SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 120/SL NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1949 ĐẶT MỘT BAN CỐ VẤN BÊN CẠNH UBKCHC NAM BỘ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 132-SL ngày 15 tháng 2 năm 1948 chỉ định các uỷ viên và cố vấn Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Nam bộ.

Chiểu đề nghị của UBKCHC Nam bộ trong các công điện sô 247/MT ngày 13-7-1949 và 36/MTngày 9-9-1949,

Theo lời đề nghị của Hội đồng Quốc phòng Tối cao.

Sau khi Hội đồng Chính phủ quyết nghị và Ban thường trực Quốc hội thoả thuận.

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay đặt một Ban Cố vấn bên cạnh Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Nam bộ gồm có các ông:

Cao Triệu Phát

Nguyễn Văn Hương

Phạm Văn Chương

Lê Duẩn

Điều 2- Sắc lệnh số 132-SL nay bãi bỏ.

Điều 3- Hội đồng Quốc phòng Tối cao chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)