SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 129/SL NGÀY 5 THÁNG 2 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22-11-45 và Sắc lệnh số 77 ngày 21-12-45 tổ chức chính quyền nhân dân và các Uỷ ban hành chính;

Chiểu Sắc lệnh số 1/SL ngày 18-12-1946 thành lập các Uỷ ban bảo vệ và Thông lệnh liên bộ số 6-NV/CT ngày 28-12-1946 thi hành Sắc lệnh ấy,

Chiểu Sắc lệnh số 3/NV/SL ngày 28-12-1946 tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính,

Chiểu Sắc lệnh số 91/SL ngày 1-10-47 thành lập các Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính,

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Sau khi Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Điều 1 Sắc lệnh số 3-NV/SL ngày 38 tháng 12 năm 1946 nói trên thêm một khoản như sau:

"Trong trường hợp đặc biệt, khi xét cần bầu lại một hội đồng nhân dân xã, Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính huyện sẽ đề nghị lên uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính tỉnh. Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính tỉnh sẽ quyết định cho bầu lại nếu có điều kiện thuận tiên. Kết quả cuộc bầu sẽ do Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính tỉnh duyệt y".

Điều thứ 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chánh Văn phòng Chủ tịch Chính phủ chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)