SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 183-SL NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM1953

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 58-SL ngày 3 tháng 5 năm 1946 tổ chức Bộ Nội vụ,

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ được Hội đồng Chính phủ thông qua,

RA SẮC LỆNH :

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông Lê Tất Đắc giữ chức Phó Giám đốc Vụ Tổ chức và Cán bộ Bộ Nội vụ kể từ ngày 1 tháng 5 năm 1953.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)