SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 16-SL NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu các luật lệ hiện hành về thuế trực thu;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Uỷ ban hành chính Liên khu I;

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay xá thuế điền thổ năm 1948 cho các huyện thuộc Nam phần tỉnh Bắc Ninh:

Huyện Thuận Thành

- Gia Lâm

- Lang Tài

- Gia Bình

Thị xã Ngọc Thuỵ

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)