SẮC LỆNH

SỐ 263-SL NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 198-SL ngày 13-6-48 ấn định thủ tục thiết lập các đơn vị kháng chiến hành chính hoặc sửa đổi địa giới các đơn vị ấy.

Theo đề nghị của Hội đồng Quốc phòng Tối cao,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã quyết nghị và Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Huyện Gia Lâm (kể cả thị xã) thuộc tỉnh Bắc Ninh, Liên khu 1, nay sáp nhập vào tỉnh Hưng Yên, Liên khu 3 về mọi phương diện.

Điều 2

Hội đồng Quốc phòng Tối cao chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)