SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 184 NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 33 ngày 12-3-46 tổ chức quân đội Việt Nam;

Chiểu Sắc lệnh số 71-SL ngày 22-6-1946 ấn định qui tắc Quân đội Quốc gia;

Chiểu Sắc lệnh số 120-SL ngày 25-1-48 thành lập Liên khu 1, 3, 10;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng chỉ huy Quân đội,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay cử ông Bằng Giang, đặc phái viên Bộ tổng chỉ huy giữ chức Vụ Liên khu trưởng, Liên Khu 10.

Điều thứ 2

Ông Vũ Hiền, Liên Khu Phó, Liên khu 10 được cử giữ chức vụ quyền Liên Khu trưởng Liên Khu ấy do Sắc lệnh số 122 ngày 25-1-48, nay giữ chức Liên Khu Phó.

Điều thứ 3

Các ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia, chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)