SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 121-SL NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 34-SL ngày 25 tháng 3 năm 1946 và sắc lệnh số 35 ngày 19 tháng 3 năm 1947 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu Sắc lệnh số 47-SL ngày 1 tháng 5 năm 1947 và sắc lệnh số 14-SL ngày 12 tháng 3 năm 1947 tổ chức Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam;

Chiểu Sắc lệnh số 50-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 tổ chức Bộ Quốc phòng tổng Tư lệnh;

Chiểu đề nghi nghị của Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam gồm có những cơ quan sau đây:

1- Bộ Tổng tham mưu,

2- Tổng cụ Chính trị,

3- Tổng cục cung cấp, trực tiếp giúp Tổng Tư lệnh trong việc chỉ đạo chiến tranh về phương diện quân sự.

4- Đoàn Thanh tra,

5- Văn phòng giúp Tổng Tư lệnh trong việc liên lạc với các cơ quan chính quyền và đoàn thể nhân dân.

Điều 2: Bộ Tổng tham mưu có nhiệm vụ giúp Tổng Tư lệnh tổ chức quân đội, dân quân và chỉ đạo tác chiến.

Bộ Tổng tham mưu gồm có:

a) Cục Tác chiến,

b) Cục Quân báo,

c) Cục Quân huấn,

d) Cục Dân quân,

e) Cục Thông tin Liên lạc.

Bộ Tổng tham mưu do một Tổng tham mưu trưởng điều khiển, có một hay hai Tổng tham mưu phó giúp việc.

Tổng tham mưu trưởng được uỷ quyền của Tổng Tư lệnh chỉ đạo các binh chủng:

Cục Công binh,

Cục Pháo binh,

và các quân hiệu.

Điều 3: Tổng cục Chính trị có nhiệm vụ giúp Tổng Tư lệnh chỉ đạo quân đội về phương diện chính trị.

Tổng cục Chính trị gồm có:

a) Cục Tổ chức,

b) Cục Tuyên huấn,

c) Cục Địch vận,

d) Cục Quân pháp,

e) Nhà xuất bản Vệ quốc quân.

Tổng cục Chính trị do một Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị điều khiển, có một hay hai Phó Chủ nhiệm giúp việc.

Điều 4: Tổng cục Cung cấp có nhiệm vụ quản trị, trang bị, cấp dưỡng quân đội và sản xuất quốc phòng.

Tổng cục Cung cấp gồm có:

a) Cục Quân lương,

b) Cục Quân y,

c) Cục Quân vụ,

d) Cục Vận tải,

e) Cục Quân giới,

f) Cục Quân trang,

g) Phòng Quân khí.

Tổng cục Cung cấp do một Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp điều khiển, có một hay hai Phó Chủ nhiệm giúp việc.

Điều 5: Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Cung cấp đều có một Văn phòng giúp việc hành chính và quản trị các Cục và Nha trực thuộc.

Điều 6: Nhiệm vụ và tổ chức các Cục sẽ do nghịnh của Tổng Tư lệnh ấn định.

Điều 7: Những điều khoản trong các sắc lệnh cũ, trái với sắc lệnh này, đều bãi bỏ.

Điều 8: Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)