SẮC LỆNH

CỦACHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 200 NGÀY 8 THÁNG 7 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 68 ngày30-11-1945 về việc trưng dụng, trưng thu và trưng tập;

Chiểu Sắc lệnh số 75 ngày17-12-1945 về việc trưng tập công chức trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu Sắc lệnh số 21 ngày14-2-1946 tổ chức các Toà án Quân sự;

Chiểu đề nghị của các Bộ trưởngBộ Nội vụ và Bộ Tư pháp;

Sau khi hỏi ý kiến Ban thường trựcQuốc hội và sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận;

RASẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Trong thời kỳ kháng chiến và chođến khi có lệnh mới, tất cả các công chức tòng sự tại các công sở Việt Nam (kểcả các nhân viên UBKCHC các cấp) đều coi như bị trưng tập.

Trừ khi được lệnh trên cho phépnghỉ việc, các viên chức ấy đều phải giữ chức vụ mình ở nơi đang làm việc; vàkhi nào nhận được lệnh trên bổ dụng đầu tiên đi một nơi hoặc thuyên chuyển đi mộtnơi khác, thì phải đi nhận chức ngay ở nơi đó.

Điều thứ 2

Trừ các quân nhân thuộc thẩm quyềnToà án binh xét xử, các viên chức nào không tuân theo Sắc lệnh này, và các ngườibị trưng tập làm công chức (theo Sắc lệnh số 68 ngày 30-11-1945) mà không tuântheo lệnh trưng tập, sẽ bị truy tố trước Toà án quân sự.

Điều thứ 3

Tuỳ theo cấp hạng công chức vàtrường hợp phạm pháp, các viên chức phạm pháp sẽ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp, hoặcChưởng lý Toà thượng thẩm kỳ, nay Giám đốc Tư pháp liên khu ra lệnh truy tố,theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ sở quan (hoặc một viên chức cao cấp thuộc Bộ ấy),sau khi thoả hiệp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc UBKCHC liên khu.

Các Thẩm phán hoặc viên chứckhác thuộc Bộ Tư pháp sẽ do Bộ này truy tố.

Một Nghị định liên Bộ Nội vụ Tưpháp sẽ ấn định chi tiết về thủ tục truy tố.

Điều thứ 4

Toà án Quân sự sẽ áp dụng các hìnhphạt sau đây:

a) Đối với một viên chức bỏ việcsong còn ở trong vùng tự do:

- Tịch thu một phần hay tất cảgia sản;

- Phạt tù từ một đến mười năm;

hoặc một trong hai hình phạt ấy.

Viên chức không được hưởng ántreo.

b) Đối với một viên chức bỏ việcvào trong vùng tạm thời bị địch kiểm soát: Toà án bắt buộc phải phạt ít nhất lànăm năm tù hay năm năm khổ sai, không cho hưởng án treo; và phạt thêm tịch thumột phần hay tất cả gia sản của phạm nhân.

Điều thứ 5

Sắc lệnh số 75 ngày 17-12-1945nay bãi bỏ.

Điều thứ 6

Các Bộ trưởng các Bộ phụ tráchthi hành Sắc lệnh này.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)