SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 5-SL NGÀY 1 THÁNG 2 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 57-SL ngày 3 tháng 5 năm 1946 tổ chức các Bộ;

Chiểu Sắc lệnh số 34 ngày 22 tháng 5 năm 1946 và 35-SL ngày 9 tháng 3 năm 1947 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu Sắc lệnh số 47-SL ngày 1 tháng 5 năm 1947 tổ chức Bộ Tổng chỉ huy;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quóc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Cử ông Nguyễn Thưởng, nguyên Bí thư Bộ Quốc phòng Tổng Tư lệnh, giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng kiêm Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam thay ông Lê Trọng Nghĩa có công tác khác.

Điều 2: Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)