SẮC LỆNH

SỐ 217/SL NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948 THÊM MỘT KHOẢN VÀO ĐIỀU III CỦA SẮC LỆNH SỐ 180 NGÀY 30-4-1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 180/SL ngày 30 tháng 4 năm 1948;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Điều III của Sắc lệnh số 180/SL ngày 30 tháng 4 năm 1948 nay thêm một khoản sau này:

"Trong những trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Tài chính có thể cho phép các cơ quan Chính phủ lưu hành và tàng trữ giấy bạc Đông dương".

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu uỷ nhiệm thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)