SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 143 NGÀY 2 THÁNG 3 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 86-SL ngày 17-9-1947 tổ chức Quốc gia Ngân hàng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Cử ông Trịnh Văn Bính giữ chức Tổng Giám đốc Quốc gia Ngân hàng.

Điều thứ 2

Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)