SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 231/SL NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Xét tình thế hiện thời,

Theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Sau khi Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cho phép phát hành tại Nam phần Trung bộ những "Tín phiếu" sau này có giá trị như giấy bạc Việt Nam:

Tín phiếu: 1 đồng

-: 5 đồng

-: 10 đồng

-: 20 đồng

-: 50 đồng

-: 100 đồng

-: 500 đồng

Điều 2

Những "Tín phiếu" kể trên sẽ chiểu nguyên giá đối lấy giấy bạc Việt Nam.

Điều 3

Tổng số giá trị những "Tín phiếu" được phát hành theo Điều 1 Sắc lệnh này không được quá Một trăm triệu.

Điều 4

Những "Tín phiếu" ấy được phép lưu hành như giấy bạc Việt Nam.

Điều 5

Người nào có hành động phá hoại giá trị những "Tín phiếu" ấy sẽ bị truy tố trước Toà án quân sự.

Điều 6

Một nghị định của Đạo phái viện Chính phủ tại miền Nam sẽ ấn định những chi tiết thi hành Sắc lệnh này.

Điều 7

Các ông Bộ trởng Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, và Chủ tịch Uỷ ban hành chính Trung bộ chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)