SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 157-SL NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1953

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 220-SL ngày 25 tháng 11 năm 1946 và sắc lệnh số 21-SL ngày 14 tháng 5 năm 1951 tổ chức Bộ Công thương;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương được Hội đồng Chính phủ thông qua,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông Lý Ban giữ chức Giám đốc Vụ Quản lý Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công thương.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Công thương chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)