SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 22-SL NGÀY 12 THÁNG 2 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ HỒ CHÍ MINH

Chiểu Sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu Sắc lệnh số 150-SL ngày 31 tháng 12 năm 1949 ấn định nhiệm vụ quyền hạn Bộ Nội vụ;

Chiểu Sắc lệnh số 255-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 ấn định cách làm việc của Uỷ ban kháng chiến hành chính và Hội đồng nhân dân trong vùng tạm chiếm hoặc uy hiếp;

Chiểu Sắc lệnh số 37-SL ngày 11 tháng 5 năm 1949 đặt Uỷ ban kháng chiến hành chính Hà Nội trực thuộc Chính phủ trung ương;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Chuẩn y cho ông Trần Hữu Phụng, Uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành chính Hà Nội, được từ chức.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)