SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 124 NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/45 và Sắc lệnh số 77 ngày 21/12/45 tổ chức chính quyền nhân dân và các Uỷ ban hành chính,

Chiểu Sắc lệnh số 1/SL ngày 18/12/1946 thành lập các uỷ ban Bảo vệ và Thông lệnh liên bộ số 6-NV/CT ngày 28/12/46 thi hành Sắc lệnh ấy,

Chiểu Sắc lệnh số 3-NV/SL ngày 23-12-1946 tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính,

Chiểu Sắc lệnh số 34/SL ngày 19-3-1947 và Sắc lệnh số 38/SL ngày 28-3-1947 sửa đổi Sắc lệnh số 1/SL ngày 18-12-1946,

Chiểu Sắc lệnh số 78/SL ngày 3-9-1947 về cách tuyên bố các nhân viên Uỷ ban kháng chiến khu,

Chiểu Sắc lệnh số 120/SL ngày 25-1-48 tổ chức các liên khu và thành lập các Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính liên khu,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay cử các ông có tên sau đây làm uỷ viên trong Uỷ ban Kháng chiến kiêm Hành chính liên khu 1:

Ông Nguyễn Khang Uỷ viên Nhân dân

Nguyễn Duy thân Uỷ viên Hành chính

Chu Văn Tấn Uỷ viên quân sự

Điều thứ 2

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)