SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 17-SL NGÀY 6 THÁNG 5 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 75 - SL ngày 29-5-1946 tổ chức Bộ Tài chính;

Chiểu các sắc lệnh số 14 - SL ngày 3-2-1947 thành lập Nha Tín dụng Sản xuất;

Chiểu sắc lệnh số 15 - SL ngày 6-5-1951 thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 20 - SL ngày 12-2-1950 quyết định việc tổng động viên;

Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính Và Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay bãi bỏ Nha Ngân khố Quốc gia và Nha Tín dụng Sản xuất thuộc Bộ Tài chính.

Điều 2

Mọi công việc của Nha Ngân khố Quốc gia và Nha Tín dụng Sản xuất nay giao Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phụ trách.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)