SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 30/SL NGÀY 19 THÁNG 2 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ HỒ CHÍ MINH

Chiểu Sắc lệnh số 188-SL ngày 29 tháng 5 năm 1948 quy định chế độ công chức mới và đặt một tháng lương chung cho các hạng công chức;

Chiểu đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính;

Xét tình thế hiện thời;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Kể từ ngày 1-8-1949, các công chức làm việc trong các cơ quan Chính phủ được hưởng lương như sau này:

a) Một số lương chính làm căn bản để tính hưu liễm 10% góp cho Quỹ Hưu bổng, ấn định trong thang lương chung dưới đây:

Số bậc thang lương chung

Lương chính tăng hàng năm, chưa trừ hưu liễm 10%

25

14.130 đ

24

13.230 đ

23

12.330 đ

22

11.430 đ

21

10.530 đ

20

9.630 đ

19

9.030 đ

18

8.430 đ

17

7.830 đ

16

7.230 đ

15

6.630 đ

14

6.210 đ

13

5.790 đ

12

5.370 đ

11

4.950 đ

10

4.530 đ

9

4.230 đ

8

3.930 đ

7

3.630 đ

6

3.330 đ

5

3.030 đ

4

2.850 đ

3

2.670 đ

2

2.490 đ

1

2.310 đ

b) Một số lương phụ tang, định theo thời giá sinh hoạt và có thể thay đổi hàng năm bằng nghị định liên Bộ Nội vụ Tài chính, được Hội đồng Chính phủ thông qua.

Điều 2: Các thể lệ cũ trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các ông Bộ trưởng chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)