SẮC LỆNH

CỦACHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 114 NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 47/SL ngày 1-5-47 tổ chức Bộ tổng chỉ huy.

Chiểu Sắc lệnh số 113/SL ngày 25-1-48 sát nhập Cục Quân huấn vào Bộ tổng chỉ huy.

Chiểu đề nghị của ông Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia Việt Nam, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng y hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay uỷ ông Hoàng Đạo Thuý, nguyên Giám đốc Trường Lục quân Trung học sung chức Cục trưởng Cục Quân huấn thuộc Bộ Tổng chỉ huy.

Điều thứ 2

Các ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và Tổng chỉ huy quân đội Quốc gia chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)