SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 126 NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Quyết nghị của Chính phủ thành lập Uỷ ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam và uỷ ban Kháng chiến miền Nam Trung Bộ,

Chiểu Sắc lệnh số 182 ngày 13-9-1946 cải tổ Uỷ ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam,

Chiểu Sắc lệnh số 78/SL ngày 3-9-1947 về cách tuyên bố các nhân viên Uỷ ban kháng chiến khu,

Chiểu Sắc lệnh số 91/SL ngày 1-10-1947 thành lập Uỷ ban kháng chiến miền Nam, thành lập Uỷ ban Kháng chiến kiêm Hành chính miền Nam Trung bộ,

Chiểu Sắc lệnh số 120/SL ngày 25-1-48 giải tán Uỷ ban kháng chiến Miền Nam, thành lập Uỷ ban Kháng chiến Kiêm Hành chính miền Nam Trung bộ,

Chiểu Sắc lệnh số 121/SL ngày 25-1-48 tuyên bố nhân viên Uỷ ban kháng chiến kiêm Hành chính miền Nam Trung Bộ,

Chiểu đề nghị của Uỷ ban Kháng chiến kiêm Hành chính miền Nam Trung Bộ ngày 3-1-1948,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Chính thức công nhận ông Lê Định Thắm làm Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến kiêm Hành chính miền Nam Trung bộ.

Điều thứ 2

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Tài chính, Tư pháp, Kinh tế và ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)