SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 172 NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 171/SL ngày 14-4-48 đặt nhà máy phốt phát của Bộ Canh nông tại Nghệ An dưới chế độ Doanh nghiệp Quốc gia có tính cách công sở đặc biệt,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Canh nông,

Sau khi Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Cử ông Huỳnh Thiện Lộc làm Giám đốc nhà máy phốt phát của Bộ Canh nông tại Nghệ An.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Canh nông chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)