SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 1-SL NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254 - SL ngày 19-11-1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu sắc lệnh số 127 - SL ngày 4-11-1949 thành lập Liên khu Việt Bắc;

Chiểu sắc lệnh số 150 - SL ngày 31-12-1949 định quyền quản trị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với UBKCHC các cấp;

Chiểu sắc lệnh số 147 - SL ngày 10-10-1950 tăng số uỷ viên UBKCHC liên khu và tỉnh;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay chỉ định ông Trần Minh Tước làm uỷ viên UBKCHC Liên khu Việt Bắc.

Điều 2

Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)