SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 33/SL NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiếu chỉ Sắc lệnh ngày 10-10-1945 tạm giữ các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam bộ;

Xét muốn để cho các hình phạt bằng tiền vẫn có hiệu quả, cần phải tăng các số tiền phạt ấn định trong các luật hình ban bố trước ngày 19-8-1945 mà hiện nay vẫn được tạm giữ để thi hành;

Chiểu theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tư pháp và Tài chính;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận và sau khi đã hỏi ý kiến ban Thường trực Quốc hội;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Tất cả các số tiền phạt tối thiểu và tối cao ấn định trong các luật hình ban bố trước ngày 19-8-1945 hiện còn được tạm giữ thi hành sẽ nhân lên với mười.

Tuy nhiên, về tội vi cảnh, số tiền phạt tối cao không được quá 30đ00.

Điều thứ hai

Sắc lệnh này sẽ được thi hành cho tất cả các việc phạm pháp mà chưa có án nhất định ra trước ngày 1-1-1947.

Điều thứ ba

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, và Bộ Tư pháp chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)