SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 134 NGÀY 15 THÁNG 2 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 27-11-1945 và các Lệnh số 71 ngày 21-12-1945 tổ chức chính quyền nhân dân và các Uỷ ban hành chính,

Chiểu Sắc lệnh số 1/SL ngày 18-12-1946 và các Sắc lệnh thay đổi Sắc lệnh ấy, về việc thành lập Uỷ ban kháng chiến và Uỷ ban hành chính khu, tỉnh, huyện và xã,

Chiểu Sắc lệnh số 3/NV/SL ngày 28-12-1946 tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính,

Chiểu Sắc lệnh số 120/SL ngày 25-1-48 tổ chức liên khu và thành lập các Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính liên khu,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cử:

Ông Nguyễn Hữu Tạo

Nông ích Nhàn

làm uỷ viên nhân dân trong Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu 1

Điều 2

Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)