SẮC LỆNH

SỐ 256-SL NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 33 ngày 22-3-46 và 71 ngày 22-3-46 tổ chức và ấn định qui tắc Quân đội Quốc gia;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Xét nhu cầu khẩn cấp trong thời kỳ chiến tranh,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Trong thời kỳ chiến tranh, nếu xét cần thiết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể cho phát hành Quân dụng phiếu.

Đối với những Khu liên lạc khó khăn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể quyền phát hành quân dụng phiếu cho các bộ Chỉ huy Liên khu.

Điều 2

Chi tiết thi hành Sắc lệnh này sẽ do Liên bộ Quốc phòng - Tài chính qui định.

Điều 3

Các vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)