SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 158 NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 57 ngày 3-5-1946 tổ chức các Bộ,

Chiểu Sắc lệnh số 75 ngày 29-5-46 tổ chức Bộ Tài chính,

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Cử ông Vũ Ngọc Khuê, tổng Giám đốc Nha thuế trực thu kiêm chức quyền Tổng Thanh tra Tài chính.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)