SẮC LỆNH

CỦACHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 23/SL NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 50 - Sl ngày13-4-1946 tổ chức Bộ Giao thông Công chính;

Xét nhu cầu hiện thời;

Theo đề nghị của Ông Bộ trưởng BộGiao thông Công chính;

Theo quyết nghị của Hội đồngChính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RASẮC LỆNH:

Điều 1

Bộ Giaothông Công chính được phép phát hành hai loại tem kiểu "Chủ tịch Hồ ChíMinh": loại Hai mươi đồng (20đ.) và loại Một trăm đồng (100đ.).

Điều 2

Số tem được phát hành ấn địnhnhư sau:

- Loại 20đ.: Hai triệu cái(2.000.000),

- Loại 100đ.: Ba triệu cái(3.000.000).

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Giao thông Côngchính chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)