SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 107-SL NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu Sắc lệnh số 121-SL ngày 25 tháng 1 năm 1948 chỉ định các uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành chính Nam Trung bộ;

Chiểu Sắc lệnh số 126-SL ngày 25 tháng 1 năm 1948 công nhận ông Lê Đình Tham làm Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính miền Nam Trung bộ;

Chiểu theo Sắc lệnh số 150-SL ngày 31 tháng 12 năm 1949 định quyền Bộ Nộ vụ về việc quản trị các Uỷ ban kháng chiến hành chính;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay chấp nhận đơn xin từ chức của các ông Lê Đình Thám, Chủ tịch, và Nguyễn Văn Chi, Uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành chính miền Nam Trung bộ.

Điều 2: Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)