SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 32-SL NGÀY 4 THÁNG 3 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ HỒ CHÍ MINH

Chiểu Sắc lệnh số 50-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu Sắc lệnh số 33 ngày 22 tháng 3 năm 1946 và số 71 ngày 22 tháng 5 năm 1946 tổ chức và ấn định quy tắc Quân đội quốc gia Việt Nam;

Xét nhu cầu chiến sự;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Tuỳ theo nhu cầu chiến sự, các đơn vị tham chiến sẽ tập trung thành Mặt trận do một Ban chỉ huy Mặt trận điều khiển.

Điều 2: Ban chỉ huy Mặt trận gồm có:

- 1 Chính trị Uỷ viên;

- 1 Chỉ huy trưởng;

- 1 Chỉ huy phó.

Điều 3: Ban chỉ huy Mặt trận sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam cử.

Điều 4: Nếu có sự bất đồng ý kiến giữa Ban chỉ huy, Chính trị uỷ viên có quyền tối hậu quyết định.

Điều 5: Chi tiết thi hành sắc lệnh này sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam ấn định.

Điều 6: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)