SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 44/SL NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu các luật lệ hiện hành về thuế môn bài, thuế lãi doanh nghiệp, thuế lợi tức tổng hợp và các thứ thuế gián thu;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay bãi bỏ thuế môn bài, thuế lãi doanh nghiệp, thuế lợi tức tổng hợp và các thứ thuế gián thu hiện hành.

Điều 2

Nay đặt hai thứ thuế sau đây:

1- Thuế Công nghiệp và Thương nghiệp cho các hoạt động về công nghiệp và thương nghiệp.

2- Thuế hàng hoá cho các nông phẩm và công nghệ phẩm.

Điều 3

Thủ tướng Chính phủ sẽ ra các bản điều lệ tạm thời quy định thể thức tính và thu Thuế Công nghiệp và Thương nghiệp và Thuế Hàng hoá theo các nguyên tắc sau đây:

- Động viên tài lực theo khả năng đóng góp của các ngành Công thương.

- Khuyến khích những hoạt động công thương có lợi cho đời sống nhân dân, có lợi cho sản xuất và có lợi cho kháng chiến và kiến quốc.

- Thực hiện đóng góp hợp lý và giản tiện.

Điều 4

Sắc lệnh này thi hành kể từ ngày ban hành những bản điều lệ tạm thời.

Điều 5

Các điều khoản trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 6

Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)