SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 14 NGÀY 3 THÁNG 2 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu theo sự cần thiết tổ chức việc tăng gia sản xuất,

Chiểu theo đề nghị của các Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Canh nông,

Bộ Quốc dân kinh tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp,

Sau khi Uỷ ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Nay thiết lập nhà tín dụng sản xuất, một cơ quan công, có tài chính tự trị, mục đích để:

Giúp đỡ và khuyến khích các việc sản xuất canh nông (nông sản, lâm sản, thu sản, nu sản), công nghệ và kỹ nghệ.

Điều thứ hai

Việc quản trị: "Nhà tín dụng sản xuất giao cho một Hội đồng quản trị Trung ương" gồm có:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Chủ tịch

- Bộ trưởng Bộ Canh nông hay đại diện Hội viên

- Bộ trưởng Bộ Quốc dân kinh tế hay đại diện Hội viên

Sự điều khiển công việc của nhà Tín dụng sản xuất giao cho một viên Tổng Giám đốc do Sắc lệnh bổ nhiệm ông Tổng Giám đốc giữ chức Thư ký Hội đồng quản trị Trung ương.

Điều thứ ba

Những Sắc lệnh và nghị định Sắc lệnh số 79 ngày 31-1-45, Sắc lệnh số 17 ngày 31-1-46, Sắc lệnh số 32 ngày 23-3-46, Nghị định số 62/BKT ngày 23-3-46 của Bộ Quốc dân kinh tế và tất cả những thể lệ gì trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều thứ bốn

Nhà "Tín dụng sản xuất" sẽ thay thế cho nhà Nông nghiệp tín dụng và nhà Kinh tế tín dụng.

Tất cả các tài sản của hai cơ quan tían dụng này và của các cơ quan phụ thuộc đều giao cho Nhà tín dụng sản xuất kể từ ngày ký Sắc lệnh này.

Điều thứ năm

Một Nghị định liên bộ của các Bộ Tài chính, Bộ Canh nông, Bộ quốc dân kinh tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp sẽ định rõ quy tắc tổ chức và hoạt động của Nhà tín dụng sản xuất.

Điều thứ sáu

Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Canh nông, Bộ Quốc dân kinh tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp chiểu theo Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)