SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 31-SL NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 119-SL ngày 9 tháng 7 năm 1946 tổ chức Bộ Quóc gia Giáo dục;

Chiểu Sắc lệnh số 57 ngày 3 tháng 5 năm 1946 tổ chức các Bộ Trung ương;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cử ông Nguyễn Cát Tường giữ chức Đổng lý Văn phòng Bộ Quốc gia Giáo dục.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)