SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 175 NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 và Sắc lệnh số 77 ngày 21-12-45 tổ chức chính quyền nhân dân,

Chiểu Sắc lệnh số 1/SL ngày 18-12-1946 thành lập các Uỷ ban bảo vệ.

Chiểu Sắc lệnh số 3/NV/SL ngày 28-12-1946 tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính,

Chiểu Sắc lệnh số 34/SL ngày 19-3-1947 và Sắc lệnh số 38/SL ngày 28-3-1947 sửa đổi Sắc lệnh số 1/SL ngày 18-12-1946,

Chiểu Sắc lệnh số 78/SL ngày 3/9/1947 về cách tuyên bố các nhân viên Uỷ ban kháng chiến khu,

Chiểu Sắc lệnh số 120/SL ngày 25-1-48 tổ chức các liên khu và thành lập các Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính liên khu,

Chiểu Sắc lệnh số 124/SL ngày 25-1-48 cử các ông Nguyễn Khang, Nguyễn Duy Thân, Chu Văn Tấn và Sắc lệnh số 134/SL ngày 15-2-48 cử các ông Nông ích Nhàn, Nguyễn Hữu Tạo làm uỷ viên trong UBKCHC khu I,

Chiểu tờ trình của UBKCHC Liên khu 1 số 132/VC ngày 15-3-48,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Chuẩn y ông Nguyễn Khang làm Chủ tịch, ông Nguyễn Duy Thân làm Phó Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu I.

Điều 2

Các ông Bộ trưởng chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)