CHÍNH PHỦ LÂM THỜI******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 05-SL

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Xét rằng việc đào tạo giáo sư văn khoa ban trung học rất nên cần thiết;
Xét rằng cần phải nâng cao nền văn học Việt Nam cho xứng đáng với một nước độc lập và để theo kịp bước các nước tiên tiến trên hoàn cầu.

RA SẮC LỆNH:

Điều 1:Nay thiết lập một ban Đại học văn khoa tại Hà nội.

Điều 2: Những chi tiết thực hành sẽ do ông Bộ trưởng bộ Quốc gia giáo dục ấn định sau. Ông Bộ trưởng bộ Quốc gia Giáo dục thi hành sắc lệnh này.

TM. CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
Hồ Chí Minh