SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 34-SL NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 191-SL ngày 28 tháng 5 năm 1948 cử ông Nguyễn Thiệu Lâu giữ chức Giám đốc Nha Thống kế trong Bộ Kinh tế;

Chiểu Sắc lệnh sô 33-SL ngày 25 tháng 4 năm 1949 sát nhập Nha Thông Kế, nguyên ở Bộ Kinh tế, vào Chủ tịch Phủ;

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Cử ông Nguyễn Thiện Lâu giữ chức Giám đốc Nha Thống kê trong Chủ tịch Phủ.

Điều 2: Bãi bỏ Sắc lệnh số 191-SL ngày 28 tháng 5 năm 1948.

Điều 3: Ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế và ông Chánh Văn phòng Chủ tịch Phủ chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)