SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 183 NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 33 ngày 22-3-46 tổ chức Quân đội Quốc gia Việt Nam,

Chiểu Sắc lệnh số 71 ngày 22-5-46 ấn định quy tắc Quân đội,

Chiểu Sắc lệnh số 120 ngày 25-1-48 thành lập Liên khu IV,

Chiểu Sắc lệnh số 230 M ngày 18-7-1947 lập 1 phân khu quân sự tại Liên khu IV,

Theo đề nghị của các ông Tổng chỉ huy và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cử:

Ông Đào Chính Nam, Liên khu phó liên khu 4 Kiêm chức Phân khu trưởng phân khu 4.

Ông Nguyễn Trương Bôn, chính trị viên Trung đoàn làm chính trị uỷ viên phân khu 4.

Điều 2

Các ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)