SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 142 NGÀY 2 THÁNG 3 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 57 ngày 3-6-1946 qui định việc tổ chức các Bộ;

Chiểu Sắc lệnh số 75 ngày 29-5-1946 tổ chức Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Cử ông Đỗ Văn Thảo giữ chức Đổng lý Sự vụ Bộ Tài chính, thay ông Lê Trọng Hiền.

Điều thứ 2

Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)