SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 117-SL NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Quyết nghị của Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 1945 thành lập Bộ Canh nông;

Chiểu Sắc lệnh số 69-SL ngày 4 tháng 12 năm 1945 sát nhập cơ quan Nông chính vào Bộ Canh nông;

Chiểu Sắc lệnh số 7-SL ngày 20 tháng 1 năm 1950 tổ chức lại Văn phòng các Bộ các Cơ quan trực thuộc các Bộ, cũng quy định việc bổ nhiệm các chức vụ điều khiển Văn phòng Bộ, Nha, Sở và Viện;

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Canh nông được Hội đồng Chính phủ thông qua;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông Bùi Huy Đáp và Vũ Công Hậu, Phó Kỹ sư Nông học hạng 4, giữ chức Phó Giám đốc Nha Nông chính.

Điều 2: Ông Bộ trưởng Bộ Canh nông chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)