SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 169-SL NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 1953

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 141-SL ngày 16 tháng 2 năm 1953 thành lập và tổ chức Thủ Bộ Công an;

Chiểu sắc lệnh số 7-SL ngày 20 tháng 1 năm 1950 tổ chức Văn phòng và các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Theo đề nghị của Thứ trưởng Thứ Bộ Công an được Hội đồng Chính phủ thông qua,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

1- Ông Nguyễn Văn Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Thứ Bộ Công an.

2- Ông Ngô Ngọc Du giữ chức Giám đốc Vụ Bảo vệ Chính trị.

3- Ông Tô Gĩ tức Lê Giản giữ chức Giám đốc Vụ Trị an Hành chính.

4- Ông Nguyễn Tuấn Thúc giữ chức Phó Giám đốc Vụ Trị an Hành chính.

5- Ông Nguyễn Tạo tức Nguyễn Phú Doãn giữ chức Phó Giám đốc Vụ Chấp pháp.

6- Ông Trần Hữu tức Kháng giữ chức Cục phó Cục cảnh vệ.

Điều 2: Thứ trưởng Thứ Bộ Công án chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)