SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 22 SL NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 220- Sl ngày 26-11-1946 tổ chức Bộ Kinh tế;

Chiểu sắc lệnh số 21-Sl ngày 14-5-1951 đổi tên Bộ Kinh tế ra Bộ Công - thương;

Chiểu sắc lệnh số 29 - B/Sl ngày 16-3-1947 thành lập Cục Ngoại thương;

Chiểu sắc lệnh số 168 - Sl ngày 17-11-1950 thành lập Sở Nội thương;

Chiểu sắc lệnh số 7 - Sl ngày 20-1-1950 tổ chức văn phòng và các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay thành lập trong Bộ Công thương một một cơ quan kinh doanh lấy tên là Sở Mậu Dịch.

Điều 2

Sở Mậu dịch có nhiệm vụ tổ chức việc buôn bán trong nước, việc buôn bán trao đổi với nước ngoài và việc đấu tranh mậu dịch với địch.

Điều 3

Sở Mậu dịch do một Giám đốc và một hay hai Phó Giám đốc điều khiển.

Điều 4

Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Công thương sẽ quy định chi tiết tổ chức Sở Mậu dịch.

Điều 5

Cục Ngoại thương và Sở Nội thương thành lập do các sắc lệnh số 29 - B/SL ngày 16 tháng 3 năm 1947 và số 168 - SL ngày 17 tháng 11 năm 1950 nay bãi bỏ.

Điều 6

Bộ trưởng Bộ Công thương chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)