SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 114-SL NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 1949

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 50-SL ngày 18-6-1949 tổ chức Bộ Quốc phòng,

Chiểu Sắc lệnh số 33 ngày 23 tháng 3 năm 1946 và số 71-Sl ngày 22-5-1946 tổ chức và ấn định quy tắc quân đội quốc gia Việt Nam,

Chiểu Sắc lệnh số 120-SL ngày 25-1-1948 tổ chức các Liên khu,

Chiểu Sắc lệnh số 16-SL ngày 12-2-1947 cử ông Văn Tiến Dũng giữ chức Cục trưởng Cục Chính trị,

Chiểu Sắc lệnh số 122 ngày 25 tháng 1 năm 1948 cử ông Lê Quang Hòa giữ chức Chính trị Uỷ viêm Liên khu 3,

Chiểu lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh quân đội quốc gia và dân quân Việt nam,

theo nghị quyết của Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay cử thiếu tướng Văn Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Chính trị giữ chức Chính trị Uỷ viên Liên khu 3 thay ông Lê Quang Hoà được cử giữ chức vụ khác.

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)