SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 14/SL NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 75 - SL ngày 29-5-1946 tổ chức Bộ Tài chính;

Chiểu sắc lệnh số 7 - SL ngày 20-1-1950 tổ chức Văn phòng và các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 13 - SL ngày 1-5-1951 đặt thuế nông nghiệp;

Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay thành lập trong Bộ Tài chính một cơ quan gọi là Sở Kho Thóc.

Điều 2

Sở Kho Thóc có nhiệm vụ quản lý kho thóc của Quốc gia: nhận, chở, giữ, phát theo kế hoạch của Chính phủ.

Điều 3

Cục Tiếp tế Vận tải thuộc Bộ Kinh tế sẽ sát nhập vào Sở Kho Thóc.

Điều 4

Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ quy định tổ chức Sở kho thóc và chi tiết thi hành sắc lệnh này.

Điều 5

Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)