pham-khong-kinh-doanh.aspx Mon, 27 Sep 2021 23:05:06 GMT Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-trong-du-an-dau-tu-xay-dung-kinh-doanh-nha-o.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-trong-du-an-dau-tu-xay-dung-kinh-doanh-nha-o.aspx Mon, 27 Sep 2021 17:27:25 GMT Quy định về quản lý sử dụng đất trồng lúa theo Luật Đất đai 2013 https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-theo-luat-dat-dai-2013.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-theo-luat-dat-dai-2013.aspx Mon, 27 Sep 2021 17:04:13 GMT Cấu thành tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm? https://luatminhkhue.vn/cau-thanh-toi-gian-lan-trong-kinh-doanh-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/cau-thanh-toi-gian-lan-trong-kinh-doanh-bao-hiem.aspx Mon, 27 Sep 2021 16:18:02 GMT Vấn đề về trục lợi trong kinh doanh bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/van-de-ve-truc-loi-trong-kinh-doanh-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/van-de-ve-truc-loi-trong-kinh-doanh-bao-hiem.aspx Mon, 27 Sep 2021 15:44:31 GMT Hành vi trục lợi từ bảo hiểm bị xử lý như thế nào? https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-truc-loi-tu-bao-hiem-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-truc-loi-tu-bao-hiem-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx Mon, 27 Sep 2021 15:34:21 GMT Cán bộ, công chức cần làm gì khi nhận được quà tặng theo luật phòng chống tham nhũng ? https://luatminhkhue.vn/can-bo-cong-chuc-can-lam-gi-khi-nhan-duoc-qua-tang-theo-luat-phong-chong-tham-nhung.aspx https://luatminhkhue.vn/can-bo-cong-chuc-can-lam-gi-khi-nhan-duoc-qua-tang-theo-luat-phong-chong-tham-nhung.aspx Mon, 27 Sep 2021 15:30:11 GMT Nội dung, thời gian bảo hộ quyền tác giả và thời gian bảo hộ quyền liên quan https://luatminhkhue.vn/noi-dung-thoi-gian-bao-ho-quyen-tac-gia-va-thoi-gian-bao-ho-quyen-lien-quan.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-thoi-gian-bao-ho-quyen-tac-gia-va-thoi-gian-bao-ho-quyen-lien-quan.aspx Mon, 27 Sep 2021 13:09:35 GMT Quy định của pháp luật về hoa hồng đại lý bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hoa-hong-dai-ly-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hoa-hong-dai-ly-bao-hiem.aspx Mon, 27 Sep 2021 12:56:36 GMT Điều kiện kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ theo quy định mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-phau-thuat-tham-my-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-phau-thuat-tham-my-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx Mon, 27 Sep 2021 12:44:24 GMT Điều kiện và thủ tục thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-kinh-doanh-dich-vu-tham-my.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-kinh-doanh-dich-vu-tham-my.aspx Mon, 27 Sep 2021 12:43:10 GMT Quy định của pháp luật về hoạt động tái bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hoat-dong-tai-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hoat-dong-tai-bao-hiem.aspx Mon, 27 Sep 2021 12:19:33 GMT Một số nội dung phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp? https://luatminhkhue.vn/mot-so-noi-dung-phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-cua-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-noi-dung-phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-cua-doanh-nghiep.aspx Mon, 27 Sep 2021 11:53:01 GMT Nội dung phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp? https://luatminhkhue.vn/noi-dung-phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-cua-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-cua-doanh-nghiep.aspx Mon, 27 Sep 2021 11:52:34 GMT Nguyên tắc và điều kiện bảo hộ quyền tác giả https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-va-dieu-kien-bao-ho-quyen-tac-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-tac-va-dieu-kien-bao-ho-quyen-tac-gia.aspx Mon, 27 Sep 2021 11:29:43 GMT Quy trình và các phương pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp? https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-va-cac-phuong-phap-phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-cua-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-va-cac-phuong-phap-phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-cua-doanh-nghiep.aspx Mon, 27 Sep 2021 11:29:28 GMT Những điều cần biết về khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-khoa-luat-truc-thuoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-khoa-luat-truc-thuoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi.aspx Mon, 27 Sep 2021 11:08:07 GMT Khái niệm, vai trò và mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-vai-tro-va-muc-tieu-cua-phan-tich-tai-chinh-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-vai-tro-va-muc-tieu-cua-phan-tich-tai-chinh-doanh-nghiep.aspx Mon, 27 Sep 2021 11:05:39 GMT Hoàn thiện phương hướng đào tạo đội ngũ cán bộ pháp luật trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay https://luatminhkhue.vn/hoan-thien-phuong-huong-dao-tao-doi-ngu-can-bo-phap-luat-trong-su-nghiep-doi-moi-o-viet-nam-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/hoan-thien-phuong-huong-dao-tao-doi-ngu-can-bo-phap-luat-trong-su-nghiep-doi-moi-o-viet-nam-hien-nay.aspx Mon, 27 Sep 2021 10:48:42 GMT Các yếu tố tác động đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế? https://luatminhkhue.vn/cac-yeu-to-tac-dong-den-viec-thu-hut-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-vao-vung-kinh-te.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-yeu-to-tac-dong-den-viec-thu-hut-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-vao-vung-kinh-te.aspx Mon, 27 Sep 2021 10:46:06 GMT Các lý thuyết về yếu tố tác động đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế https://luatminhkhue.vn/cac-ly-thuyet-ve-yeu-to-tac-dong-den-thu-hut-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-vao-vung-kinh-te.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-ly-thuyet-ve-yeu-to-tac-dong-den-thu-hut-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-vao-vung-kinh-te.aspx Mon, 27 Sep 2021 10:34:43 GMT Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế? https://luatminhkhue.vn/cac-hinh-thuc-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-vao-vung-kinh-te.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-hinh-thuc-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-vao-vung-kinh-te.aspx Mon, 27 Sep 2021 10:17:45 GMT Những điều cần biết về trường Đại học Luật Hà Nội https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-truong-dai-hoc-luat-ha-noi.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-truong-dai-hoc-luat-ha-noi.aspx Mon, 27 Sep 2021 10:17:21 GMT Hoàn cảnh lịch sử hình thành và một số triết gia tiêu biểu của triết học Tây âu thời trung cổ https://luatminhkhue.vn/hoan-canh-lich-su-hinh-thanh-va-mot-so-triet-gia-tieu-bieu-cua-triet-hoc-tay-au-thoi-trung-co.aspx https://luatminhkhue.vn/hoan-canh-lich-su-hinh-thanh-va-mot-so-triet-gia-tieu-bieu-cua-triet-hoc-tay-au-thoi-trung-co.aspx Mon, 27 Sep 2021 10:02:45 GMT Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ pháp lý ở Việt Nam hiện nay https://luatminhkhue.vn/cong-tac-dao-tao-doi-ngu-can-bo-phap-ly-o-viet-nam-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-tac-dao-tao-doi-ngu-can-bo-phap-ly-o-viet-nam-hien-nay.aspx Mon, 27 Sep 2021 10:02:43 GMT Các loại dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm đối với bảo hiểm sức khỏe https://luatminhkhue.vn/cac-loai-du-phong-nghiep-vu-bao-hiem-doi-voi-bao-hiem-suc-khoe.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-loai-du-phong-nghiep-vu-bao-hiem-doi-voi-bao-hiem-suc-khoe.aspx Mon, 27 Sep 2021 10:01:15 GMT Triết học pháp luật là gì? Một số vai trò của triết học pháp luật? https://luatminhkhue.vn/triet-hoc-phap-luat-la-gi-mot-so-vai-tro-cua-triet-hoc-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/triet-hoc-phap-luat-la-gi-mot-so-vai-tro-cua-triet-hoc-phap-luat.aspx Mon, 27 Sep 2021 09:41:24 GMT Kể tên một số triết gia tiêu biểu của triết học Hy Lạp thời kỳ cổ đại (Triết học phương Tây) https://luatminhkhue.vn/ke-ten-mot-so-triet-gia-tieu-bieu-cua-triet-hoc-hy-lap-thoi-ky-co-dai-triet-hoc-phuong-tay.aspx https://luatminhkhue.vn/ke-ten-mot-so-triet-gia-tieu-bieu-cua-triet-hoc-hy-lap-thoi-ky-co-dai-triet-hoc-phuong-tay.aspx Mon, 27 Sep 2021 09:38:41 GMT Quy định về dự phòng nghiệp vụ đối với bảo hiểm phi nhân thọ https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-du-phong-nghiep-vu-doi-voi-bao-hiem-phi-nhan-tho.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-du-phong-nghiep-vu-doi-voi-bao-hiem-phi-nhan-tho.aspx Mon, 27 Sep 2021 09:24:55 GMT Khái quát về triết học Hy Lạp thời kỳ cổ đại (Triết học phương Tây) https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-triet-hoc-hy-lap-thoi-ky-co-dai-triet-hoc-phuong-tay.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-quat-ve-triet-hoc-hy-lap-thoi-ky-co-dai-triet-hoc-phuong-tay.aspx Mon, 27 Sep 2021 09:15:12 GMT Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức nào? https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-bao-hiem-nuoc-ngoai-duoc-phep-hoat-dong-tai-viet-nam-duoi-hinh-thuc-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-bao-hiem-nuoc-ngoai-duoc-phep-hoat-dong-tai-viet-nam-duoi-hinh-thuc-nao.aspx Mon, 27 Sep 2021 08:49:47 GMT Hoạt động quản lý nước thải trong khu công nghiệp? https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-quan-ly-nuoc-thai-trong-khu-cong-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-quan-ly-nuoc-thai-trong-khu-cong-nghiep.aspx Mon, 27 Sep 2021 08:48:01 GMT Hướng dẫn cách sử dụng mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01) mới nhất? https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-su-dung-mau-to-khai-thay-doi-thong-tin-cu-tru-ct01-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-su-dung-mau-to-khai-thay-doi-thong-tin-cu-tru-ct01-moi-nhat.aspx Mon, 27 Sep 2021 08:37:21 GMT Cần hiểu đúng tầm quan trọng của triết học pháp luật trong đào tạo pháp lý https://luatminhkhue.vn/can-hieu-dung-tam-quan-trong-cua-triet-hoc-phap-luat-trong-dao-tao-phap-ly.aspx https://luatminhkhue.vn/can-hieu-dung-tam-quan-trong-cua-triet-hoc-phap-luat-trong-dao-tao-phap-ly.aspx Mon, 27 Sep 2021 08:15:06 GMT Quy định mới năm 2021 về điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học ? https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-tu-van-du-hoc-nam-2018-.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-tu-van-du-hoc-nam-2018-.aspx Mon, 27 Sep 2021 08:03:33 GMT Công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp https://luatminhkhue.vn/cong-nhan-chung-chi-ve-phu-tro-bao-hiem-do-co-so-dao-tao-o-nuoc-ngoai-cap.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-nhan-chung-chi-ve-phu-tro-bao-hiem-do-co-so-dao-tao-o-nuoc-ngoai-cap.aspx Mon, 27 Sep 2021 07:15:23 GMT Điều kiện để cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm? Thủ tục cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-cung-cap-dich-vu-phu-tro-bao-hiem-thu-tuc-cap-chung-chi-ve-phu-tro-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-cung-cap-dich-vu-phu-tro-bao-hiem-thu-tuc-cap-chung-chi-ve-phu-tro-bao-hiem.aspx Mon, 27 Sep 2021 06:30:50 GMT Người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/nguoi-tham-gia-to-tung-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-tham-gia-to-tung-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 06:21:17 GMT Ý nghĩa của hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/y-nghia-cua-hoat-dong-bao-chua-trong-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/y-nghia-cua-hoat-dong-bao-chua-trong-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 06:13:53 GMT Cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới cần điều kiện gì? https://luatminhkhue.vn/cung-cap-dich-vu-bao-hiem-qua-bien-gioi-can-dieu-kien-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/cung-cap-dich-vu-bao-hiem-qua-bien-gioi-can-dieu-kien-gi.aspx Mon, 27 Sep 2021 05:54:28 GMT Đại lý bảo hiểm có thể tiến hành các hoạt động gì? https://luatminhkhue.vn/dai-ly-bao-hiem-co-the-tien-hanh-cac-hoat-dong-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/dai-ly-bao-hiem-co-the-tien-hanh-cac-hoat-dong-gi.aspx Mon, 27 Sep 2021 05:23:03 GMT Ý nghĩa của bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháo của bị hại, đương sự và người bị tố giác tội phạm, kiến nghị https://luatminhkhue.vn/y-nghia-cua-bao-ve-quyen-va-loi-ich-hop-phao-cua-bi-hai-duong-su-va-nguoi-bi-to-giac-toi-pham-kien-nghi.aspx https://luatminhkhue.vn/y-nghia-cua-bao-ve-quyen-va-loi-ich-hop-phao-cua-bi-hai-duong-su-va-nguoi-bi-to-giac-toi-pham-kien-nghi.aspx Mon, 27 Sep 2021 05:16:44 GMT Các loại chứng cứ trong vụ án hình sự được quy định trong pháp luật tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/cac-loai-chung-cu-trong-vu-an-hinh-su-duoc-quy-dinh-trong-phap-luat-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-loai-chung-cu-trong-vu-an-hinh-su-duoc-quy-dinh-trong-phap-luat-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 05:07:51 GMT Hoạt động chứng minh trong tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-chung-minh-trong-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-chung-minh-trong-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 04:59:29 GMT Các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/cac-bien-phap-ngan-chan-trong-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-bien-phap-ngan-chan-trong-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 04:45:38 GMT Biện pháp ngăn chặn: Giữ người trong trường hợp khẩn cấp được quy định như thế nào trong luật tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/bien-phap-ngan-chan-giu-nguoi-trong-truong-hop-khan-cap-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-trong-luat-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-phap-ngan-chan-giu-nguoi-trong-truong-hop-khan-cap-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-trong-luat-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 04:39:49 GMT Một số câu hỏi ngắn trong bộ luật hình sự mới có lời giải? https://luatminhkhue.vn/mot-so-cau-hoi-ngan-trong-bo-luat-hinh-su-moi-co-loi-giai.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-cau-hoi-ngan-trong-bo-luat-hinh-su-moi-co-loi-giai.aspx Mon, 27 Sep 2021 04:31:54 GMT Triết học phân tích – nội dung của triết học phân tích https://luatminhkhue.vn/triet-hoc-phan-tich-–-noi-dung-cua-triet-hoc-phan-tich.aspx https://luatminhkhue.vn/triet-hoc-phan-tich-–-noi-dung-cua-triet-hoc-phan-tich.aspx Mon, 27 Sep 2021 04:31:28 GMT Biện pháp ngăn chặn: Bắt người được quy định như thế nào trong luật tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/bien-phap-ngan-chan-bat-nguoi-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-trong-luat-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-phap-ngan-chan-bat-nguoi-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-trong-luat-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 04:31:21 GMT Biện pháp ngăn chặn: Tạm giữ và tạm giam được quy định như thế nào trong Bộ luật tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/bien-phap-ngan-chan-tam-giu-va-tam-giam-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-trong-bo-luat-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-phap-ngan-chan-tam-giu-va-tam-giam-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-trong-bo-luat-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 04:18:54 GMT Doanh nghiệp cho thuê xe có phải xin giấy phép kinh doanh vận tải? https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-cho-thue-xe-co-phai-xin-giay-phep-kinh-doanh-van-tai.aspx https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-cho-thue-xe-co-phai-xin-giay-phep-kinh-doanh-van-tai.aspx Mon, 27 Sep 2021 04:11:05 GMT Sự ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện sinh trong đời sống xã hội miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 https://luatminhkhue.vn/su-anh-huong-cua-chu-nghia-hien-sinh-trong-doi-song-xa-hoi-mien-nam-viet-nam-giai-doan-1954-–-1975.aspx https://luatminhkhue.vn/su-anh-huong-cua-chu-nghia-hien-sinh-trong-doi-song-xa-hoi-mien-nam-viet-nam-giai-doan-1954-–-1975.aspx Mon, 27 Sep 2021 04:10:54 GMT Biện pháp ngăn chặn: Bảo lĩnh và đặt tiền để bảo đảm https://luatminhkhue.vn/bien-phap-ngan-chan-bao-linh-va-dat-tien-de-bao-dam.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-phap-ngan-chan-bao-linh-va-dat-tien-de-bao-dam.aspx Mon, 27 Sep 2021 04:07:00 GMT Doanh nghiệp bảo hiểm được coi là có đủ khả năng thanh toán khi nào? https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-bao-hiem-duoc-coi-la-co-du-kha-nang-thanh-toan-khi-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-bao-hiem-duoc-coi-la-co-du-kha-nang-thanh-toan-khi-nao.aspx Mon, 27 Sep 2021 03:54:57 GMT Hoạt động quản lý nước thải phát sinh trong đời sống và sản xuất? https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-quan-ly-nuoc-thai-phat-sinh-trong-doi-song-va-san-xuat.aspx https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-quan-ly-nuoc-thai-phat-sinh-trong-doi-song-va-san-xuat.aspx Mon, 27 Sep 2021 03:52:05 GMT Phân tích những tác phẩm nổi tiếng liên quan đến chủ nghĩa hiện sinh https://luatminhkhue.vn/phan-tich-nhung-tac-pham-noi-tieng-lien-quan-den-chu-nghia-hien-sinh.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-nhung-tac-pham-noi-tieng-lien-quan-den-chu-nghia-hien-sinh.aspx Mon, 27 Sep 2021 03:47:41 GMT Thời hạn và chi phí trong hoạt động tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/thoi-han-va-chi-phi-trong-hoat-dong-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-han-va-chi-phi-trong-hoat-dong-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 03:33:49 GMT Một vài câu hỏi quan trọng trong bộ luật tố tụng hình sự? https://luatminhkhue.vn/mot-vai-cau-hoi-quan-trong-trong-bo-luat-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-vai-cau-hoi-quan-trong-trong-bo-luat-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 03:31:40 GMT Phân tích những đặc trưng của chủ nghĩa hiện sinh https://luatminhkhue.vn/phan-tich-nhung-dac-trung-cua-chu-nghia-hien-sinh.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-nhung-dac-trung-cua-chu-nghia-hien-sinh.aspx Mon, 27 Sep 2021 03:21:53 GMT Lĩnh vực và nội dung hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ https://luatminhkhue.vn/linh-vuc-va-noi-dung-hoat-dong-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx https://luatminhkhue.vn/linh-vuc-va-noi-dung-hoat-dong-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx Mon, 27 Sep 2021 03:14:45 GMT Cơ quan nào có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/co-quan-nao-co-tham-quyen-khoi-to-vu-an-hinh-su-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/co-quan-nao-co-tham-quyen-khoi-to-vu-an-hinh-su-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 03:11:05 GMT Yêu cầu của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường? https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-cua-chu-nguon-thai-chat-thai-ran-cong-nghiep-thong-thuong.aspx https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-cua-chu-nguon-thai-chat-thai-ran-cong-nghiep-thong-thuong.aspx Mon, 27 Sep 2021 02:59:48 GMT Sự hình thành và ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện sinh https://luatminhkhue.vn/su-hinh-thanh-va-anh-huong-cua-chu-nghia-hien-sinh.aspx https://luatminhkhue.vn/su-hinh-thanh-va-anh-huong-cua-chu-nghia-hien-sinh.aspx Mon, 27 Sep 2021 02:57:18 GMT Các hoạt động điều tra được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/cac-hoat-dong-dieu-tra-duoc-quy-dinh-trong-bo-luat-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-hoat-dong-dieu-tra-duoc-quy-dinh-trong-bo-luat-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 02:48:30 GMT Thủ tục và các quyết định được thực hiện trong giai đoạn truy tố vụ án hình sự https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-va-cac-quyet-dinh-duoc-thuc-hien-trong-giai-doan-truy-to-vu-an-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-va-cac-quyet-dinh-duoc-thuc-hien-trong-giai-doan-truy-to-vu-an-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 02:42:00 GMT Phân tích nội dung của chủ nghĩa hiện sinh https://luatminhkhue.vn/phan-tich-noi-dung-cua-chu-nghia-hien-sinh.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-noi-dung-cua-chu-nghia-hien-sinh.aspx Mon, 27 Sep 2021 02:40:53 GMT Khả năng thanh toán của tổ chức bảo hiểm tương hỗ https://luatminhkhue.vn/kha-nang-thanh-toan-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx https://luatminhkhue.vn/kha-nang-thanh-toan-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx Mon, 27 Sep 2021 02:37:54 GMT Cơ cấu, tổ chức của Quỹ từ thiện, quỹ xã hội theo quy định pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/co-cau-to-chuc-cua-quy-tu-thien-quy-xa-hoi-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/co-cau-to-chuc-cua-quy-tu-thien-quy-xa-hoi-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx Mon, 27 Sep 2021 02:12:49 GMT Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án trong vụ án hình sự https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-xet-xu-so-tham-cua-toa-an-trong-vu-an-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-xet-xu-so-tham-cua-toa-an-trong-vu-an-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 02:08:23 GMT Đặc điểm về quyền bào chữa tại Australia? https://luatminhkhue.vn/dac-diem-ve-quyen-bao-chua-tai-australia.aspx https://luatminhkhue.vn/dac-diem-ve-quyen-bao-chua-tai-australia.aspx Mon, 27 Sep 2021 02:01:41 GMT Các công việc cần phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự https://luatminhkhue.vn/cac-cong-viec-can-phai-thuc-hien-trong-giai-doan-chuan-bi-xet-xu-so-tham-vu-an-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-cong-viec-can-phai-thuc-hien-trong-giai-doan-chuan-bi-xet-xu-so-tham-vu-an-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 01:59:51 GMT Phúc thẩm vụ án hình sự có ý nghĩa như thế nào trong tố tụng hình sự https://luatminhkhue.vn/phuc-tham-vu-an-hinh-su-co-y-nghia-nhu-the-nao-trong-to-tung-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/phuc-tham-vu-an-hinh-su-co-y-nghia-nhu-the-nao-trong-to-tung-hinh-su.aspx Mon, 27 Sep 2021 01:48:54 GMT Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm trong phiên tòa xét xử phúc thẩm https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-cua-hoi-dong-xet-xu-phuc-tham-trong-phien-toa-xet-xu-phuc-tham.aspx https://luatminhkhue.vn/tham-quyen-cua-hoi-dong-xet-xu-phuc-tham-trong-phien-toa-xet-xu-phuc-tham.aspx Mon, 27 Sep 2021 01:43:11 GMT Phân tích quyền bào chữa tại hệ thống tư pháp hình sự Trung Quốc? https://luatminhkhue.vn/phan-tich-quyen-bao-chua-tai-he-thong-tu-phap-hinh-su-trung-quoc.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-quyen-bao-chua-tai-he-thong-tu-phap-hinh-su-trung-quoc.aspx Mon, 27 Sep 2021 01:38:26 GMT Làm rõ quyền bào chữa tại Nhật Bản và Cộng hòa Liên bang Đức? https://luatminhkhue.vn/lam-ro-quyen-bao-chua-tai-nhat-ban-va-cong-hoa-lien-bang-duc.aspx https://luatminhkhue.vn/lam-ro-quyen-bao-chua-tai-nhat-ban-va-cong-hoa-lien-bang-duc.aspx Mon, 27 Sep 2021 01:38:03 GMT Phân tích làm rõ quyền bào chữa tại hệ thống tư pháp hình sự Trung Quốc? https://luatminhkhue.vn/phan-tich-lam-ro-quyen-bao-chua-tai-he-thong-tu-phap-hinh-su-trung-quoc.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-lam-ro-quyen-bao-chua-tai-he-thong-tu-phap-hinh-su-trung-quoc.aspx Mon, 27 Sep 2021 01:01:51 GMT Nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay https://luatminhkhue.vn/nguyen-nhan-gay-ra-tinh-trang-o-nhiem-moi-truong-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/nguyen-nhan-gay-ra-tinh-trang-o-nhiem-moi-truong-hien-nay.aspx Sun, 26 Sep 2021 17:03:35 GMT Quy định của pháp luật về xử lý vi phạm ô nhiễm tiếng ồn https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-o-nhiem-tieng-on.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-o-nhiem-tieng-on.aspx Sun, 26 Sep 2021 16:51:52 GMT Tình trạng trốn thuế ở Việt Nam hiện nay https://luatminhkhue.vn/tinh-trang-tron-thue-o-viet-nam-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/tinh-trang-tron-thue-o-viet-nam-hien-nay.aspx Sun, 26 Sep 2021 16:30:38 GMT Việc ghi nhận doanh thu đối với giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ https://luatminhkhue.vn/viec-ghi-nhan-doanh-thu-doi-voi-giao-dich-ban-hang-hoa-cung-cap-dich-vu.aspx https://luatminhkhue.vn/viec-ghi-nhan-doanh-thu-doi-voi-giao-dich-ban-hang-hoa-cung-cap-dich-vu.aspx Sun, 26 Sep 2021 16:06:28 GMT Các chính sách đối với sinh viên, thanh niên tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh ? https://luatminhkhue.vn/cac-chinh-sach-doi-voi-sinh-vien-thanh-nien-tinh-nguyen-tham-gia-cong-tac-phong-chong-dich-benh.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-chinh-sach-doi-voi-sinh-vien-thanh-nien-tinh-nguyen-tham-gia-cong-tac-phong-chong-dich-benh.aspx Sun, 26 Sep 2021 16:04:21 GMT Lợi nhuận của tổ chức bảo hiểm tương hỗ được sử dụng cho các mục đích gì? https://luatminhkhue.vn/loi-nhuan-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho-duoc-su-dung-cho-cac-muc-dich-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/loi-nhuan-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho-duoc-su-dung-cho-cac-muc-dich-gi.aspx Sun, 26 Sep 2021 13:36:09 GMT Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có bắt buộc phải có Ban Kiểm soát không? https://luatminhkhue.vn/to-chuc-bao-hiem-tuong-ho-co-bat-buoc-phai-co-ban-kiem-soat-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-bao-hiem-tuong-ho-co-bat-buoc-phai-co-ban-kiem-soat-khong.aspx Sun, 26 Sep 2021 13:08:56 GMT Hội đồng quản trị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ https://luatminhkhue.vn/hoi-dong-quan-tri-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-dong-quan-tri-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx Sun, 26 Sep 2021 12:34:47 GMT Đại hội thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ https://luatminhkhue.vn/dai-hoi-thanh-vien-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx https://luatminhkhue.vn/dai-hoi-thanh-vien-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx Sun, 26 Sep 2021 12:09:45 GMT Quy định pháp luật về việc tổ chức sử dụng ma túy trong thời gian giãn cách xã hội theo pháp luật ? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-viec-to-chuc-su-dung-ma-tuy-trong-thoi-gian-gian-cach-xa-hoi-theo-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-viec-to-chuc-su-dung-ma-tuy-trong-thoi-gian-gian-cach-xa-hoi-theo-phap-luat.aspx Sun, 26 Sep 2021 11:46:16 GMT Hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian dịch bệnh Covid 19 bị xử lý như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-trong-thoi-gian-dich-benh-covid-19-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-trong-thoi-gian-dich-benh-covid-19-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx Sun, 26 Sep 2021 10:15:05 GMT Một số quy định mới về hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 https://luatminhkhue.vn/mot-so-quy-dinh-moi-ve-ho-tro-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-dai-dich-covid-19.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-quy-dinh-moi-ve-ho-tro-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-dai-dich-covid-19.aspx Sun, 26 Sep 2021 09:44:39 GMT Yêu cầu khi xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường? https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-khi-xu-ly-chat-thai-ran-cong-nghiep-thong-thuong.aspx https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-khi-xu-ly-chat-thai-ran-cong-nghiep-thong-thuong.aspx Sun, 26 Sep 2021 09:21:59 GMT Một số tình huống sai phạm trong lĩnh vực kế toán https://luatminhkhue.vn/mot-so-tinh-huong-sai-pham-trong-linh-vuc-ke-toan.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-tinh-huong-sai-pham-trong-linh-vuc-ke-toan.aspx Sun, 26 Sep 2021 06:49:22 GMT Quyền bào chữa trong khuôn khổ luật pháp quốc tế? https://luatminhkhue.vn/quyen-bao-chua-trong-khuon-kho-luat-phap-quoc-te.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-bao-chua-trong-khuon-kho-luat-phap-quoc-te.aspx Sun, 26 Sep 2021 06:31:53 GMT Top mười câu hỏi quan trọng trong bộ luật tố tụng hình sự mới? https://luatminhkhue.vn/top-muoi-cau-hoi-quan-trong-trong-bo-luat-to-tung-hinh-su-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/top-muoi-cau-hoi-quan-trong-trong-bo-luat-to-tung-hinh-su-moi.aspx Sun, 26 Sep 2021 06:12:04 GMT Một số lưu ý khi thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người dưới 18 tuổi? https://luatminhkhue.vn/mot-so-luu-y-khi-thuc-hien-tha-tu-truoc-thoi-han-co-dieu-kien-doi-voi-nguoi-duoi-18-tuoi.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-luu-y-khi-thuc-hien-tha-tu-truoc-thoi-han-co-dieu-kien-doi-voi-nguoi-duoi-18-tuoi.aspx Sun, 26 Sep 2021 05:24:59 GMT Một số biện pháp xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội? https://luatminhkhue.vn/mot-so-bien-phap-xu-ly-doi-voi-nguoi-duoi-18-tuoi-pham-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-bien-phap-xu-ly-doi-voi-nguoi-duoi-18-tuoi-pham-toi.aspx Sun, 26 Sep 2021 04:59:29 GMT Một số nguyên tắc cơ bản khi xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội? https://luatminhkhue.vn/mot-so-nguyen-tac-co-ban-khi-xu-ly-doi-voi-nguoi-duoi-18-tuoi-pham-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-nguyen-tac-co-ban-khi-xu-ly-doi-voi-nguoi-duoi-18-tuoi-pham-toi.aspx Sun, 26 Sep 2021 04:40:34 GMT Điều kiện kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-to-chuc-thiet-ke-tham-tra-thiet-ke-xay-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-to-chuc-thiet-ke-tham-tra-thiet-ke-xay-dung.aspx Sun, 26 Sep 2021 04:27:37 GMT Căn cứ quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội? https://luatminhkhue.vn/can-cu-quyet-dinh-hinh-phat-trong-truong-hop-phap-nhan-thuong-mai-pham-nhieu-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/can-cu-quyet-dinh-hinh-phat-trong-truong-hop-phap-nhan-thuong-mai-pham-nhieu-toi.aspx Sun, 26 Sep 2021 04:13:09 GMT Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiến trúc theo quy định mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-kien-truc-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-kien-truc-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx Sun, 26 Sep 2021 04:00:30 GMT Những lưu ý khi áp dụng bộ luật hình sự mới đối với pháp nhân thương mại phạm tội? https://luatminhkhue.vn/nhung-luu-y-khi-ap-dung-bo-luat-hinh-su-moi-doi-voi-phap-nhan-thuong-mai-pham-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-luu-y-khi-ap-dung-bo-luat-hinh-su-moi-doi-voi-phap-nhan-thuong-mai-pham-toi.aspx Sun, 26 Sep 2021 03:36:28 GMT Người phạm tội được áp dụng án treo khi nào? phải đáp ứng điều kiện gì? https://luatminhkhue.vn/nguoi-pham-toi-duoc-ap-dung-an-treo-khi-nao-phai-dap-ung-dieu-kien-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-pham-toi-duoc-ap-dung-an-treo-khi-nao-phai-dap-ung-dieu-kien-gi.aspx Sun, 26 Sep 2021 03:14:38 GMT Thời hiệu thi hành bản án hình sự là bao nhiêu năm theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/thoi-hieu-thi-hanh-ban-an-hinh-su-la-bao-nhieu-nam-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-hieu-thi-hanh-ban-an-hinh-su-la-bao-nhieu-nam-theo-quy-dinh-moi.aspx Sun, 26 Sep 2021 03:01:02 GMT Đặc điểm và các căn cứ quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội danh? https://luatminhkhue.vn/dac-diem-va-cac-can-cu-quyet-dinh-hinh-phat-trong-truong-hop-pham-nhieu-toi-danh.aspx https://luatminhkhue.vn/dac-diem-va-cac-can-cu-quyet-dinh-hinh-phat-trong-truong-hop-pham-nhieu-toi-danh.aspx Sun, 26 Sep 2021 02:42:17 GMT Căn cứ để quyết định hình phạt là gì? có thể xuống mức thấp nhất của khung không? https://luatminhkhue.vn/can-cu-de-quyet-dinh-hinh-phat-la-gi-co-the-xuong-muc-thap-nhat-cua-khung-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/can-cu-de-quyet-dinh-hinh-phat-la-gi-co-the-xuong-muc-thap-nhat-cua-khung-khong.aspx Sun, 26 Sep 2021 02:06:34 GMT Xuất bản phẩm là gì? Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm https://luatminhkhue.vn/xuat-ban-pham-la-gi-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-in-xuat-ban-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/xuat-ban-pham-la-gi-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-in-xuat-ban-pham.aspx Sun, 26 Sep 2021 01:36:41 GMT Đặc điểm chính trong một số các biện pháp tư pháp theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/dac-diem-chinh-trong-mot-so-cac-bien-phap-tu-phap-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/dac-diem-chinh-trong-mot-so-cac-bien-phap-tu-phap-theo-quy-dinh-moi.aspx Sun, 26 Sep 2021 01:34:50 GMT Thủ tục đăng ký xuất bản là gì? Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-xuat-ban-la-gi-cap-giay-phep-xuat-ban-tai-lieu-khong-kinh-doanh.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-xuat-ban-la-gi-cap-giay-phep-xuat-ban-tai-lieu-khong-kinh-doanh.aspx Sun, 26 Sep 2021 01:31:19 GMT Biên tập viên là gì? Thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề biên tập https://luatminhkhue.vn/bien-tap-vien-la-gi-thu-tuc-de-nghi-cap-chung-chi-hanh-nghe-bien-tap.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-tap-vien-la-gi-thu-tuc-de-nghi-cap-chung-chi-hanh-nghe-bien-tap.aspx Sun, 26 Sep 2021 01:24:02 GMT Điều kiện, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập nhà xuất bản https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-thanh-lap-nha-xuat-ban.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-thanh-lap-nha-xuat-ban.aspx Sun, 26 Sep 2021 01:20:24 GMT Thủ tục xét duyệt cấp thẻ nhà báo theo quy định pháp luật Việt Nam https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xet-duyet-cap-the-nha-bao-theo-quy-dinh-phap-luat-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xet-duyet-cap-the-nha-bao-theo-quy-dinh-phap-luat-viet-nam.aspx Sun, 26 Sep 2021 01:17:47 GMT Nhà báo là gì? Đối tượng nào được xét cấp thẻ nhà báo? https://luatminhkhue.vn/nha-bao-la-gi-doi-tuong-nao-duoc-xet-cap-the-nha-bao.aspx https://luatminhkhue.vn/nha-bao-la-gi-doi-tuong-nao-duoc-xet-cap-the-nha-bao.aspx Sun, 26 Sep 2021 01:15:44 GMT Phổ biến phim là gì? Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép phổ biến phim https://luatminhkhue.vn/pho-bien-phim-la-gi-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-pho-bien-phim.aspx https://luatminhkhue.vn/pho-bien-phim-la-gi-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-pho-bien-phim.aspx Sun, 26 Sep 2021 01:12:26 GMT Tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước https://luatminhkhue.vn/to-chuc-va-hoat-dong-cua-hoi-dong-lua-chon-du-an-san-xuat-phim-co-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-va-hoat-dong-cua-hoi-dong-lua-chon-du-an-san-xuat-phim-co-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc.aspx Sun, 26 Sep 2021 01:11:16 GMT Tổ chức của Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước https://luatminhkhue.vn/to-chuc-cua-hoi-dong-tham-dinh-kich-ban-van-hoc-doi-voi-phim-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-cua-hoi-dong-tham-dinh-kich-ban-van-hoc-doi-voi-phim-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc.aspx Sun, 26 Sep 2021 01:06:15 GMT Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-bi-anh-huong-boi-dai-dich-covid-19-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-bi-anh-huong-boi-dai-dich-covid-19-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep.aspx Sat, 25 Sep 2021 19:15:03 GMT Quy đinh pháp luật về trách nhiệm, phòng chống dịch Covid 19 tại các hộ gia đình, và các khu chung cư ? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-trach-nhiem-phong-chong-dich-covid-19-tai-cac-ho-gia-dinh-va-cac-khu-chung-cu.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-trach-nhiem-phong-chong-dich-covid-19-tai-cac-ho-gia-dinh-va-cac-khu-chung-cu.aspx Sat, 25 Sep 2021 17:59:18 GMT Điều kiện kinh doanh phân bón theo quy định pháp luật mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-phan-bon-theo-quy-dinh-phap-luat-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-phan-bon-theo-quy-dinh-phap-luat-moi-nhat-hien-nay.aspx Sat, 25 Sep 2021 17:24:03 GMT Pháp luật quy định như thế nào về việc sử dụng và làm giả giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội ? https://luatminhkhue.vn/phap-luat-quy-dinh-nhu-the-nao-ve-viec-su-dung-va-lam-gia-giay-di-duong-trong-thoi-gian-gian-cach-xa-hoi.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-quy-dinh-nhu-the-nao-ve-viec-su-dung-va-lam-gia-giay-di-duong-trong-thoi-gian-gian-cach-xa-hoi.aspx Sat, 25 Sep 2021 17:19:19 GMT Quy định pháp luật về xử lý hành vi chống đối người thi hành công vụ tại các chốt kiểm dịch phòng chống Covid 19 ? https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-xu-ly-hanh-vi-chong-doi-nguoi-thi-hanh-cong-vu-tai-cac-chot-kiem-dich-phong-chong-covid-19.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-xu-ly-hanh-vi-chong-doi-nguoi-thi-hanh-cong-vu-tai-cac-chot-kiem-dich-phong-chong-covid-19.aspx Sat, 25 Sep 2021 15:16:38 GMT Những thay đổi của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận https://luatminhkhue.vn/nhung-thay-doi-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho-phai-duoc-co-quan-co-tham-quyen-chap-thuan.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-thay-doi-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho-phai-duoc-co-quan-co-tham-quyen-chap-thuan.aspx Sat, 25 Sep 2021 13:54:14 GMT Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức bảo hiểm tương hỗ https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-thanh-lap-va-hoat-dong-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-thanh-lap-va-hoat-dong-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx Sat, 25 Sep 2021 13:12:30 GMT Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là gì? Thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ https://luatminhkhue.vn/to-chuc-bao-hiem-tuong-ho-la-gi-thanh-vien-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-bao-hiem-tuong-ho-la-gi-thanh-vien-cua-to-chuc-bao-hiem-tuong-ho.aspx Sat, 25 Sep 2021 12:34:04 GMT Biện pháp tư pháp áp dụng cho người phạm tội và pháp nhân thương mại phạm tội? https://luatminhkhue.vn/bien-phap-tu-phap-ap-dung-cho-nguoi-pham-toi-va-phap-nhan-thuong-mai-pham-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-phap-tu-phap-ap-dung-cho-nguoi-pham-toi-va-phap-nhan-thuong-mai-pham-toi.aspx Sat, 25 Sep 2021 11:47:12 GMT Một số lưu ý về hình phạt chính và hình phạt bổ sung theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/mot-so-luu-y-ve-hinh-phat-chinh-va-hinh-phat-bo-sung-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-luu-y-ve-hinh-phat-chinh-va-hinh-phat-bo-sung-theo-quy-dinh-moi.aspx Sat, 25 Sep 2021 11:15:09 GMT Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự và các trường hợp không được miễn? https://luatminhkhue.vn/can-cu-mien-trach-nhiem-hinh-su-va-cac-truong-hop-khong-duoc-mien.aspx https://luatminhkhue.vn/can-cu-mien-trach-nhiem-hinh-su-va-cac-truong-hop-khong-duoc-mien.aspx Sat, 25 Sep 2021 10:52:49 GMT Quy định pháp luật về xử lý hành vi đưa tin giả về dịch bệnh Covid 19 lên mạng xã hội https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-xu-ly-hanh-vi-dua-tin-gia-ve-dich-benh-covid-19-len-mang-xa-hoi.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-xu-ly-hanh-vi-dua-tin-gia-ve-dich-benh-covid-19-len-mang-xa-hoi.aspx Sat, 25 Sep 2021 10:12:00 GMT Bình luận về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/binh-luan-ve-thoi-hieu-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/binh-luan-ve-thoi-hieu-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-theo-quy-dinh-moi.aspx Sat, 25 Sep 2021 10:08:05 GMT Quy định của pháp luật về hoạt động môi giới bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hoat-dong-moi-gioi-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hoat-dong-moi-gioi-bao-hiem.aspx Sat, 25 Sep 2021 10:01:10 GMT Phân tích chủ nghĩa thực dụng trong triết học https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-thuc-dung-trong-triet-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-thuc-dung-trong-triet-hoc.aspx Sat, 25 Sep 2021 09:51:16 GMT Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội lúc tình thế cấp thiết? https://luatminhkhue.vn/gay-thiet-hai-trong-khi-bat-giu-nguoi-pham-toi-luc-tinh-the-cap-thiet.aspx https://luatminhkhue.vn/gay-thiet-hai-trong-khi-bat-giu-nguoi-pham-toi-luc-tinh-the-cap-thiet.aspx Sat, 25 Sep 2021 09:45:50 GMT Quy định mới nhất của pháp luật về đất đai năm 2021 https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-nhat-cua-phap-luat-ve-dat-dai-nam-2021.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-nhat-cua-phap-luat-ve-dat-dai-nam-2021.aspx Sat, 25 Sep 2021 09:44:50 GMT Vai trò trong hoạt động quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân cấp xã https://luatminhkhue.vn/vai-tro-trong-hoat-dong-quan-ly-dat-dai-cua-uy-ban-nhan-dan-cap-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/vai-tro-trong-hoat-dong-quan-ly-dat-dai-cua-uy-ban-nhan-dan-cap-xa.aspx Sat, 25 Sep 2021 09:36:11 GMT Các vấn đề pháp lý xung quanh quan hệ dân sự với chính mình https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-phap-ly-xung-quanh-quan-he-dan-su-voi-chinh-minh.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-van-de-phap-ly-xung-quanh-quan-he-dan-su-voi-chinh-minh.aspx Sat, 25 Sep 2021 09:32:22 GMT Phân tích chủ nghĩa lý tưởng trong triết học https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-ly-tuong-trong-triet-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-ly-tuong-trong-triet-hoc.aspx Sat, 25 Sep 2021 09:25:40 GMT Quản lý đất đai là gì? Hệ thống cơ quan chuyên ngành quản lý đất đai ở Việt Nam? https://luatminhkhue.vn/quan-ly-dat-dai-la-gi-he-thong-co-quan-chuyen-nganh-quan-ly-dat-dai-o-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/quan-ly-dat-dai-la-gi-he-thong-co-quan-chuyen-nganh-quan-ly-dat-dai-o-viet-nam.aspx Sat, 25 Sep 2021 09:25:18 GMT Những đặc điểm của sự kiện bất ngờ, phòng vệ chính đáng và một số ví dụ? https://luatminhkhue.vn/nhung-dac-diem-cua-su-kien-bat-ngo-phong-ve-chinh-dang-va-mot-so-vi-du.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-dac-diem-cua-su-kien-bat-ngo-phong-ve-chinh-dang-va-mot-so-vi-du.aspx Sat, 25 Sep 2021 09:16:24 GMT Quy định của pháp luật về chuyển giao hợp đồng bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-chuyen-giao-hop-dong-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-chuyen-giao-hop-dong-bao-hiem.aspx Sat, 25 Sep 2021 09:16:15 GMT Tổng hợp một số biểu mẫu sử dụng trong thành lập và hoạt động quỹ từ thiện, quỹ xã hội https://luatminhkhue.vn/tong-hop-mot-so-bieu-mau-su-dung-trong-thanh-lap-va-hoat-dong-quy-tu-thien-quy-xa-hoi.aspx https://luatminhkhue.vn/tong-hop-mot-so-bieu-mau-su-dung-trong-thanh-lap-va-hoat-dong-quy-tu-thien-quy-xa-hoi.aspx Sat, 25 Sep 2021 09:12:18 GMT Một số vấn đề về che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm? https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-ve-che-giau-toi-pham-va-khong-to-giac-toi-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-ve-che-giau-toi-pham-va-khong-to-giac-toi-pham.aspx Sat, 25 Sep 2021 08:52:11 GMT Kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/kiem-soat-noi-bo-kiem-toan-noi-bo-trong-doanh-nghiep-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/kiem-soat-noi-bo-kiem-toan-noi-bo-trong-doanh-nghiep-bao-hiem.aspx Sat, 25 Sep 2021 08:41:07 GMT Mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt? https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-dich-vu-thu-gom-van-chuyen-va-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-dich-vu-thu-gom-van-chuyen-va-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat.aspx Sat, 25 Sep 2021 08:29:49 GMT Mẫu hợp đồng dịch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt? https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-dich-thu-gom-van-chuyen-va-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-dich-thu-gom-van-chuyen-va-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat.aspx Sat, 25 Sep 2021 08:29:30 GMT Chi phí khi đấu thầu qua mạng? lựa chọn nhà thầu qua mạng như thế nào? https://luatminhkhue.vn/chi-phi-khi-dau-thau-qua-mang-lua-chon-nha-thau-qua-mang-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/chi-phi-khi-dau-thau-qua-mang-lua-chon-nha-thau-qua-mang-nhu-the-nao.aspx Sat, 25 Sep 2021 08:28:39 GMT Một số vấn đề về phạm tội chưa đạt và tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội? https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-ve-pham-toi-chua-dat-va-tu-y-nua-chung-cham-dut-viec-pham-toi.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-ve-pham-toi-chua-dat-va-tu-y-nua-chung-cham-dut-viec-pham-toi.aspx Sat, 25 Sep 2021 08:28:15 GMT Hoạt động của quỹ từ thiện, quỹ xã hội theo quy định pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-cua-quy-tu-thien-quy-xa-hoi-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-cua-quy-tu-thien-quy-xa-hoi-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh.aspx Sat, 25 Sep 2021 08:27:41 GMT Đấu thầu qua mạng là gì? Những công việc cần thực hiện khi đấu thầu qua mạng? https://luatminhkhue.vn/dau-thau-qua-mang-la-gi-nhung-cong-viec-can-thuc-hien-khi-dau-thau-qua-mang.aspx https://luatminhkhue.vn/dau-thau-qua-mang-la-gi-nhung-cong-viec-can-thuc-hien-khi-dau-thau-qua-mang.aspx Sat, 25 Sep 2021 08:23:51 GMT Yêu cầu khi xử lý chất thải rắn sinh hoạt? https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-khi-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat.aspx https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-khi-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat.aspx Sat, 25 Sep 2021 08:07:35 GMT Người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm cần có tiêu chuẩn gì? https://luatminhkhue.vn/nguoi-quan-tri-dieu-hanh-cua-doanh-nghiep-bao-hiem-can-co-tieu-chuan-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-quan-tri-dieu-hanh-cua-doanh-nghiep-bao-hiem-can-co-tieu-chuan-gi.aspx Sat, 25 Sep 2021 07:11:39 GMT Điều kiện và mức rút ngắn thời gian thử thách của án treo https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-muc-rut-ngan-thoi-gian-thu-thach-cua-an-treo.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-muc-rut-ngan-thoi-gian-thu-thach-cua-an-treo.aspx Sat, 25 Sep 2021 06:44:07 GMT Thủ tục giải thể doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep-bao-hiem-doanh-nghiep-moi-gioi-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep-bao-hiem-doanh-nghiep-moi-gioi-bao-hiem.aspx Sat, 25 Sep 2021 06:41:31 GMT Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt? https://luatminhkhue.vn/thu-gom-van-chuyen-chat-thai-ran-sinh-hoat.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-gom-van-chuyen-chat-thai-ran-sinh-hoat.aspx Sat, 25 Sep 2021 06:30:36 GMT Những điểm lưu ý khi xác định lỗi vô ý và cố ý trong khi thực hiện tội phạm? https://luatminhkhue.vn/nhung-diem-luu-y-khi-xac-dinh-loi-vo-y-va-co-y-trong-khi-thuc-hien-toi-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-diem-luu-y-khi-xac-dinh-loi-vo-y-va-co-y-trong-khi-thuc-hien-toi-pham.aspx Sat, 25 Sep 2021 06:23:49 GMT Thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chia-tach-hop-nhat-sap-nhap-doanh-nghiep-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chia-tach-hop-nhat-sap-nhap-doanh-nghiep-bao-hiem.aspx Sat, 25 Sep 2021 06:08:12 GMT Trách nhiệm phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm và phân loại tội phạm? https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-phong-ngua-va-dau-tranh-chong-toi-pham-va-phan-loai-toi-pham.aspx https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-phong-ngua-va-dau-tranh-chong-toi-pham-va-phan-loai-toi-pham.aspx Sat, 25 Sep 2021 06:07:36 GMT Những đặc điểm chủ yếu trong nhiệm vụ và nguyên tắc xử lý của bộ luật hình sự mới? https://luatminhkhue.vn/nhung-dac-diem-chu-yeu-trong-nhiem-vu-va-nguyen-tac-xu-ly-cua-bo-luat-hinh-su-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-dac-diem-chu-yeu-trong-nhiem-vu-va-nguyen-tac-xu-ly-cua-bo-luat-hinh-su-moi.aspx Sat, 25 Sep 2021 05:52:25 GMT Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/thay-doi-noi-dung-pham-vi-va-thoi-han-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/thay-doi-noi-dung-pham-vi-va-thoi-han-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-bao-hiem.aspx Sat, 25 Sep 2021 05:36:09 GMT Quy trình bảo hộ thương hiệu độc quyền hiện nay https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-bao-ho-thuong-hieu-doc-quyen-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-bao-ho-thuong-hieu-doc-quyen-hien-nay.aspx Sat, 25 Sep 2021 04:58:41 GMT Doanh nghiệp bảo hiểm muốn mở chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải làm như nào? https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-bao-hiem-muon-mo-chi-nhanh-van-phong-dai-dien-thi-phai-lam-nhu-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/doanh-nghiep-bao-hiem-muon-mo-chi-nhanh-van-phong-dai-dien-thi-phai-lam-nhu-nao.aspx Sat, 25 Sep 2021 04:02:04 GMT Các trường phái chủ nghĩa hoài nghi và chủ nghĩa hoài nghi ngày nay https://luatminhkhue.vn/cac-truong-phai-chu-nghia-hoai-nghi-va-chu-nghia-hoai-nghi-ngay-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-phai-chu-nghia-hoai-nghi-va-chu-nghia-hoai-nghi-ngay-nay.aspx Sat, 25 Sep 2021 03:49:41 GMT Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-thay-doi-von-dieu-le-cua-doanh-nghiep-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-thay-doi-von-dieu-le-cua-doanh-nghiep-bao-hiem.aspx Sat, 25 Sep 2021 03:24:37 GMT Phân tích nội dung chủ nghĩa hoài nghi trong triết học https://luatminhkhue.vn/phan-tich-noi-dung-chu-nghia-hoai-nghi-trong-triet-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-noi-dung-chu-nghia-hoai-nghi-trong-triet-hoc.aspx Sat, 25 Sep 2021 03:19:29 GMT Điều kiện tàu cá hoạt động khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam theo quy định mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-tau-ca-hoat-dong-khai-thac-thuy-san-ngoai-vung-bien-viet-nam-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-tau-ca-hoat-dong-khai-thac-thuy-san-ngoai-vung-bien-viet-nam-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx Sat, 25 Sep 2021 03:12:21 GMT Phân tích giới hạn của chủ nghĩa kinh nghiệm https://luatminhkhue.vn/phan-tich-gioi-han-cua-chu-nghia-kinh-nghiem.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-gioi-han-cua-chu-nghia-kinh-nghiem.aspx Sat, 25 Sep 2021 02:59:28 GMT Phân tích học thuyết triết học – chủ nghĩa kinh nghiệm https://luatminhkhue.vn/phan-tich-hoc-thuyet-triet-hoc-–-chu-nghia-kinh-nghiem.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-hoc-thuyet-triet-hoc-–-chu-nghia-kinh-nghiem.aspx Sat, 25 Sep 2021 02:37:29 GMT Thủ tục thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-thanh-lap-doanh-nghiep-moi-gioi-bao-hiem.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-thanh-lap-doanh-nghiep-moi-gioi-bao-hiem.aspx Sat, 25 Sep 2021 02:34:11 GMT Giá bán buôn điện là gì? Áp dụng giá bán buôn điện cho đối tượng nào? https://luatminhkhue.vn/gia-ban-buon-dien-la-gi-ap-dung-gia-ban-buon-dien-cho-doi-tuong-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/gia-ban-buon-dien-la-gi-ap-dung-gia-ban-buon-dien-cho-doi-tuong-nao.aspx Sat, 25 Sep 2021 00:53:14 GMT Sản xuất phim là gì? Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất phim https://luatminhkhue.vn/san-xuat-phim-la-gi-quyen-va-nghia-vu-cua-doanh-nghiep-san-xuat-phim.aspx https://luatminhkhue.vn/san-xuat-phim-la-gi-quyen-va-nghia-vu-cua-doanh-nghiep-san-xuat-phim.aspx Sat, 25 Sep 2021 00:51:35 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-in-tap-chi-in.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-in-tap-chi-in.aspx Sat, 25 Sep 2021 00:44:15 GMT Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động báo điện tử, tạp chí điện tử https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-dien-tu-tap-chi-dien-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-dien-tu-tap-chi-dien-tu.aspx Sat, 25 Sep 2021 00:39:58 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-thuc-hien-hai-loai-hinh-bao-chi.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-thuc-hien-hai-loai-hinh-bao-chi.aspx Sat, 25 Sep 2021 00:37:12 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép xuất bản bản tin, xuất bản đặc san https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-xuat-ban-ban-tin-xuat-ban-dac-san.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-xuat-ban-ban-tin-xuat-ban-dac-san.aspx Sat, 25 Sep 2021 00:35:49 GMT Thủ tục đề nghị thay đổi tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, kênh phát thanh, kênh truyền hình trong giất phép hoạt động phát thanh https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-thay-doi-ton-chi-muc-dich-hoat-dong-bao-chi-kenh-phat-thanh-kenh-truyen-hinh-trong-giat-phep-hoat-dong-phat-thanh.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-thay-doi-ton-chi-muc-dich-hoat-dong-bao-chi-kenh-phat-thanh-kenh-truyen-hinh-trong-giat-phep-hoat-dong-phat-thanh.aspx Sat, 25 Sep 2021 00:34:48 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động báo nói, báo hình https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-noi-bao-hinh.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-noi-bao-hinh.aspx Sat, 25 Sep 2021 00:34:11 GMT Danh mục những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định mới nhất năm 2021 https://luatminhkhue.vn/danh-muc-nhung-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-theo-quy-dinh-moi-nhat-nam-2021.aspx https://luatminhkhue.vn/danh-muc-nhung-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-theo-quy-dinh-moi-nhat-nam-2021.aspx Fri, 24 Sep 2021 16:55:05 GMT Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô theo quy định mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx Fri, 24 Sep 2021 16:30:34 GMT Tăng giá giá bán lương thực, thực phẩm trong tình hình dịch bệnh covid 19 bị xử lý như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/tang-gia-gia-ban-luong-thuc-thuc-pham-trong-tinh-hinh-dich-benh-covid-19-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/tang-gia-gia-ban-luong-thuc-thuc-pham-trong-tinh-hinh-dich-benh-covid-19-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx Fri, 24 Sep 2021 15:29:12 GMT Vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh bảo hiểm nước ngoài https://luatminhkhue.vn/von-phap-dinh-cua-doanh-nghiep-bao-hiem-chi-nhanh-bao-hiem-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/von-phap-dinh-cua-doanh-nghiep-bao-hiem-chi-nhanh-bao-hiem-nuoc-ngoai.aspx Fri, 24 Sep 2021 13:17:25 GMT Điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-doanh-nghiep-bao-hiem-nuoc-ngoai-thanh-lap-chi-nhanh-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-doanh-nghiep-bao-hiem-nuoc-ngoai-thanh-lap-chi-nhanh-tai-viet-nam.aspx Fri, 24 Sep 2021 12:30:56 GMT Phân tích các phân nhánh của chủ nghĩa hiện thực https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-phan-nhanh-cua-chu-nghia-hien-thuc.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-cac-phan-nhanh-cua-chu-nghia-hien-thuc.aspx Fri, 24 Sep 2021 11:18:16 GMT Nội dung chính về bình luận án lệ 03/2016/AL? https://luatminhkhue.vn/noi-dung-chinh-ve-binh-luan-an-le-03-2016-al.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-chinh-ve-binh-luan-an-le-03-2016-al.aspx Fri, 24 Sep 2021 11:08:54 GMT Phân tích chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa duy danh https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-hien-thuc-va-chu-nghia-duy-danh.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-hien-thuc-va-chu-nghia-duy-danh.aspx Fri, 24 Sep 2021 10:53:45 GMT Một số vấn đề pháp lý được rút ra trong các án lệ đã được công bố? https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-phap-ly-duoc-rut-ra-trong-cac-an-le-da-duoc-cong-bo.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-van-de-phap-ly-duoc-rut-ra-trong-cac-an-le-da-duoc-cong-bo.aspx Fri, 24 Sep 2021 10:51:16 GMT Phân tích chủ nghĩa phi lý và chủ nghĩa duy lý https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-phi-ly-va-chu-nghia-duy-ly.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-phi-ly-va-chu-nghia-duy-ly.aspx Fri, 24 Sep 2021 10:29:22 GMT Những vấn đề pháp lý cơ bản được rút ra trong 43 án lệ đã được TANDTC công bố? https://luatminhkhue.vn/nhung-van-de-phap-ly-co-ban-duoc-rut-ra-trong-43-an-le-da-duoc-tandtc-cong-bo.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-van-de-phap-ly-co-ban-duoc-rut-ra-trong-43-an-le-da-duoc-tandtc-cong-bo.aspx Fri, 24 Sep 2021 10:17:50 GMT Điều kiện chuyển nhượng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-chuyen-nhuong-nha-o-xa-hoi-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-chuyen-nhuong-nha-o-xa-hoi-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.aspx Fri, 24 Sep 2021 10:02:27 GMT Phân tích chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-duy-vat-va-chu-nghia-duy-tam-trong-triet-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-duy-vat-va-chu-nghia-duy-tam-trong-triet-hoc.aspx Fri, 24 Sep 2021 09:56:52 GMT Nhà ở xã hội là gì? Điều kiện mua bán nhà ở xã hội được quy định như thế nào? https://luatminhkhue.vn/nha-o-xa-hoi-la-gi-dieu-kien-mua-ban-nha-o-xa-hoi-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/nha-o-xa-hoi-la-gi-dieu-kien-mua-ban-nha-o-xa-hoi-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.aspx Fri, 24 Sep 2021 09:50:27 GMT Đối tượng nào phải tham gia huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ? https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-phai-tham-gia-huan-luyen-ky-thuat-an-toan-tien-chat-thuoc-no.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-phai-tham-gia-huan-luyen-ky-thuat-an-toan-tien-chat-thuoc-no.aspx Fri, 24 Sep 2021 09:45:02 GMT Phân tích chủ nghĩa thực chứng mới trong triết học https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-thuc-chung-moi-trong-triet-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-chu-nghia-thuc-chung-moi-trong-triet-hoc.aspx Fri, 24 Sep 2021 09:27:56 GMT Các chính sách hỗ trợ cho trẻ em mồ côi trong đợt dịch bệnh Covid 19 https://luatminhkhue.vn/cac-chinh-sach-ho-tro-cho-tre-em-mo-coi-trong-dot-dich-benh-covid-19.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-chinh-sach-ho-tro-cho-tre-em-mo-coi-trong-dot-dich-benh-covid-19.aspx Fri, 24 Sep 2021 09:14:56 GMT Trình tự, thủ tục thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-thanh-ly-tieu-huy-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro.aspx https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-thanh-ly-tieu-huy-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro.aspx Fri, 24 Sep 2021 09:07:47 GMT Quy định pháp luật về thành lập quỹ từ thiện, quỹ xã hội https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-thanh-lap-quy-tu-thien-quy-xa-hoi.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-thanh-lap-quy-tu-thien-quy-xa-hoi.aspx Fri, 24 Sep 2021 08:57:49 GMT Chủ nghĩa thực chứng trong triết học và triết học thực chứng của J. S. Mill và H. Spencer https://luatminhkhue.vn/chu-nghia-thuc-chung-trong-triet-hoc-va-triet-hoc-thuc-chung-cua-j-s-mill-va-h-spencer.aspx https://luatminhkhue.vn/chu-nghia-thuc-chung-trong-triet-hoc-va-triet-hoc-thuc-chung-cua-j-s-mill-va-h-spencer.aspx Fri, 24 Sep 2021 08:56:57 GMT Quy định pháp luật về hoạt động từ thiện https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-hoat-dong-tu-thien.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-hoat-dong-tu-thien.aspx Fri, 24 Sep 2021 08:56:54 GMT Chủ xử lý chất thải nguy hại phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý như thế nào? https://luatminhkhue.vn/chu-xu-ly-chat-thai-nguy-hai-phai-dam-bao-cac-yeu-cau-ky-thuat-va-quy-trinh-quan-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/chu-xu-ly-chat-thai-nguy-hai-phai-dam-bao-cac-yeu-cau-ky-thuat-va-quy-trinh-quan-ly-nhu-the-nao.aspx Fri, 24 Sep 2021 08:55:06 GMT Thủ tục chuyển nhượng căn hộ chung cư đã có sổ hồng https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chuyen-nhuong-can-ho-chung-cu-da-co-so-hong.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chuyen-nhuong-can-ho-chung-cu-da-co-so-hong.aspx Fri, 24 Sep 2021 08:46:11 GMT Các trường hợp được phép sử dụng công cụ hỗ trợ https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-duoc-phep-su-dung-cong-cu-ho-tro.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-duoc-phep-su-dung-cong-cu-ho-tro.aspx Fri, 24 Sep 2021 08:39:51 GMT Một số hình thức xử phạt bổ sung trong pháp luật hình sự của các nước trên Thế Giới? https://luatminhkhue.vn/mot-so-hinh-thuc-xu-phat-bo-sung-trong-phap-luat-hinh-su-cua-cac-nuoc-tren-the-gioi.aspx https://luatminhkhue.vn/mot-so-hinh-thuc-xu-phat-bo-sung-trong-phap-luat-hinh-su-cua-cac-nuoc-tren-the-gioi.aspx Fri, 24 Sep 2021 08:37:30 GMT Thủ tục chuyển nhượng căn hộ chung cư chưa có sổ hồng https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chuyen-nhuong-can-ho-chung-cu-chua-co-so-hong.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chuyen-nhuong-can-ho-chung-cu-chua-co-so-hong.aspx Fri, 24 Sep 2021 08:19:53 GMT Đối tượng nào được trang bị công cụ hỗ trợ? https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-duoc-trang-bi-cong-cu-ho-tro.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-duoc-trang-bi-cong-cu-ho-tro.aspx Fri, 24 Sep 2021 08:10:54 GMT Những vấn đề pháp lý cần quan tâm khi thực hiện chuyển nhượng căn hộ chung cư https://luatminhkhue.vn/nhung-van-de-phap-ly-can-quan-tam-khi-thuc-hien-chuyen-nhuong-can-ho-chung-cu.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-van-de-phap-ly-can-quan-tam-khi-thuc-hien-chuyen-nhuong-can-ho-chung-cu.aspx Fri, 24 Sep 2021 08:10:25 GMT Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-kinh-doanh-cong-cu-ho-tro.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-kinh-doanh-cong-cu-ho-tro.aspx Fri, 24 Sep 2021 06:38:06 GMT Vận chuyển tiền chất thuốc nổ có cần phải có Giấy phép vận chuyển không? https://luatminhkhue.vn/van-chuyen-tien-chat-thuoc-no-co-can-phai-co-giay-phep-van-chuyen-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/van-chuyen-tien-chat-thuoc-no-co-can-phai-co-giay-phep-van-chuyen-khong.aspx Fri, 24 Sep 2021 06:00:48 GMT Xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ cần điều kiện gì? https://luatminhkhue.vn/xuat-khau-nhap-khau-tien-chat-thuoc-no-can-dieu-kien-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/xuat-khau-nhap-khau-tien-chat-thuoc-no-can-dieu-kien-gi.aspx Fri, 24 Sep 2021 04:31:29 GMT Khái niệm, mục đích và vai trò của hình phạt bổ sung trong Bộ luật hình sự? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-muc-dich-va-vai-tro-cua-hinh-phat-bo-sung-trong-bo-luat-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-muc-dich-va-vai-tro-cua-hinh-phat-bo-sung-trong-bo-luat-hinh-su.aspx Fri, 24 Sep 2021 04:26:41 GMT Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại? https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-ky-thuat-quy-trinh-quan-ly-doi-voi-chu-nguon-thai-chat-thai-nguy-hai.aspx https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-ky-thuat-quy-trinh-quan-ly-doi-voi-chu-nguon-thai-chat-thai-nguy-hai.aspx Fri, 24 Sep 2021 04:18:29 GMT Kinh doanh tiền chất thuốc nổ cần điều kiện gì? https://luatminhkhue.vn/kinh-doanh-tien-chat-thuoc-no-can-dieu-kien-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/kinh-doanh-tien-chat-thuoc-no-can-dieu-kien-gi.aspx Fri, 24 Sep 2021 03:27:23 GMT Chính sách hỗ trợ giảm tiền điện sử dụng sinh hoạt trên địa bàn Hà Nội khi giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-ho-tro-giam-tien-dien-su-dung-sinh-hoat-tren-dia-ban-ha-noi-khi-gian-cach-xa-hoi-theo-chi-thi-so-16-ct-ttg.aspx https://luatminhkhue.vn/chinh-sach-ho-tro-giam-tien-dien-su-dung-sinh-hoat-tren-dia-ban-ha-noi-khi-gian-cach-xa-hoi-theo-chi-thi-so-16-ct-ttg.aspx Fri, 24 Sep 2021 03:19:40 GMT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-san-xuat-tien-chat-thuoc-no.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-san-xuat-tien-chat-thuoc-no.aspx Fri, 24 Sep 2021 02:55:28 GMT Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-cua-to-chuc-doanh-nghiep-san-xuat-kinh-doanh-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/trach-nhiem-cua-to-chuc-doanh-nghiep-san-xuat-kinh-doanh-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx Fri, 24 Sep 2021 02:21:51 GMT Thủ tục đề nghị cấp giấy phép đóng gói, vận chuyển và vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-dong-goi-van-chuyen-va-van-chuyen-qua-canh-chat-phong-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-dong-goi-van-chuyen-va-van-chuyen-qua-canh-chat-phong-xa.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:54:19 GMT Thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định pháp luật Việt Nam https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-chung-chi-nhan-vien-buc-xa-theo-quy-dinh-phap-luat-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-chung-chi-nhan-vien-buc-xa-theo-quy-dinh-phap-luat-viet-nam.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:53:38 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cơ sở bức xạ https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-xay-dung-co-so-buc-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-xay-dung-co-so-buc-xa.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:52:50 GMT Điều kiện và thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-dich-vu-dao-tao-an-toan-buc-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-dich-vu-dao-tao-an-toan-buc-xa.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:45:50 GMT Điều kiện và thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đào tạo an toàn bức xạ https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-de-nghi-cap-chung-chi-hanh-nghe-dao-tao-an-toan-buc-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-va-thu-tuc-de-nghi-cap-chung-chi-hanh-nghe-dao-tao-an-toan-buc-xa.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:41:28 GMT Chiếu xạ nghề nghiệp là gì? Quy định pháp luật về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp https://luatminhkhue.vn/chieu-xa-nghe-nghiep-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-kiem-soat-chieu-xa-nghe-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/chieu-xa-nghe-nghiep-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-kiem-soat-chieu-xa-nghe-nghiep.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:37:50 GMT Thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-dich-vu-ho-tro-ung-dung-nang-luong-nguyen-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-dich-vu-ho-tro-ung-dung-nang-luong-nguyen-tu.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:37:06 GMT Thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-chung-chi-hanh-nghe-dich-vu-ho-tro-ung-dung-nang-luong-nguyen-tu.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-chung-chi-hanh-nghe-dich-vu-ho-tro-ung-dung-nang-luong-nguyen-tu.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:31:39 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-tu-van-chuyen-nganh-dien-luc.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-tu-van-chuyen-nganh-dien-luc.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:27:34 GMT Đối tượng áp dụng giá bán lẻ điện theo quy định của pháp luật hiện hành https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-ap-dung-gia-ban-le-dien-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-ap-dung-gia-ban-le-dien-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-hanh.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:20:53 GMT Thủ tục hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép trong lĩnh vực phát điện, truyền tải điện, phân phối điện https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-ho-so-de-nghi-cap-giay-phep-trong-linh-vuc-phat-dien-truyen-tai-dien-phan-phoi-dien.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-ho-so-de-nghi-cap-giay-phep-trong-linh-vuc-phat-dien-truyen-tai-dien-phan-phoi-dien.aspx Fri, 24 Sep 2021 00:15:27 GMT Không trả lại tiền của người khác chuyển nhầm tài khoản có bị xử phạt không ? https://luatminhkhue.vn/khong-tra-lai-tien-cua-nguoi-khac-chuyen-nham-tai-khoan-co-bi-xu-phat-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/khong-tra-lai-tien-cua-nguoi-khac-chuyen-nham-tai-khoan-co-bi-xu-phat-khong.aspx Thu, 23 Sep 2021 17:10:44 GMT Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì? Điều kiện hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng https://luatminhkhue.vn/to-chuc-tin-dung-phi-ngan-hang-la-gi-dieu-kien-hoat-dong-cua-to-chuc-tin-dung-phi-ngan-hang.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-tin-dung-phi-ngan-hang-la-gi-dieu-kien-hoat-dong-cua-to-chuc-tin-dung-phi-ngan-hang.aspx Thu, 23 Sep 2021 15:24:39 GMT Xử phạt hành vi khai báo y tế không kịp thời, không trung thực theo quy định pháp luật ? https://luatminhkhue.vn/xu-phat-hanh-vi-khai-bao-y-te-khong-kip-thoi-khong-trung-thuc-theo-quy-dinh-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-phat-hanh-vi-khai-bao-y-te-khong-kip-thoi-khong-trung-thuc-theo-quy-dinh-phap-luat.aspx Thu, 23 Sep 2021 15:21:28 GMT Trường hợp khi phải cách ly y tế tại nhà, nhưng chưa đủ thời hạn đã tự ý ra ngoài thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không ? https://luatminhkhue.vn/truong-hop-khi-phai-cach-ly-y-te-tai-nha-nhung-chua-du-thoi-han-da-tu-y-ra-ngoai-thi-co-bi-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/truong-hop-khi-phai-cach-ly-y-te-tai-nha-nhung-chua-du-thoi-han-da-tu-y-ra-ngoai-thi-co-bi-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-khong.aspx Thu, 23 Sep 2021 14:39:52 GMT Vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp cần đáp ứng điều kiện gì? https://luatminhkhue.vn/van-chuyen-vat-lieu-no-cong-nghiep-can-dap-ung-dieu-kien-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/van-chuyen-vat-lieu-no-cong-nghiep-can-dap-ung-dieu-kien-gi.aspx Thu, 23 Sep 2021 12:44:12 GMT Dịch vụ nổ mìn là gì? Điều kiện của tổ chức, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ nổ mìn https://luatminhkhue.vn/dich-vu-no-min-la-gi-dieu-kien-cua-to-chuc-doanh-nghiep-hoat-dong-dich-vu-no-min.aspx https://luatminhkhue.vn/dich-vu-no-min-la-gi-dieu-kien-cua-to-chuc-doanh-nghiep-hoat-dong-dich-vu-no-min.aspx Thu, 23 Sep 2021 10:59:19 GMT Những đặc điểm của nhà đầu tư và các lý thuyết tài chính hành vi? https://luatminhkhue.vn/nhung-dac-diem-cua-nha-dau-tu-va-cac-ly-thuyet-tai-chinh-hanh-vi.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-dac-diem-cua-nha-dau-tu-va-cac-ly-thuyet-tai-chinh-hanh-vi.aspx Thu, 23 Sep 2021 10:32:50 GMT Điều kiện để được sử dụng vật liệu nổ công nghiệp https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-duoc-su-dung-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-duoc-su-dung-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx Thu, 23 Sep 2021 10:27:45 GMT Hoạt động in, đúc tiền ở Việt Nam do cơ quan nào thực hiện? Điều kiện để hoạt động in, đúc tiền là gì? https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-in-duc-tien-o-viet-nam-do-co-quan-nao-thuc-hien-dieu-kien-de-hoat-dong-in-duc-tien-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-in-duc-tien-o-viet-nam-do-co-quan-nao-thuc-hien-dieu-kien-de-hoat-dong-in-duc-tien-la-gi.aspx Thu, 23 Sep 2021 09:44:49 GMT Báo cáo việc quản lý chất thải y tế của cơ sở y tế? https://luatminhkhue.vn/bao-cao-viec-quan-ly-chat-thai-y-te-cua-co-so-y-te.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-cao-viec-quan-ly-chat-thai-y-te-cua-co-so-y-te.aspx Thu, 23 Sep 2021 09:35:26 GMT So sánh quyền con người và quyền công dân https://luatminhkhue.vn/so-sanh-quyen-con-nguoi-va-quyen-cong-dan.aspx https://luatminhkhue.vn/so-sanh-quyen-con-nguoi-va-quyen-cong-dan.aspx Thu, 23 Sep 2021 09:35:10 GMT Giải pháp hoàn thiện phương hướng xây dựng xã hội công dân ở Việt Nam https://luatminhkhue.vn/giai-phap-hoan-thien-phuong-huong-xay-dung-xa-hoi-cong-dan-o-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/giai-phap-hoan-thien-phuong-huong-xay-dung-xa-hoi-cong-dan-o-viet-nam.aspx Thu, 23 Sep 2021 09:26:12 GMT Làm sao để hoạt động từ thiện, kêu gọi từ thiện diễn ra đúng quy định pháp luật ? https://luatminhkhue.vn/lam-sao-de-hoat-dong-tu-thien-keu-goi-tu-thien-dien-ra-dung-quy-dinh-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/lam-sao-de-hoat-dong-tu-thien-keu-goi-tu-thien-dien-ra-dung-quy-dinh-phap-luat.aspx Thu, 23 Sep 2021 09:20:35 GMT Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-kinh-doanh-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-kinh-doanh-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx Thu, 23 Sep 2021 09:18:03 GMT Bị bệnh tiểu đường có được tạm hoãn chấp chấp hành hình phạt tù không ? https://luatminhkhue.vn/bi-benh-tieu-duong-co-duoc-tam-hoan-chap-chap-hanh-hinh-phat-tu-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/bi-benh-tieu-duong-co-duoc-tam-hoan-chap-chap-hanh-hinh-phat-tu-khong.aspx Thu, 23 Sep 2021 09:00:35 GMT Phân loại khoa học, xã hội học theo Auguste Comte https://luatminhkhue.vn/phan-loai-khoa-hoc-xa-hoi-hoc-theo-auguste-comte.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-loai-khoa-hoc-xa-hoi-hoc-theo-auguste-comte.aspx Thu, 23 Sep 2021 08:57:42 GMT Auguste Comte là người sáng lập chủ nghĩa thực chứng - Khái quát về chủ nghĩa thực chứng https://luatminhkhue.vn/auguste-comte-la-nguoi-sang-lap-chu-nghia-thuc-chung-khai-quat-ve-chu-nghia-thuc-chung.aspx https://luatminhkhue.vn/auguste-comte-la-nguoi-sang-lap-chu-nghia-thuc-chung-khai-quat-ve-chu-nghia-thuc-chung.aspx Thu, 23 Sep 2021 08:36:20 GMT Đánh giá tình tình xã hội công dân ở Việt Nam hiện nay https://luatminhkhue.vn/danh-gia-tinh-tinh-xa-hoi-cong-dan-o-viet-nam-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/danh-gia-tinh-tinh-xa-hoi-cong-dan-o-viet-nam-hien-nay.aspx Thu, 23 Sep 2021 08:35:30 GMT Yêu cầu khi vận chuyển chất thải y tế mà bạn cần biết? https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-khi-van-chuyen-chat-thai-y-te-ma-ban-can-biet.aspx https://luatminhkhue.vn/yeu-cau-khi-van-chuyen-chat-thai-y-te-ma-ban-can-biet.aspx Thu, 23 Sep 2021 08:25:49 GMT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-san-xuat-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-san-xuat-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx Thu, 23 Sep 2021 07:38:53 GMT Xã hội công dân ở Việt Nam hiện nay biểu hiện như thế nào? https://luatminhkhue.vn/xa-hoi-cong-dan-o-viet-nam-hien-nay-bieu-hien-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/xa-hoi-cong-dan-o-viet-nam-hien-nay-bieu-hien-nhu-the-nao.aspx Thu, 23 Sep 2021 07:28:47 GMT Quy định về nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-nghien-cuu-san-xuat-kinh-doanh-xuat-khau-nhap-khau-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-nghien-cuu-san-xuat-kinh-doanh-xuat-khau-nhap-khau-vat-lieu-no-cong-nghiep.aspx Thu, 23 Sep 2021 07:12:29 GMT Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-van-chuyen-vat-lieu-no-quan-dung.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-van-chuyen-vat-lieu-no-quan-dung.aspx Thu, 23 Sep 2021 06:43:53 GMT Sửa chữa vũ khí có cần phải xin phép cơ quan có thẩm quyền không? https://luatminhkhue.vn/sua-chua-vu-khi-co-can-phai-xin-phep-co-quan-co-tham-quyen-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/sua-chua-vu-khi-co-can-phai-xin-phep-co-quan-co-tham-quyen-khong.aspx Thu, 23 Sep 2021 05:08:29 GMT Xử lý hành vi vận chuyển vũ khí trái phép https://luatminhkhue.vn/xu-ly-hanh-vi-van-chuyen-vu-khi-trai-phep.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-ly-hanh-vi-van-chuyen-vu-khi-trai-phep.aspx Thu, 23 Sep 2021 04:09:33 GMT Phân tích nội dung và phân loại quy luật mâu thuẫn https://luatminhkhue.vn/phan-tich-noi-dung-va-phan-loai-quy-luat-mau-thuan.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-noi-dung-va-phan-loai-quy-luat-mau-thuan.aspx Thu, 23 Sep 2021 03:48:54 GMT Phép biện chứng – phân tích quy luật mâu thuẫn https://luatminhkhue.vn/phep-bien-chung-–-phan-tich-quy-luat-mau-thuan.aspx https://luatminhkhue.vn/phep-bien-chung-–-phan-tich-quy-luat-mau-thuan.aspx Thu, 23 Sep 2021 03:26:34 GMT Việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, bảo quản vật liệu nổ quân dụng phải bảo đảm điều kiện gì? https://luatminhkhue.vn/viec-nghien-cuu-che-tao-san-xuat-bao-quan-vat-lieu-no-quan-dung-phai-bao-dam-dieu-kien-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/viec-nghien-cuu-che-tao-san-xuat-bao-quan-vat-lieu-no-quan-dung-phai-bao-dam-dieu-kien-gi.aspx Thu, 23 Sep 2021 03:24:53 GMT Phép biện chứng – phân tích quy luật lượng và chất, sự vận dụng quy luật vào trong quá trình học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên https://luatminhkhue.vn/phep-bien-chung-–-phan-tich-quy-luat-luong-va-chat-su-van-dung-quy-luat-vao-trong-qua-trinh-hoc-tap-va-ren-luyen-cua-hoc-sinh-sinh-vien.aspx https://luatminhkhue.vn/phep-bien-chung-–-phan-tich-quy-luat-luong-va-chat-su-van-dung-quy-luat-vao-trong-qua-trinh-hoc-tap-va-ren-luyen-cua-hoc-sinh-sinh-vien.aspx Thu, 23 Sep 2021 03:19:15 GMT Pháp biện chứng – phân tích quy luật lượng và chất, sự vận dụng quy luật vào trong quá trình học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên https://luatminhkhue.vn/phap-bien-chung-–-phan-tich-quy-luat-luong-va-chat-su-van-dung-quy-luat-vao-trong-qua-trinh-hoc-tap-va-ren-luyen-cua-hoc-sinh-sinh-vien.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-bien-chung-–-phan-tich-quy-luat-luong-va-chat-su-van-dung-quy-luat-vao-trong-qua-trinh-hoc-tap-va-ren-luyen-cua-hoc-sinh-sinh-vien.aspx Thu, 23 Sep 2021 02:59:50 GMT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro.aspx Thu, 23 Sep 2021 02:43:16 GMT Bài tựa cũ của cuốn “Chống Đuyrinh” về phép biện chứng và Ph.Ăngghen đấu tranh chống Đuyrinh https://luatminhkhue.vn/bai-tua-cu-cua-cuon-chong-duyrinh-ve-phep-bien-chung-va-ph-angghen-dau-tranh-chong-duyrinh.aspx https://luatminhkhue.vn/bai-tua-cu-cua-cuon-chong-duyrinh-ve-phep-bien-chung-va-ph-angghen-dau-tranh-chong-duyrinh.aspx Thu, 23 Sep 2021 02:31:35 GMT Điều kiện, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-cong-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-cong-nhan.aspx Thu, 23 Sep 2021 00:57:55 GMT Chuẩn bị xây dựng nhà máy điện hạt nhân phải thực hiện những thủ tục gì? https://luatminhkhue.vn/chuan-bi-xay-dung-nha-may-dien-hat-nhan-phai-thuc-hien-nhung-thu-tuc-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/chuan-bi-xay-dung-nha-may-dien-hat-nhan-phai-thuc-hien-nhung-thu-tuc-gi.aspx Thu, 23 Sep 2021 00:55:02 GMT Quy định pháp luật về thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-dien-hat-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-dien-hat-nhan.aspx Thu, 23 Sep 2021 00:53:41 GMT Thủ tục thực hiện để vận hành nhà máy điện hạt nhân https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-thuc-hien-de-van-hanh-nha-may-dien-hat-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-thuc-hien-de-van-hanh-nha-may-dien-hat-nhan.aspx Thu, 23 Sep 2021 00:51:38 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-su-dung-thiet-bi-x-quang-chan-doan-trong-y-te.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-su-dung-thiet-bi-x-quang-chan-doan-trong-y-te.aspx Thu, 23 Sep 2021 00:47:05 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép vân hành thiết bị chiếu xạ https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-van-hanh-thiet-bi-chieu-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-van-hanh-thiet-bi-chieu-xa.aspx Thu, 23 Sep 2021 00:45:44 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép sản xuất, chế biến chất phóng xạ https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-san-xuat-che-bien-chat-phong-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-san-xuat-che-bien-chat-phong-xa.aspx Thu, 23 Sep 2021 00:43:35 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép lưu giữ chất phóng xạ https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-luu-giu-chat-phong-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-luu-giu-chat-phong-xa.aspx Thu, 23 Sep 2021 00:42:14 GMT Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu chất phóng xạ, nhập khẩu chất phóng xạ https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-xuat-khau-chat-phong-xa-nhap-khau-chat-phong-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-xuat-khau-chat-phong-xa-nhap-khau-chat-phong-xa.aspx Thu, 23 Sep 2021 00:39:43 GMT Mẫu văn bản cam kết về tài sản riêng của vợ chồng ? Phân chia tài sản khi ly hôn https://luatminhkhue.vn/mau-van-ban-cam-ket-ve-tai-san-rieng-cua-vo-chong.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-van-ban-cam-ket-ve-tai-san-rieng-cua-vo-chong.aspx Wed, 22 Sep 2021 17:22:36 GMT Mất giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có được cấp lại không ? https://luatminhkhue.vn/mat-giay-chung-nhan-dang-ky-ket-hon-co-duoc-cap-lai-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/mat-giay-chung-nhan-dang-ky-ket-hon-co-duoc-cap-lai-khong-.aspx Wed, 22 Sep 2021 17:20:39 GMT Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi bố mẹ chưa đăng ký kết hôn ? Thủ tục khai sinh cho trẻ em ? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-khai-sinh-cho-con-khi-bo-me-chua-dang-ky-ket-hon-.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-khai-sinh-cho-con-khi-bo-me-chua-dang-ky-ket-hon-.aspx Wed, 22 Sep 2021 17:19:02 GMT