SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 29-SL NGÀY 16 THÁNG 2 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ HỒ CHÍ MINH

Chiểu Sắc lệnh số 50-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 và sắc lệnh số 28-SL ngày 16 tháng 2 năm 1950 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu Sắc lệnh số 53-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 cử ông Đỗ Đức Kiên giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh;

Chiểu Sắc lệnh số 51-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 cử ông Nguyễn Thương giữ chức Đổng lý Quận vụ Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cử:

- Ông Đỗ Đức Kiên, chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, giữ chức Đổng lý Văn phòng Bộ Quốc phòng;

- Ông Nguyễn Thương, Đổng lý Quân vụ Bộ Quốc phònh, giữ chức Phó đổng lý Văn phòng Bộ Quốc phòng,

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)