SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 26/SL NGÀY 15 THÁNG 2 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ HỒ CHÍ MINH

Chiểu Sắc lệnh số 78-SL ngày 14 tháng 7 năm 1949 về việc giảm tô;

Chiểu đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Canh nông và Bộ Tư pháp;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay đặt tại các xã một Ban Giảm tô, thành phần như sau:

- Chủ tịch hay Phó Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính xã: Chủ tịch;

- Trưởng ban Tư pháp xã: Hội viên;

- Một đại diện đoàn thể Nông dân: Hội viên.

Điều 2: Ban Giảm tô xã có nhiệm vụ giúp Hội đồng giảm tô tỉnh trong công việc nghiên cứu các cách thức thi hành việc giảm tô, hòa giải những việc tranh tụng về giảm tô giữa tá điền và chủ điền, và thu thập các tài liệu, lập hồ sơ về các việc này để chuyển cho Hội đồng giảm tô xét xử, nếu hòa giải không xong.

Điều 3: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Canh nông chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)